Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 438

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące analizy ekonomicznej i kontroli ekonomicznej, które są bardzo zróżnicowane zarówno w literaturze makroekonomicznej, jak i w praktyce gospodarczej.
EN
Economic analysis and economic verification are differently defined and understood both in microeconomic literature and economic practice. Generally speaking there three possibilities of the presentation of these two economic fields: drawing a clear cut distinction between the two, combining the two or to complete one with the elements of the other. In the article the author has presented the three approaches. After careful investigation the author has concluded that there exists an objective necessity to distinguish between an economic analysis and verification. The author has presented precise definitions of the two economic fields from which it follows that the aim of economic verification as a component part of the system of management is a change in the activity of an economic unit while the objective of an economic analysis, which is an element of information system, is a description of that activity.(original abstract)
2
Content available remote Pyramids Scheme a Continuum to Value Destruction
100%
XX
W artykule przedstawiono aspekty teoretyczne piramid finansowych, w tym model punktu krytycznego ich bankructwa oraz rozwój piramid na świecie. Analizę ekonomicznych i społecznych konsekwencji funkcjonowania i upadku piramid finansowych przeanalizowano m.in. w oparciu o przypadek Albanii. Jako główną przyczynę działalności piramid pokazano moral hazard, zarówno menedżerów jak i klientów. Dokonano przeglądu najważniejszych instrumentów dezaktywacji piramid na przykładzie polskich regulacji w tym zakresie. W końcowej części zaprezentowano propozycje działań zapewniających eliminację tego typu biznesu na rynku finansowym, w tym potrzebę zajęcia stanowiska przez Komisję Europejską.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an analysis of factors that enable the development of financial pyramids as well as a model of the critical point of their bankruptcy. The possible social and economic consequences of pyramid schemes are illustrated with the case study of a collapse of financial pyramids in Albania. The last section of this article presents the basic deactivation measures of such schemes using the example of Polish regulations. The occurrence of international financial pyramids warrants introduction of appropriate regulations by the European Commission(original abstract)
XX
Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie, iż funkcjonalny wymiar analizy ekonomicznej wiąże się wprost nie tylko z misją i celem ostatecznym przedsiębiorstwa, lecz także z koniecznością zapewniania trwałych warunków jego egzystencji. (fragment tekstu)
EN
Economic analysis of company possesses at least threefold character. It is as tool and metafunction of managements and system of methods of estimation. It preference part and meaning is reflected mostly in processes of prognosting, deciding and controlling. Functional economic analysis is of special kind tool and system of methods of estimation oriented towards mission and last aim. It permits create of mission and of aim final firms of principle base of estimation of efficiency and rationalities its activities in functional, nonfunctional and nonfunctional dimensions. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł poświęcony jest fragmentowi dorobku profesora Krupskiego głównie z zakresu ujęcia zasobowego. Autorzy artykułu nawiązują do 5 rocznicy śmierci profesora Krupskiego z przekonaniem o profetycznym charakterze Jego dorobku naukowego. Dorobek ten konfrontowany jest z koncepcjami wyrażanymi w dziełach innego uczonego, któremu poświęcona jest monografia, mianowicie profesora Edwarda Taylora. Autorzy podkreślają wspólne, ale też odmienne podejścia do rozwiązywania trudnych problemów gospodarowania. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is dedicated to a specific fragment of the achievements of Professor Krupski mainly in the field of the resource approach. The authors of the article refer to the 5th anniversary of the death of Professor Krupski with conviction about the prophetic nature of his scientific achievements. In a sense, these achievements are confronted with the concepts expressed in the works of another scholar to whom the monograph is devoted, namely Professor Edward Taylor. The authors emphasize common, but also different approaches to solving difficult management problems. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule chcemy wyjść poza ten zbiór pokazując pewne analogie między wybranymi metodami a probabilistyką. Zajmjemy się też związkami zagadnień separowalności z analizą ekonomiczną. (fragment tekstu)
EN
