Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expansion joints
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł jest krótkim przedstawieniem wybranych rodzajów urządzeń dylatacyjnych niektórych dużych polskich drogowych obiektów mostowych zrealizowanych od przełomu wieków i pokazuje różnorodność zastosowanych rozwiązań.
EN
The article is a short presentation of selected types of the expansion joints of some large Polish road bridge structures that have been completed since the turn of the century. It aims at demonstrating the diversity of the applied solutions.
PL
W artykule przedstawiono informacje o obecnym stanie ewidencyjnym oraz stanie technicznym infrastruktury mostowej znajdującej się w zarządzie GDDKiA. Zaprezentowano dane o aktualnym stanie technicznym podstawowych elementów obiektów mostowych. Wskazano elementy, których stan techniczny jest oceniany najniżej. Przedstawiono typowe uszkodzenia urządzeń dylatacyjnych i ich wpływ na stan obiektu. Wskazano, na przykładach kilku zrealizowanych remontach i przebudowach obiektów mostowych, na błędy popełniane w trakcie projektowania oraz montażu urządzeń dylatacyjnych jako główną przyczynę późniejszych problemów z ich utrzymaniem.
EN
The study provides information about current registration status and technical condition of the bridge infrastructure managed by the GDDKiA. Moreover, it also includes current technical condition of basic bridge structure elements. There are indicated items whose technical conditions are evaluated as the lowest. I have presented typical damages of the expansion joint devices and their impact on the object state. By means of examples of the several completed renovations and reconstruction of bridge objects, there are indicated mistakes made during designing and execution of the expansion joint devices. Those mistakes are considered to be main cause of the further maintenance problems.
3
Content available remote Kombinirovannye lentocnye fundamenty
100%
EN
In the article calculation of foundation fast made from persisted slabs with dilatation is presented. Dilatations between slabs are field up with gross sand or gravel stiffened to need grede.
4
Content available remote W sprawie spoin i przerw dylatacyjnych w budowlach morskich
100%
PL
Uwagi dotyczące rozstawu spoin i przerw dylatacyjnych w budowlach morskich oraz propozycje zaleceń do praktycznego stosowania.
EN
Some notes regarding spacing of joints and expansion joints in marine structures with some practical recommendations.
PL
Łożyska i urządzenia dylatacyjne to ważne z punktu widzenia konstrukcyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu elementy infrastruktury mostowej. Nierzadko ich obecność w dokumentacji projektowej sprowadza się do schematycznego zaznaczenia na rysunkach i krótkiego opisu. Tym samym projektanci - słusznie - przekazują w ręce generalnych wykonawców i producentów obowiązek odpowiedniego doboru tych wyrobów budowlanych.
EN
Structural bearings and expansion joints are elements of bridge infrastructure that are very important from the point of view of construction and traffic safety. They are often just schematically marked in drawings and shortly described. Thereby designers - reasonably - hand over responsibility to properly choose these construction products to general contractors and manufacturers.
PL
W artykule poruszono problem hałasu generowanego przez urządzenia dylatacyjne. Zwrócono uwagę na rożne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń dylatacyjnych jako czynnik, który ma istotny wpływ na poziom hałasu emitowanego przez przerwę dylatacyjną. W artykule zebrano informacje dotyczące pomiarów i diagnostyki akustycznej urządzeń dylatacyjnych. Omówiono czynniki wpływające na wzrost hałasu, zasady i metody pomiarów hałasu.
EN
The paper discusses the problem of noise generated by expansion joints. The article contains information on the measurements, acoustic diagnostics and acoustic modeling of expansion joints. Factors influencing the increase of noise and the methods of noise measurements are discussed. Attention has been paid to the shortcomings in the current state of technical knowledge of noise generated by expansion joints, the consequences of these deficiencies, and the direction of further research. There is still a lack of uniform rules for the measurement of noise from expansion joints, as well as of appropriate criteria for the selection of these devices in terms of noise they emit.
PL
Łożyska i urządzenia dylatacyjne to ważne z punktu widzenia konstrukcyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu elementy infrastruktury mostowej. Nierzadko ich obecność w dokumentacji projektowej sprowadza się do schematycznego zaznaczenia na rysunkach i krótkiego opisu. Tym samym projektanci – słusznie – przekazują w ręce generalnych wykonawców i producentów obowiązek odpowiedniego doboru tych wyrobów budowlanych.
