Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy badano wpływ światła i wybranych półfabrykatów na stabilność barwy wódek zawierających wybrane barwniki syntetyczne. Próbki wódek o mocy 30% obj. przechowywano bez dostępu światła i na wystawie oświetlonej świetlówką przy natężeniu oświetlenia 13 klx. W wyniku doświadczeń okazało się, że azorubina i czerwień koszenilowa są nieodporne na obecność witaminy C i syropu cukrowego z kwasem cytrynowym a stabilne w obecności pozostałych badanych półfabrykatów: spirytusów surowych, destylatów, aromatów. Indygotyna okazała się barwnikiem bardziej nietrwałym od wyżej wymienionych, a szczególnie silnie odbarwił ją aromat ananasowy i jednoczesna obecność dużej ilości składników w wódce.
EN
The light and by-products effect on synthetic dyes stability in vodkas 30% by vol. strength were tested in this paper. Samples of vodkas were illuminated at 13 klx in colourless bottles of 0,1 L capacity. It was stated, that vitamin C caused the strong discolouring effect on vodkas with E 122 and E 124. The following by-products were present in the tested vodkas: raw spirits, distillates and flavourings had very weak effects on vodkas coloured with E 122 and E 124 at experimental period of 40 days. The simultaneous presence in vodkas of saccharose and citric acid had negative effects on E 122 and 124 just as vitamin C. Indigo carmine E 132 vim unstable in general.
PL
Celem doświadczeń było rozpoznanie możliwości wykorzystania konduktometrii w kontroli produkcji i ocenie wódek. Oznaczono przewodność elektryczną losowo wybranych półfabrykatów i gotowych wyrobów a także badano zmiany przewodności maceratów w czasie ekstrakcji śliwek suszonych dwoma metodami za pomocą spirytusu o mocy 50% obj. Obok przewodności oznaczono moc, ekstrakt rzeczywisty i pozorny badanych próbek. Przewodność elektryczna nalewów i destylatów oraz wódek mieściła się w granicach od 2 do 1100 µS. Z doświadczeń wynika, że bardzo celowe są dalsze badania nad szerokim wykorzystaniem konduktometrii w przemyśle spirytusowym.
EN
The possibilities in making use of conductimetry for control process at vodkas manufacture were the task of presented experiments. The conductivity, strength and extracts in chosen at random vodkas and their semi-products were analysed. Changes in conductivity during extraction of dried plums with spirit 50% by vol. for 2 methods were tested as well. The range of conductivity of tested samples was from 2 to 1100 µS. As a result of the experiments it was found out that the conductimetry is very useful for control of vodkas manufacture but further investigations will be necessary.
PL
W pracy badano wpływ światła słonecznego, pH i mocy wódki na stabilność barwy pochodzącej z dwóch odmian jeżyny. Wyciągi barwnika sporządzono wg 3 sposobów. Doświadczenia trwały ok. 1 miesiąca a prowadzono je na przełomie sierpnia i września 1995 r. Przebieg odbarwiania się próbek kontrolowano spektrofotometrycznie przy długości fali 525 nm, którą wybrano po analizie widma absorpcji wódek o wybranych wartościach pH. Okazało się, że wartość pH wpływała wyraźnie na barwę wódki ale w niewielkim stopniu na trwałość barwy na wystawie słonecznej. Podobnie wpływ mocy wódki w zakresie 20-60% obj. oraz sposobu otrzymania nalewu był niewielki. Wyniki porównano z próbką w opakowaniu szklanym przechowywaną w temp. pokojowej bez dostępu światła: próbka ta w czasie doświadczeń odbarwiła się minimalnie. Wszystkie pozostałe próbki odbarwiły się prawie zupełnie, głównie pod wpływem światła i częściowo podwyższonej temperatury.
EN
The effect of natural light, pH and strength of vodkas on colour stability was tested in this paper. Dyes from 2 varieties of the fresh blackberry - Rubus fruticosus L - were obtained with 3 methods. Experiments were carried out in August and September 1995. Samples were controlled by colorimetric method during 30 days of sunshine action at wavelength of525 nm. It was stated, that the effect of pH on colour of vodkas was significant but minimal on colour stability. The effect of different methods of dyes extraction from fresh blackberries and vodkas strength on colour stability was minima! as well as blackberry variety - under experimental conditions. The most stable was the sample which was kept in the dark.