In the paper there are shown analogies between selected methods of economic analysis that serve to isolate the influence of several factors on the value of the considered economic phenomenon, and probability theory. The examples presented here point out a probabilistic character of some economic dependence (the independence of factors). There are also presented connections between economic analysis and the problems of separability, which will allow in future to use results of the theory of the functions of separated variables in investigation of properties of conditional partial deviations.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówimy związki zachodzące pomiędzy metodami kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych, wskaźnikowej, proporcjonalnego podziału odchyleń, funkcyjnej, a także mniej znaną metodę ważonego podziału odchyleń. Porównamy, na drodze algebraicznej, wzory wyrażające wpływ poszczególnych czynników na wartość odchylenia, czyli wzory na tzw. odchylenia cząstkowe w różnych metodach. Wiedząc, że metoda różnic cząstkowych daje identyczne wyniki jak metoda wskaźnikowa, a także z uwagi na fakt, że metoda podstawień krzyżowych prowadzi do tych samych wyników co metoda funkcyjna, pominiemy w naszych badaniach metodę różnic cząstkowych i metodę podstawień krzyżowych. Nie będziemy również zajmować się metodą podstawień łańcuchowych, gdyż nie jest ona poprawna pod względem matematycznym. Otóż, w metodzie tej, przy różnej kolejności podstawień, otrzymujemy różne wielkości odchyleń cząstkowych, wyrażających wpływ tego samego czynnika. Tak więc nasze porównania dotyczyć będą metody wskaźnikowej, metody proporcjonalnego podziału odchyleń, metody funkcyjnej i metody ważonego podziału odchyleń. (fragment tekstu)
EN
The paper includes the discussion of relations occurring between certain selected methods of economic analysis: the index-method, the method of proportional division of deviations, the function method, and the weighed division of deviations. Six properties have been formulated and proved, consisting in algebraic comparison of formulae expressing the influence of particular factors upon the value of partial deviation in these methods. On the basis of these theorems it can stated, that, in certain conditions, the partial deviation of any factor in the index-method is not larger than the partial deviation of this factor in the functional method, which, in turn, is not larger than partial deviation of this factor in the method of proportional division of deviations, which, in turn, is not larger than the partial deviation of this factor in the method of weighed division of deviations. (original abstract)
XX
Artukuł prezentuje nową architekturę do tworzenia inteligentnych systemów temporalnych zwaną RRIM. Architektura ta jest oparta na koncepcji wykorzystania quasi-obiektów, używanych w warstwie reprezentacji. Koncepcja jest przedstawiona i omówiona szczegółowo. Omówione są również inne warstwy systemu. Autor prezentuje zalety nowej architektury i omawia możliwości włączenia do architektury istniejących już rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a new architecture for building temporal intelligent systems, called R-R-I-M. The architecture is based on the concept of quasi-objects, used in the representation layer. The concept is presented and discussed in detail. Other layers of the system are also discussed. We show the advantages of the new architecture and discuss the possibilities of incorporating the already existing solutions in the architecture. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób współczesna ekonomia ewolucyjna próbuje wprowadzić aspekt instytucjonalny do dotychczasowych badań nad zmianą gospodarczą. Dokonano w nim przeglądu głównych stanowisk zajmowanych w tym nurcie ekonomii, mającego na celu, po pierwsze, przybliżenie tego dynamicznie rozwijającego się a nadal mało znanego w Polsce podejścia do analiz ekonomicznych oraz, po drugie, refleksję nad użytecznością wybranych prób włączenia aspektu instytucjonalnego do programu badawczego. Podejście ekonomii ewolucyjnej rzuca światło na problemy i zjawiska pomijane przez ekonomię głównego nurtu, przede wszystkim koncentrując sic na dynamicznej naturze kapitalizmu. W zaprezentowanym obrazie relacji pomiędzy działaniami na poziomie mikroekonomicznym a zagregowanymi wynikami makroekonomicznymi instytucje stanowią konieczne uzupełnienie. Na wiele sposobów wpływaj ą one na działania podmiotów, decydują o funkcjonowaniu mechanizmów agregacji wyników ekonomicznych, ale również same podlegają ewolucyjnym zmianom. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to demonstrate how contemporary evolutionary economics tries to incorporate the institutional aspect into its research on economic change. The author presents an overview of the major positions found in this school of economic thought in order to, first, describe this rapidly developing and still little known in Poland approach to economic analysis, and, second, reflect on the usefulness of selected attempts to include the institutional aspect to the research programme. The evolutionary economics approach sheds light on the problems and phenomena overlooked by mainstream economics, especially by focusing on the dynamic nature of capitalism. In the presented model of the relationship between microeconomic activities and aggregated macroeconomic results, institutions are necessary complement. In many ways, they affect the activities of economic actors and determine the functioning of mechanisms of aggregation of economic performance, but they are also themselves subject to evolutionary change. