Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Uprzemysłowienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper aims to present the method of factor analysis and its use in the study of the industrialization of regions (to estimate the diagnostics of typology). L. L. Thurstone's centroidal method has been employed in it. As a result of detailed factor analysis (technique R) the following features can, be regarded as the most diagnostic ones in the study of industrialization: 1. the global industrial output per inhabitant, 2. the value of capital goods (fixed assets) in industry per square kilometre, 3. the number of workers employed in industry per 100 square kilometres. The study of the problem shows that the method of factor analysis has great value in the economic and spatial researches. This method can supply us with convenient models of typology and of classification. (original abstract)
2
100%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału produkcji przemysłowej Unii Europejskiej w kontekście przyjętej w 2012 r. strategii reindustrializacji. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem danych pochodzących z Eurostatu oraz Banku Światowego. Wyniki badań dowodzą, że zarówno pod względem udziału w tworzeniu PKB, jak i struktury zatrudnienia rola produkcji przemysłowej maleje. Rozwój i ożywienie produkcji przemysłowej w Unii stanowi zatem poważne wyzwanie i wymaga aktywnej polityki przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the potential of the EU industrial production in the context of adopted in 2012 reindustrialization strategy. Analyses were based on data from the Eurostat and the World Bank. The results show that both in terms of share in GDP and employment structure, the role of industrial production decreases. Therefore the development and revival of the industrial production in the EU is significant and requires an active industrial policy.(original abstract)
3
100%
XX
Celem tego artykułu jest przedstawienie zarysu zmian, jakim uległ polski rynek pracy pod wpływem deindustrializacji, która dokonała się w Polsce po roku 1989. W okresie tym, w sposób ewidentny zmieniła się sytuacja przemysłu, co wynikało z nałożenia się wielu procesów. W pierwszej części tekstu znajdzie się charakterystyka szybkich zmian w polskim przemyśle na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, w drugiej części - charakteryzowane będą skutki tego procesu dla poziomu zatrudnienia i miejsc pracy, natomiast w trzeciej zostanie przedstawiony postulat reindustrializacji kraju - sygnalizowany już nie tylko w obrębie naukowej debaty, ale coraz bardziej obecny w dyskursie publicznym. Popularny skrót myślowy obecny w czasach transformacji głoszący, iż wkraczamy w epokę społeczeństwa usługowego, gdzie rola przemysłu w kreowaniu miejsc pracy jest drugorzędna, okazał się całkowicie chybiony. Przewiduje się, że udział przemysłu przetwórczego w PKB w gospodarkach wysokorozwiniętych będzie się zwiększał a nie ograniczał, jak to było do tej pory błędnie prognozowane. (abstrakt oryginalny)
EN
In the time of social-economic transformation in Poland has considerable decrease number of work place. After five years since the beginning transformation the national economy recovered production level from 1989 year, but it was not able to rebuild a former employment level. General change caused by deindustrialization process was limiting of worforce demand. Currently, after twenty-five years of economic reforms it's obvious that industry is necessary for creating sustainable work places. This is particularly the factor given a development of trade and services sector. The new industrialization need to base on innovations, high technologies and on international cooperation. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje dwa przykłady procesów rewitalizacji przeprowadzanych na wielkich starych przemysłowych miastach - w Göteborgu i Lizbonie. Powierzchnia rewitalizowanych obszarów wynosiła ok. 300 ha. W Göteborgu w XIX w. zaczął się rozwijać przemysł stoczniowy. W tym okresie zbudowano kilka portów po północnej stronie rzeki. W latach 70. - po tym, jak nastąpił kryzys naftowy - trzeba było zamykać stocznie z powodu współzawodnictwa rozwoju okrętownictwa z państw azjatyckich. W długoterminowym procesie Göteborg dążył do przekształcenia terenów przemysłowych w strefę miejskiej wielofunkcyjnej przestrzeni z innowacyjnym przemysłem, edukacją, administracją, usługami kultury i rozrywki, handlem i mieszkalnictwem. Obszar objęty rewitalizacją w Lizbonie dotyczy Parku Narodów, który leży we wschodniej części miasta. Obszar ten na początku XX w. miał charakter rolniczy, a