Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modern architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Najnowsze dzieła architektoniczne wielkich miast
100%
PL
Dzieło architektoniczne powstające w kontekście współczesnego miasta, obok walorów estetycznych i funkcjonalnych, powinno tworzyć nowe związki z formami i przestrzeniami, które mu towarzyszą. Ważna jest kompozycja stwarzająca nową całość. Zdolność oddziaływania na emocje takiej całości może ułatwić identyfikację i zapamiętywanie budynku i sekwencji przestrzeni, z drugiej strony może tworzyć nastrój złożoności i niejednoznaczności wzmacniający atrakcyjność miejsca. Ważne wydaje się także, aby powstające budynki działały w szerszym kontekście czasowym, stając się równocześnie czynnikiem aktywacji otaczających je przestrzeni, dostosowując je do zmieniających się potrzeb mieszkańców i turystów.
EN
An architectural creation emerging in the context of a modern city, apart from aesthetic and functional values, should also establish new relations with the forms and spaces that accompany it. The composition that creates a new entity is very important. The ability to influence the emotions of such an entity may facilitate the identification of a given building and space sequence and also create an atmosphere of complexity and ambiguity, intensifying the place's attractiveness. It also seems important that the new buildings operate within a wider time context, at the same time becoming an activating factor for the space surrounding them and adjusting them to the changing needs of inhabitants and tourists.
2
Content available remote Kolor i ślepcy
100%
EN
Reaction against the greyness of architecture of late modernism and as the consequence its dullness in 70. and 80. provoked the explosion of uncontrolled colouring of our surroundings in two last decades. There are several reasons of the phenomenon, yet the most important is the acceptation by the common run of creators and consumers the post-modern tendency to extreme free choice.
3
Content available remote Kryterium piękna w architekturze
100%
EN
The category and criteria of beauty in architecture accompany it from the very start. The ways of finding it were different in theory and in practice. "Beauty is truth, and truth is beauty" - only this needs be known here on Earth. John Keats.
4
Content available remote Uroda względności
100%
EN
Like every novelty throughout centuries, modern architecture invariably arouses doubts among the contemporaries. It is like that particularly because the scale of the architectural image does not allow one to leave it unnoticed, whereas its function forces one to come into contact with it. The incomprehensibility of the art of architecture is the price which an architect has to pay for innovativeness, technological advancement, inter.disciplinary cooperation and ultimately for the transformation of the new values into everyday reality. Whereas the understanding of the beauty of the new architecture depends exclusively on one's will to enter into a dialogue.
5
Content available remote Refleksje o pięknie i architekturze
100%
EN
The term beauty now a day has very subjective signification. In the XX century modern movement used to appreciate only new ideas, new function, new forms. The avant-garde activities were leading in art and in architecture too. Only the primary done performances were valued nevertheless their genuine aesthetic quality. In our postmodern time, when so many achievement exist as parallel activities.
6
Content available remote Racjonalne piękno architektury w epoce informacji
100%
EN
The beauty of architecture of the new times is not meant to be an experience. The material of the new architecture comprises, more and more often, forms that are enclosed in bits of information. The concept of beauty today is rather a form of self-aware cognition and the reading of the continuously changing principles and attributes of architecture. Modern architecture introduces a set of completely new conceptions and definitions. The reading of the language that describes spatial events happening both in real and virtual space, and the language of the definitions which are used, revalue the perception of beauty in architecture.
7
Content available remote Architektura sztuka współczesna - kontynuacja wizji
100%
EN
How very wrong was Adolf Loos in 1908, when he wrote about the ornament in architecture. Today, when it seems that the ornament has been rejected the architectural form has become the ornament.
8
100%
PL
Autorzy artykułu podkreślają znaczenie konstrukcji żelbetowych w zakresie tworzenia nowych form architektonicznych i powstawania "ruchu nowoczesnego" w architekturze. W tym celu poddają analizie twórczość dwóch wybitnych architektów i dwóch znakomitych konstruktorów z początku XX wieku, projektujących swe dzieła z wykorzystaniem żelbetu. Auguste Perret, Tony Garnier oraz Robert Maillart i Eugene Freyssinet, wykorzystując specyficzne właściwości betonu zbrojonego oraz odrzucając zasady kształ-towania form architektonicznych z poprzednich epok, stali się prekursorami modernizmu.
EN
In the beginning of the 20-th century reinforced concrete constructions had great weight on range to create brand new architectural forms and to originate modern movement in architecture. To uphold this thesis, authors of dissertation analyse works of two famous architects (Auguste Perret, Tony Garnier) and two great engineers (Robert Maillart, Eugene Freyssinet), who used reinforced concrete in theirs buildings.