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są niektóre dyskusyjne problemy metod badawczych analizy ekonomicznej. W niniejszym opracowaniu pojecie odchyleń cząstkowych zostało przedstawione w nowym świetle, co przewartościowuje dotychczasowe niektóre poglądy ekonomistów. Pierwsza cześć rozprawy przedstawia metodę różnic cząstkowych, kiedy jest niemożliwe znalezienie logicznej interpretacji ekonomicznej dla odchyleń cząstkowych łącznych. Następnie autor artykułu proponuje nową koncepcje metodologiczną „ 3 x M ", która wyjaśnia istotę niektórych narzędzi badawczych analizy ekonomicznej. Należy dodać, iż autor tej pracy proponuje nowe określenia pewnych pojęć, odmienne od dotychczas stosowanych w literaturze ekonomicznej, zaś niektóre propozycje, które znajdują się w tej pracy, są oryginalnym wkładem autora na polu metod analizy ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of his article are some controversial problem of research methods of economic analysis. In this study the nature of partial variances are shown in a new approach which may change existing attitudes of economists. The first part of paper present method of difference partials, when impossible to find logical economic interpretation for the common partial deviations. Then the author of this article propose new „ 3 x M " methodological idea, that explain the essence some research methods of economic analysis. It should be added that the author of this paper suggests some definitions form those presented in the economic literature and some proposals which we can find in this work are the original contributions of the author in the field of methods of cause economic analysis.(original abstract)
XX
Rekultywacja zbiorników przypływowych i zaporowych jest szczególnie istotna dla ich funkcjonowania i pełnienia przez nie funkcji ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i innych, do których zostały powołane. Artykuł prezentuje studium przypadku zastosowania analizy efektywności ekonomicznej do oceny ex-ante wybranych metod rekultywacji (usuwanie hypolimnionu i wydobywanie osadów) dla trzech zbiorników przypływowych w zlewni rzeki Kłodnicy w województwie śląskim. Zaprezentowane wyniki i ich dyskusja mają znaczenie praktyczne, służące wyborowi konkretnego sposobu rozwiązania poprawiającego jakość zbiorników, jak również stanowią wkład w rozwój metod oceny efektywności ekonomicznej rekultywacji zbiorników wodnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Reclamation and rehabilitation of water reservoirs is particularly important for their functioning and fulfilment of their economic, social, natural and other functions. The paper presents a case study of the ex-ante economic analysis used to determine the most suitable reservoirs reclamation method from the pre-selected methods (such as: hypolimnion removal and silt dredging) for the three reservoirs in the Kłodnica River catchment situated in Silesia Province. The presented results and their discussion are of practical importance in order to select a particular way of improving the water quality of the reservoirs as well as contribute to the development of methods of assessing the economic efficiency of water reservoir reclamation in Poland. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono kryteria poprawności metod analizy ekonomicznej. Następnie omówiono zgodność różnych metod analizy ekonomicznej z postulowanymi kryteriami.
EN
In the paper there are presented eight conditions which should be satisfied by correctly defined methods of economic analysis. There is investigated the consistence of eight selected methods (i.e. succesive substitutions, indicatory method, proportional distribution of deviations, functional method, Rawski's weighed distribution of deviations, Żwirbla's 2nd method, logarythmic and Olszański's method) with the postulated criteria. According to these criteria, the logarythmic method proved to be the best one. (original abstract)
XX
Zwrócono uwagę na szerokie wykorzystywanie w pracach analitycznych tablic przepływów międzygałęziowych oraz macierzy rachunków społecznych. Artykuł poświęcono wyjaśnieniu problematyki przyczyn i skali różnic mnożników obu macierzy oraz wpływu jaki różnice te mają na wyniki analiz.
XX
Raport przedstawia wyniki badania na temat Informacja o kapitale intelektualnym w raporcie rocznym przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The report presents the results of the research on the subject "Informaton on intellectual capital as reflected in companies annual report". (original abstract)
XX
Ekonomiczna analiza prawa jest dziedziną nauki, która do badania systemu prawa wykorzystuje narzędzia ekonomiczne. Dorobek tej nauki jest również wykorzystywany do badania skutków rozwiązań prawnych przed i po wprowadzeniu regulacji. Zbliżenie ekonomii i prawa wynika z rosnącej potrzeby kompleksowego podejścia do zjawisk funkcjonowania i rozwoju systemów gospodarczych, ich bezpieczeństwa prawnego i efektywności w warunkach dynamicznego rozwoju. Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki nowej interdyscyplinarnej nauki - ekonomicznej analizy prawa (Management & Law). (abstrakt oryginalny)
EN
Economic analysis of law is a field of science, which uses economic tools in the study of the law's system. The results are also applied in order to study legal implications of legal solutions before and after the introduction of certain legal regulations. This close relationship of economy and law is a consequence of an increasing need.for a comprehensive approach to the functioning and development of economic systems, their lawfulness and effectiveness in the context of dynamic development. The article serves as an introduction to the issues of a new interdisciplinary science - economic analysis of law (Management & Law). (original abstract)