EN
Structural bearings and expansion joints are elements of bridge infrastructure that are very important from the point of view of construction and traffic safety. They are often just schematically marked in drawings and shortly described. Thereby designers – reasonably – hand over responsibility to properly choose these construction products to general contractors and manufacturers.
Mosty
|
2011
|
tom nr 5
39--44
PL
Niniejszy artykuł przedstawia postępy prac Komitetu Technicznego CEN nr 167 "Łożyska konstrukcyjne" nad unifikacją wymagań wobec łożysk mostowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad przeprowadzania zakładowej kontroli produkcji oraz zasad przyznania Aprobat Technicznych.
9
Content available remote Posadzki bezspoinowe w obiektach wielkopowierzchniowych
63%
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze elementy składowe technologii posadzek bezspoinowych. Zebrane informacje mogą być pomocne dla projektantów, inwestorów i wykonawców przy wyborze technologii wykonania posadzki w obiektach wielkopowierzchniowych.
EN
The paper presents the most important components of jointless concrete industrial floors. The collected information may be helpful for designers, investors and contractors in selecting fl oor technology for large-scale facilities.
10
Content available remote Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych
63%
PL
W artykule omówiono najczęstsze uszkodzenia dylatacji: wykruszenia krawędzi, odspojenia kitów wypełniających, niedokładne zabetonowanie dybli, klawiszownie, korozję i uszkodzenia stalowych elementów dylatacyjnych. Przedstawiono przyczyny ich występowania oraz pokazano przykłady występowania.
EN
The article gives a description of the most common expansion joint defects: joint spall, debonding of fillers, inaccurate dowel bar concrete installation, faulting, corrosion and damage to steel elements of expansion joints. The causes of their occurrence and examples are presented as well.
PL
W drugiej części artykułu poświęconego okładzinom z płytek ceramicznych opisano dobór płytek, klejów i zapraw spoinujących ze szczególnym uwzględnieniem okładzin ścian niecek basenowych oraz elewacji. Podano także informacje dotyczące dylatacji i tolerancji wymiarowych.
EN
The second part of the article on tile wall cladding describes how to select tiles, adhesives and tile adhesive mortar, with particular emphasis on swimming pool basin cladding and facade cladding. It also contains information concerning expansion joints and dimensional tolerances.
PL
Na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znaczna część sieci gazowej oraz sieci wodociągowej, w tym wodociągów magistralnych, jest zbudowana z rurociągów stalowych. W większości przypadków rurociągi te są zabezpieczone kompensatorami przed oddziaływaniem deformacji ośrodka gruntowego, wywoływanych podziemną eksploatacją górniczą. Wpływ eksploatacji górniczej może spowodować istotne obniżenie odporności rurociągów na deformacje gruntu, która zależy od ich stanu technicznego oraz aktualnych zdolności dylatacyjnych kompensatorów. Przedstawiono zagadnienia związane z oceną odporności istniejących gazociągów i wodociągów zbudowanych z rur stalowych, których podstawą jest ocena możliwości przejmowania przez kompensatory przemieszczeń odcinków przewodów wywoływanych deformacjami ośrodka gruntowego.
EN
In the Upper Silesian Coal Basin a large part of the gas network and the water supply system, including water mains, are constructed from steel pipelines. In most cases these pipelines are protected against the influence of mining extraction by the use of expansion joints. Mining extraction may cause a significant decrease in resistance of the expansion joints to soil deformations, which depends on its technical condition and its current expansion capacity of compensators. This paper presents the issues associated with the assessment of resistance of the existing gas and water supply steel pipelines to the mining extraction influence based on the assessment of the expansion joints possibility to take over the pipes displacements caused by soil deformations.
PL
Elementy wyposażenia i konstrukcji obiektów mostowych narażone są na liczne czynniki, które pogarszają ich stan w czasie eksploatacji. W związku z tym nieuniknione jest zmierzenie się z problemami utrzymaniowymi oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w celu wydłużenia żywotności i utrzymania estetyki obiektu mostowego oraz zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The elements of bridge equipment and structure are exposed to numerous factors that impair their condition during their service. Therefore it is inevitable to cope with maintenance issues and prevent adverse phenomena in order to extend the life span and maintain the aesthetics of a bridge structure as well as provide comfort for bridge users.
