Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Strategic marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Inspiracją do przygotowania niniejszego opracowania, było jedno z funkcjonujących w literaturze przedmiotu założeń, w którym stwierdzono, że "marketing jest nie tylko filozofią czy podejściem do robienia biznesu, ale jest również funkcją zarządzania" (por. Pomykalski 2003, s. 8). Dlatego też, tak istotnym celem kształcenia potencjalnych menedżerów zarządzania jest m.in. nabycie umiejętności posługiwania się odpowiednimi strategiami marketingowymi, skierowanymi na odpowiednie zasoby organizacji, w celu sprawnego i skutecznego osiągania założonych celów. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the distribution of marketing strategies in accordance with the objectives of strategic and operational marketing company. In addition, the methodology for the selection of an appropriate strategy depending on the circumstances in which the goal is realized (original abstract)
2
Content available remote Marketing Strategic Planning as a Source of Competitive Advantage for Mexican SMEs
75%
EN
SMEs are facing important challenges in the markets due to globalization and its consequences. An analysis of Mexican SMEs general situation is presented as well as a model how to create competitive advantage through market focus. (original abstract)
XX
Badanie komunikacyjnych strategii i taktyki zajmuje ważne miejsce w strategicznym zarządzaniu. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że zainteresowanie współczesnej nauki biznesową administracją pod kątem wyszukiwania wzorców i mechanizmów wpływu komunikacji na odbiorców stale rośnie. W artykule zostały zidentyfikowane strategie i taktyki komunikacyjne stosowane w reklamie anglojęzycznych zasobów internetowych. Zidentyfikowano dwie strategie komunikacji dla haseł sklepów internetowych: 1) strategię pobudzania konsumenta do wyboru towaru lub usługi; 2) strategię pozycjonowania organizacji na rynku. Opisano także różne taktyki komunikacyjne, za pomocą których te dwie strategie mogą być realizowane. Są to: taktyka postępowania z konsumentem; taktyka oznaczenia grupy docelowej; taktyka niejednoznaczności/jednoznaczności wyrażenia, treści i referencji; taktyka przedstawiania zalet i wad organizacji; taktyka podkreślenia kompetencji, doświadczenia, tradycji i wartości; taktyka nazewnictwa towarów i usług; taktyka użycia nazwy sklepu. W artykule podjęto próbę określenia, która z taktyk jest najbardziej efektywna. Zaproponowane wersje są oparte na wynikach wywiadów językowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study of communication strategies and tactics occupies an important niche in strategic management. The relevance of this article lies in the fact that the interest of modern business administration science in the search for patterns and mechanisms of communication influence on the recipient is growing constantly. Communication strategies and tactics in the advertising of English-language web-recourses have been determined. We have defined two communication strategies for onlinestores slogans: 1) a strategy of encouraging the consumer to choose the appropriate goods or service; 2) a strategy of positioning the organisation in the market. Also various communication tactics, with the help of which those two strategies can be realised, have been described. They are: tactics of appeal to the consumer; tactics of target group indication; tactics of ambiguity/disambiguity of the expression, content and references; tactics of demonstration of the organisation's advantages and disadvantages; tactics of emphasizing competence, experience, traditions and values; tactics of goods and services naming; tactics of using the store's name. In this article we try to identify which of them is the most effective. The proposed versions are based on the results of linguistic interviewing. (original abstract)
EN
The more a marketing paradigm evolves, the more long-term relationship with customers gains its importance. Nowadays most of corporations and firms in the world, including manufacturers and servicers, increasingly gain their incomes and profits through constructing and maintaining long-term relationship with customers. The move towards a customer-centered approach to marketing, coupled with the increasing availability of customer transaction data, has led to an interest in understanding and estimating customer lifetime value (CLV). Furthermore as marketing endeavours to be more accountable, the need of tools and models for measuring and evaluating efforts and investments that accomplish in marketing extent, is felt. This research aimed to present a framework to analysis customer lifetime value in order to strategic marketing practices. (original abstract)
XX
W działalności marketingowej szczególnie ważna rola przypada kontroli sprzedaży. W artykule przedstawiono znaczenie i zakres kontroli sprzedaży oraz stosowanych w tej dziedzinie wielkości kontrolnych. Omówiono kontrolę: transakcji, procesu sprzedaży i wyników sprzedaży.
