Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozlog gruntu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rozłogu działek przeznaczonych pod użytki zielone, wchodzących w skład gospodarstw, znajdujących się na terenie wsi Marcówka w województwie małopolskim. Analizowana wieś zajmuje obszar około 431 ha i charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gruntów. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych objęte jedną formą użytkowania. Badaniami objęto wszystkie występujące w wybranej wsi działki z użytkami zielonymi wchodzące w skład istniejących gospodarstw rolnych. Do wykonania badań na tak dużej liczbie działek zastosowano specjalistyczne programy komputerowe: „MKTopo GUTR", „Plikpol" i „Pole", które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Zastosowana technologia pozwoliła na uzyskanie ponad 70 cech, charakteryzujących każdą poddaną analizie działkę. Szczegółowymi badaniami objętych zostało 17 podstawowych cech rozłogu działek, z których sześć pierwszych określa przestrzenne parametry działki, trzy cechy dotyczą szacowanych kosztów uprawowych zależnych od jej rozłogu, trzy kolejne opisują położenie działki we wsi i w gospodarstwie, a pięć ostatnich charakteryzują gospodarstwo, do którego dana działka należy. Badanie zmienności ukształtowania rozłogu działek z użytkami zielonymi polegało na wykonaniu oceny ich rozłogu, poprzez porównanie poszczególnych cech rozłogu działek z wielkościami uznawanymi za poprawne. Wykonana została również analiza rozmieszczenia działek we wsi, polegająca na badaniu ich położenia w stosunku do siedlisk gospodarstw i centrum wsi.
EN
In the paper, results of the research into the land configuration of plots earmarked for grassland are presented. The plots researched belong to farms situated in Marcówka village, in Małopolska Province. The village studied has ca. a 431 ha area and is characterized by a high farm land fragmentation rate. A basic land element that was taken for analysis were continuous parts of cadastral plots comprised only one type of use. The research dealt with all plots with grassland in the selected village; they belonged to existing farms in this village. To analyse such a very large number of plots, three specialist computer software were applied, „MKTopo GUTR”, „Plikpol”, and „Pole”; they apply data from a numeric cadastre map and from descriptive part of the digital file of lands and buildings register. Applied technology allowed to obtain more than 70 features characterizing each analyzed plot. Seventeen basic features land configuration of a plots were accurately studied. The first six features determine spatial parameters of plot, the next three features refer to estimate costs of cultivating a given plot depending on the land configuration plots, the subsequent three features depict the location of a plot in the village and in the farm, and the last five ones characterize the farm to which a plot belongs. The research into the land configuration changeability of plots with grassland consisted in evaluating the plain of plots by comparing individual features land configuration of plots with the values assumed to be correct or optimal. Furthermore, the layout of plots in the village was also analyzed, i.e. their location was assessed in relation to farm sites and to the village centre.
PL
Badania rozłogów działek ornych we wsi Filipowice przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z mapy numerycznej za pośrednictwem opracowanego programu komputerowego. Procedura znacząco przyczyniła się do przyspieszenia i obniżenia pracochłonności wykonywanych analiz. Badaniami objęto wszystkie działki orne należące do gospodarstw położonych we wsi Filipowice, dla których określono podstawowe parametry rozłogu działek oraz zależne od nich koszty uprawowe zależne od rozłogu.
EN
Surveys of land configuration agricultural plots in Filipowice were carried out on the basis of the data obtained from a numerical map and the computer program. This procedure to a large degree had an influence on both acceleration and cutting of labour intensity of the surveys. All agricultural plots which belong to the farms situated in Filipowice were taken into consideration by the surveys in order to assess both their basic land configuration parameters and cultivation costs.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań rozłogu działek w miejscowości Mciwojów, których właściciele zamieszkują poza jej obszarem. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych objęte jedną formą użytkowania. Do wykonania badań zastosowano specjalistyczne programy komputerowe: MKTopoGUTR, Plikpol i Pole, które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Szczegółowymi badaniami objętych zostało 20 podstawowych cech rozłogu działek. Badanie ukształtowania rozłogu działek ornych polegało na wykonaniu oceny ich rozłogu, poprzez porównanie poszczególnych cech rozłogu działek z wielkościami uznawanymi za poprawne bądź optymalne. Uzyskane parametry poddano ocenie w zakresie ich poprawności, co pozwoliło na wskazanie wad w istniejącym układzie gruntowym i określenie kierunków jego poprawy.