następnie zlokalizowano tu zakłady przemysłowe, rafinerie, port i lotnisko. Impulsem do przeprowadzenia rewitalizacji tego obszaru była decyzja o zorganizowaniu w tym miejscu światowej wystawy EXPO '98 pod hasłem "Oceany - dziedzictwo dla przyszłości". W krótkim czasie przeprowadzono wiele działań, które doprowadziły do przeobrażenia zdegradowanej przestrzeni przemysłowej. Ukształtowane zostało miejskie centrum łączące wiele funkcji: biznesowa, kulturalna, sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. Długi proces rewitalizacji wymaga wyraźnego widzenia jej możliwości adaptowania potrzeb rynkowych i współudziału publiczno-prywatnego. Nowe działalności w takiej przestrzeni oznaczają nowe inwestycje albo relokacje centrum, ale może też nastąpić upadek niektórych funkcji w sąsiednich przestrzeniach. To wywiera wpływ na rynek pracy, co powoduje powiększenie poziomu bezrobocia wśród ludności z niskim wykształceniem, zasiedlającej te obszary. Miejsce takie staje się bardzo atrakcyjne, żywe, ale też drogie. Tylko ludzie z wysokim dochodem mogą w nim funkcjonować. To wywołuje zjawisko urban sprawl. Wielka przestrzeń po rewitalizacji może być nowym biegunem rozwoju, atrakcyjności regionu lub metropolii, gdyż ma ukształtowane wyższe funkcje, takie jak np. targi handlowe, współczesne przestrzenie handlowe itp. Radykalna transformacja wielkiej przestrzeni oznacza zmiany w strukturze miasta bądź regionu w aspektach: funkcjonalnym, społecznym, ekonomicznym i przestrzennym.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents two examples of the revitalisation process conducted on large old industrial sites, in Göteborg and Lisbon. These areas encompass about 300 ha. In Göteborg in the 19th century the shipyard era began. In that period several harbours were built on the north side of the river. In the mid 1970s after the oil crisis the shipyards had to close because of shipbuilding competition from Asian countries. In a long-term process Göteborg has managed to turn a former industrial zone into an urban area with multiple functions: modern industries, housing, education, offces, commercial, recreational and cultural activities. Park of Nations lies in the eastern part of Lisbon. Prior to redevelopment the site was in a very derelict state. Formerly, a refinery and fuel tanks, military barracks and sewer treatment plant occupied the site. In the first phase (1992-1998) all operations connected with the EXPO '98 exposition were implemented (the oceanarium, pavilions and transport infrastructure). In second phase (after 1998) on the remaining part of the area the residential-offce complex was built and arose the urban centre with a mix of uses such as residential, commercial, cultural, sports and leisure activities. A long lasting process requires a clear vision of revitalisation, possibility of adopting to market needs and public/private partnership. New activities in such area mean new investments or relocation from the centre, but collapse of some activities in neighbouring areas can be observed too. It influences on labour market what causes increase of unemployment rate among low educated people who do not have opportunity to find job. The place becomes very attractive to live, but flats are expensive. Only people with high income can afford to live there. It causes to slow down the urban sprawl phenomenon. The large area after revitalisation can be new pole of attraction for region or metropolitan area with important facilities like trade fair, modern shopping areas and centres etc. The radical transformation of large area means change of the functional, demographic and social aspects of structure of the city and the region. (original abstract)
5
Content available remote Cele i kierunki polityki ekonomicznej w Meksyku
100%
XX
Analizując przebieg i realizację celów polityki ekonomicznej w Meksyku od drugiej wojny światowej po dzień dzisiejszy można mówić, że była ona ukierunkowana na uprzemysłowienie kraju. W procesie tym upatrywano możliwość przyspieszenia procesów rozwojowych, zmian w strukturze gospodarki zdominowanej przez sektor rolny i uzależnionej od jego cyklicznego rozwoju, łagodzenia dysproporcji w rozwoju regionalnym, osiąganie bardziej sprawiedliwego podziału dochodu narodowego i związania gospodarki meksykańskiej ze światową. Industrializację kraju realizowano przy zastosowaniu dwóch koncepcji rozwoju. Pierwsza orientowała gospodarkę na rynek wewnętrzny i reprezentowała strategię substytucji dóbr i usług importowanych (lata 1939-1976), zaś druga ukierunkowała ją na rynek zewnętrzny i silne zdynamizowanie rozwoju sektora eksportowego (od 1976 r. do dnia dzisiejszego).