EN
Sales control is an important element of marketing management. It permits the review of marketing activity and the identification of the company's strengths, weaknesses and their causes. Effective auditing foremost requires deciding on the proper combination of control values and their measures. The registration and analysis of sales seems an obvious and relatively simple task, yet when confronted with real conditions and measurement opportunities, many questions requiring clarification arise with respect to sales control. In this paper, the author attempts to show the significance of the sales control process and the possibilities of using specific measures in this field. (original abstract)
XX
Znajomość otoczenia kulturowego z pewnością nie jest jedynym wyznacznikiem sukcesu działań marketingowych na rynku międzynarodowym. Jednak poznanie lokalnych tradycji i zwyczajów jest warunkiem sprzedaży produktu. Proces zarządzania marketingowego zdeterminowany strategią międzynarodową wymaga uwzględnienia specyfiki regionalnych rynków. W związku z tym od menedżerów wymagana jest umiejętność transformacji różnic kulturowych na decyzje zgodne z postawami uniwersalistycznymi. W marketingu rośnie znaczenie dogłębnej znajomości rynków lokalnych, benchmarkingu wewnętrznego, monitoringu i analizy strategicznej. Procesom tym musi towarzyszyć rozbudowa systemu informacyjnego na bazie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Przytoczone przykłady świadczą, że sukces działań marketingowych zależy od dogłębnej analizy kulturowo-społecznych uwarunkowań rynku. Trwałość systemów wartości, tradycji i sposobów postępowania powoduje, że w większości przypadków łatwiej jest przedsiębiorstwom wypracować odpowiednie formy i środki przekazu, odwołujące się do ukształtowanych kulturowo potrzeb, aniżeli te potrzeby zmieniać lub kreować nowe.
7
75%
XX
Sposób i zakres angażowania się przedsiębiorstw w urzeczywistnianie celów ogólnoludzkich nieustannie ewoluuje wraz z rozwojem społecznym. Każdy kolejny etap rozwoju społecznego wnosi nowe ideały, przekonania i standardy cenione przez społeczności. Oprócz procesów legislacji i regulacji, na danym etapie rozwijają się różnorodne normy społeczne, które wyrażają prawidłowe lub akceptowalne zachowania. Stan świadomości konsumentów, którego wyznacznikiem jest stopień dostrzegania przez nich korelacji między aspektami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi każdej działalności, istotnie wpływa na ich wybory rynkowe. Realizowane przez przedsiębiorstwo cele społeczne ustalane w sposób "oddolny" stanowią istotną składową wartości jego produktów oraz są ważnym kryterium transakcji rynkowych. Jeśli konsument na tle swojej społeczności staje się punktem odniesienia wszystkich działań przedsiębiorstwa i jest włączany do procesu kreowania oferowanej mu wartości, w rezultacie decyduje też o ostatecznej strukturze jego dóbr i usług. (abstrakt oryginalny)
EN
The method and scope of enterprises' involvement in the implementation of universal human aims, especially those relating to the common future, continually evolves along with the social development. Every new stage of the social development brings new ideas, beliefs and standards which society respects. Apart form the legislation processes and regulations, each stage constitutes the development of the social norms concerning the right and acceptable behaviors. The consciousness of consumers, determinant of which is the correlation between the economic, ecological and social aspects of each activity, influences the market choices as well. The social aims "proceeding from the rank" implemented by an enterprise constitute an essential component of their products' value and these are a significant criterion for the market transactions. If the consumer on the background of the society becomes a point of reference concerning all activities of an enterprise and is included in creation of the value offered to him, in the consequence he decides about the definite structure of its goods and services. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie problematyki wykorzystania instrumentów strategicznego zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach, które stają się obecnie podstawową kategorią zarządzania strategicznego. Zrezygnowano z analizy konkretnych rozwiązań zarządczych i skupiono się głównie na zagadnieniach teoretycznych o szerokim zakresie odniesienia. W pierwszej kolejności zaprezentowano nieco pomijaną w polskiej literaturze siatkę terminologiczną. Następnie podjęto próbę zarysowania podstawowych problemów w zakresie podejmowanej problematyki, w tym zagadnienia związane z preferencjami wyborów menedżerskich oraz korzyściami płynącymi z ich właściwego zastosowania. Poczynione uwagi w zamierzeniu autora mają stanowić przyczynek do dalszych, szczegółowych badań empirycznych.(abstrakt autora)
EN
This article aims at a brief presentation of problems with the use of strategic marketing management tools in enterprises, which are becoming a basic category of strategic management. The author has resigned from analysing specific management solutions and focused mainly on theoretical issues with a wide scope of reference. First, the author presents a terminology network, which is slightly disregarded in the Polish literature. Next, the author makes an attempt to outline basic problems, including the problems connected with the preferences of managerial choices and the advantages of their proper use. The author's comments are intended to trigger further detailed empirical research.(author's abstract)
