Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the basic function of union catalogues: ensuring interoperability of library metadata. The problem of metadata interoperability was defined as an element of cooperation of information systems, especially functioning in the network. The methods used to ensure interoperability were presented. Three technologies were described that should facilitate metadata interoperability in the future: NoSQL databases, cloud applications and Linked Open Data.  
PL
W artykule przedstawiono podstawową funkcję katalogów centralnych: zapewnienie współdziałania (ang. interoperability) metadanych bibliotecznych. Zdefiniowano problem współdziałania metadanych jako element współdziałania systemów informacyjnych, szczególnie funkcjonujących w sieci. Przedstawiono sposoby stosowane dla zapewnienia współdziałania. Opisano trzy technologie, które w przyszłości powinny ułatwić osiągnięcie współdziałania metadanych: bazy danych NoSQL, aplikacje chmurowe oraz Linked Open Data.  
EN
The rapid but uneven development of electronic publications raises a research question about the pace of their future extension, which depends on the level of acceptance of potential readers. The theory of innovation indicates the existence of a threshold of critical mass of a new technology products acceptance at the level of 16% of the market. After it is exceeded, further dynamics of innovation growth is maintained spontaneously. On this basis, the paper’s author attempts to create the forecast for the development of a selected type of electronic publication – e-books based on the opinions of young readers (students). This context has resulted in a strong focus of research on the educational purposes of using the e-book. The TAM (Technology Acceptance Model) type tool was used to obtain information on the behavioral intentions of students towards using the e-book. The model assumes that the use of new technology can be explained or predicted by determining the user's motivation, which in turn is directly influenced by external stimuli resulting from the real features and capabilities of the technology. The factor of the e-book ease of use felt by the surveyed students was taken into account, which, as it turned out, has a significant impact on the attitude towards use, while having a strong impact on the perceived usefulness of the new technology.
PL
Szybki, ale nierównomierny rozwój publikacji elektronicznych wywołuje pytanie badawcze o tempo ich przyszłego wzrostu, który zależy od poziomu akceptacji przez potencjalnych czytelników. Teoria innowacji wskazuje na istnienie progu masy krytycznej akceptacji produktów nowej technologii na poziomie 16% rynku. Po jego przekroczeniu dalsza dynamika wzrostu innowacji utrzymuje się samorzutnie. Na tej podstawie w referacie podjęto próbę tworzenia prognozy rozwoju wybranego rodzaju publikacji elektronicznej – książki elektronicznej w oparciu o opinie młodych czytelników (studentów). Ten kontekst spowodował silne ukierunkowanie badań na edukacyjne cele stosowania książki elektronicznej. Dla uzyskania informacji o intencji behawioralnej studentów w kierunku stosowania książki elektronicznej zastosowano narzędzie typu TAM (Technology Acceptance Model). W modelu przyjmuje się, że wykorzystanie nowej technologii może być wyjaśnione lub przewidywane przez określenie motywacji użytkownika, a ta z kolei jest pod bezpośrednim wpływem bodźców zewnętrznych, wynikających z rzeczywistych cech i możliwości technologii. Uwzględniony został czynnik odczuwanej przez badanych studentów łatwości użytkowania książki elektronicznej, który, jak się okazało, ma znaczący wpływ na postawę względem użytkowania, przy jednoczesnym silnym wpływie na postrzeganą użyteczność nowej technologii.
3
Content available remote Współdziałanie metadanych w chmurze
100%
EN
Objective – The paper is an attempt to present the most recent trends for ensuring interoperability of library metadata. Research methods - The author uses the analysis of the literature concerning the interoperability of information systems and tools ensuring the interoperability of metadata. Results - Various standardization steps in the field of library metadata, implemented since the nineteenth century, currently are adjusted to the needs and capabilities of wide-area networks. In this environment the interoperability of metadata is particularly important. The paper presents problems of interoperability of information systems and tools ensuring metadata interoperability. Recent activities in this field are related to the concept of Linked Data. Metadata vocabularies used in the area of librarianship are being transferred to RDF in order to make them available as Linked Data. There is also an ongoing work on the implementation of Linked Data in integrated library systems. Conclusions - The adjustment of standards used in libraries to the solutions commonly used in wide-area networks offers a new perspective for the interoperability of metadata, and, indirectly, for the operation of information retrieval systems.
PL
Teza/cel artykułu – W artykule podjęto próbę przedstawienia najnowszych kierunków prac dla zapewnienia współdziałania metadanych bibliotecznych. Metody badań – Wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa dotyczącego współdziałania systemów informatycznych oraz narzędzi służących zapewnieniu współdziałania metadanych. Wyniki – Prace służące standaryzacji w obszarze metadanych bibliotecznych, realizowane od XIX w., obecnie zmierzają w kierunku dostosowania rozwiązań do potrzeb i możliwości sieci rozległych. W tym środowisku szczególnego znaczenia nabiera możliwość współdziałania (ang. interoperability) metadanych. W artykule przedstawiono problemy współdziałania systemów informacyjnych oraz narzędzia zapewniające współdziałanie metadanych. Najnowsze prace w tym kierunku związane są z zastosowaniem idei Linked Data. Obecnie trwa przenoszenie słowników metadanych stosowanych w bibliotekarstwie do RDF, w celu udostępnienia ich jako zasobów Linked Data. Trwają również prace nad zastosowaniem Linked Data w zintegrowanych systemach bibliotecznych. Wnioski – Dostosowanie standardów używanych w bibliotekach do rozwiązań stosowanych powszechnie w sieciach rozległych daje nowe perspektywy w zakresie współdziałania metadanych, a pośrednio – funkcjonowania systemów informacyjno-wyszukiwawczych.