9
Content available remote Znak miejsca a nowoczesna przestrzeń architektoniczna
100%
PL
Nowoczesny obiekt architektoniczny staje się znakiem miejsca wykorzystując na przykład oryginalną przestrzeń urbanistyczną, znaną na świecie imprezę międzynarodową, najnowsze technologie. Historyczna przestrzeń powinna być znakiem miejsca samym w sobie, a nowa zabudowa z pokorą ją uzupełnia, bez rywalizacji do tytułu o symbol miejsca. Miejsca, które historycznie już zapisały się sławą na mapach świata, same są znakiem.
EN
The modern building becomes a sign of a place making use of such a factors, as for example an original urban space, some international events, modern technologies etc. The historical space should be a sign of a place itself, and the new buildings should complement it without aspiration for the range of "the sign of the place". The places already historically famous all around the world are the sign of their place itself.
10
Content available remote Tendencje w kształtowaniu powierzchni współczesnych form architektonicznych
100%
PL
Rozwój nowych technologii daje obecnie nieograniczone możliwości eksperymentów z różnymi strukturami i materiałami. Architekci wykorzystują innowacje techniczne, aby przetworzyć historyczną elewację przedstawiającą na powierzchnię-diagram (diagrammatic surface). Nowe źródła inspiracji w sposobie kształtowania powierzchni wprowadzają nowe życie do rzeczywistości architektury. Budynki są zdolne do wyrażania nowego znaczenia, przyczyniają się do wzrostu wartości i atrakcyjności przestrzeni. Inteligentne fasady powodują destrukcję realnego świata i równocześnie wstawianie budynku w kontekst przestrzeni i czasu. Dzięki nim architektura może posiadać swoją wieloznaczną rzeczywistość, wzbogacającą jej dialog z otoczeniem i odbiorcami.
EN
The development of new technology gives the possibility of experiments with variety of structures and materials on façades. Architects used technical innovations to transform the architectural surface into something nonrepresentational (diagrammatic surface). New sources of inspiration in architectural surface treatments infuse new life into architectural reality. Buildings are able to display new signs and meaning, they influence the increase of value and attractiveness of the space. Intelligent façades causes destruction of the real world and it simultaneously places the building in the context of time and space. Thanks to them architecture can have multi-valued reality that enriches its dialogue with the surroundings and receivers.
PL
Wzmożona presja urbanistyczna w końcu XX i początku XXI wieku sprawiła, że na cele budowlane przeznacza się tereny dotąd zagospodarowane przyrodniczo. W stosunku do niektórych padają argumenty o zeszpeceniu otoczenia przez formy budowlane. Współczesne trendy budowlane uwzględniają przyrodę jako ważny czynnik regulacyjny. Na tej kanwie należy zauważyć architekturę modernistyczną jako potencjalnie doskonale wpasowującą się w środowisko o dużym udziale elementów przyrodniczych. W pracy przedstawiono koncepcję budynku jednorodzinnego w dolinie cieku Gęśnik, w północnej części Zielonej Góry.
EN
Increased urban pressure in the end of the twentieth and early twenty-first century meant, that for building purposes shall be allocated areas managed so far as natural ones. In relation to some of them, the arguments fall about devastation of environment by the building forms. Current building trends are including the nature as an important regulatory factor. On this canvas should be noted the modern architecture as potentially blending into the environment with a large share of natural elements. The paper presents the concept of single-family house construction in the valley of Gęśnik stream, in the northern part of the Zielona Góra city.
12
Content available remote About beauty in contemporary architecture
100%
PL
"Piękno" nie jest kryterium dla "ważenia" jakości architektury, ponieważ nie jest obiektywną wartością. Piękno jest dostrzegalne wtedy, gdy spełnione zostają oczekiwania obserwatora. Zależą one od indywidualnych doświadczeń, z których jednym jest edukacja. "Piękno" trudno zdefiniować. Jego postrzeganie jest subiektywne. Nie zamierzam wypowiadać się na temat mojego własnego pojęcia piękna w architekturze współczesnej. Mogłoby ono nie być przekonujące dla nikogo poza mną. Podobnie w dydaktyce, wypowiadanie się na temat gustów nie powinno mieć miejsca. Tak czy inaczej: architekci ciągle próbują tworzyć rzeczy piękne i takie przykłady pojawiają się w architekturze, także współczesnej. Jednak piękno wydaje się być coraz płytsze, nastawione na chwilowy efekt. "Ciche" piękno nie jest zauważane - doceniają je ludzie kultury i edukacji.
13
Content available remote Architektura - piękna czy oryginalna?
100%
EN
Architecture belongs to the realm of everyday life. The question if architecture should be beautiful or original is substantiated. The language of modern architecture suggest natural metaphors. Architectural form has been related an external problem. As well as aesthetic, beauty and originality are important, but we can't forget about fundamental aspects functional area. In the other words, the principle that form follows function might be restared.
