Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2393

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 120 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 120 next fast forward last
1
Content available remote Charakterystyka wybranych metod oceny inwestycji informatycznych
100%
EN
Information technology investments is a very broad category. It includes purchase of a computer hardware, software, development of a computer network and implementation of an ERP system. Business value of an IT investments can vary depending on a type of the investment. It may be a cost reduction, cost avoidance, real-time management information support, better customer service or competitive advantage. Same of the benefits are very hard to measure because they are intangible. The paper presents different measures that can be used to evaluate an IT investment: return period, average return of book value, net present value, internal rate of return, return on management, cost-benefit analysis, MOMC approach and information economics. Advantages and disadvantages of the methods are discussed as well as their ability to measure intangibles and applicability to evaluation on different stages of an investment process.
PL
Funkcjonujący od czterech lat kierunek „Finanse i Rachunkowość” powstał z przekształceniakierunku „Finanse i Bankowość”. Nie uwzględniając oczekiwań przyszłychkadr dla rachunkowości, skopiowano dla nowego kierunku programy kształcenia,które były odpowiednie dla kierunku „Finanse i Bankowość”. Przewaga zajęćz finansów daje się wyraźnie zauważyć.Dla oceny realizowanych programów nauczania studiów stacjonarnych wybranosześć uczelni ekonomicznych. Na I stopniu studiów przedmioty są bardzo zbliżone,natomiast na II stopniu studiów zauważa się dużą różnorodność, kształtowanąspecjalnością kadry nauczającej.W ocenie studentów studia są zbyt teoretyczne. Wskazane jest zwiększenie liczbygodzin na zajęcia praktyczne z rachunkowości, wyrównując obciążenia godzinowez finansami.
PL
W referacie przedstawiono postępowanie prowadzące do uzyskania robota spełniającego wymagania bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa funkcjonalnego w stopniu odpowiadającym przewidywanym zastosowaniom. Rozwiązanie problemu - ocena a priori - rozpoczyna się w fazie powstawania koncepcji; należy tu m. in. Określić kategorię bezpieczeństwa i poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) wynikające z zastosowania robota. W fazie projektu przeprowadza się analizę zagrożeń i ryzyka, alokację funkcji bezpieczeństwa, dobór części składowych, analizę zabezpieczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i definiuje się strategię zapewnienia bezpieczeństwa. Ocena a posteriori to ciąg badań i walidacji ich wyników prowadzących w konsekwencji do ustalenia kategorii bezpieczeństwa i poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa. Przedstawiono schematy blokowe odpowiednich procedur postępowania oraz zestawiono niektóre wymagania wynikające z norm. Ciąg badań odpowiada również wymaganiom testowania zgodności implementacji.
EN
The process leading to reach the robot, which comply the requirements of the operational and the functional safety on the level corresponding to its expected applications, is presented in the paper. The solving of the problem - the assessment a priori - starts in the moment of the conception elaboration; the safety category and the safety integrity level (SIL) shall be defined. During the design phase is e.g. to perform: the hazard and risk analysis, the safety functions allocation, the selection of components and the assurance against EMI, as well as the definition of the safety strategy. The a posteriori assessment it is a tests and validation if its results, that leads to state of the safety category and SIL. The flow charts of the corresponding procedures are presented, as well as the choosen set of the requirements. The tests suite comply the method of the imlementation conforming testing.
7
Content available remote Ocena bibliotek cyfrowych – przegląd piśmiennictwa za lata 2000–2012
80%
PL
Ocena bibliotek cyfrowych, stanowiąca jeden z elementów procesu projektowego, jest niezbędna w procesie doskonalenia funkcjonowania biblioteki oraz poznawania potrzeb informacyjnych jej użytkowników. W artykule przedstawiono analizę polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, obejmującej prace głównie z lat 2000-2012, w zakresie zagadnień oceny bibliotek cyfrowych, z uwzględnieniem koncepcji dotyczących wyboru elementów bibliotek cyfrowych poddawanych analizie oraz stosowanych kryteriów i metod oceny. Pokazano także użytkowniko- i systemo-centryczne podejście do oceny bibliotek cyfrowych. Wśród odnalezionych metod oceny zwrócono uwagę na popularność i częste zastosowanie oceny użyteczności interfejsu użytkownika do bibliotek cyfrowych, szczególnie w badaniach zagranicznych. Dodatkowo zaprezentowano modele oceny użyteczności interfejsów użytkownika do bibliotek cyfrowych oraz holistyczny model oceny biblioteki cyfrowej. W analizie uwzględniono prace m.in. Saracevica, Blandford, Borgman, Buchanan i Salako, Chowdhury i Chowdhury, Fuhra, Hang, Jeng, Kelly, Kochang, Janiak i Krakowskiej, Xie, Tsakonasa, Kapidakisa i Papatheodorou
PL
W opracowaniu zostały pokazane zmiany wybranych elementów systemu transportowego w Polsce w latach od 1990 do 2007. Ocenie zostały poddane wskaźniki głównych gałęzi transportu: transport kolejowy, samochodowy, lotniczy i wodny śródlądowy. W artykule przedstawiono zmiany w infrastrukturze, ilości taboru, przewozie pasażerów i ładunków oraz wskaźnik popularności środka transportu.
