Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kontrola zarządcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest ocena realizacji celów kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Aby dokonać oceny, sformułowano pytania, które miały potwierdzić znajomość celów kontroli zarządczej w praktyce. Jednocześnie pytania ankietowe interpretowały zakres realizacji poszczególnych celów kontroli zarządczej. Metodą badawczą były badania ankietowe skierowane do miast i powiatów w Polsce. Adresy uzyskano ze Związku Miast Polskich i ze Związku Powiatów Polskich. Łącznie wysłano 572 ankiety i otrzymano 289 wypełnionych ankiet, co stanowi zwrot w 51%. Ankietowanym dano do wyboru wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej. Ankiety wysyłano za pośrednictwem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z materiału badawczego wynika, że pojęcie kontroli zarządczej jest akceptowane w sektorze finansów publicznych, a cele są realizowane. Wniesiono jednak propozycję rozszerzenia interpretacji metod zarządzania ryzykiem przez instrukcję szczegółową przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to assess the realisation of goals of management control in public sector entities in Poland. To make the assessment, the authors formulated questions intended to confirm the knowledge of management control goals in practice. At the same time the questions interpreted the scope of realisation of individual goals of management control. The research method used was a questionnaire survey conducted in cities, towns and counties in Poland. The addresses were obtained from the Association of Polish Cities and the Association of Polish Counties. In total, 572 questionnaires were sent out of which 289 completed forms were sent back, which constitutes a 50-percent return. The respondents were allowed to fill the questionnaire on paper or online. The questionnaires were distributed with the help of the Main Board of the Accountants Association in Poland. It appears from the gathered data that the concept of management control is accepted in the public sector and the goals are being realised. However, it was proposed to broaden the interpretation of risk management methods by means of a detailed instruction prepared by the Ministry of Finance. (original abstract)
XX
Podmioty gospodarcze i różnego rodzaju organizacje, w tym również jednostki samorządu terytorialnego (JST), funkcjonujące na współczesnym rynku działają w warunkach konkurencyjnych i muszą się adaptować do nieustannie zmieniającego się otoczenia. Istotą controllingu jest racjonalizacja działań prowadząca do właściwego wykorzystania zasobów oraz dostępnych narzędzi marketingowych i umożliwiająca uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Skuteczne zarządzanie wiąże się z odpowiednim wykorzystaniem dostępnych narzędzi oraz należycie prowadzonym audytem i kontrolą zarządczą(abstrakt oryginalny)
EN
Business entities, various types of organizations and local government units that operating on the contemporary market, operate in competitive conditions and constantly changing environment. Rationality is the essence of controlling which leads to the proper use of resources and available marketing tools that can help to gain a competitive advantage.Effective management is associated with the appropriate use of available tools and proper audit and management control (original abstract)
3
100%
XX
Celem artykułu jest analiza kontroli zarządczej w procesie realizacji strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, funkcjonalnych i organizacyjnych. W szczególności w artykule przedstawiono istotne instrumenty kontroli zarządczej, w tym systemy wyznaczania i monitorowania celów i zadań strategicznych oraz metodę zarządzania ryzykiem na podstawie dokumentacji kontroli zarządczej w Gminie Bobolice. (fragment tekstu)
EN
The paper shows the rules and functioning of management control as the main element of public management in the process of development strategy implementation in regional and local authorities. Based on the current standards, law regulations, and strategic regional and local authorities policy there analysis of documents and the case study were used. Apart from that in the paper one can find an example of developing a strategic plan for regional and local authorities considering some instruments of management control, like risk management and formulating objectives and measures of tasks. (original abstract)
4
Content available remote Budżet zadaniowy jako narzędzie kontroli zarządczej w sektorze samorządowym
75%
XX
Kontrola zarządcza kładzie nacisk na realizację zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Istotą budżetu zadaniowego jest alokacja środków publicznych poprzez określenie zadań, dla których sformułowane są cele i mierniki. Wdrożenie budżetu zadaniowego może sprostać ustawowym wymaganiom dotyczącym skuteczności i efektywności działań podejmowanych przez decydentów i dysponentów środków publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Management control focuses on the implementation of tasks consistent with the law, in an efficient, economical and timely manner. The essence of the activity-based budget is the allocation of public resources by identifying the tasks for which certain goals and measures are formulated. Implementation of activity-based budget can meet the statutory requirements for efficiency and effectiveness of actions taken by decision makers and administrators of public funds.(original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie controllingu bankowego i kontroli zarządczej w bankach komercyjnych w kontekście integracji z Unią Europejską.