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper concentrates on the analysis of the directions in the economic policy in Mexico between 1939 and 1988. On this basis, certain evaluations are presented concerning the activity, flexibility and efficiency of this policy in solving the problems of economic and social life in the Mexican State. What has been stressed is an interaction between the aims and means of the economic policy and the strategies of development which were binding in particular periods of the models of the economy and which followed from the former. The model of closed economy which was in force until 1976 was based on the strategy of substituting imported goods and services and was meant for the achievement of a high rate of economic development. The means applied to this end was the country's industrialization. A change in the economic model came about in 1976. It was forced by increasing difficulties in achieving an accelerated economic growth as well as the swelling structural problems. The new model continued to prefer the country's industrialization, but on different basis. It was directed at opening the Mexican economy and raising the rank of the state abroad through reaching a significant position in the international division of labour. Maintaining a high dynamics of the growth in the conditions of model changes (1976-1981) brought about an increase of debts abroad and growth of inflation. Structural changes and regulation of the economy appeared to be necessary (1982-1988). This checked the economic growth and a negative influence on the realisation of social goals. This does not change the fact that the main challenge for the economic policy in Mexico is still provided by an aspiration to develop a more balanced and socially just state.(original abstract)
EN
The paper describes a method of supervised context classification for an industrial machinery. The main objective of this study is to compare single and ensemble classifiers in order to classify groups of contexts which are based on an operating state of the device. The applied research was conducted with the assumption that only classic and well-practised classification methods would be adopted. The comparison study was carried out using real data recorded from an industrial machinery working underground in a mine in Poland. The achieved results confirm the effectiveness of the proposed approach and also show its limitations.(original abstract)
EN
This research deals with the presence and potential of the manufacturing industry in the urban settlements of Łódzkie Voivodeship. Its cognitive goal is to recognise the present share of industry in the economic and functional base of those settlements that, as a result of the system transformation, underwent restructuring and deindustrialisation, and the shrinking of its economic base. The re-development of this base and functions, appropriate to the role of towns and cities in the settlement system, requires new paths and indicating them is the application objective of the research. The work is based on the theory of the economic base of settlements, using statistical and cartographic methods including 'heat maps' as well as 'employment surplus' and the Amemiya indicator. Studies have shown that both economic and industrial potential are concentrated in the urban settlements of the Łódź agglomeration but decrease especially towards the south and south-east, and that traditional sectors still dominate. Despite intensive deindustrialisation, industry still plays a significant role in the economic base and functions of most small and medium towns of the voivodeship, as well as parts of some large urban settlements. Further economic development, and the role in it of small and medium towns depends on their further industrialisation or re-industrialisation, while of large and medium urban centres - on knowledge-based services.(original abstract)
8
Content available remote The Development and Structure of Industry in the District of Bagcilar, Istanbul
75%
EN
As a part of Istanbul Metropolis, Bagcilar has been one of the leading centers of developments in parallel with the developments in outward-oriented economy and industrialization in the 1980's in Turkey. After these years of experiencing rapid urbanisation and industrialisation, the district has taken a look far from its earlier appearance. During this period of migration fact from suburbs to the cities, one of those who took the biggest share is Bagcilar. The purpose of this study is to determine the historical development of industrialization in Bagcilar and the causes of this development, its structure, and its sectors distribution. As an operation of a regional industry, this study handles the features of Bagcilar District Location, the factors that affect the industry in the District, the sectors distribution of industry and environmental issues. (original abstract)