PL
W pracy badano zachowanie się karmelu otrzymanego z sacharozy w warunkach laboratoryjnych, w wódkach na wystawie słonecznej. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że w takiej sytuacji badany karmel nie byl odporny ani na światło ani na zmiany pH. Obserwacje trwały 32 dni, a większość próbek odbarwiła się znacznie przy jednoczesnym spadku wartości pH we wszystkich próbkach. Wódka z karmelem przechowywana dla porównania w ciemności odbarwiła się tylko minimalnie.
EN
The effect of natural light and pH on colour of vodkas with caramel addition was tested in this paper. The caramel was obtained from saccharose in laboratory conditions. The decolouring effect of light was observed and controlled by colorimetric method during 32 days of sunshine action. It was stated, that the caramel was not resistant on pH changes and light action under experimental conditions. The process of decolourizatin of the sample which was kept in the dark was minimal.
PL
W pracy badano odporność na działanie światła wódek o mocy 25% obj. barwionych karmelem z sacharozy z dodatkiem NaCL i FeSO4, nalewami na kawę naturalną, zbożową i piwowarski słód karmelowy. Po ok. 2 miesiącach naświetlania próbek światłem słonecznym i świetlówką okazało się, że barwnik kawy naturalnej jest niezwykle odporny na działanie światła, natomiast wódki barwione karmelem z sacharozy i nalewami na kawę zbożową oraz słód karmelowy odbarwiały się znacznie w warunkach doświadczenia. Dalej okazało się, że karmel z sacharozy wyraźnie stabilizuje w wódkach dodatek NaCl i FeSO4. Zmiany barwy kontrolowano za pomocą kolorymetru i spektrofotometru. Natężenie oświetlenia sztucznego wynosiło 7 klx.
EN
The resistance to light of vodkas with: saccharose caramel, caramel and NaCL, caramel and FeSO4, natural coffee extract, corn coffee extract and brewery caramel malt extract were tested in this paper. After 55 days of light action it was stated, that natural coffee dye was specially light resistant in vodkas 25% by vol. strength. It was also stated, that NaCL and FeSO4 addition to caramel effected an increase of the vodkas colour stability. The light decolouring effect was controlled by colorimetric method. Samples of vodka were exposed to sunshine and parallel illuminated at illumination level of 7 klx.
PL
Naturalne barwniki występujące w żywności i wódkach mają zwykle ograniczoną trwałość, która zależy od ich stężenia, temperatury, pH, budowy chemicznej i innych czynników. W pracy podjęto doświadczenia i obserwacje zmierzające do zbadania możliwości przedłużenia okresu trwałości barwy wybranych antocyjanów w wódkach z udziałem nalewów na czarną jagodę i aronię. Obserwowano wpływ światła na stabilność barwy wódek o różnej mocy i składzie chemicznym. Proces odbarwiania się wódek kontrolowano spektrofotometrycznie w ciągu 40 dni na wystawie słonecznej i w ciągu 127 dni okresowego naświetlania lampą kwarcową. Okazało się, że pod wpływem światła słonecznego i ciepła wódki z nalewem na czarną jagodę odbarwiały się w ciągu około 20 dni, a próbki wódek z nalewem aroniowym odbarwiały się po około 2 miesiącach naświetlania lampą kwarcową przez 1 h/dobę. Dodatek kwasu mlekowego i witaminy C przedłużał prawie dwukrotnie czas zachowania barwy testowanych wódek w stosunku do próbek, które tych składników nie zawierały. Trwałość barwy próbek przechowywanych w temperaturze pokojowej w ciemności była wielokrotnie wyższa od naświetlanych.