EN
This article presents the basic elements of the banking controlling. It contains the consequences of the features of the financial institutions for banks and for controlling. It informs about the role of the management control in the process of management by the commercial bank. This article explains three levels of management and controlling in banks: normative controlling, strategic controlling and operational controlling. It contains also information about instruments about banking controlling which are used in commercial banks. (original abstract)
6
Content available remote Kontrola zarządcza jako instrument umacniania kapitału społecznego
75%
XX
Sposób gromadzenia zasobów niezbędnych do osiągania celów w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych oraz wykonania zadań służących realizacji celów wymaga kontroli, aby w odpowiednim czasie dokonać niezbędnych korekt i w lepszym stopniu osiągnąć zakładane cele. Działalność organizacji publicznych jest kontrolowana przez szereg wyspecjalizowanych instytucji kontrolnych. Jednakże zewnętrzna kontrola instytucjonalna, mająca głównie charakter ex post, musi być uzupełniona kontrolą zarządczą, dzięki której możliwa jest diagnoza bieżącego dostosowania systemu do oddziaływań płynących z otoczenia. W artykule przyjęto implicite, iż realizacja - określonych w Ustawie o finansach publicznych - celów kontroli zarządczej służy kreowaniu zaufania stanowiącego kapitał społeczny(fragment tekstu)
EN
The level of trust of stakeholders to public organizations should be systematically measured and evaluated. Management control should be an instrument for the creation of public trust, thus strengthening social capital. Meanwhile, there is the difficulty in assessing the achievement of the objectives of management control. Such a situation may undermine the confidence of employees to the top management of public organizations(original abstract)
PL
Obecnie od jednostek samorządu terytorialnego oczekuje się, aby wzorem podmiotów sektora prywatnego ich działania odznaczały się skutecznością, były efektywne, a świadczone przez nie usługi publiczne charakteryzowały się wysoką jakością. Sprostanie tym oczekiwaniom wymaga zatem stałego doskonalenia sposobu zarządzania tymi jednostkami. Efektem tych działań jest ustawowe wprowadzenie obowiązku przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrola zarządcza ma przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której jednostka w swej działalności nie będzie skupiona jedynie na gromadzeniu i wydatkowaniu środków finansowych, ale bardziej na podejmowaniu wszechstronnych decyzji ukierunkowanych na realizację celów i zadań. Pomocą w skutecznym jej wdrażaniu powinien być budżet zadaniowy. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kontroli zarządczej w jednostkach sektora samorządu terytorialnego i jej powiązania z systemem budżetowania zadaniowego. Artykuł ma charakter opisowo-empiryczny.
EN
The basic aim of the managerial control as the management functions is to achieve established purposes by managers of units of the sector of the public fi nance and their management most effectively. Management control in the units of the public finances’ sector constitutes a trial of applying a new management approach i.e. New Public Management, which aims at increasing the performance and effectiveness of public entities’ activities. With help in effective for her implementing sentence performance budget should be.
