Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the diversification of financial liquidity of food industry enterprises in Poland in 2009-2011 and indicates the main factors shaping liquidity. The study used unpublished data of Central Statistical Office, allowing for the analysis of liquidity in the system classes the food industry and the system enterprise size (small, medium, large). The analyses show, that the food industry in Poland in 2009-2011, regardless of their size and adopted ratios, have the ability to regulate the current liabilities, but kept at a low level. Analysis of the factors influencing liquidity showed, that the primary importance was turnover ratio of current liabilities, as well as ratio of financing of income through equity.
PL
Celem pracy było przedstawienie zróżnicowania płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce oraz identyfikacja siły wpływu wybranych czynników kształtujących płynność finansową. W analizie wykorzystano niepublikowane dane GUS z lat 2009-2011, umożliwiające analizę płynności w układzie klas przemysłu spożywczego oraz w układzie wielkości przedsiębiorstw (małe, średnie, duże). Przeprowadzone analizy wskazują na to, że przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009-2011, niezależnie od ich wielkości i przyjętego miernika, posiadały zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań bieżących, choć utrzymywaną na niskim poziomie. Zróżnicowanie płynności finansowej w układzie klas wskazuje, że – niezależnie od przyjętej miary – najniższą płynnością w małych i dużych przedsiębiorstwach charakteryzowała się produkcja piwa, a w średnich – produkcja sucharów, przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw oraz produkcja lodów. Analiza czynników kształtujących płynność finansową wykazała, że podstawowe znaczenie miał przede wszystkim wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących, a także wskaźnik finansowania przychodów kapitałem własnym.
2
63%
EN
The article attempts to verity the cause and effect relationships between the indicators of stock management and the financial performance of enterprises. The research was based on the CSO statistics for 2005-2010 divided into food industry sectors. Relaying on the estimated parameters of the return on sales, return on assets and return on equity models it was stated that improvement of stock management efficiency, measured with the length of stock cycle, is positively correlated with profitability.
3
Content available remote Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce
63%
EN
The main purpose of this work is to analyse the phenomenon of enterprises’ bankruptcy in Poland in 2004-2013 and attempt to build regression models defining the relationship between the number of bankrupted companies and selected macroeconomic parameters of the national economy. The analysis is based on Coface Poland reports presenting the phenomenon of bankruptcy in Poland of branches, provinces, legal forms of companies and types of bankruptcy proceedings. Studies have shown that the greatest risk of bankruptcy refers to metals production and fabricated metal products enterprises, manufacture of food products and beverages, wholesale trade, construction, micro and small enterprises, enterprises under the age of 10 years and companies from Mazovia region, Silesia and Lower Silesia. The estimated parameters of the regression models showed that the number of bankruptcies in Poland is strongly determined i.a. by the number of registered companies, GDP growth, dynamics of changes in fixed capital formation and changes in FOREIGN EXCHANGE RATES.
PL
Głównym celem pracy jest analiza zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2013 oraz próba budowy modeli regresji określających związki między liczbą upadłych przedsiębiorstw a wybranymi parametrami makroekonomicznymi gospodarki narodowej. Analizę oparto na raportach wywiadowni gospodarczej Coface Poland, prezentujących zjawisko upadłości w Polsce w przekroju branż, województw, form prawnych przedsiębiorstw oraz typów postępowania upadłościowego. Badania wykazały, że największe ryzyko upadłości dotyczy: przedsiębiorstw produkcji metali i metalowych wyrobów gotowych, produkcji artykułów spożywczych i napojów, handlu hurtowego, budownictwa, mikro- i małych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw w wieku do 10 lat oraz przedsiębiorstw z województw mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Oszacowane parametry modeli regresji wykazały, że liczba upadłości w Polsce jest silnie determinowana m.in. przez: liczbę zarejestrowanych przedsiębiorstw ogółem, dynamikę PKB, dynamikę zmian nakładów na środki trwałe oraz zmiany kursów walutowych.
4
Content available remote Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo
63%
EN
Agricultural activity is characterised by dissimilarity and complexity of economic events. Therefore, the assets related to agricultural activity, should be properly classified, as it affects the method of valuation and the company assessment. In the article the classification of agricultural assets has been presented in respect of IAS/IFRS 41 Agriculture.
5
Content available remote Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011
63%
EN
The main objective of this paper was to evaluate the fi nancial condition of the rural communes of Wielkopolska in 2007-2011. In assessing the fi nancial performance using ratio analysis, TOPSIS method and regression analysis were applied. Studies have shown that synthetic partial measure of the relationship of budget, indicators per capita and debt, as well as the average synthetic assessment of the fi nancial condition of rural communities did not differ from the rural communes and of Wielkopolska in Poland. Rural communes of Wielkopolska best and worst fi nancial condition constituted about 15% of communes, low-and middle-level characterised more than 30% of communes. Typological class communes were strongly differentiated primarily by synthetic measure of the debt. Parameters of the regression model indicated that signifi cant determinants of fi nancial condition are: the ability to create income, expenditure policy and sovereign debt, as well as the scale of unemployment, demographic structure of communes and age structure of the councilors.
PL
Głównym celem artykułu była ocena kondycji fi nansowej gmin wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2011. Do określenia efektywności fi nansowej gmin zastosowano analizę wskaźnikową, metod ę Topsis oraz analizę regresji. Badania wykazały, że syntetyczne cząstkowe miary relacji budżetowych, wskaźników na mieszkańca i zadłużenia ani średnia syntetyczna ocena kondycji fi nansowej nie odróżniały gmin wiejskich Wielkopolski od gmin wiejskich w całej Polsce. Te o najlepszej i najgorszej kondycji fi nansowej stanowiły po około 15% gmin, niskim i średnim poziomem cechowało się ponad 30% z nich. Wyróżnione klasy typologiczne różnicowała przede wszystkim syntetyczna miara zadłużenia i wskaźniki cząstkowe składające się na tę ocenę. Parametry modelu regresji wskazały, że istotnymi czynnikami warunkującymi kondycję fi nansową były: zdolność do kreowania dochodów, polityka wydatkowa i zadłu- żeniowa, a także skala bezrobocia, struktura demografi czna gmin i struktura wiekowa radnych.
EN
The article presents the results of the efficiency of working capital management in small, medium and large enterprises of the food industry in Poland years in 2005- -2009. The efficiency of working capital management has been evaluated by using the in-ventory cycle, receivables, liabilities and cash conversion cycle and by its relation to rate of return on non-financial assets. Studies have shown that the effectiveness of working capital was differentiated by size of enterprises and in industries where working capital cycles are the shortest, a relatively higher rate of return on assets was achieved. In the national food industry the highest efficiency, measured by cash conversion cycle and assets profitability, was characteristic for large companies. The beneficial effect of shortening the cycle of working capital on the profitability of assets also verified the regression analysis.
7
51%
EN
The paper presents different lengths of working capital cycle and cash conversion cycle in manufacturing companies in Poland in two sub-periods: 2001-2004 and 2005-2008. The conducted research shows that the working capital cycle is varied, related to the sector. In most sections it has a positive value and is longer than 18 days in the first analyzed period, while in the period of 2005-2008 it is longer than 35 days. This means that companies have enough working capital for an increasingly long period of time. The cash conversion cycle in the analyzed period also varied in particular years and sections. In most sectors it was longer than 30 days, which means that enterprises require additional financing in a period of more than one month. On the basis of conducted research we can conclude that the policy of working capital and cash management was appropriate, adjusted to the current economic situation of the country.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.