Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 799

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  definicje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
PL
Autor powraca do genezy zagadnień nie raz i różnorako omawianych. Przypomnienie tych kwesti oraz przedstawienie nowych wątków i dziś wydaje się nadal aktualne.
6
Content available remote Charakterystyka i zakres stosowania tynków
100%
PL
Artykuł zawiera informacje na temat charakterystyki tynków i ich zastosowań w budownictwie. Po części prezentującej najważniejsze definicje i podstawowe pojęcia autorzy omawiają podział tynków ze względu na miejsce produkcji i sposób zastosowania, miejsce wykorzystania, przeznaczenie, właściwości użytkowe, rodzaj spoiwa, liczbę warstw i rodzaje faktury, funkcje dodatkowe i sposób układania. Następnie zajmują się charakterystyką i zakresem stosowania tynków, podstawowymi warunkami wykonywania tynków oraz ogólnymi warunkami wykonywania prac tynkarskich. Artykuł zamyka omówienie sposobu wykonania i pielęgnacji położonych tynków.
EN
The article contains information on the characteristics of plaster and its use in the construction industry. After the part presenting key definitions and basie concepts, the authors move on to describe the subdivision of plaster types by production location and by mode of use, the place of use, the foreseen purpose. usable properties, the type of adhesive/ cement, the number of layers and types of textures, additional functions, mode of application. Then they move on to the characteristics and rangę of application of plaster, the fundamental conditions of use of plaster and generał conditions of execution of plastering works. The article is finalised with a discussion of the mode of execution and care for applied plasters.
PL
Zdrowie społeczne to stan, w którym odchylenia i anomalie społeczne nie przekraczają uznanej normy. Istotny wpływ ma tu praca, realizacja aktywności jednostki, gdy człowiek dobrze umie i lubi to, co robi. Powszchnie jednak praca jest źle zorganizowana, gdyż niezależnie od rodzaju działań, obowiązuje wszystkich 8-godzinny dzień pracy, każdy wykonuje jeden lub najwyżej kilka rodzajów działań, wszyscy muszą iść na emeryturę w jednym wieku.
EN
Healthy society is a state, in which social deviations and anomaly do not exceed certain accepted limits. It is greatly influenced by work conditions and personal development, when a worker knows well and enjoys the job he does. It is a common fault that the work is ill-organized, as regardless the kind of the activity performed, everybody is subject to 8-hour workday. Everybody performs one or at the most a few kinds of tasks, and all are bound to retire at the same age.
EN
The goal of the article is to put into order the basic notion categories related to taxes and tax systems. The author provides there a few dozens of definitions of those notions taken from the selected book publications on the subject matters of taxes whose authors are both lawyers and economists. As the presentation shows, despite the common opinions formulated by authors, which usually begin from the words: „...in the literature on the subject matter, usually under the notion of tax (tax system) it is understood...", there is no consent among those writing on the topics what tax is, how to define the tax system, what differs a historical tax system from a rational tax system. Besides the presentation of various definitions, the author suggests in her article her own understanding of these notions.
RU
Основная цель статьи упорядочить основные понятийные категории, связанные c налогами и налоговыми системами. В ней приводятся несколько десятков определений зтих понятий, почерпнутых из избранных книжных публикаций, касающихся проблематики налогов, авторами которых являются как юристы, так и зкономисты. Как вытекает из представленного материала, вопреки бытующим мнениям, формулируемым авторами, которые обычно начинаются со слов: ,,...в литературе предмета, как правило, под понятием налога (налоговой системы) понимают ...", нет среди пищущих согласия в отношении того, чем является налог, как следует определять налоговую систему, что отличает историческую налоговую систему от рациональной налоговой системи. Наряду c представлением различных дефиниций в статье предложено собственное понимание зтих понятий.
PL
W opracowaniu zaprezentowano definicje gospodarstwa rodzinnego funkcjonujące w różnych krajach i na różnych kontynentach jak również proponowane przez różne organizacje międzynarodowe. Podkreślono, że nie jest możliwe opracowanie uniwersalnej definicji dla całego świata
EN
The paper presents definitions of family farms functioning in different countries and on different continents as well as proposed by various international organizations. It was emphasized that it is not possible to develop universal definition for the whole world.
PL
Rozumienie istoty normy oraz systemu oznaczeń są ważnymi informacjami w posługiwaniu się normami oraz poszukiwaniu w nich informacji. W artykule podano definicje norm zgodne ze standardami międzynarodowymi. Podano znaczenie poszczególnych elementów symboli norm oraz sposobu ich identyfikacji.
EN
Understanding the essence of standards and scheme of the designation are important information to use the standards and in the search in their information. In the article definition of standard correct with international standard were presented. The significance of individual elements of the symbols of standards and explained how to identify them were also specified.
PL
Dla umożliwienia migracji roślin i zwierząt pomiędzy różnymi oddalonymi od siebie obszarami przyrodniczymi konieczne jest zachowanie pomiędzy nimi korytarzy ekologicznych. Ważną rolę w tym zakresie ma do spełnienia planowanie przestrzenne, szczególnie na szczeblu lokalnym, na którym reguluje się bezpośrednio sposób kształtowania przestrzeni.
EN
To allow for migration of plants and animals between various distant ecosystems, it is necessary to keep ecological corridors between them. An important role in that area is played by spatial planning, especially at the local level at which the spatial shaping methods are directly regulated.
EN
People that are unfamiliar with economy have difficulties distinguishing between efficiency and effectiveness. Efficiency is not an economic term, but it is used for characterising an action aimed at a specific effect. Effectiveness implies that an undertaken activity brings about the maximum positive effect. The determination of effectiveness requires comparing costs against benefits. This is sometimes difficult. A detailed discussion of this problem is presented in one of the articles on the „environmental economy”.
PL
Ludziom nieznającym ekonomii wyjaśnienie różnicy między skutecznością a efektywnością może być kłopotliwe. Skuteczność jest pojęciem nieekonomicznym, służy scharakteryzowaniu działania, które ma osiągnąć zamierzony skutek. Efektywność zaś wymaga, aby korzyść z jego podjęcia była dodatnia i największa z możliwych. Dla stwierdzenia efektywności należy więc porównać koszty z korzyściami. Czasem jest to zadanie bardzo trudne. Szczegółowe omówienie problemu - w kolejnym eseju z cyklu „ekonomia środowiska”.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.