Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 383

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przestrzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
Content available Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej
100%
PL
Na wstępie warto zastanowić się, czym jest globalizacja w aspekcie przedsiębiorstwa? Najogólniej można powiedzieć, że globalizacja firm oznacza zaawansowane umiędzynarodowienie ich działalności, które polega na funkcjonalnej integracji rozproszonych poświecie jednostek organizacyjnych. Założenie to najpełniej realizowane jest przez największe przedsiębiorstwa, które sukcesywnie i konsekwentnie rozszerzają zasięg swego działania m.in. poprzez łączenie się przedsiębiorstw w coraz większe organizmy gospodarcze, które dysponując coraz większą siłą mogą dyktować warunki innym uczestnikom rynku. Integracja ekonomiczna przedsiębiorstw może mieć różny przebieg, skalę i zasięg. O integracji poziomej mówi się, gdy w skład organizacji integracyjnej wchodzą przedsiębiorstwa wytwarzające takie same lub podobne produkty, natomiast o pionowej, gdy łączą się przedsiębiorstwa różnych gałęzi i branż, uczestniczące w kolejnych fazach procesu produkcji dobra finalnego...
EN
The analysis of occurrences on the level of lines, branches and divisions of the economy or the industry with respect to territorial units – which is referred to as the spatial structure – does not fully picture the complexity of present dependences occurring in the space. The object of my interest is the research of enterprises – organizations leading economic activity. The research stream of geography of enterprises (corporate geography), whose universally acknowledged precursor is Robert McNee, began to treat the enterprise as the active subject working in the space. The size and structure of an enterprise causes this space to be shaped, and not only limited to the used territory. Connections and interrelations of firms with the external environment: economic, technological, legal, political, cultural and natural, bear on the measurements and the spatial range of the enterprise. Determining the measures of an enterprise (the space shaped by it) and methods of their investigation are problems I have faced. In global economy, enterprises are surrounded by a wide circle of efficiently working firms, specialized, and realizing particular fragments of the created chain of value. Besides, value is not produced in a one-way chain, but within a number of multi-directional transactions between enterprises. Among them are basic activities (productive and commercial) connected with the physical creation of products (products and services), with their delivery, sale, and service, supporting the functioning of the enterprise infrastructure, supply, human resources and research and development works. Enterprises, in order to realize their own activities more efficiently, to a greater and greater degree are organized on the pattern of network organizations. Industrial networks are created both by large enterprises and small and middle-sized firms. The idea of networking was developed in spatial-economic research by Tadeusz Stryjakowski, in his works in industrial geography. For the present paper, the author defines the notion of a network enterprise, characterizes its features, presents the types and makes an attempt at determining the measurements of such enterprises and suggests methods of measurement.
5
Content available O związku przestrzeni z formą
100%
PL
W opracowaniu przedstawiono wybrane przykłady pokazujące związek między formą a przestrzenią naturalną i kształtowaną przez człowieka.
7
Content available Polskie miasta w procesie globalizacji
80%
PL
Miasto europejskie zmienia się dziś zasadniczo. Obecne zmiany jakościowe poprzedziła w nim ewolucja form i metod gospodarowania przestrzenią . Dla miast polskich charakterystyczny jest stan permanentnej rewolucji. Zasadniczym niedostatkiem jest brak świadomości tego, jaka wartość kryje się w przestrzeni miasta. W Polsce brakuje nowoczesnego poczucia wartości przestrzeni, w takiej postaci, jaka jest właściwa europejskim krajom rozwiniętym. Inne, nie mniej istotne różnice to powierzchowność i doraźność charakteryzująca system planowania i gospodarki przestrzennej. Jakość przestrzeni miasta jest kwestią w dużej mierze zależną od sposobu gospodarowania miastem. Niestety, świadomość roli i zadańw tym zakresie nie jest w polskich samorządach powszechna. Nie ma np. tradycji przedsięwzięć publiczno-prywatnych. Globalizacja w polskich miastach nie rysuje się więc jako proces bezpieczny. Oznacza ona dziś głównie wzmożony napływ nie najlepszych wzorów „urządzania miasta”. Nasze miasta mogą stać się obszarem intensywnej ekspansji kapitału o charakterze spekulacyjnym, usiłującego, przy minimalnych nakładach, osiągnąć szybkie zyski, m.in. kosztem potencjalnej degradacji miast. Stawką jest tożsamość miast polskich jako miast europejskich.
