Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 949

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vegetable
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
EN
Purpose: Organic and integrated production of vegetables are the two most common production systems in Slovenia. The study analyzed two production systems with different cultures as alternatives with purpose to find the most appropriate variants. Design/Methodology/Approach: The study based on the development and integration of developed specific technological- economic simulation models for the production of vegetables (salad, growing peppers, salad cucumbers, pickling cucumbers, round and cherry tomato) in greenhouse and multi-criteria decision analysis. The methodology of the study based on the DEX methodology and the analytical hierarchy process (AHP) of organic (ECO) and integrated production (IP) in greenhouse. Results: The evaluation results show that both cultivation methods of commercially attractive vegetables in greenhouse are variable. In the case of integrated production, the assessment of multi-criteria decision analysis EC and DEXi showed that salad (Donertie F1) proved to be the best possible alternative. In the case of organic production, the multi-criteria analysis assessment of pickling cucumbers (Harmony F1) is the best possible business alternative. Conclusion: For the further production planning process by decision maker is the ranking with Expert Choice (EC) more useful and precise, while the DEX evaluations are more descriptive.
EN
Antibiotic resistance of 114 strains of the Enterobacteriaceae family bacteria isolated from vegetables, originating from retail, was investigated in the study. The highest number of the strains isolated were resistant to ampicilin (81.9%), whereas a lower number of the strains exhibited resistance to the following antibiotics: neomycin (29.3%), streptomycin (28.4%), rifampicin (21.5%), chloramphenicol (19.8%), colistin (12.9%), and nitrofurantoin (11.%). All the isolated strains appeared to be susceptible to vancomycin, kanamycin, doxycyclin, nalidixic acid and gentamycin.
PL
Określono oporność na antybiotyki 114 szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wyizolowanych z warzyw, pochodzących z handlu detalicznego. Wśród wyizolowanych szczepów najwięcej było opornych na ampicylinę 81,9%, natomiast mniej szczepów wykazywało oporność na następujące antybiotyki: neomycynę 29,3%, streptomycynę 28,4%, rifampicynę 21,5%, chloramfenikol 19,8%, kolistynę 12,9%, nitrofurantoinę w 11,2%. Wszystkie wyizolowne szczepy były wrażliwe na wankomycynę, kanamycynę, doksycyklinę, kwas nalidyksowy oraz gentamycynę (tab. 3).
EN
Background. Commonly occurring diseases can have the origin in oxidative processes ongoing in the human body. Vegetables of Brassicaceae family are the essential sources of natural antioxidants, especially phenolic compounds, in the human diet. The research was aimed to estimate the content of phenolic compounds in selected vegetables and their quantity changes during hydrothermal processes. Material and methods. The vegetables subjected to analysis were: kale, broccoli, Brussels sprouts, and white and green cauliflower. The fresh and processed (blanched, cooked, frozen, cooked after freezing) vegetables were freeze-dried. The levels of phenolic acids and flavonols by HPLC method were estimated. Results. The presence of derivatives of hydroxycinnamic acid, mainly of caffeic acid, p-coumaric acid, sinapic acid and of flavonols - kaempferol, and in smaller amounts of quercetin was found. The largest amounts of above components were present in kale (total 94.4 mg-100 g'1 of fresh matter), whereas the smallest amounts were found in white and green cauliflower - 3.6 mg-100 g’1 f.m. and 3.03 mg-100 g'1 f.m., respectively. The applied technological processes contributed to lover amounts of all tested compounds depending on the process and the vegetable kind. The biggest loses, up to 70-80%, took place during cooking of raw and previously frozen vegetables. Conclusions. Analysed Brassicaceae were characterized by high contents of the investigated flavonoids. The best source of those compounds was kale whereas the smallest amounts of searched components were presented in cauliflowers. The used hydrothermal processes led to losses of searched compounds.
PL
Cel. Przyczyną wielu współczesnych chorób są procesy oksydacyjne zachodzące w organizmie człowieka. Warzywa kapustowate (Brassicaceae) są bogatym źródłem antyoksydantów, szczególnie związków fenolowych w diecie człowieka. Celem badawczym było oznaczenie zawartości związków fenolowych w wybranych warzywach kapustowatych oraz ich zmian w wyniku obróbki hydrotermicznej. Materiał i metodyka. Materiałem badawczym były: jarmuż, brokuł, kapusta brukselska oraz biały i zielony kalafior. Warzywa świeże oraz poddane obróbce hydrotermicznej (blanszowanie, gotowanie, mrożenie po blanszowaniu, gotowanie po mrożeniu) były liofilizowane. Zawartość kwasów fenolowych i flawonoli w uzyskanym materiale oznaczono metodą HPLC. Wyniki. W warzywach stwierdzono obecność pochodnych kwasu hydroksycynamonowego, głównie kwasu kawowego, p-kumarowego i sinapowego, a także flawonoli - kempferolu i kwercetyny, w mniejszej ilości. Najwięcej tych związków zawierał jarmuż (w sumie 94,4 mg na 100 g ś.m.), a najmniej kalafior o róży białej i o róży zielonej - odpowiednio 3,6 i 3,03 mg/100 g. We wszystkich warzywach odnotowano zmniejszenie zawartości badanych związków w wyniku zastosowanych procesów technologicznych. Największe straty, rzędu ok. 70-80%, nastąpiły w procesie gotowania warzyw surowych i uprzednio zamrożonych. Wnioski. Badane warzywa charakteryzowały się dużą zawartością flawonoidów, na które składały się pochodne kwasu hydroksycynamonowego oraz flawonole, głównie glikozydy kempferolu. Najlepszym źródłem tych związków był jarmuż, natomiast najmniejsze ilości zawierały kalafiory. Procesy hydrotermiczne powodowały straty badanych związków.