9
Content available remote Kształtowanie przemysłu samochodowego Argentyny w dobie globalizacji
75%
XX
Celem artykułu jest określenie przemian potencjału produkcyjnego argentyńskiego przemysłu samochodowego w latach 1952-2011. Zbadano także ewolucję strategii produkcyjnych i inwestycyjnych międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych obecnych w Argentynie, uwarunkowaną zmianami koncepcji polityki gospodarczej, postępującą globalizacją produkcji oraz integracją w obrębie Mercosur. Początki tego przemysłu w Argentynie wiążą się z przyspieszoną industrializacją i modernizacją w okresie rządów Juana Perona. Rozwijany pod "osłoną" wysokich stawek celnych przemysł samochodowy miał się przyczynić do unowocześnienia i przekształcenia struktury gospodarczej kraju. W badanym okresie wyróżniono trzy fazy jego rozwoju. Pierwsza z nich (1952-1975) wiąże się z wprowadzeniem przemysłu samochodowego do Argentyny, które początkowo dokonało się przy dużym zaangażowaniu kapitałowym państwa oraz prywatnych przedsiębiorców argentyńskich. W drugim etapie, charakteryzującym się konsolidacją działających w kraju zakładów, decydującą rolę odegrały koncerny międzynarodowe. Druga faza (1976-1990) charakteryzuje się głębokim kryzysem tego sektora, na który złożyła się niekorzystna sytuacja gospodarcza kraju oraz błędnie prowadzona polityka przemysłowa, zbytnio liberalizująca import gotowych pojazdów. Doprowadziła ona nie tylko do spadku ilości produkowanych pojazdów, ale także do opuszczenia kraju przez kilka koncernów międzynarodowych. Ostatnia faza (1991-2011) cechuje się ponownym dynamicznym wzrostem produkcji, która w 2011 r. osiągnęła największą w historii wielkość. Sukces ten wynikał głównie z umiejętnie prowadzonej polityki w tym sektorze, w której nacisk położono na rozwój eksportu, wykorzystując powiększenie się rynku o państwa Mercosur. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to determine the transformation of the production potential of the Argentine automotive industry in the years 1952-2011. The evolution of production and investment strategies of the international automotive companies were also examined, considering changes in the industrial policy, progressing globalization and integration within Mercosur. The origins of this industry in Argentina were associated with acceleration of industrialization and modernization under the rule of Juan Peron administration. Developed behind the "cover" of high tariffs, the automobile industry has contributed to the modernization and transformation of the economic structure of the country. The studied period can be divided into three main phases of development. The first phase (1952-1975) is associated with the introduction of the automobile industry to Argentina, which initially took place under the heavy involvement of the state and private capitals. Its second stage was characterized by the consolidation of the companies operating in the country with the decisive role played by transnational corporations. The second phase (1976-1990) covers the years of deep crisis in this sector, which was the outcome of the unfavorable economic situation in the country and wrong industrial policy liberalizing imports of finished vehicles. This led not only to the decrease in the number of produced vehicles, but also some of the automobile companies opted to leave the country. During the third phase (1991-2011) the auto sector witnessed a rapid increase in production, which reached the highest point in the history in 2011. This success was attained due to export-oriented policy in this sector, which took advantage of the creation of Mercosur. (original abstract)
10
Content available remote The Role of Industry in Formation of Functional Structure of Toruń
75%
EN
The paper deals with consideration on the role of industrialization in forming the functional-spatial structure of Toruń, one of the oldest Polish cities. The city-developing role of industry came to the light in the latter part of XIX-th century, when the majority of industrial plants was concentrated in city centre. The industrializing processes following next years caused gradual industrialization in the closest surroundings of city centre according to the model of concentric arrangement introduced by W. Burgess. Then, as a result of the industrialization carried out along the city exit roads, new industrial areas were formed, alike H. Hoyťs wedge-shaped model. Nowadays industrial activity becomes less and less important in creating the municipal tissue structure of Toruń. Hitherto existing and new functions mix in traditionally industrial districts. New glance at industry role refers to industrial tourism and development of technological know-how. (original abstract)