8
Content available Miasta jako miejsca kumulacji przestępczości
80%
PL
Rola miast w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w nowej gospodarce jest szczególna. Jako siły napędowe regionów i mikroregionów uwidaczniają zarówno pozytywne jak i negatywne tempo zachodzących zamian. Sprawia to m.in., że inaczej impulsy rozwojowe we współczesnej gospodarce są przyjmowane i przekazywane przez duże miasta (z większą siłą), a inaczej przez małe, które w większości mogą liczyć tylko na możliwość przyjmowania tych impulsów od dużych ośrodków, np. aglomeracji czy metropolii. Z oczywistych względów bowiem siła ich własnego oddziaływania gospodarczego jest za mała. Nie pozostaje to bez wpływu na zróżnicowanie poszczególnych przestrzeni społeczno-ekonomicznych. Ma to także istotne znaczenie dla kształtowania przestępczości w jej różnych postaciach.
PL
Gospodarkę XXI wieku charakteryzuje dynamizm, zmienność, jak również niepewność i ryzyko. Szybko zmieniające się warunki konkurencji w środowisku lokalnym i globalnym spowodowały potrzebę aktywnej, prokreatywnej i proinnowacyjnej postawy działania podmiotów gospodarczych. Proces twórczy rzadko dzieje się w izolacji; zwykle jest wynikiem interakcji zachodzących pomiędzy ludźmi określonej społeczności. Jednak niektóre osoby są w stanie lepiej łączyć elementy z różnych dziedzin wiedzy, tak by powstawała z nich wartość dodana. Aby skutecznie generować twórczość, społeczności powinny być ukierunkowane na zwiększanie efektywności poprzez jej różnorodność. Także różnorodność przestrzenna nie jest obojętna dla wzmocnienia efektu twórczości. Celem artykułu są rozważania poznawcze, teoretyczno-metodologiczne na temat uwarunkowań rozwoju różnorodności społecznej i przestrzennej oraz jej wpływu na sektor kreatywny.
10
Content available The Reggio Emilia educational concept
80%
PL
Artykuł prezentuje koncepcję edukacyjną Reggio Emilia. Propozycja tej szkoły pojawiła się w północnych Włoszech w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Tekst uwypukla zwłaszcza rolę przestrzeni i znaczenie komunikacji w omawianej koncepcji edukacyjnej. W ujęciu tej propozycji dydaktycznej szczególne miejsce odgrywa środowisko, określane mianem „trzeciego nauczyciela”. Środowisko, któremu ta propozycja edukacyjna przypisuje szczególną rolę, zapewnia wszystkim zainteresowanym stronom możliwości wielu interakcji i rozmaite sposoby wzajemnej komunikacji. Koncepcja Reggio Emila umożliwia ponadto realizację dydaktycznej zasady pedagogiki słuchania. Idea udziału tej zasady w procesie wychowania przedszkolnego, z uwagi na istotne procesy autonomizacji i indywidualizacji, odgrywa w koncepcji Reggio Emilia kluczową rolę.
PL
Pedagogika miejsca wspólnego stanowi rodzaj aktualizacji wieloletnich studiów i badań autorki nad relacją podmiot–miejsce. Proponowane przez Marię Mendel podejście wyrasta z koncepcji miejsca, rozumianego w sensie zarówno fizycznym, jak i symbolicznym oraz emocjonalnym. Pedagogiczne znaczenie miejsca wynika z zawartej w jego istocie wzajemności; z dwustronnej relacji, w której ludzki podmiot kształtuje miejsce, ale i ono formuje jego, na przykład umożliwiając lub uniemożliwiając sprawczość, czy ją ograniczając. Przestrzeń jest polem nieustannej wymiany doświadczeń i informacji, pomiędzy jednostkami, grupami i instytucjami. Mendel postrzega współtwórców miejsc wspólnych jako przeciwników ścierających się w konflikcie, a nie wrogów walczących do wzajemnego unicestwienia.
12
Content available remote Działalność land deweloperska w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego
80%
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem zrównoważonego rozwoju w przekształcaniu gruntów oraz konsumpcji kolejnych porcji terenów rolniczych. Dotychczasowe badania skupiały się głównie na wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Natomiast problem adaptowania gruntów pod przedsięwzięcia deweloperskie wydaje się znacznie bardziej złożony i mający rozległe konsekwencje na jakość środowiska zurbanizowanego. Obserwacja sposobów zagospodarowywania przestrzeni w Polsce pozwala stwierdzić, że zrównoważony rozwój w gospodarowaniu przestrzenią jest bardzo niedoceniony. Intencją autorki jest zwrócenie uwagi na odpowiedzialność deweloperów jako głównych uczestników i sprawców zmian w zagospodarowywaniu przestrzeni.