9
Content available remote Marketing Strategies of Non-profit Organizations in Light of Value-Based Marketing
75%
EN
This paper presents the analysis of strategic decisions made by nonprofit organizations in the context of value-based marketing. In the process of formulating and realizing the strategy non-profit organizations should always think in terms of value for their customers. The share and structure of the value for various groups of stakeholders are created by means of marketing instruments. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie istoty zarządzania uczelniami wyższymi w województwie zachodniopomorskim za pomocą strategicznego marketingu, który w jasny sposób określa działania oraz zasady postępowania, jakie przedsiębiorstwo musi spełniać, aby w efektywny sposób prowadzić swoją działalność oraz osiągać maksymalizację zysku. Przegląd literatury oraz case study dowiodły, że marketing jest narzędziem budowania wizerunku uczelni wyższych w Szczecinie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to show the essence of the management of universities in Western Pomerania by marketing, which clearly defines the activities and rules of conduct, which the company must meet in order to effectively carry out its activities and achieve the maximization of profit. A literature review and case study proved that marketing is a tool for building the image of universities in Szczecin. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie marketingu strategicznego w przedsiębiorstwach wydawniczych. Szczególną uwagę autorka kieruje na etap planowania marketingowego.
EN
Shall we rather read books or sell them? The author ask her questions in the light of decreasing rate of book readers in Poland as well as analyses the efficiency of marketing in this branch. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja i analiza ewolucji etapów rozwoju strategii marketingowych w gospodarce rynkowej. Autorka przedstawia genezę marketingu oraz przemiany powszechnie stosowanych strategii rynkowych firm - od koncepcji produkcyjnej, aż do współczesnej koncepcji marketingu społecznego.
EN
The article's objective has been to present and analyse the evolution of marketing strategy development stages in the market economy. The genesis of marketing has been mentioned and the evolution of commonly used market strategies from the industrial to contemporary social marketing approaches outlined. (J.W.)
XX
W artykule zaprezentowano metody kontroli działalności marketingowej w aspekcie operacyjnym i strategicznym. Pokazano zastosowanie kwestionariusza P. Kotlera do oceny efektywności marketingu polskich przedsiębiorstw. Artykuł zawiera również historyczne ujęcie pomiarów efektów działalności marketingowej począwszy od lat sześćdziesiątych do obecnych.
EN
The article presented methods of marketing activity control in operation and strategic aspect. Showed use of P. Kotler questionnaire to marketing efficiency evaluation in Polish enterprises. The article included historical approach of marketing activity effect as early as the sixties till now. (M.P.)
XX
Znaczenie relacji inwestorskich (investor relation - IR) daleko wykracza poza tworzenie i utrzymywanie kanału komunikacji dwustronnej z rynkiem finansowym. Obecnie ambicją korporacji jest przekształcenie IR z instrumentu raportowania o wynikach firmy i komunikacji dwustronnej, w generator wartości firmy. Również i sam rynek postrzega IR jako narzędzie ograniczania ryzyka systematycznego i specyficznego inwestycji finansowej. W efekcie relacje inwestorskie wkroczyły w nową fazę rozwoju, w której znajdują się obecnie, tj. narzędzia informującego o bieżącej wartości firmy i perspektywach jej wzrostu, w sposób aktywny i otwarty. Autorka opisuje etapy rozwoju IR oraz przedstawia modele IR: tradycyjny, nowoczesny, oraz dopiero kształtujący się model docelowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The importance of investor relations - IR goes far beyond creating and maintaining bilateral communication with the financial market. At present, corporations aspire to transform IR from a tool used for reporting company results and in bilateral communication into a generator of company value. The market itself perceives IR as a tool of curbing systematic and specific risk of financial investment. As a result, investor relations have entered a new phase of develop-ment, which they are undergoing currently, i.e. a tool used for reflecting a current value of a company and its development prospects in an active and open manner. The author describes the various stages of IR development and pres-ents different IR models: traditional, modem, and only just taking shape of a target model.(original abstract)
XX
W. Chan Kim i R. Mauborgne, twórcy strategii błękitnego oceanu, przeanalizowali 150 posunięć strategicznych w latach 1880 do 2000, w ponad trzydziestu branżach. Okazało się, że kreowanie nowego popytu jest możliwe w każdej firmie. Autorka omawia sześć dróg pozwalających zrekonstruować rynek i uwolnić nowe szanse. Są to: branże alternatywne, grupy stategiczne w branży, łańcuch nabywców, dobór oferty i usług komplementarnych, czynniki emocjonalne i funcjonalne nabywców oraz perspektywa czasowa.