8
Content available remote Zastosowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach Policji
75%
XX
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych nałożyła na kierowników jednostek Policji obowiązek wdrożenie w jednostkach podległych mechanizmów systemów kontroli zarządczej. Adekwatne i skuteczne instrumenty kontroli zarządczej powinny umożliwić odejście od tradycyjnej kontroli końcowej ex post (kontroli finansowej), na rzecz kontroli bieżącej oraz wstępnej ex ante. Kontrola zarządcza w swojej istocie jest narzędziem obejmującym zagadnienie formułowania celów i zadań, a następnie sprawdzeniem ich realizacji zgodnie z sformułowanymi planami. Reforma finansów publicznych w Polsce, wprowadziła obowiązek planowania wieloletniego, wyznaczania celów i przygotowywania planów i zadań, w oparciu o metodologię budżetu zadaniowego. Monitorowanie, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania planów oraz stopnia realizacji zadań jest warunkiem właściwego zarządzania jednostką. Zakresem kontroli zarządczej zostały objęte wszystkie aspekty działalności jednostki, a nie tylko obszar gospodarki finansowej. Kontrola zarządcza stanowi instrument zarządzania jednostką, który powinien dostarczać kierownikom jednostek Policji informacji, na potrzeby procesu podejmowania decyzji, a w konsekwencji powinna przyczynić się do efektywnego wykorzystania środków publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In accordance with the amended act of public finance, a police commanders should implement in the police headquarters, principles of the management control. Adequate and effective tools of management control should enable to take advantage of initial and current control (called in Latin "ex ante") instead of traditional and final control ("ex post" in Latin). The management control should help to determine objectives and tasks and finally help to check if they are realizing according to the plan. The reform of public finance in Poland demanded create long-term plans, achieve aims too and preparing plans with using budget of tasks. One of the condition of effective management in organization is creating plan and task reports and watching how they are achieving. The management control in organization concerns all aspects of their activities, not only in finance. The management control is one of the toll it should help police commanders to make a decision in effective spending of public funds. (original abstract)
XX
Polski system prawny jest zaliczany do systemów dość skomplikowanych, w związku z czym dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na danym rynku, bardzo istotna jest znajomość zasad funkcjonowania według regulacji prawnych charakteryzujących dany rynek. Polski rynek farmaceutyczny jest dosyć szczegółowo ograniczony przez prawo farmaceutyczne, ponieważ związany jest z produkcją i dystrybucją produktów leczniczych, mających wpływ na życie i zdrowie człowieka. Dlatego organy państwowe mają dużą swobodę kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się wprowadzaniem do obiegu produktów leczniczych, jak również ich dystrybucją. Kontroli podlega również rynek apteczny stanowiący ostatnie ogniwo w dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które dostarczane są bezpośrednio do nabywcy ostatecznego - pacjenta. Każda osoba zarządzająca apteką ogólnodostępną powinna znać nie tylko prawo farmaceutyczne, ale również inne akty prawne normujące procesy kontrolne, aby dobrze zarządzać dystrybucją produktów leczniczych, jak również wiedzieć, w jaki sposób i w jakim trybie może zostać poddana kontroli prowadzonej przez właściwe organy administracji publicznej. Znajomość odpowiednich aktów prawnych jest bardzo ważna, ponieważ skutki kontroli farmaceutycznej wiązać się mogą z odpowiedzialnością zarówno karną, jak i finansową. Niniejszy artykuł ukazuje prawne aspekty kontroli farmaceutycznej prowadzonej przez inspektorów farmaceutycznych w ramach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. W celu ukazania istoty zagadnienia skoncentrowano się wyłącznie na przebiegu procesu kontroli w aptece ogólnodostępnej, ujmując szczegółowo jego prawny charakter. (abstrakt autora)
EN
The Polish legal system is classified among the fairly complicated systems. That is why, it is essential that every entrepreneur acting on a given market should know the principles of operation based on legal regulations characteristic of the market. There are detailed restrictions on the Polish pharmaceutical market is provided by the pharmaceutical law as it is connected with the production and distribution of medical products affecting human life and health. Hence, the state authorities enjoy true freedom of supervision of the entities dealing with launching therapeutic products on the market as well as their distribution. The supervision is extended to the market of pharmacies, which is the last link in the system of distribution of therapeutic and medical products which are delivered directly to the final user, i.e. the patient. Every manager of a public pharmacy should know not only pharmaceutical law but also other legal regulations with regard to supervision processes in order to manage effectively the distribution of therapeutic products and also to know in which way and mode it may be supervised by respective state supervision institution. The knowledge of the respective legal regulations is very important as the effects of pharmaceutical control may result in both penal and financial responsibility. The present article reveals legal aspects of pharmaceutical control conducted by pharmaceutical inspectors within the State Pharmaceutical Inspection. In order to show the idea of the issue the article focuses exclusively on the course of the control process in a public pharmacy with special attention to its legal aspects.(author's abstract)