EN
The following study presents results of the research concerning land configuration of plots located in Mściwojów which are in possession of people who live outside the area. A basic surface element that was taken for analysis were continuous parts of cadastral plots utilized using only one utilization type. In order to carry out this study, the following, specialist computer programs were applied: MKTopoGUTR, Plikpol and Pole . They utilize data from a numeric cadastre map and from a descriptive part of the digital general lands and buildings register. The detailed research deals with 20 basic features of land configuration of plots. The research into the land configuration of plots with arable land consisted in evaluating the plain of plots by comparing individual features land configuration of plots with the values assumed to be correct or optimal.The results of obtained parameters were estimated in the scope of their correctness which made it possible to indicate flaws in the existing land structure and to define a course of improvement.
PL
W artykule zawarto wyniki badań rozłogu pól ornych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych we wsi Filipowice. Do określenia podstawowych cech rozłogu pól i gospodarstw wykorzystano specjalistyczne programy komputerowe: „MKTopo GUTR”, „Plikpol” i „Pole”. Podstawowym elementem powierzchniowym przyjętym do badań były pola, stanowiące ciągłe części działek ewidencyjnych, objęte jedną formą użytkowania. Przeprowadzona analiza objęła podstawowe cechy rozłogu pól, do których należą: przestrzenne parametry pola, oszacowane koszty uprawowe zależne od rozłogu, położenie pola we wsi i w gospodarstwie oraz podstawowe cechy gospodarstwa. W celu wykonania szczegółowych badań wykorzystano metody statystyczne, umożliwiające określenie współczynników korelacji pomiędzy badanymi cechami oraz sporządzenie korelacyjnych wykresów rozrzutu. Wykonana analiza pozwoliła na stwierdzenie w jakim zakresie rozłóg pól ornych oraz przestrzenne cechy gospodarstw wpływają na wielkości ponoszonych kosztów związanych z ich uprawą.
EN
The following study presents the results of the research concerning land configuration of arable lands that constitute farmsteads located in Filipowice village. In order to determine basic features of the land configuration of arable lands and farms, the following, specialist computer programs were applied: MKTopoGUTR, Plikpol and Pole. A basic areal element considered during the research were fields that constitute continuous parts of cadastral plots and comprise a single form of cultivation. The conducted analysis deals with the basic land configuration features that include: land spatial parameters, estimated costs of cultivation depending on land configuration, land location within the village and farm area and farm basic features. So as to carry out a detailed research, certain statistic methods were used. They enable to determine correlation coefficient between the studied features and make it possible to draw up the correlation charts of dispersion. The conducted analysis let us determine to which extent the land configuration of arable lands and farms spatial features influence the expenses related to their cultivation.
PL
W artykule zawarto wyniki badań rozłogu pól przeznaczonych pod użytki zielone, wchodzących w skład gospodarstw rolnych we wsi Filipowice. Do okre-ślenia podstawowych cech rozłogu pól i gospodarstw wykorzystano specjalistyczne programy komputerowe: „MKTopo GUTR", „Plikpol" i „Pole". Podstawowym elementem powierzchniowym przyjętym do badań były pola, stanowiące ciągłe części działek ewidencyjnych, objęte jedną formą użytkowania. Przeprowadzona analiza objęła podstawowe cechy rozłogu pól, do których należą: przestrzenne pa-rametry pola, oszacowane koszty uprawowe zależne od rozłogu, położenie pola we wsi i w gospodarstwie oraz podstawowe cechy gospodarstwa. W celu wykonania szczegółowych badań wykorzystano metody statystyczne, umożliwiające określenie współczynników korelacji pomiędzy badanymi cechami oraz sporządzenie ko-relacyjnych wykresów rozrzutu. Wykonana analiza pozwoliła na stwierdzenie w jakim zakresie rozłóg pól przeznaczonych pod użytki zielone oraz przestrzenne cechy gospodarstw wpływają na wielkości ponoszonych kosztów związanych z ich uprawą.
EN
The following study presents results of the research concerning land configuration of fields earmarked for grasslands that constitute farmsteads located in Filipowice village. In order to determine basic features of the land configuration of fields and farms, the following, specialist computer programs were applied: MKTopoGUTR, Plikpol and Pole. A basic areal element considered during the research were fields that constitute continuous parts of cadastral parcels and comprise a uniform form of cultivation. The run analysis dealt with the basic land configuration features that include: land spatial parameters, estimated costs of cultivation depending on land configuration, land location within the village and farm area as well as a farmstead basic features. In order to carry out detailed research, statistic methods were used made it possible to determine correlation coefficients between the studied features and worked out to draw up the correlation charts of dispersion. The run analysis enabled to determine to which extent the land configuration of fields earmarked for grasslands and farms spatial features influence on expenses related to their cultivation.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.