Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste incineration plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of Spent Active Coke Properties by Spouted Bed Technique
100%
EN
Samples of active coke, fresh and spent after cleaning flue gases from communal waste incinerators, were studied. The outer layers of both coke particles were separately removed by comminution mechanism in a spouted bed. Analyses included density, mercury porosimetry and adsorption. The remaining cores were examined to determine the degree of consumption of coke by adsorption of hazardous emissions (SO2, HCl, heavy metals) through its bed. The differences in contamination levels within the porous structure of the particles were estimated. The study demonstrated the effectiveness of active coke in the cleaning of flue gases.
EN
All municipal waste incineration plants operating in Poland are discussed and their flue gas treatment systems are described in detail in the article. A comparison of performance indicators, i.e. the amount of raw materials consumed particularly in flue gas treatment systems, is presented. The article also summarizes the results of emission measurements for eight incineration plants in the years 2016–2019.
PL
Każdego roku na świecie wzrastają nakłady planowanych i realizowanych inwestycji związanych z budową spalarni odpadów komunalnych. Postępowanie takie umożliwia istotną redukcję objętości wytworzonych odpadów w zakresie od 80 do 95%. Jednak również w wyniku procesu spalania powstają różne materiały poprocesowe - popioły i żużle, które zawierają metale ciężkie i inne niebezpieczne substancje i powinny one zostać w odpowiedni sposób zestalone lub przetworzone tak, aby możliwe było ich bezpieczne gospodarcze wykorzystanie
EN
Samples of active coke, fresh and spent after cleaning flue gases from communal waste incinerators, were studied. The outer layers of both coke particles were separately removed by comminution mechanism in a spouted bed. Analyses included density, mercury porosimetry and adsorption. The remaining cores were examined to determine the degree of consumption of coke by adsorption of hazardous emissions (SO2, HCl, heavy metals) through its bed. The differences in contamination levels within the porous structure of the particles were estimated. The study demonstrated the effectiveness of active coke in the cleaning of flue gases.
PL
Rozwój gospodarczy i związany z tym wzrost zamożności społeczeństwa sprawia, że zwiększa się poziom konsumpcji, a ilość odpadów komunalnych ciągle rośnie. Problem zagospodarowywania odpadów komunalnych dotyka wszystkie wysoko rozwinięte kraje. Mając na uwadze hierarchię postępowania z odpadami, poza zapobieganiem powstawaniu odpadów, przygotowaniem ich do ponownego użycia, czy recyklingu, powinniśmy dążyć do odzysku odpadów, w tym m. in. odzysku energetycznego, podczas którego odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii.
EN
The problem of construction of small or relatively medium waste incineration plants is presented in the present work with the aim to stimulate discussion as to what types of incineration plants should be constructed. What the advantages and disadvantages of small (a few thousand tons of waste per year), medium (over a dozen thousand tons of waste per year), and large (from a few dozen up to 150 thousand Mg/year) incineration plants are. The capacity (incinerator feed) of the waste incineration plant designed for the Połczyn Zdrój municipality is only about 3700 Mg/year. The research and design analysis performed in the present work show that: large waste incineration plants concentrate their damaging operation in the area where they are situated to a clearly greater extent than in the case of small incineration plants distributed as district or even municipality plants, which is the case in the present example, the actual conditions of constructing small incineration plants automatically result in lowering the quality of their operation, as it is not economic to introduce all the process units – however, on the other hand, small incineration plants are less harmful to the environment, thanks to their limited capacity, and their negative influence is more distributed, the greater the capacity, that is, the amount of waste processed in the plant incinerator, the lower the unit operating cost, despite the fact that the capacity is limited at the cost of the operating quality of the incineration plant
Instal
|
2016
|
tom nr 10
24--27
PL
W artykule przedstawiono funkcjonowanie systemu ciepłowniczego Krakowa z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). Opisano proces termicznego przekształcania odpadów i produkcji energii elektrycznej i ciepła. Poruszono aspekty organizacyjne, prawne i technologiczne. Opisano konsekwencje włączenia ZTPO do istniejącego systemu, m.in.: zmiana struktury zasilania przez poszczególne źródła oraz konieczność współpracy na wspólnym obszarze zasilania dwóch źródeł o różnej charakterystyce.