EN
Phytoremediation is the technique of using green plants to remove toxic pollutants from heavy metal contaminated soil through degradation and detoxification mechanisms. Therefore, this research examines the potential of two types of vegetable crops, namely Crassocephalum crepidioides and Amaranthus sp., in reducing Pb contamination in polluted soil. The treatments tested were planting media in polybags dosed with 0.3 and 6 g/polybag of Pb 1 week before planting. The method used was a randomized block design, with each treatment being repeated three times. Furthermore, each treatment consists of three sample plants. The growth evaluation started 6 days after planting and was performed every 6 days. The evaluation was conducted on plant height, leaf area, leaf chlorophyll content, fresh and dry weight of roots and shoots, Pb levels in roots and shoots, and Translocation Factor (TF). The results showed that the higher the Pb in the media, the lower the rate of change in plant height, leaf area, biomass, and chlorophyll content. Additionally, C. crepidioides and Amaranthussp. absorb Pb in the soil with a phytoextraction mechanism, thereby remediating heavy metal contaminated soil, as indicated by the TF value > 1. In conclusion,soil remediation should be performed using C. crepidioides, considering that it is less popular as a vegetable in Indonesia.
EN
Background. Fruit and vegetables have health and nutritional value, but can also be a source of toxic contaminants such as pesticide residues. Objective. The aim of this study was to evaluate presence of pesticide residues in fruit and vegetable crops from the central and eastern region of Poland in order to check the compliance of these products with the maximum residue levels’ (MRLs) requirements set in legal EU regulation for products present in the market. Material and methods. Samples of fruit and vegetables were obtained from production farms as a part of an official premarket monitoring of pesticide residues conducted on behalf of the Ministry of Agriculture and Rural Development, implemented in cooperation with the regional Inspectorates of Plant Health and Seed Inspection. The tests covered determination of 207 pesticides. Results. In 2014, a total of 317 samples of fruit and vegetables, collected from the central and eastern region of Poland, were analysed for the presence of pesticide residues. Pesticide residues were detected in 89 (28.1%) analysed samples: in 65 (38.2%) samples of fruit, and in 24 (16.3%) samples of vegetables. MRLs were exceeded in 2 samples (0.6%). Most often, the pesticide residues were found in gooseberry (100% of gooseberry samples) and apple (71.4%). Conclusions. Monitoring of pesticide residues in the agricultural crops at premarket stage should be continued to prevent market from the penetration by products with non-acceptable residues of pesticides and to protect consumers against excessive exposure to pesticide residues.
PL
Wprowadzenie. Owoce i warzywa mają wartości zdrowotne i odżywcze ale mogą być również źródłem toksycznych zanieczyszczeń takich jak pozostałości pestycydów. Cel badań. Celem badań była ocena występowania pozostałości pestycydów w owocach i warzywach z terenu centralnej i wschodniej Polski w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) określonych w rozporządzeniu UE dla produktów obecnych na rynku. Materiał i metody. Próbki owoców i warzyw zostały pobrane z gospodarstw produkcyjnych w ramach urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produkcji pierwotnej, prowadzonej na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowanej we współpracy z wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Program kontroli obejmował oznaczenie 207 pestycydów. Wyniki. W 2014 roku wykonano analizy 317 próbek owoców i warzyw na obecność pozostałości pestycydów. Pozostałości tych substancji wykryto w 89 próbkach (28,1%): w 65 próbkach (38,2%) owoców i w 24 próbkach (16,3%) warzyw. Przekroczenia NDP stwierdzono w 2 próbkach (0,6%). Uprawami, w których najczęściej stwierdzano pozostałości były agrest (100% próbek agrestu) i jabłka (71,4%). Wnioski. Monitoring pozostałości pestycydów w produktach rolnych powinien być kontynuowany, aby zapobiec wprowadzaniu na rynek produktów zawierających niedozwolone pestycydy oraz w celu ochrony konsumentów przed narażeniem na pozostałości pestycydów w spożywanych produktach.
EN
While at first glance the difference between fruit and vegetables appears to be clear, there are some problematic cases. One of them is the tomato, which is commonly regarded as a vegetable, although – technically speaking – it is a fruit. The aim of the present paper is to explain the controversies concerning the classification of tomatoes and other similar examples. In particular, the prototype-based approach to categorisation appears to offer a better chance of revealing the mechanisms that stand behind the issue of categorisation, than the classical approach.
EN
Youth Focused Vegetable Production Program (YFVPP) was started by Vegetable Development Directorate (VDD) for the first time in the FY 013/14 as pilot phase in 25 districts with the aim of increasing opportunities to youths in vegetable sector so that out migration to gulf countries in seek of job can be reduced. After positive response from all stakeholders in pilot phase, the program was extended to all 75 districts as full phase for two consecutive years. The program covered 9893 youth farmers throughout the country. Out of them 23% were female while 77% were male farmers. A survey was conducted in three districts namely Sunsari, Dhankuta and Sankhuwasabha with a sample of 60 youth farmers. Majority of participants (50 percent) were either returned from abroad or in process of going aboard and 96.70 percent were not interested to go abroad for employment after participation in program. The study showed that per ropani income from winter vegetable was high as compared to income from spring and rainy season vegetables. Majority of participants, 95.0%, were continuing their vegetable farming while 5% were found to discontinue their farming business after participating in youth focused vegetable production programme. Selling of products in hat bazaar by farmers themselves was the most commonly preferred system of selling comprising 63.3% of respondents. Other practices were selling to the local traders, selling from collection centers and selling via agents.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.