EN
The colour of anthocyanins solutions depends on several factors such as: concentration, solvent, temperature, pH, structure of the pigment, etc. The improvement of stability of anthocyanins dyes from aronia ( Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) and bilberry (Vaccinium myrtillus L) in vodkas was the scope of experiments in this paper. Light exerts two antithetical effects on anthocyanins: it favours their biosynthesis, but it also accelerates their degradation. The decolouring effect of light on vodkas was observed and controlled by colorimetric method after 40 days of sunshine action and after 127 days of UV-lamp action. The presence of lactic acid and ascorbic acid in vodkas had significant effect on stability of tested anthocyanins: in this case the period of decolourization was almost two times longer. For comparison, the time of decolourization of the samples which were kept in the dark was many times longer. Thus the negative influence of light was evident.
PL
Zielone barwniki do przeprowadzonych badań otrzymano przez zmieszanie: indygotyny E 132 z tartrazyną E 102 lub żółcienią chinolinową E 104 oraz błękitu patentowego E 131 z tartrazyną lub żółcienią chinolinową. Celem badań była ocena wpływu światła, pH i mocy wódki na fotostabilność wymienionych mieszanek barwników. Próbki wódek z barwnikami byly naświetlane światłem sztucznym o natężeniu 7 klx w butelkach o pojemności 0,1 dm3 ze szkła sodowego bezbarwnego, przez ok 75 dni. Zmiany barwy mierzono za pomocą kolorymetru stosując filtr 610 nm. W wyniku badań stwierdzono, że obecność indygotyny w składzie barwnika zielonego miała negatywny wpływ na fotostabilność barwy. Podobnie niskie pH wódki i mala moc destabilizowały barwę. Zielony barwnik otrzymany z udziałem błękitu patentowego okazał się wyjątkowo trwały w warunkach doświadczeń.
EN
Green colour was obtained by mixing: indigotin E 132 and tartrazine E 102, indigotin and quinoline yellow E 104, patent blue V E 131 and E 102, E 131 and E 104. The effect of light, pH and strength of vodkas on those green dyes stability were tested in this paper. Samples of vodkas were illuminated at 7 klx in colourless bottles of 0,1 dm3 capacity at experimental period of 75 days. This light decolouring effect was controlled by colorimetric method. It was stated, that the presence of indigotin in vodkas had negative effect on green dyes. Low pH and low strength of vodkas effected on decrease of vodkas colour. Green colour obtained by mixing E 131 and E 102 or E 104 was stable in general at experimental conditions.
EN
The effect of light, pH and strength of vodkas on strawberry dyes stability was tested in this paper. Two genotypes of strawberries and five methods of pigment extraction were also investigated. Samples of vodka in colourless glass bottles of 0,1 L capacity were illuminated at illumination level of 6 klx during 22 days. The light decolouring effect was controlled by colorimetric method - extinction measurement at 370 and 510 nm wave length. It was stated, that following parameters effected the stability of strawberries dyes in experimental conditions: the genotype of strawberries, pH of vodka and the method of pigment extraction. The strength of vodka had no effect on dye stability
PL
W pracy badano wpływ światła sztucznego na stabilność barwnika truskawek w wódkach. Oceniono fotostabilność barwników dwóch odmian truskawek w wódkach o różnej mocy- w zakresie 20-40% obj. i pH w zakresie 3-5. Ekstrakty barwników truskawek przygotowano wg różnych sposobów oznaczonych symbolami: A, B, C, D oraz E. Zmiany barwy wódek z nalewami truskawkowymi na oświetlonej wystawie oceniano na podstawie pomiarów kolorymetrycznych - ekstynkcji, przy długości fali 370 n m і 510 nm. Natężenie oświetlenia próbek wynosiło 6 klx. W wyniku doświadczeń okazało się, że na stabilność barwnika truskawek w wódkach wpływają: odmiana owoców, pH wódki i sposób ekstrakcji barwnika, natomiast moc wódki w warunkach doświadczeń nie miała wpływu na trwałość barwy.
PL
Prezentowana metoda polega na wytrząsaniu badanej próbki z benzenem i K2CO3 oraz pomiarze współczynnika załamania światła warstwy benzenowej. Zawartość procentową etanolu odczytuje się z krzywej wzorcowej. W pracy określono dawkę К2СО3, czas wytrząsania mieszaniny i czas rozwarstwiania się, wpływ temperatury a także przeprowadzono uproszczoną ocenę statystyczną dokładności nowej metody i metody tradycyjnej, destylacyjnej. Wykonano analizę zawartości alkoholu dwiema metodami w losowo wybranych próbkach wódek i nalewów w celu porównania zgodności wyników nowej i tradycyjnej metody. Podano projekt przepisu analitycznego dla badanej metody, według której czas oznaczenia wynosi okolo 5 minut, a czułość ± 0,5% obj. Czułość analizy może być zwiększona przy zastosowaniu interferometru.