PL
Uzasadniono potrzebę oceny ośrodków odpowiedzialności w zakresie jakości. Scharakteryzowano istotę takich ośrodków i zasady ich wyodrębniania. Wyszczególniono kryteria ilościowe oceny ośrodków oraz wskazano sposób określania kryteriów jakościowych. Zaprezentowano sposób kompleksowej oceny ośrodków.
EN
A need of evaluation of responsibility centres in range of quality was justified. Their essence and rules of its creation were characterised. Quantity criterions of evaluation the discussed centres were listed and the way of qualifying the quality criterions was pointed. A method of complex evaluation the responsibility centres was presented.
PL
W przypadku stosowania obudowy zmechanizowanej, która charakteryzuje się szerokim zakresem wysokości roboczych, w ostatnim czasie kilkakrotnie obserwowano istotne utrudnienia utrzymania stropu ścian podczas eksploatacji w przedziale niskich wysokości pracy sekcji. Utrudnienia te napotykano także w sytuacjach, gdy wyliczony wskaźnik nośności stropu g osiągał korzystne wartości. Zjawiska te występowały najczęściej podczas eksploatacji pod zrobami zawałowymi i przy utrzymywaniu ochronnej stropowej półki węglowej o wymaganej grubości. W artykule przedstawiono obliczenia i analizy zmierzające do wyjaśnienia i omówienia tych sytuacji.
PL
W pracy przedstawiono metody wyznaczania stanu końcowego produktów przemiany wybuchowej na podstawie składu chemicznego wyjściowego materiału wybuchowego. Rozpatrzone zostały metody przybliżone i metody analityczne. Przedstawiono metodę opartą na wyznaczeniu stanów równowagowych zespołu reakcji chemicznych zachodzących w produktach przemiany. Podano przykładowe wyniki określenia parametrów detonacji mieszanin gazowych. Przedstawiono założenia metody opartej na minimalizacji potencjału termodynamicznego mieszaniny. Przedstawiono wyprowadzenie rozwiązującego układu równań, który stanowi podstawę określenia składu chemicznego i stanu termodynamicznego produktów przemiany wybuchowej. Przedstawiono interpretację fizyczną równania stanu BKW, przeznaczonego do opisu nieidealnych właściwości substancji chemicznych w warunkach wysokich ciśnień i temperatur. Przedstawiono charakterystyki ważniejszych parametryzacji równania stanu BKW. Dokonano porównania przydatności rozpatrywanych parametryzacji równania stanu BKW do wyznaczania parametrów detonacyjnych poszczególnych grup materiałów wybuchowych.
PL
W normie podano ogólne wymagania i procedury postępowania w ocenie istniejących konstrukcji (budynków użyteczności publicznej, mostów, budowli przemysłowych), oparte na zasadach niezawodności konstrukcji i konsekwencjach katastrofy (awarii).
EN
This International Standard provides general requirements and procedures for the assesment of existing structures (buildings, bridges, industrial structures, etc.) based on principles of Structural reliability and consequences of failure. These requirements and procedures are explained by the co-author of this Standard.
EN
Local development is a dynamic process which mainly relies on qualitative and quantitative changes, accordingly to the needs of the local communities. One of the decisive circumstances of local development is an efficient road infrastructure. The main problem, in terms of road projects, is their socio-economic evaluation. The article presents a model for assessing S16 national road construction project, on the basis of four groups of indicators. The indicators monitor the changes occurring in the districts, located along the road corridor S16, within the framework of sustainable development. Results of the research give opportunity to a more detailed analysis and evaluation of road projects, furthermore they make a strong foundation for the exploration of cause-and-effect relations between the investments in infrastructure and the quality of life in the region.
first rewind previous Strona / 120 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.