14
Content available remote Architektura - sen o miejscu dla pięknych zdarzeń
100%
EN
Are beautiful places beautiful per se or by beautiful events occurring there? Beauty is our reminiscence about beauty, stored in memory. These are connotations of situations, experience and places where events occurred. Beauty demands a binding and frame. Architecture can be this frame with beautiful events becoming its essence and part.
15
Content available remote Contemporary architecture in its historical context and on the water
100%
PL
Miasto Gubin i główny kościół - co jest wartością przy przekształceniach oraz, związana z tym kwestia, jaki rodzaj architektonicznego podejścia jest stosowny w przypadku kościołów, które zagubiły swoją pierwotną funkcję lub formę? Może odpowiedzią jest pływająca architektura - taki rodzaj architektury mógłby się w przyszłości stać symbolem Łużyckich jezior.
16
Content available remote Dyskretny urok architektury współczesnej
100%
EN
Using contemporary digital tools it is possible to create every kind of spatial form. Contemporary architects prepare researches and design experiments based on data written by digits. They develop theirs' design workshop and imagination but the result are buildings not related to the history, cultural context, tradition of the place, strange, complicated, aliened. Under such conditions lonelyness and social barriers become deeper. Architectural space which should create positive social, emotional connections doesn't appear by creating digital data. It isn't possible to solve estetics and ethics problems by mathematical formulas.
17
Content available remote Funkcjonalizm w architekturze: od neolitu do wczesnego modernizmu
100%
EN
In line with modernist historiography, functionalism was construed as the foundation of modern architecture. The exact meaning of the concept in the modernist theory of architecture, however, is unclear. If functionalism is to be understood, after Adler, Mies and Sullivan’s dictum that „form follows function,” as the outward expression of function in form and/or mere functionality, functionalism no longer appears to be restricted to modernism: functionalist buildings can be shown to have been erected in all ages from as far back as the Neolithic beginnings of architecture. The actual difference between modern and traditional architecture, therefore, is to be found not in the greater functionality of the former or in its clearer manifestation of function, but rather in form itself. Modern architecture is a radical move away from the formal tradition of classical architecture. (To be continued in Volume 18)
EN
Basic directions of development of modern architecture are looked through. They are architecture on water, sun architecture and architecture of large interior spaces in the context of global rise in temperature of climate and increase of receipt of sun radiation.
PL
Artykuł zawiera przegląd podstawowych kierunów rozwoju współczesnej architektury. Przedstawione są obiekty na wodzie, tzw. architektury słońca oraz architektura dużych wewnętrznych przestrzeni, w kontekście globalnego wzrostu temperatury i promieniowania słonecznego.
19
Content available remote Poszukiwanie piękna w architekturze współczesnej
100%
EN
What is Art? According to Greek aesthetics "The prevailing view is that Art is beauty perceived by an artist. This view is supported by yet another widespread idea that beauty is what we like and what we are fond of. An artist's task is to summon and show that very idea of beauty." While searching for a modern definition of beauty, one can recall the ideas that a) "Art is the summoning of beauty, the creation of a vision, a reflection of life and an expression of form and matter. It is a mental state, sometimes even pathological, an expression of faith, a medium of mind as writing, a medium of harmony as a sound", b) "Art connects people with similar reactions. It is indispensable for civilised life and for progress by means of: summoning, creating and shaping a form, which is materializing a vision". Modern architecture in its large-scale character rises the level of aestheticization of surroundings, yet the philosophical beauty can be traced in pursuing: sense, concept, synchronous emotional states of a creator and a recipient, and deep emotional connections between shaping space and human life. It can be found if we are able to run a dialogue and, at the same time, respect local culture".
20
Content available remote Piękno, to więcej niż użyteczność
100%
EN
Beauty of modern architecture can not be considered without reminding - even superficial - about criteria of beauty which were compulsory up to 20 Century. Beauty of architecture since the beginning used definitions announced by Wirtuwiusz: utilitas, firmitas, venustas. Wirtuwiusz wrote in his "De architectura libri decem" - "It is obligation of architect to design buildings both: stable, useful and beautiful". Beauty of the building base on harmony, because "architecture can not exist without understanding of music, architecture is like music, it is harmony which you can see". Architecture should provide then an esthetical experiences on similarity of music. More than fifty years of modern architecture taught us to look at the work of architecture like on composition of forms and blocks. Architecture up to beginning of 20 Century carried many different meanings. Symbolic was one of most important component of architecture and predominated over other component like beauty, poetics or mood. As it wrote Sas-Zubrzycki - "Construction is a base of architecture and architecture is embellishing the construction". Noticing fact that architecture plays more remarkable role in public life, designers wanted to express more ideological, religious or "outlook on life" contents and connected with them feelings of monumentality, gravity and esteem.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.