XX
Cel - Po roku 1918, już w nowych okolicznościach politycznych, ujawnił się w różnych odsłonach stan krajowej gospodarki, będący pozostałością dziedzictwa zaborowego z jednej strony i wynikających z tego różnych pozytywnych i negatywnych okoliczności oraz z drugiej strony, wskazujący w jakiś sposób na dotychczasowy potencjał przedsiębiorczości skumulowany w społeczeństwie. Wynik tego bilansu był jednoznacznie negatywny i stosownie do warunków zostały zainicjowane różne projekty rządowe, celem których była zmiana struktury gospodarczej państwa. Zwrócenie uwagi na efekty polityki gospodarczej państwa w odniesieniu do poniesionych nakładów, od momentu odzyskania niepodległości, jest propozycją być może innego, ale właśnie w kontekście ekonomicznej efektywności, podejścia do oceny działań państwa w tym zakresie. Towarzyszy temu świadomość odmienności ustrojowej i systemowej określającej zarówno cele, jak i efekty kolejnych polityk gospodarczych państwa, gdzie uprzemysłowienie kraju stanowiło nadrzędny priorytet. Metodologia badania - Analiza została oparta na studiach danych statystycznych i opracowań naukowych i źródłowych pod kątem ich interpretacji do sformułowanej tezy o związkach między nakładami i efektami. Wynik - Wstępne wyniki, przeprowadzone na zbyt małej ilości poddanych analizie wskaźników ekonomicznych, sygnalizują jedynie kierunek ewentualnych dalszych studiów. Zwracają uwagę na dyskusyjność końcowych ocen, jeśli opiera się ona tylko na miarach ilościowych. Wskazuję na konieczność, być może, rozważenia innych potencjalnych pól korelacji pomiędzy końcowymi efektami a użytymi w tym celu nakładami. Oryginalność/wartość - Odmienność polega na tym, że prawie wszystkie prezentacje wskaźników ekonomicznych pokazują, że w poszczególnych ścieżkach industrializacji odnotowano progres gospodarczy, ale czy rzeczywiście w stosunku do poniesionych nakładów ów efekt był jednak pozytywny - na to właśnie staram się zwrócić tym tekstem uwagę. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - After 1918, in the new political circumstances, the state of the national economy revealed itself in different variations, on one hand, as a remnant of the military heritage and the resulting various positive and negative circumstances, and on the other hand, somehow pointing to the existing entrepreneurial potential accumulated in the society. The result of this balance was clearly negative and in accordance to the conditions, various governmental projects were initiated, the purpose of which was to change the economic structure of the state. Paying attention to the effects of the state's economic policy in the context of the expenditure incurred since the moment of regaining independence is perhaps a different proposal, but precisely in the context of the economic effectiveness of the assessment of these state actions. This is accompanied by the awareness of the systemic diversity that defines both the goals and the effects of these economic policies. Research methodology - The analysis was based on the studies of statistical data and scientific and source studies in terms of their interpretation to the formulated thesis about the relationship between inputs and outcomes. Finding - Preliminary results, which stems from too few analyzed economic indicators, only indicate the direction of possible further studies. They emphasize to the debatability of the final assessments if they are based only on quantitative measures. I point to the possible necessity, to consider other potential fields of correlation between the final effects and the outlays used for this purpose. Originality/value - The difference is that almost all presentations of economic indicators show that in all the individual industrialization paths an economic progress has beed noted, but was this effect, in fact, was positive in relation to the expenditure incurred - this is what I am trying to draw attention to in this text. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą przedstawienia polityki przemysłowej Indii od uzyskania przez nią niepodległości w 1947 r. do roku 1990. Analiza rozwoju gospodarczego Indii pozwala na stwierdzenie, że mimo postępu, kraj ten stoi nadal w obliczu tych samych problemów, które hamowały jego rozwój od momentu uzyskania niepodległości.