18
Content available remote Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec człowieka starszego
63%
XX
Zjawisko dynamicznie starzejącego się społeczeństwa wymusza na wszystkich uczestnikach procesu wymiany rynkowej refleksję na temat miejsca i roli człowieka starszego w życiu społecznym i gospodarczym. Duża odpowiedzialność za tworzenie warunków godnego starzenia się tak dużej i stale powiększającej się subpopulacji w danym kręgu społeczno-kulturowym spoczywa również na biznesie. W niniejszym artykule zaprezentowana została idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na rynku osób starszych. Polega ona na postrzeganiu i uznawaniu człowieka starszego jako podmiotu oraz zabezpieczeniu jego prawa do korzystania z przejawów podmiotowości uznanych w humanistyce. W powiązaniu z koncepcją marketingu strategicznego podejście to należy uznać za wyraz odpowiedzialności przedsiębiorstwa przed starzejącą się populacją. Przemyślane propozycje rynkowe, zgodne z oczekiwaniami i preferencjami osób starszych, rozwiązują wiele problemów społecznych i wskazują na nowe szanse dla biznesu, które tkwią w możliwości współtworzenia własnego, przyjaznego otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of a dynamically aging society forces all participants in the market exchange process to reflect on the place and role of the elderly in social and economic life. The great responsibility for creating conditions for the dignified aging of such a large and ever-increasing subpopulation in a certain socio-cultural environment is also in the business. This article presents the idea of corporate social responsibility in the elderly market. It involves the perception and recognition of the older person as an entity and securing his right to use the manifestations of the subject matter recognized in the humanities. In conjunction with the concept of strategic marketing, this approach must be viewed as a responsibility of the company against the aging population. Thoughtful market proposals, in line with the expectations and preferences of the elderly, address many of the social problems and point to new business opportunities that are anchored in the creation of one's own, friendly environment. (original abstract)
XX
W artykule porównano marketing międzynarodowy z innymi współczesnymi koncepcjami marketingu: marketingiem strategicznym, marketingiem relacji, marketingiem wartości, marketingiem usług oraz marketingiem społecznym. Celem artykułu jest wskazanie, czy koncepcja marketingu międzynarodowego ma cechy oryginalności, oraz oszacowanie, w jakim stopniu jest ona tożsama z innymi koncepcjami. Poszukiwano podobieństw i różnic pomiędzy marketingiem międzynarodowym i wybranymi współczesnymi koncepcjami marketingu pod kątem przedmiotu zainteresowań i pola badań ich istoty i genezy, zakresu przedmiotowego oraz relacji z klasycznym marketingiem. (abstrakt oryginalny)
EN
This article focuses on comparison international marketing with other contemporary marketing concepts: strategic marketing, relationship marketing, value marketing, service marketing and social marketing. The purpose of this article is to indicate whether the concept of international marketing has originality characteristics and to estimate the degree to which it is identical with other modern marketing concepts. The article describes the characteristics of international marketing against other marketing concepts in terms of their substance and genesis, their fields of interest, and their relation to classical marketing. (original abstract)
EN
This paper aims to rank strategic objectives in a strategy map to improve the efficiency of strategy implementation. Objectives are ranked based on strategic destinations using the combination of Logarithmic Fuzzy Preference Programming (LFPP) and similarity method. In the first step, the weight of strategic destinations is obtained using LFPP technique; then objectives are ranked by similarity method. Similarity method uses the concept of alternative gradient and magnitude for effectively solving the general multi-criteria analysis problem. Finally, objectives are ranked in an actual strategy map. As a practical and efficient tool, the proposed approach can assist managers and decision-makers in drawing more efficient output from strategy maps. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.