PL
Celem eseju jest przedstawienie i omówienie pracy Magdaleny Łukasiuk i Michała Jewdo- kimowa Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych. Dostrzegając interdyscy- plinarność książki, analizuję ją przede wszystkim jako wkład w polskie studia nad migracjami. Przedstawiam cele i strukturę pracy, inspiracje teoretyczne oraz najważniejsze wyniki badań autorów. Rekonstruuję stworzoną przez badaczy kategorię niedomu i pokazuję, jak została ona wykorzystana w analizie mieszkań migracyjnych. Podkreślam jej rolę w adekwatnym opisie współczesnego doświadczenia migracyjnego (tzw. nowej, płynnej migracji). Pokazuję zna- czenie przypisywane miejscu zamieszkiwania przez migrantów oraz związane z nim praktyki przestrzenne. Omawiam zastosowaną w pracy metodologię – płynące z niej korzyści i zagro- żenia. Sytuuję książkę na tle dotychczasowego dorobku studiów migracyjnych oraz pokazuję jej wkład we współczesne dyskusje na temat związków człowieka z przestrzenią w warunkach mobilności.
14
Content available Wielowymiarowość przestrzeni publicznych
80%
EN
By interpreting the landscape, we try to feel the places, to become aware of the space, to feel its openness and infinity. Each new perspective shot opens up a new view. The senses play an important role in defining the spatial situation. As one gets to know a given space, the landscape becomes more 'familiar'. Each pause of the gaze gives time to create one's own image of the place. A well known area becomes a place. Public spaces are places of social contact. They give the opportunity to actively experience space and to meet other people. There is an ethic in the very way we participate in social life.  Mutual respect and understanding result from the ability to "read values".  Ethical thinking is sensitive to the affairs of others, it is the thinking of man about man. Public spaces inscribed in the structure of the city engage the viewer to make him aware of his own role in experiencing the surrounding reality.  The aim of this article is to show the multidimensionality of space, which carries a range of sensations and experiences. A space that is comfortable and looks inviting changes the meaning of city architecture.    The abyss of the sea evokes feelings of anxiety and alienation. The airspace is an immensity of height and an unreachable shell. Places supported by patriotic feelings are an element of identification with a given space. Public spaces provide an appropriate setting for the monotonous fabric of the city.
PL
Interpretując krajobraz, staramy się odczuć miejsca, uświadomić sobie zastaną przestrzeń, poczuć jej otwartość i nieskończoność. Każde nowe ujęcie perspektywiczne otwiera nowe spojrzenie. W określeniu sytuacji przestrzennej ważną funkcję pełnią zmysły. W miarę poznawania danej przestrzeni pejzaż staje się bardziej „oswojony”. Każde zatrzymanie wzroku, zaistniała pauza dają czas, aby stworzyć własne wyobrażenie miejsca. Obszar dobrze znany staje się miejscem. Przestrzenie publiczne wyznaczają miejsca społecznych kontaktów. Dają sposobność do aktywnego doświadczenia przestrzeni oraz spotkania z drugim człowiekiem. W samym sposobie naszego uczestnictwa w życiu społecznym kryje się etyka. Wzajemne poszanowanie i zrozumienie wynikają z umiejętności „czytania wartości”. Myślenie etyczne uwrażliwione jest na sprawy drugiego człowieka, jest myśleniem człowieka o człowieku. Przestrzenie publiczne wpisane w strukturę miasta angażują widza, by uświadomić mu jego własną rolę w doznawaniu otaczającej rzeczywistości. Celem artykułu jest ukazanie wielowymiarowości przestrzeni, która niesie szereg doznań i doświadczeń. Przestrzeń, która jest wygodna i wygląda zachęcająco, zmienia wymowę architektury miasta. Otchłań morska wzbudza uczucie niepokoju i wyobcowania. Przestrzeń powietrzna jest bezmiarem wysokości i nieosiągalną powłoką. Miejsca poparte uczuciami patriotycznymi są elementem identyfikacji z daną przestrzenią. Przestrzenie publiczne stanowią właściwą oprawę dla monotonnej tkanki miasta.
EN
This paper focuses on experiencing space as an active, extreme off-line situation of the author/author in spe. It undertakes the problem of mnemology as a crucial, particular, and especially private/individual way of actualizing spaces once explored („past-spaces” actualization). It discusses the practice of space, „signification”/signing of private trajectories, the rhetoric of walking, and wandering/travel as inspiration for literature, writing, and the creative process. The main point of this article is that the figures of speech are the same for both language and space (according to Jean-François Augoyard’s, Michel de Certeau’s and Joanna Ślósarska’s research). In addition, the human body as a rhetorical device, via the act of walking down a street or jumping, can bring attention to important literary issues, such as genology of the text inspired in such a way. It seems interesting whether it is possible to analyze this kind of writing as an incarnation of the ancient hodoeporicon in a contemporary entourage.