13
75%
XX
Kraje członkowskie charakteryzują się zróżnicowaniem w wielu dziedzinach, a wśród cech je różnicujących możemy wymienić przyjęty w danym państwie model rolnictwa. W artykule starano się zaprezentować funkcjonowanie mechanizmu industrialnego w krajach Unii Europejskie i jego wpływ na osiągane dochody. Dla lepszego zrozumienia mechanizmów kierujących tym modelem przedstawiono przesłanki teoretyczne i cechy charakterystyczne. W tym celu skorzystano z Europejskiego Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN). Skupiono się na przedstawieniu danych dotyczących specjalizacji, intensywności produkcji oraz oddziaływania gospodarstw na środowiskowo naturalne. Na podstawie tych cech dokonano grupowania krajów ze względu na przyjęty paradygmat za pomocą aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda. W wyniku przeprowadzonego grupowania uzyskano pięć jednorodnych grup regionów. W kolejnej części przedstawiono dane finansowe gospodarstw według wyodrębnionych grup typologicznych. Poprzez ich analizę starano się sprawdzić, jak przyjęty model wpływa na sytuację finansową gospodarstw. Szukano odpowiedzi na pytanie czy uprzemysłowienie rolnictwa wpływa na lepszą sytuację finansową gospodarstw, czy wręcz przeciwnie poprzez działanie kieratu technologicznego sytuacja ta jest mniej korzystna niż w pozostałych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
Member States are characterized by differentiation in many areas, and among the differentiating characteristics we can list the model of agriculture adopted in a given. The article attempts to present the functioning of the industrial mechanism in the European Union countries and its impact on the revenue achieved.For a better understanding of the mechanisms guiding this model, theoretical considerations and characteristics are presented. For this purpose, the European Farm Fiscal Data Collection and Use System (FADN) was used.It focused on presenting data on specialization, production intensity and environmental impact of farms. Based on these characteristics, countries were grouped according to the accepted paradigm by means of agglomeration cluster analysis using the Ward method. As a result of the grouping, five homogeneous groups of regions were obtained. The next section presents the financial data of the farms according to the identified typological groups. Through their analysis, they tried to see how the adopted model influences the financial situation of the farms.The answer to the question whether agricultural industrialization influences the better financial situation of farms or, on the contrary, through the operation of the technology council, this situation is less favorable than in other countries. (original abstract)
XX
Przygotowując artykuł, autor założył następujące cele: - wskazanie istoty i zasad funkcjonowania wspólnotowego systemu zarządzania i audytu EMAS w krajach członkowskich UE, a szczególnie w Polsce; - próbę oceny funkcjonowania systemu oraz planowanych działań mających wpływ na wzrost świadomości zrównoważonego rozwoju w naszym kraju; - przedstawienie głównych korzyści, a także barier, które towarzyszą wdrażaniu systemu EMAS. Autor przyjmuje hipotezę badawczą, że implementacja systemu EMAS istotnie zwiększa świadomość kadry zarządzającej, pracowników, społeczeństwa co do konieczności ochrony środowiska naturalnego, wywierając jednocześnie korzystny wpływ na wzrost innowacyjności i konkurencyjności organizacji gospodarczych.
EN
The paper presents the idea of the Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) and experiences of polish organizations in its implementation. The author shows how the benefits of the implementation of the EMAS, but also examines the barriers and difficulties in its start-up. In the EU and EEA (European Economic Area) register of EMAS (as of 31.03.2009) there were 4331 organizations and over 6896 objects. As shown by the results of studies conducted by the author, this system, despite of the obvious benefits to society in Poland is still unknown. As of 31.03.2009, in Poland a total of 17 organizations, compared to 1419 organizations in Germany or 1063 organizations in Spain, and 978 organizations in Italy, and even 36 organizations in the Czech Republic, is very few. Both the scientific community and public institutions should integrate into the wider sustainable development and promoting the benefits of the implementation of EMAS in the organization. Sustainable development is essential to the life of humans, living organisms are not exacerbated, and at the same time, the economy developed, the objectives can be achieved through the voluntary implementation of EMAS.(original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę ukazania specyfiki sytuacji gospodarczej na ziemiach słowackich w dziewiętnastym wieku. Omówiono czynniki hamujące uprzemysłowienie Słowacji: opóźniona rewolucja przemysłowa, brak rodzimej burżuazji i kapitału, znaczny obszar, oraz nierównomierny rozwój kraju.