EN
In the present work, a constitutive model of materials undergoing the plastic strain induced phase transformation and damage evolution has been developed. The model is based on the linearized transformation kinetics. Moreover, isotropic damage evolution is considered. The constitutive model has been implemented in the finite element software Abaqus/Explicit by means of the external user subroutine VUMAT. A uniaxial tension test was simulated in Abaqus/Explicit to compare experimental and numerical results. Expansion bellows was also modelled and computed as a real structural element, commonly used at cryogenic conditions.
PL
W artykule przedstawiono konstytutywny model materiału podlegającemu przemianie fazowej wywołanej odkształceniami plastycznymi oraz rozwojowi uszkodzeń. Przemiana fazowa opisana jest modelem liniowym. Ponadto, w pracy uwzględniono izotropowy rozwój uszkodzeń. Opis konstytutywny został zaimplementowany w komercyjnym programie Abaqus/Explicit z wykorzystaniem zewnętrznej procedury użytkownika VUMAT. Dokonano symulacji testu jednoosiowego rozciągania w celu porównania wyników eksperymentalnych z numerycznymi. Jako przykład rzeczywistego elementu konstrukcyjnego, pracującego w warunkach temperatur kriogenicznych, dokonano symulacji pracy kompensatora.
15
Content available Posadzki przemysłowe. Posadzki betonowe. Część 6
51%
PL
Artykuł dotyczy konstrukcji współczesnych przemysłowych posadzek betonowych. Uwzględniono posadzki na gruncie, płytach fundamentowych oraz stropach. Przedstawiono stosowane rozwiązania materiałowe i podstawowe wymagania. Omówiono kształtowanie i konstrukcje dylatacji betonowych posadzek.
EN
The article concerns the construction of modern industrial concrete floors. Floors on the ground, foundation plates and floor slabs been take into consideration. The material solutions applied in practice and the basic requirements were presented. The shaping and the design expansion joints of the concrete floors were discussed.
16
Content available remote Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych
51%
PL
W artykule omówiono etapy badań diagnostycznych stosowanych w ocenie podkładu betonowego, najważniejsze uszkodzenia i wady podkładów betonowych oraz najczęstsze uszkodzenia dylatacji. Podano przykłady takich uszkodzeń oraz przywołano odpowiednie normy.
EN
The article discusses the stages of diagnostic tests used in the assessment of the concrete floors, the most important damage and defects in concrete floors and the most common damage to the joints. The examples of such damages, and cites relevant standards are shown.
17
Content available remote Dylatacje w systemach ETICS. Projektowanie i wady wykonawcze
44%
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dylatacji. Podano ogólne informacje dotyczące projektowania dylatacji, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego podlegającego termomodernizacji, a także błędy wykonawcze dylatacji w budynkach mieszkalnych ocieplanych w systemach ETICS.
EN
The article presents certain expansion joint issues. General information is provided about designing expansion joints, particularly for thermally improved residential buildings, and fabrication defects occurring in expansion joints in residential buildings insulated with ETICS systems.
18
Content available remote Dylatacje w systemach ETICS a izolacyjność termiczna
44%
PL
W artykule przedstawiono analizę ścian zewnętrznych w obrębie szczelin dylatacyjnych oraz wpływ zastosowanych rozwiązań na jakość cieplną przegród ściennych. Zamieszczono termogramy ścian budynku wielkopłytowego w obrębie dylatacji. Podano rozkład temperatury w wybranych polach pomiarowych.
EN
The article presents an analysis of external walls in the area of expansion joints, and the impact of the applied solutions on the thermal performance of envelope walls. It includes thermographic images of walls of panel framework building walls within the area of expansion joints. There is also a presentation of temperature distribution within selected measurement fields.
PL
Przedstawiono wybrane elementy wyposażenia mostu Rędzińskiego, takie jak urządzenia dylatacyjne, bariery energochłonne, ekrany ochronne, prefabrykowane elementy gzymsowe, ciągi komunikacyjne w pylonie (windę i schody), tłumiki drgań want, systemy kontroli elektronicznej obiektu oraz nocną iluminację.
EN
This paper presents the elements of Rędziński bridge equipment, including: expansion joints, safety barriers and railings, protective screens, prefabricated sidewalk parapets, communication routes in the pylon (lift and ladders), internal dampers, monitoring system (recording strains and forces, weather conditions, video monitoring) and night illumination of the bridge.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.