EN
The article presents the functioning of district heating system in Krakow with the use of heat energy derived from the waste incineration plant – Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). The waste thermal treatment process and the production of electricity and heat energy are described. The organizational, legal, and technological aspects have been raised. There have been also presented the consequences of including the ZTPO to the existing system, i.a. the change of powering structure by the sources and the necessity of cooperation of two power sources with different characteristics in the common powered area.
9
Content available Problemy eksploatacji spalarni odpadów
75%
PL
W grudniu 2015 r. ruszyły pierwsze 4 nowoczesne spalarnie odpadów komunalnych w Krakowie, Bydgoszczy, Białymstoku i Koninie wybudowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejne dwie, w Poznaniu i Szczecinie powinny ruszyć do końca 2016 r., a jednocześnie rozpoczęły się działania zmierzające do wybudowania kolejnych instalacji w Gdańsku, Rzeszowie, Olsztynie, Oświęcimiu i Warszawie.
PL
Nowoczesna spalarnia odpadów to ostatni element niedokończonej układanki „odpadowej” w Gdańsku, jak i pozostałych gmin w regionie. Po jej uruchomieniu staniemy się doskonale zorganizowaną metropolią w tym zakresie. Doskonale zorganizowaną, czyli bezpieczną i przewidywalną, a to w gospodarce, bez względu na jej profil jest najważniejsze.
Instal
|
2002
|
tom nr 10
65--67
PL
Artykuł stanowi komentarz, w którym jego autor przedstawia ocenę stopnia zagrożenia ekologicznego i zgodności z krajowym i wspólnotowym prawem w aspekcie eksploatacji pierwszej w Polsce spalarni odpadów komunalnych. Zasadniczymi konkluzjami są stwierdzenia, że spalarnia warszawska już obecnie odpowiada najnowszej dyrektywie EU w sprawie spalania odpadów a jej eksploatacja jest nie tylko pod ścisłą kontrolą ale także nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.
EN
The article is a commentary, in which the author presents evaluation of the level of environmental exposure and harmony with national and union laws in the view of exploitation of the first in Poland municipal solid waste incineration plant. The fundamental conclusions are statements that Warsaw incineration plant currently corresponds to the latest EU waste incineration directive and its exploitation is not only under strict control but also does not constitute harm to the environment.
PL
Obecnie, w lutym 2019 r. w Polsce pracuje już 8 spalarni odpadów komunalnych. Do pierwszej, uruchomionej w 2001 r. warszawskiej spalarni odpadów (ok. 40 000 Mg/r.) pod koniec 2015 r. dołączyły duże instalacje w Koninie (94 000 Mg/r.) i Białymstoku (120 000 Mg/r.). W 2016 r. uruchomiono kolejno trzy duże spalarnie: w Bydgoszczy (180 000 Mg/r.), Krakowie (220 000 Mg/r.) oraz w Poznaniu (210 000 Mg/r.). Z końcem 2017 r. dołączyła instalacja w Szczecinie (150 000 Mg/r.), zaś pod koniec 2018 r. ruszyła najnowsza instalacja w Rzeszowie (100 000 Mg/r.). Lada chwila powinna ruszyć budowa kolejnej - w Gdańsku (160 000 Mg/r.). Mamy nadzieję, że uda się jeszcze wybudować instalacje w Olsztynie (110 000 Mg/r.) i Oświęcimiu (150 000 Mg/r.) oraz nową instalację w Warszawie (265 000 Mg/r.).
EN
The article presents the redevelopment process of an old waste incineration plant, one of the few examples of post-industrial architecture from the period of the Second Polish Republic which have survived to the present day in Poznań. The goal of the project was to adapt the building to a new purpose and function, and to renovate it preserving, as far as possible, its authentic structural elements. The challenge included not only the poor technical condition of the building and the scope of changes required for its adaptation to the new functions, but also its adjustment to meet the existing technical and construction regulations. The example of the redevelopment and modernization of the historic building serves as a basis for outlining and analyzing the technical, organizational and legal issues facing designers, conservation authorities and investors who undertake to redevelop locally listed cultural property that is also protected by the provisions of zoning plans. The methodology and solutions adopted at the intersection of practice and the conservation doctrine contribute to the discussion on redeveloping post-industrial sites.