XX
W artykule podjęto problematykę roli pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w związku z zastosowaniem kontroli zarządczej w urzędach administracji publicznej. Celem opracowania była charakterystyka możliwości wykorzystania wymagań systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 dla spełnienia standardów kontroli zarządczej w urzędach administracji publicznej. Zweryfikowano pozytywnie hipotezę, iż wymagania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 spełniają standardy kontroli zarządczej w urzędach administracji publicznej. Pozwala to pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością znaleźć argumenty do ustanowienia systemu zarządzenia jakością jako rozwiązania spełniającego standardy kontroli zarządczej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the role of quality management system manager according to ISO 9001 in connection with the use of management control in public administration offices. The main objective of the study is to characterize the possible use of quality management system requirements according to ISO 9001 to meet the standards of management control in public administration offices. The paper is based on the method of analysis of the literature and a comparative analysis between the PN-EN ISO 9001:2009 and management control standards for public administration offices. The hypothesis that the requirements of the quality management system according to ISO 9001 meet the standards of management control in public administration offices has been positively verified. This allows a quality manager to find arguments to establish a quality management system as a solution to meet the standards of management control.(original abstract)
XX
Cel: ukazanie roli kierownika jednostki sektora finansów publicznych w systemie skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce i zapewnienia ładu w jej finansach publicznych, a nadto ukazanie zasadności piętnowania przez ustawodawcę zachowań polegających na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Metodologia badania - analiza tekstów aktów prawnych z odniesieniem się do doktryny oraz orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wynik - kontrola zarządcza z perspektywy zadań nałożonych na kierownika jednostki sektora finansów publicznych to przede wszystkim nakaz implementacji wysokich standardów zarządzania kierowaną jednostką, w tym związanych z systemem wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji. Efektywność funkcjonowania kontroli zarządczej uzależniona jest od postawy kierownika danej jednostki, a nadto, wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, które biorą udział w zarządzaniu tą jednostką. Utrudnieniem w pociągnięciu kierownika do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ustalenie, co składa się na obowiązki kierownika w zakresie kontroli zarządczej. Obowiązujące w powyższym zakresie w polskim systemie finansowoprawnym uregulowania są niewystarczające. Oryginalność/wartość - podjęta problematyka dotyka ważkich i trudnych z merytorycznego punktu widzenia zagadnień praktycznych. Treści merytoryczne opracowania mają znaczenie dla nauki, jak i praktyki. Wynik może być wykorzystany przez innych badaczy w tej dziedzinie. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: To examine the role of manager of general government sector in the system of the effective functioning of the operational control in the entity and ensuring governance in its public finances, and also to show the validity of denouncing by the legislature the fact of non-application or misapplication of duties in the field of operational control. Design/Methodology/approach - analysis of legal texts with reference to the doctrine and jurisprudence of the Główna Komisja Orzekająca (Main Adjudicating Committee) in cases of violation of public finance discipline. Findings - operational control from the perspective of the tasks imposed on the manager of general government sector entities is primarily a warrant of implementation of high standards of managed entity, including targets and objectives setting system and monitoring the extent of their implementation. Effectiveness of the operational control depends on the attitude of the manager of the entity, and of all other people in managerial positions who are involved in managing the entity. Difficulty in pulling the manager to liability for violation of public finances discipline is to determine what constitutes the responsibilities of a manager in the field of operational control. The regulations existing in this regard in Polish financial system are insufficient. Originality/value - the assortment of ideas discussed in the article handles significant and cerebral from the basis of merit point of view issues. Substantive content is important for the development of science and practice. The result can be used by other researchers in the field. (original abstract)
XX