XX
W pracy spróbujemy przedstawić kilka podstawowych problemów związanych z praktycznym wykrywaniem zależności nieliniowych oraz udokumentowaniem chaotycznych właściwości układów dynamicznych generujących dane ekonomiczne w postaci równomiernie dokonywanych skalarnych ciągów obserwacji. (fragment tekstu)
XX
Skuteczne zarządzanie małym przedsiębiorstwem - w obecnych warunkach prowadzenia działalności - wymaga wsparcia informacyjnego, dostosowanego do potrzeb decydentów. Takich informacji dostarcza analiza ekonomiczna. W artykule wskazano na uwarunkowania tworzenia takiego systemu analiz ekonomicznych. Zaproponowano koncepcję systemu analizy składającego się z dwóch członów, tj. analizy strategicznej i analizy operacyjnej dla procesowego zarządzania operacyjnego. W dalszej części określono warunki jej realizacji wiążąc je z rozwojem przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, effective management system in an smali enterprise needs an Information support, adapted to the managers needs. This Information system is provided by economic analysis. In this ar-ticle are presented conditions for economic analysis systems development. Additionally there is also presented an conception of two stages analysis system: strategie analysis and operational analysis for operational process management. In the second part are stated conditions of its realization linked to the enterprise growth.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule dokonamy przeglądu postulatów przedstawionych przez różnych autorów i zaproponujemy kryteria, jakie naszym zdaniem powinny spełniać prawidłowo formułowane metody analizy ekonomicznej. Rozpatrujemy wielkość ekonomiczną S, którą można uzyskać jako iloczyn trzech czynników (wielkości ekonomicznych) a, b, c, tj. S = abc (fragment tekstu)
EN
The paper provide the review of conditions which the correct methods of economic evaluation should satisfy to be able to distinguish factors influencing the investigated economic phenomenon. Presented are eight criterions which allow for assessment of correctness of these methods. (original abstract)
XX
Jednym z najważniejszych problemów, na jaki napotykają badania naukowe jest weryfikacja proponowanych teorii i stawianych hipotez. W szczególności problem ten jest wyraźnie zauważalny na gruncie nauk ekonomicznych. Złożoność systemów ekonomicznych sprawia, że bardzo trudne - a często wręcz niemożliwe - jest określenie wpływu wybranych czynników na funkcjonowanie całego systemu. Ewolucja systemów ekonomicznych obejmuje bowiem jednoczesne zmiany tak wielu parametrów, że zazwyczaj nie jest możliwa nawet ich identyfikacja, nie wspominając już o określeniu sposobu (np. kierunku i siły) w jaki wpływają na obserwowane zmiany. Aby jednak uniknąć sytuacji, w której nie będzie możliwe formułowanie jakichkolwiek teorii, konieczna stała się rezygnacja z części formalnego procesu wnioskowania. Modyfikację tę opisuje stwierdzenie Friedmana, że jakość teorii ekonomicznej ocenić można na podstawie zgodności jej wskazań z obserwacjami, a nie na podstawie analizy prawdziwości (realizmu) jej założeń. W praktyce oznacza to, że dla prawdziwości teorii ekonomicznej nie jest przeszkodą odwołanie do nie w pełni poprawnych założeń (np. o racjonalności zachowań). (fragment tekstu)
XX
Analiza przyczynowa, będąca pewnym etapem analizy ekonomicznej, zajmuje się określaniem wpływu poszczególnych czynników na badanie odchylenia wskaźników ekonomicznych. Metody tej analizy zależą od sposobu obliczania tych wpływów, czyli od tzw. odchyleń cząstkowych. W artykułach (Gryglaszewska, Stanisz 1988a) i (Gryglaszewska, Stanisz 1988 b) porównaliśmy wzory na odchylenia cząstkowe w różnych metodach analizy finansowej, tj. w metodzie wskaźnikowej, proporcjonalnego podziału odchyleń, funkcyjnej, ważonego podziału odchyleń oraz w nowej metodzie, przedstawionej w pracy (Żwirbla 1986). W niniejszym artykule porównamy odchylenia cząstkowe danego czynnika w metodzie logarytmicznej z innymi metodami: z metodą proporcjonalnego podziału odchyleń, wskaźnikową i funkcyjną. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the relations between the logarithmic method and the selected methods of causal analysis: the index method., the proportional division of deviations and functional method. Three theorems have been formulated and proved, including comparisons (conducted algebraically) of the formulae for partial deviations in these methods. (original abstract)
XX
Celem opracowania było poszukiwanie korzeni analizy ekonomicznej w okresie od starożytności do formalnego nazwania tej dyscypliny naukowej przez F. Quesnay'a we Francji w XVIII wieku. Zaprezentowano ślady stosowania tej wiedzy w Despotiach Wschodnich, starożytnym Egipcie, Grecji, Rzymie i Europie w ciągu kilku tysiącleci. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to trace back the evidence proving application of economic analysis in the period of Ancient Empires till the 18th century, when F. Quesnay defined economic analysis.(original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.