PL
W artykule przedstawiono proces przebudowy starej spalarni śmieci, jednego z niewielu obiektów architektury poprzemysłowej z okresu II Rzeczpospolitej zachowanych do dnia dzisiejszego w Poznaniu. Zrealizowany projekt zakładał zarówno zmianę przeznaczenia i zmianę funkcji obiektu, jak i jego przebudowę z zachowaniem w jak największym stopniu autentycznych elementów budowlanych. Wyzwaniem okazał się nie tylko istniejący stan techniczny obiektu i zakres zmian wynikających z przystosowania do nowych funkcji, lecz także dostosowanie do funkcjonujących przepisów techniczno- budowlanych. Na przykładzie przebudowy i modernizacji historycznego obiektu zarysowano i przeanalizowano wybrane problemy techniczne, organizacyjne i prawne, stające obecnie przed projektantami, służbami konserwatorskimi oraz inwestorami podejmującymi przebudowę obiektów chronionych wpisem do gminnej ewidencji zabytków i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Metodyka prac oraz przyjęte rozwiązania na styku praktyki i doktryny konserwatorskiej są głosem w dyskusji na temat prowadzenia prac przy obiektach poprzemysłowych.
PL
Przez bardzo długi okres czasu polska gospodarka odpadami opierała się głównie na składowaniu odpadów na składowiskach, co negatywnie wpływało na otaczające środowisko. Wymagania unijne wobec państw członkowskich sprawiły, że w polskim prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami nastąpiła rewolucja, a samorządy stały się odpowiedzialne za stworzenie lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, które wpłyną na osiągnięcie unijnych celów. Jednym z rozwiązań, którego podjęło się kilka gmin, jest wybudowanie i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, które nie tylko wpłynęły na zmniejszenie ilości odpadów składowanych, ale wsparły lokalną energetykę poprzez wytworzenie energii elektrycznej i ciepła. Standardy emisyjne wobec instalacji produkujących energię z odpadów, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych elektrowni i elektrociepłowni są bardzo rygorystyczne, w związku z czym prowadzony jest ciągły monitoring emitowanych zanieczyszczeń, a systemy oczyszczania gazów odlotowych opracowane są w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). W artykule przedstawiono standardy emisyjne obowiązujące spalarnie odpadów, wraz z obowiązkami w zakresie środowiska, a także kwestie związane z instalacją jako źródłem energii. Ponadto krótko scharakteryzowane zostały aktualnie funkcjonujące spalarnie odpadów komunalnych w Polsce, jak również opisano plany rozwojowe w tym zakresie w kraju.
EN
For a very long period of time, Polish waste management was based mainly on landfilling at landfills, which had a negative impact on the surrounding environment. The EU requirements for the Member States have led to a revolution in Polish legislation on waste management and local governments have become responsible for creating local waste management systems that will affect the achievement of EU targets. One of the solutions undertaken by several municipalities is the construction and operation of a municipal waste thermal treatment installation, which not only reduced the amount of waste deposited, but also supported the local power industry by generating electricity and heat. The emission standards for installations producing energy from waste, as in the case of conventional power plants and combined heat and power plants, are very strict, therefore, the continuous monitoring of emitted pollutants is carried out, and waste gas treatment systems are developed based on the best available techniques (BAT). The article presents emission standards applicable to waste incineration plants, including duties in the field of the environment, as well as issues related to the installation as a source of energy. In addition, the currently functioning waste incineration plants in Poland have been briefly characterized, and development plans in this area in the country have been described.
15
63%
PL
W artykule została przedstawiona analiza studialna koncepcji budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów dla miasta Drawsko Pomorskie i powiatu drawskiego w oparciu o ilości powstałych tu odpadów z oceną techniczno-ekonomiczną. Autorzy w analizie ekonomicznej projektu uwzględnili koszty inwestycyjne oraz wyliczyli jednostkowy koszt eksploatacyjny. Artykuł zawiera krytyczną analizę koncepcji ciągu technologicznego zakładu – proponowana do ewentualnego wdrożenia spalania odpadów nie jest technologicznie, rozwiązaniem idealnym i nie jest inwestycją zupełnie obojętną dla środowiska. Lecz zawsze w przypadku podejmowania decyzji o realizacji takiej inwestycji stoimy przed wyborem mniejszego zła i nieodzowna jest tu określona edukacja ekologiczna w danym lokalnym społeczeństwie.