Jednym z nowych wyzwań, z jakim będą musiały zmierzyć się jednostki samorządu terytorialnego, są zagadnienia związane z wprowadzaniem whistleblowingu, co jest konsekwencją regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zyskać nowe narzędzie, które potencjalnie sprzyja realizacji standardów kontroli zarządczej i wzmacnia ochronę interesu publicznego. Są one przecież narażone na rozmaite patologie, które mogą zaburzać zdolność do osiągania zakładanych przez nie celów i zadań, zagrażając jednocześnie fundamentom aksjologicznym istotnym w procesie realizacji dobra wspólnego. To właśnie kontrola zarządcza może sprzyjać doskonaleniu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, do których się odnosi, i w efekcie niwelować pojawiające się nieprawidłowości. Zaznaczyć należy, że istnieje jednak możliwość całkowitego wyeliminowania dysfunkcji, a zatem ich wychwytywanie i zgłaszanie odgrywa znaczącą rolę, dlatego warto w sposób adekwatny korzystać z whistleblowingu. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the new challenges that territorial self-government units will have to face are issues related to the introduction of whistleblowing, which is a consequence of the regulation of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law. Territorial self-government entities may gain a new tool that potentially promotes the achievement of management control standards and reinforces the protection of the public interest. They are, after all, exposed to various pathologies that can interfere with their ability to achieve their objectives and tasks, while threatening the axiological foundations that are important in the process of achieving the common good. It is precisely the management control that can foster the improvement of the operation of the territorial self-government unit to which it refers and as a result eliminate the arising irregularities. It should be pointed out, however, that dysfunctions can be completely eliminated and, therefore, their discovery and reporting plays a significant role, so it is worth making adequate use of whistleblowing. (original abstract)
13
Content available remote 15 Years Standards Of Management Control In Poland - Evaluation
75%
XX
The article presents an overview of changes in law concerning management assessment in Poland, as it pertains to public financial institutions in accordance to the implementation of relevant European Union treaties. The subject of examination is the amendment of Public Finances Act from the year 2001. Partial evaluation will be performed on the application of a bill dated from 2009. According to the author, this is mistake, as the original American bill (Sarbanes-Oxley Act) that inspired the European legislation, only requires the management of private firms to file such declarations. Meanwhile Poland decided to have the law apply to public sector as well. The article attempts to evaluate the last 15 years of the currently functioning legal system. Studies have shown that the current supervision system of management assessment is ineffective, ineffectual and largely useless forcing the employees to needlessly rely on risk analysis and resort to costly control mechanisms and procedures(abstrakt oryginalny)
EN
Artykuł przedstawia ocenę zmian prawa w zakresie standardów kontroli zarządczej, nałożonego na jednostki sektora finansów publicznych w Polsce przez wypełnienie zobowiązań traktatowych z UE. Przedmiotem badań jest nowela ustawy o finansach publicznych z 2001 r. wprowadzająca nowy system kontroli zarządczej (do końca 2009 r. funkcjonującej pod nazwą kontroli finansowej). Częściowej ocenie podlega także zastosowanie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, nakładający na większość kierowników sektora jednostek publicznych obowiązek składania corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Amerykańska ustawa Sarbanes-Oxley, na której wzorowano się w Europie, nakłada taki obowiązek na szefów wielkich przedsiębiorstw prywatnych. W Polsce natomiast nałożono taki obowiązek w sektorze publicznym. Podjęty w artykule problem przedstawia ocenę 15 lat funkcjonowania reżimu prawnego w postaci kontroli zarządczej. Badania dowiodły, że nowo ustanowiony system jest nieskuteczny, wymaga stosowania analizy ryzyka i kosztochłonnych mechanizmów kontrolnych(original abstract)
14
75%
XX
W artykule wskazano elementy kontroli zarządczej wprowadzonej do jednostek sektora finansów publicznych Ustawą z 27.08.2009 o finansach publicznych, które wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi. Pytaniem zasadnicze brzmi, czy regulacje dotyczące prowadzenia kontroli zarządczej zobowiązują jednostki publiczne do controllingu personalnego i czy badana jest jakość zasobów ludzkich. W pierwszej części artykułu przybliżono założenia kontroli zarządczej wynikające z ustawy. Wskazano także na różnice między kontrolę zarządczą a działaniami controllingowymi w jednostce gospodarczej. W drugiej części omówiono specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządowych. Artykuł wieńczy próba wskazania tych aspektów kontroli zarządczej, które mogą pomóc w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich w jednostkach samorządowych. Artykuł jest wstępem teoretycznym do badań, jakie autorka zamierza przeprowadzić, mających dać obraz praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach sektora samorządowego(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify management control tools introduced to public finance sector entities, together with the Public Finance Act of 27 August 2009, which support human resources management. The fundamental question is whether the regulation governing management control oblige public entities to control personnel and whether the quality of human resources is being tested. The first part of the article approximates the assumptions of management control, resulting from the Act. The second part discusses the specific nature of human resources management in local government units. The article is an attempt at identifying aspects of management control that can help shape the quality of human resources in local government units. This article is a theoretical introduction to the research that the author intends to carry out in the near future, and which studies are to give a picture of the practice of human resource management in self-government institutions(original abstract)