16
Content available remote Integracja przestrzenna zespołów zabudowy - działania formalne i praktyka
80%
PL
Dysonans między teorią a praktyką dążeń do integracji przestrzennej zabudowy skłania do oceny sposobu realizacji takiego działania w planistyce. Podjęto ją poprzez analizę ustaleń kilkunastu uchwalonych lub sporządzanych w Krakowie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wątpliwości budzą konsekwencje ich stosowania w szczególnych sytuacjach, gdy zalecenia rozciągnięte są na zbyt duże, niejednorodne formalnie strefy. Niepokojące jest dopuszczenie w niektórych planach działań materiałowo-kolorystycznych niezgodnych z intencją ustawy, np. zestawienia w bezpośrednim sąsiedztwie dachu popielatego i czerwonego. Ostatecznie autor postuluje bardziej wnikliwe wyznaczanie jednostek przestrzennych, dla których powinny być ustalane jednolite zasady kształtowania, szczególnie materiałowo-kolorystycznego. Wymaga to nowych sposobów dokumentacji stanu istniejącego zabudowy z uwzględnieniem wspomnianych istotnych cech. Celowi temu może służyć opracowana przez autora metoda monitorowania przekształceń zabudowy.
EN
Dissonance between theoretical and practical aspiration for building spatial integration tend to judge way of accomplishing such activity in planistic. It has been undertaken through analysis settlements of dozen or so spatial local management plans resolved and made in Kraków. The doubts wake consequences their usage in particular situations when recommends are extended for to big various formally zones. Worrisome is allowance in some plans material coloristic actions which disagree with the intention of act of law, ex. complex in the direct neighbourhood grey and red roofs. Finally author postulates more penetrative spatial units marking for which unitary rules of shaping should be stated, especially material colouristic. It demands new ways of existing building state's documentary, including mentioned crucial features. Author's elaborated method of building's transformations monitoring can serve that aim.
EN
The article attempts to determine the impact of geographic and natural conditions on the development of small towns. Research, thanks to which it will be possible to determine the magnitude of this impact, was carried out on the example of selected small towns of the Warmian-MasurianVoivodeship.
PL
W artykule podjęto się określenia wpływu uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych na rozwój małych miast. Badania zostały przeprowadzone na przykładzie wybranych małych miast województwa warmińsko-mazurskiego.
18
70%
PL
Przedmiot refleksji stanowi wiersz Tadeusza Różewicza Pomniki. Intertekstualna lektura utworu polega na odczytaniu go w kontekście poezji Leopolda Staffa i Paula Celana. Obecną w wierszu – wspólną dla wymienionych autorów – metaforykę przestrzenną interpretuje się jako formę diagnozy sytuacji duchowej po doświadczeniach ostatniej wojny.
PL
Współczesna – neoliberalna wersja kapitalizmu często jest przedstawiana jako odrzucenie materialności na rzecz abstrakcyjnych operacji finansowych (Marazzi 2010), zakwestionowanie lokalności na rzecz globalnych pływów. Nawet jednak taki zdeterytorializowany kapitalizm styka się od czasu do czasu z tym co materialne i lokalne. Tymi punktami styku są najczęściej współczesne miasta. W prezentowanym tekście pokazuję, że miasto może nie tylko walczyć o autonomię poza neoliberalnym paradygmatem, ale może stać się pułapką, punktem podparcia, który ten paradygmat przewróci.
PL
Artykuł pokazuje, jak naukowiec, wieloletni pracownik socjalny i streetworker w jednej osobie spostrzega przestrzeń osób (bez)domnych. Początkujący badacz i zaawansowany praktyk pracy socjalnej odtwarza rzeczywistość osób (bez)domnych, opisuje widziany świat. Tekst pokazuje, jak osoby (bez)domne tworzą własny dom, nie postrzegają siebie jako osoby (bez)domne, ponieważ mają taki dom, jaki potrafią sobie zorganizować w danym momencie. Tekst przedstawia świat osób (bez)domnych jako świat ludzi „domnych”. Autorka próbuje zrekonstruować fragmenty codziennego życia, rytuały, które osoby (bez)domne stworzą w przestrzeni umieszczonej w ich „(bez)domności”. Czytelnik może doświadczyć życia (bez)domności z innej perspektywy; widzi, że każda osoba (bez)domna ma własne miejsca, zdefiniowane granice. Artykuł pokazuje dwie różne perspektywy (bez)domności, doświadczonej przez osobę (bez)domną i widzianą przez społeczeństwo.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.