4
Content available remote Ewolucyjne i rewolucyjne procesy powstawania gatunków tekstów elektronicznych
100%
EN
Thesis/Objective – The paper includes a discussion of publishing process transformations, in particular the scholarly one, from the printed to the digital form, made with the text genres theory. The discussion covers non-literary texts. Research methods – The method employed was the literature analysis deriving from the linguistic genology and diffusion of innovations. Changes occurring in the mental structures were presented by means of dynamic framework technique. Results – The issue was analyzed from two compatible points of view. First, the discussion was focused on models of genre evolution (available in the literature) resulting from the technological transformations and leading to the distribution of electronic text genres (cybergenres). The transformations in question were recognized to be innovative processes as understood in the economic theories of the diffusion of innovations. Second, the evolution of genres was presented as reflected by the changes to the mental schemata created in their users’ minds. Conclusions – All theories reveal two types of text genre changes: the evolutionary and the revolutionary ones, the latter usually related to the introduction of new technologies. The changes in question may be analyzed from the angle of text processes, text understood as a result of those processes or the representation of mental schemata related to those processes and text genres.
PL
Teza/cel artykułu – Przedstawiono opis procesów transformacji publikowania, w szczególności naukowego, z formy drukowanej do elektronicznej z zastosowaniem teorii gatunków tekstu. Mowa jest o gatunkach tekstów użytkowych (nieliterackich). Metody badań – Wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa z obszaru genologii lingwistycznej oraz dyfuzji innowacji. Zmiany w strukturach mentalnych przedstawione zostały z użyciem techniki ram dynamicznych. Wyniki – Problem został przedstawiony z dwóch, kompatybilnych punktów widzenia. Po pierwsze, omówione zostały dostępne w literaturze modele ewolucji gatunków, wynikającej ze zmian technologicznych, prowadzących do upowszechnienia gatunków tekstu w formie elektronicznej (cybergatunków). Zmiany te uznane zostały za procesy innowacyjne w rozumieniu ekonomicznych teorii dyfuzji innowacji. Po drugie, ewolucja gatunków przedstawiona została od strony zmian w modelach mentalnych, tworzonych w umysłach ich użytkowników. Wnioski – We wszystkich teoriach wyróżnia się dwojakiego rodzaju zmiany gatunków tekstów: ewolucyjne i rewolucyjne, przy czym te ostatnie zwykle dotyczą zmian spowodowanych wprowadzaniem nowych technologii. Zmiany te mogą być rozpatrywane z punktu widzenia procesów tekstu, tekstu jako wyniku realizacji tych procesów lub reprezentacji mentalnych pojęć dotyczących tych procesów i gatunków tekstu.
EN
Interoperability is one of the most important features of the modern information systems, concerning all aspects of their functioning, and particularly important in global networks. The article presents problems of metadata interoperability as an element of information systems’ interoperability, in particular digital libraries. Both types of interoperability are defined. The most important concepts of placing metadata interoperability among different types of information systems’ interoperability are discussed. The author lists the most popular methods of metadata interoperability on: schema, record, and repository levels. Finally, he develops a model of metadata interoperability referring to its’ semantics, syntactic, and pragmatics, and offers a set of tools used on the mentioned levels.
6
100%
PL
Oprócz dotychczasowych metod, ilościowych i jakościowych, oceny naukowców i ich publikacji, stosowanych w środowisku druku, otwarte środowisko współczesnego Webu daje w tym zakresie nowe możliwości. Reputacja wszystkich uczestników komunikacji naukowej (instytucji nauki, naukowców, wydawców, publikacji) może być ustalana na podstawie dużej ilości miar, pozwalających na wieloaspektową ewaluację wpływu wymienionych uczestników na środowisko badaczy. W tym celu w nauce adaptowane są narzędzia i serwisy wykorzystywane w Webie 2.0. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania serwisów Nauki 2.0 do wieloaspektowej ewaluacji dorobku uczonych, w szczególności ich publikacji.
EN
In addition to the existing, quantitative and qualitative methods of research and publications assessment, used in the print environment, the open environment of the modern Web gives in this respect a new opportunities. Reputation of all participants in scientific communication (scientific institutions, scientists, publishers, publications) can be determined on the basis of a large number of metrics, allowing for a multi-faceted evaluation of the impact of these actors in the research community. For this purpose, the science adapted the tools and services used inWeb2.0. The paper presents the possibilities of using services of Science2.0 for multifaceted evaluation of achievements of scientists and especially their publications.
7
Content available remote Integracja wyszukiwania w zasobach informacyjnych
100%
EN
The author presents activities aimed at the integration of retrieval environment of scholarly information available on Internet and in research libraries. As federated search is not sufficiently effective in global networks, two other solutions are discussed: integration by means of Google Scholar search engine and Web-scale federated search via library web interface. The paper is concluded with the list of merits and drawbacks of both methods and a proposal for their integration into one solution.
PL
W artykule przedstawiono prace służące ujednoliceniu środowiska wyszukiwania informacji naukowej dostępnej w Internecie i bibliotekach naukowych. Ponieważ wyszukiwanie zintegrowane (federated serach) nie funkcjonuje wystarczająco efektywnie w środowisku sieci globalnych, przedstawiono dwie inne drogi: integracja przez wyszukiwarkę Google Scholar oraz nowe prace nad wyszukiwaniem zintegrowanym w skali Webu, prowadzonym poprzez interfejs biblioteki. W artykule wskazano na zalety i wady obu rozwiązań oraz zaproponowano ich połączenie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.