EN
The article is an attempt to reveal the specifics of the economic situation in the Slovakian lands in the nineteenth century. A delayed industrial revolution, a lack of indigenous bourgeoisie and capital, significant regionisation, and, above all, the agrarian character of the country were all factors that hampered the industrialization of Slovakia. The period of intense industrialization did not take place until the 1860s, while significant acceleration in the rate of growth did not occur until the turn of the century. (original abstract)
XX
Autorka podejmuje zagadnienie inwestycji przyjaznych dla środowiska naturalnego realizowanych w kooperacji rządów dwóch państw, tj. Chin i Singapuru, na przykładzie projektu ekologicznego miasta Tianjin. Celem opracowania jest prezentacja przyczyn realizacji ekologicznych przedsięwzięć na terenie Chin w kooperacji z innym państwem. Tekst przybliża charakterystykę projektu i jego rolę w zmianie układów przestrzennych miast oraz ośrodków przemysłowych w Chinach. Metoda badawcza opiera się na analizie danych i wykorzystaniu materiałów bibliograficznych. Do napisania artykułu wykorzystano również informacje zebrane w trakcie wizyty studyjnej w Singapurze(abstrakt oryginalny)
EN
The author addresses the issue of environmentally friendly investments implemented in the cooperation of the governments of two countries, China and Singapore, on the example of the ecological project of the Eco-city Tianjin. The aim of the study is to present the reasons for the implementation of ecological projects in China in cooperation with another country. The text presents the characteristics of the project and its role in changing the spatial layouts of cities and industrial centers in China. The research method is based on the analysis of data and the use of bibliographic materials. When assigning the article, the information collected during the study visit in Singapore was used. Very helpful was also the information collected during the study visit in Singapore(original abstract)
EN
This article considers the social and economic situation of the Aktobe region as well as discusses the prospect of industrialization growth. The paper presents a SWOT-analysis that determines strengths and weaknesses of the development of the Aktobe agglomeration. The results can be used by school teachers in teaching a special course in local history, in the activities of architecture department, in the akimat for planning the economic development of the city. In the course of the study, a differentiated assessment of social and economic factors of the Aktobe city was provided.(original abstract)
XX
Dynamic industrialisation process that started in the 1960s changed South Korea from poor and underdeveloped economy into one of the largest economic and export powers with high GDP per capita. The developmental state was the fundamental determinant of success and spiritus movens of modernisation process. While taking enforcement measures, repressions against workers and society, as well as strong interventions in industry, farming and financial sector, the visible hand of state targeted the development and implemented ambitious economic goals. The policy affected the contemporary economy of South Korea. The goal of the paper is to explain the essence of Asian developmental state, show the most important actions implemented by Korean developmental state as well as disputes arising from these actions in the period of modernisation and the impact of these actions on contemporary socio-economic system in Korea(abstrakt oryginalny)
EN
Dynamiczny proces industrializacji, który rozpoczął się w latach 60. XX wieku, sprawił, że Korea Południowa z biednej i słabo rozwiniętej gospodarki stała się jedną z największych potęg gospodarczych i eksportowych z wysokim PKB per capita. Zasadniczym kreatorem sukcesu i spiritus movens procesu modernizacji było państwo rozwojowe (the developmental state). Widzialna ręka państwa, stosując środki przymusu, represje wobec pracowników i społeczeństwa, silną interwencję w sektorach przemysłowym, rolniczym i finansowym, ukierunkowywała rozwój i realizowała ambitne cele gospodarcze. Polityka ta nie pozostała bez wpływu na współczesną gospodarkę Korei Południowej. Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty azjatyckiego the developmental state, wskazanie najważniejszych działań podjętych przez koreańskie państwo rozwojowe, a także zarówno kontrowersji wynikających z tych działań w okresie modernizacji, jak i wpływu tych działań na obecny system społeczno-gospodarczy Korei(original abstract)