XX
Cel - przedstawienie metody prowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni (AMG), a także zaprezentowanie wyników samooceny na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (WPiT) AMG w latach 2012-2014. Metodologia badania - analizie poddano akty prawne oraz piśmiennictwo dotyczące samooceny prowadzonej w ramach kontroli zarządczej, a także wyniki samooceny prowadzonej przez kierownictwo oraz pracowników WPiT AMG w latach 2012-2014. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w opinii zarówno kierownictwa, jak i pracowników WPiT AMG kontrola zarządcza funkcjonuje prawidłowo, a stopień wdrożenia standardów jest z każdym rokiem wyższy. Stopień realizacji standardów kontroli zarządczej jest wyżej oceniany przez kierownictwo niż pracowników WPiT AMG. Oryginalność/wartość - wartością opracowania jest porównanie opinii kierownictwa oraz pracowników WPiT AMG dotyczącej stopnia wdrożenia kontroli zarządczej, wskazanie obszarów wymagających doskonalenia oraz silnych stron tego systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose of this article was to present the method of self-assessment of management control conducted in the Gdynia Maritime University as well as the results of self-assessment conducted in the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science in the Gdynia Maritime University (WPiT AMG) in 2012-2014. Design/methodology/approach - legal acts and literature concerning self-assessment of control management were analysed, as well as the results of self-assessment carried out by management and employees of WPiT AMG in 2012-2014. Findings - the results of the study showed that in the opinion of both, management and employees of the WPiT AMG, management control is functioning properly, and the level of the standards implementation is higher every year. The level of standards implementation is higher in the opinion of the management than employees of WPiT AMG. Originality/value - the value of the study is the comparison of management's and employees of WPiT AMG opinions about the level of the management control implementation, identifying areas for improvement and strengths of the system. (original abstract)
XX
Cel - przedstawienie możliwości wykorzystania kontroli zarządczej jako narzędzia operacjonalizującego strategię w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - analiza literatury i aktów prawnych, studium przypadku. Wynik - rolę kontroli zarządczej omówiono na przykładzie Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 i wdrożonej w Ministerstwie Sprawiedliwości metody kaskadowania celów na jednostki w dziale poprzez roczny plan działalności oraz mechanizmów weryfikacji zgodności strategicznej projektów rozwojowych i legislacyjnych. Plan działalności został wykorzystany również jako narzędzie popularyzacji dobrych praktyk. Wynikiem wdrożenia tego systemu jest spójne planowanie dla jednostek w dziale oraz ujednolicone środowisko projektowe. Oryginalność/wartość - zaprezentowany sposób podejścia ma potencjał zastosowania w dowolnej jednostce sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the paper presents the use of management control as an implementation tool of the strategy in the public sector. Design/methodology/approach - analysis of literature and legal regulations, case study. Findings - the article presents the case study based on The strategy for modernising Poland's justice area and its' implementation methods used in the Polish Ministry of Justice for: 1) cascading goals for entities within administrative sector through annual action plan; 2) testing strategic compatibility for draft laws and development projects. Author indicated that Annual Action Plan has been also used for popularization of good practices among entities. The result of using the management control as an implementation tool of the strategy is a consistent planning system within administrative sector of justice and standardized project management. Originality/value - presented approach can be applied in any public sector entity. (original abstract)
XX
Cel - przedstawienie i ocena zasad realizacji procesu zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni, jak również wyników zarządzania ryzykiem na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa uczelni. Metodologia badania - dla oceny procesu zarządzania ryzykiem w Akademii Morskiej w Gdyni zastosowano analizę porównawczą przepisów prawnych, standardów i wytycznych oraz dokumentację uczelni określającą zasady zarządzania ryzykiem i zapisy prowadzone na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Wynik - w wyniku analizy stwierdzono poprawność przyjętych rozwiązań w Akademii Morskiej w Gdyniw ramach procesu zarządzania ryzykiem, jak również ich ciągłe doskonalenie. Ponadto, wyniki zarządzania ryzykiem na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa wskazują na systematyczne zwiększanie zdolności Wydziału i uczelni do osiągania założonych celów. Oryginalność/wartość - przedstawione zasady zarządzania ryzykiem mogą stanowić przykład dla innych jednostek sektora finansów publicznych w szkolnictwie wyższym. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the aim of the article is to describe and assess the principles of the realisation of the risk management process as a part of management control in the Gdynia Maritime University, as well as the results of risk management at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science. Design/methodology/approach - to assess the process of risk management in the Gdynia Maritime University a comparative analysis of legal acts, standards and guidelines, as well as the university documentation setting out the principles of risk management and the records kept at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Scienceto assessment the risk management process of Gdynia Maritime Universitywas performed. Findings - the results of the analysis showed the correctness of the solutions of the risk management process adapted by the Gdynia Maritime University, as well as their continuous improvement. Moreover, the results of risk management at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science indicate a systematic increase in the ability of the Faculty and the University to attain its objectives. Originality/value - the presented risk management principles maybe an example for other public sector units in higher education.(original abstract)
XX
Cel - celem artykułu jest prezentacja metod kontroli finansowej planu zadaniowego w jednostce sektora finansów publicznych na przykładzie Palmiarni Poznańskiej - jednostki budżetowej Miasta Poznania. Metodologia badania - studia przepisów prawa i literatury oraz analiza zarządzeń i dokumentów wewnętrznych badanej jednostki. Wynik - w artykule zaprezentowano procedury kontroli finansowej stanowiącej element kontroli zarządczej w badanej jednostce. Oryginalność/wartość - artykuł przedstawia obszary kontroli zarządczej i prezentuje rejestr kontroli finansowej w badanej jednostce. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose of this article is to present the methods of financial control of a task plan in the public sector unit on the example of the Poznan Palm House, a Poznań City budget unit. Design/methodology/approach - in response to needs of this paper literature, current law and regulations study was done, and analysis of the internal documents of the studied unit was conducted. Findings - the article presents financial control procedures which are the part of management control in the studied unit. Originality/value - the article describes the areas of management control and analyzes the financial control register in the studied unit. (original abstract)
19
Content available remote Teoria kosztów transakcyjnych a system kontroli zarządczej w łańcuchach dostaw
75%
XX
W artykule odniesiono się do teorii kosztów transakcyjnych jako dominującej teorii wyjaśniającej tworzenie relacji międzyorganizacyjnych. Popularność teorii opiera się na założeniu, że tradycyjne systemy rachunkowości zarządczej są niewystarczające do pomiaru kosztów transakcji, a tym samym nie są w stanie w pełni określić całkowitych kosztów takich powiązań w łańcuchach dostaw. Celem niniejszego artykułu jest przegląd badań nad mechanizmami kontroli zarządczej w łańcuchu dostaw w zakresie kosztów transakcji. Analiza relacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw dokonana została na podstawie teorii kosztów transakcyjnych i w kontekście stosowania niekompletnych kontraktów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article relates to the subject of transaction cost theory as the dominant theory explaining the formation of inter-organizational relationships. The popularity of the theory is based on the argument that traditional management accounting systems are inadequate for measuring transaction costs, and thus are not able to fully capture the total cost of such relationships in the supply chain. The purpose of this article is to review research on the management control mechanisms in the supply chain in terms of transaction costs The analysis of the relationship between the participants in the supply chain are made on the basis of the theory of transaction costs, and in the context of the use of incomplete contracts.(original abstract)
20
75%
XX
Cel - wskazanie na rolę kontroli zarządczej w kształtowaniu funkcjonowania firmy na przykładzie branży farmaceutycznej. Główna teza opracowania wynika z przeświadczenia, że kontrola zarządcza jest niezbędna w celu zapewnienia efektywności jednostki. Metodologia badania - zastosowane metody badawcze zostały zdeterminowane głównym celem opracowania. Wykorzystano informacje pozyskane od firm branży kosmetycznej na podstawie wywiadów, sprawozdań finansowych oraz zasobów internetowych. Wynik - Dokonując analizy, postawiono wnioski świadczące o konieczności mierzenia efektywności. Oryginalność/wartość - opracowanie wskazuje na możliwości wykorzystania wskaźników finansowych do mierzenia efektywności również w branży kosmetycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - pointing to the role of management control in shaping functioning of an enterprise on the example of the cosmetics industry companies. The main thesis of the study results from conviction that management control is essential in order to ensure the efficiency of the entity. Design/methodology/approach - the methods we determined by the purpose of the study. The information given by Polish cosmetics companies though interview and taken from internet as well as from their financial statement was used. Findings - having performed the analysis, the author made conclusions about the necessity of efficiency measurement. Originality/value - the study points to the possibility of the use of financial indicators in order to measure efficiency in the cosmetic industry. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.