EN
The presented method is based on shaking given sample with benzene and K2CO3 and measuring of refractive index of benzene film. The percent contents of ethanol is next taken from standardization curve. In the paper quantity of K2CO3., time of mixture shaking and time of stratification, temperature influence were determined as well as statistical estimation of new method precision and traditional one. The alcohol contents analysis was done in two ways for random choosen samples of vodka and tincture. The proposition of analitycal rule for tested method is given. According to it time of determination is about 5 min, sensitivity - 0,5% vol. Sensitivity of analysis may be increased witch interferometer.
PL
Prezentowany model samoczynnego maceratora składa się z pojemnika z umieszczonym wewnątrz cyrkulatorem w kształcie lejka. Cyrkulator jest zaopatrzony w siatkę, na której umieszcza się rozdrobniony materiał. Po napełnieniu pojemnika rozpuszczalnikiem rozpoczyna się samoczynny proces maceracji wywołany różnicą gęstości ekstraktu i czystego rozpuszczalnika, który ciągle zasila surowiec na siatce. Doświadczenia prowadzono w skali laboratoryjnej badając tempo rozpuszczania karmelków i tempo maceracji suszonych śliwek za pomocą wody destylowanej. Wyniki porównywano z metodami tradycyjnymi. Okazało się, ze jedynie metody z ciągłym mieszaniem - kosztowne energetycznie - były szybsze: nowy aparat dawał wyniki zdecydowanie korzystniejsze w stosunku do sposobów z okresowym mieszaniem czy bez mieszania, dlatego też rokuje dobre nadzieje na wdrożenie przemysłowe.
EN
The arrangement consists of a reservoir containing a funnel - shaped circulatore. Inside of a circulatore, in its upper part, there is a net on which crumbled raw material is placed. The reservoir is filled by as much quantity of a solvent as to cover raw material on the net. The solution flows down by the tube of the circulatore to the bottom of the reservoir and a fresh solvent inundates the material on the net, so a natural recycle takes place. Experiments were carried out on laboratory scale. Extraction process with distilled water was tested using crystals of sugar and dried plums. Effects were compared with the traditional methods of maceration. Only the methods with intensive agitation were better than presented process, so the new macerator can be used in the food industry, chemical and pharmaceutical industry as well.
PL
Celem przeprowadzonych doświadczeń była ocena stabilności barwnika dzikiego bzu czarnego w wódkach. Próbki wódek (w butelkach 0,1l ze szkła bezbarwnego) zawierające nalew na bez czarny naświetlano światłem o natężeniu 7 klx w ciągu 30-50 dni. Badano wpływ światła, mocy i pH wódki oraz wybranych półfabrykatów do produkcji wódek na trwałość barwy próbek. Zmiany barwy kontrolowano za pomocą kolorymetru i spektrofotometru. W wyniku pomiarów stwierdzono, że barwnik dzikiego bzu czarnego w warunkach doświadczeń nie był odporny na działanie światła. Niska moc wódki i wysokie p H sprzyjały stabilizacji barwnika. Obecność witaminy C w stężeniu 0,1-0,5 g/100 ml wódki miała negatywny wpływ na trwałość barwnika, a obecność destylatu aroniowego - wyraźnie pozytywny.
EN
The effect of light, pH, strength of vodkas and by-products on Sambucus nigra pigments stability was tested in this paper. The light decolouring effect was controlled by colorimetric method. Samples of vodka in colourless glass bottles of 0,11 capacity were illuminated at illumination level of 7 klx during 30-50 days. The elderberry dye was unstable in vodkas during light action in general. It was stated that low strength of vodkas and high pH effected an increase of the vodkas colour stability. The presence of vitamin C (0,1-0,5 g/100 ml) caused discolouring effect on elderberry dye but chockeberry distillate effected an increase of the vodkas colour stability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.