XX
Ważnym czynnikiem lokalizacji pierwszych osad ludzkich był dostęp do rzeki, która pełniła funkcję obronną, transportową, była źródłem pokarmu oraz wody - zarówno pitnej, jak i służącej zaspokajaniu potrzeb gospodarstwa domowego, w tym rolnictwa. Związany z industrializacją, postępujący proces odwracania się miasta od rzek spowodował degradację cieków i ich otoczenia. Zanieczyszczone, pozbawione fauny i flory rzeki stały się wstydliwym problemem i barierą dla intensywnie rozwijających się miast. Często wpuszczane w kanały przeobrażały się w ścieki. W XXI wieku zaczęto dostrzegać zalety dobrze zagospodarowanych bulwarów. W niniejszym artykule autorzy analizują problem degradacji rzek i ich otoczenia na przestrzeni wieków. Przyjmując za studium przypadku strumień Cheonggyecheon w Seulu, podejmują również próbę ukazania znaczenia terenów nadrzecznych, które integrując miasto z rzeką, wpływają na atrakcyjność zespołów urbanistycznych, czyniąc z nich tętniące życiem serce miasta(abstrakt oryginalny)
EN
An important factor for the location of the first human settlements was the access to a river, which served as defence, transport, a source of food and water for both drinking and serving the needs of households, including agriculture. The ongoing process of reversal of a city from a river caused the degradation of watercourses and their environment. Contaminated rivers devoid of flora and fauna became an embarrassing problem and a barrier to intensively developing cities. Often changed into channels, rivers transformed in wastewater. In the twenty-first century the advantages of a well-paved boulevards started to be perceived. This paper attempts to highlight the significance of riverside areas that integrate the city with the river affecting the attractiveness of urban complexes and making them a vibrant heart of a city(original abstract)
XX
Autor podjął się analizy tematu z zakresu dziejów gospodarczych Galicji, jakim jest polityka przemysłowa. Celem szkicu jest próba otwarcia dyskusji nad tą problematyką. Poza zdefiniowaniem przedmiotu analizy, jak też zasygnalizowaniem stanu badań, podstawowa część artykułu poświęcona jest charakterystyce dyskusji i działań na rzecz uprzemysłowienia Galicji, prowadzonych przez władze autonomiczne (Sejm i Wydział Krajowy). Znajdują się tu również informacje dotyczące oddziaływania czynników społecznych (organizacji i grup społecznych, a nawet pojedynczych osób) na ewolucję polityki przemysłowej oraz przykłady oceny tej polityki przez ówczesnych obserwatorów życia społeczno-gospodarczego Galicji. (fragment tekstu)
EN
The main issue addressed in this article is the evolution of activities undertaken by regional and local authorities, civic organizations and industrial associations, for the purpose of industrializing Galicia in the period of Galician Autonomy (1867-1914). The research allows the author to conclude that the development of policy formulation and implementation was very slow, full of contradictions, conflicts of interest, and opposing development concepts. The reluctance and private interests of the deputies to the regional parliament, most of whom had a landed aristocracy background, created a strong developmental inertia, which took a long time to overcome. Only as late as at the turn of the 20th century did the Galician autonomous authorities take decisions of crucial importance to the industrialization of Galicia. Thus, slowly and with much difficulty, the idea of industrialization took its place on the political agenda. Despite many critical views regarding the industrial policy of Galicia, it is, however, worth stressing that the activities undertaken in the field of industrialization brought visible results to the region. At the turn of the 20th century Galician industry developed very well, although right until the end of the Autonomous Period industrial production was less important than agriculture, which continued to dominate the structure of the region's economy. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.