EN
The paper presents the study analysis of the concept of the construction of waste incineration plant for the Drawsko Pomorskie and Drawsko County, based on the amount of waste produced and with technical and economic assessment of the possible project. The authors in their economic analysis of this project have taken into account the capital costs and calculated the unit operating cost. The paper includes a critical analysis of the concept of the technological line of the Incineration Plant – the possible implementation of the proposed incinerator is not the ideal technology and not totally indifferent to the environment. But always, when deciding on the implementation of the investment – we face a choice between two evils, and specified indispensable environmental education in the local community is required.
PL
Proces kondycjonowanej, suchej sorpcji z wykorzystaniem addytywu bazującego na Ca, stał się coraz bardziej popularny na przestrzeni ostatnich lat w zakładach zajmujących się spalaniem odpadów na terenie całej Europy. Metoda ta zyskała szczególne uznanie od momentu wprowadzenia w 2005 r. i obowiązującego również dzisiaj zakazu składowania odpadów na terenie Niemiec. Wtedy właśnie większość nowopowstałych spalarni odpadów i RDF w Niemczech została wyposażona w technologię suchej, kondycjonowanej sorpcji. Trend ten trwa nadal w odniesieniu do planowanych nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Europy i w innych częściach świata. W porównaniu do innych technologii, metoda ta dzięki jej stałemu rozwojowi, jest nie tylko niezawodna ale też korzystna ze względów ekonomicznych.
17
Content available remote Zmniejszanie emisji SOx w spalarniach odpadów
63%
PL
Dokonano przeglądu metod usuwania tlenków siarki wytwarzanych w spalarniach odpadów. Temat ten nabiera ważności zarówno w świetle trwających inwestycji na terenie Polski (6 nowych spalarni), jak i coraz bardziej wymagających przepisów uchwalanych przez Unię Europejską. Zaprezentowano techniki usuwania SOx ze spalin metodami: suchą, półsuchą i mokrą. Każdą z nich omówiono z technologicznego i procesowego punktu widzenia. Ukazano wady i zalety poszczególnych metod. Zwrócono uwagę na wieloczynnikowość kryteriów, które muszą zostać wzięte pod uwagę podczas wyboru którejś z nich.
EN
A review, with 61 refs., of dry, semi-dry and wet methods for SOx removal from flue gas.
PL
To już ponad ćwierć wieku, odkąd RAFAKO S.A. z powodzeniem funkcjonuje na europejskim rynku instalacji termicznego przekształcania odpadów (dalej: ITPO), biorąc w tym czasie udział w realizacji ponad 70. różnych projektów spalarniowych. RAFAKO jest na tym rynku uznanym dostawcą kotłów, bądź też elementów ciśnieniowych kotłów dla tego typu instalacji wyposażonych w zdecydowanej większości w system rusztowy oraz segment oczyszczania spalin gwarantujący dochowanie obowiązujących w Unii Europejskiej norm emisyjnych.
PL
Praktycznie od początku dziejów odpady towarzyszą człowiekowi w codziennej egzystencji. Obecnie jednak, w dobie intensywnego rozwoju przemysłu i wzrostu demograficznego generujemy zwielokrotnione ich strumienie. Największy problem stanowią obecnie odpady komunalne. Tak więc coraz większego znaczenia nabierają metody termicznego ich przekształcenia. Innowacyjnym sposobem radzenia sobie z tym problemem, a równocześnie idealnym miejscem do pozyskiwania czystej energii są nowoczesne spalarnie.
20
Content available Energia z odpadów komunalnych w Białymstoku
63%
PL
Prawie 107 tys. ton odpadów komunalnych przetworzył termicznie w pierwszym roku działalności Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Dzięki temu procesowi ZUOK produkuje energię cieplną i elektryczną, która trafia do mieszkańców miasta. Spalarnia jest bardzo ważnych elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami aglomeracji, który w branży wskazywany jest jako wzorcowy w skali kraju.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.