Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  household sewage treatment plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the preliminary results of functioning of two household sewage treatment plants with activated sludge. The plants studied are highly effective in pollutant removal from domestic sewage. In the plant operated for one year, the efficiency of removal of total suspended solids is 99%, and the efficiency of reduction of BZT5 and ChZT is 96% and 95% respectively. The plant is also capable to remove 80.5% of total nitrogen. One month is an insufficient period of time for such plants to create optimal conditions for them to function properly and for activated sludge to adapt. Low air temperatures adversely affect pollutant removal and consequently make sewage treatment in these systems less effective.
EN
Local household sewage treatment plants in the voivodship area. Financial spendings on the construction of ones built with the participation of local authorities. Number of local households plants in each commune.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę oczyszczalni hydrofitowych, rodzaje i konfiguracje systemów oraz zachodzące w nich procesy. Porównano normy i wytyczne do budowy przydomowych oczyszczalni z zastosowaniem technologii hydrofitowej. W porównaniu tym ograniczono się tylko do złóż hydrofitowych z podpowierzchniowym pionowym przepływem ścieków (VSSF), ponieważ są one obecnie najchętniej stosowane. Kluczowe wartości przyjmowanych parametrów, takich jak jednostkowa powierzchnia złoża przypadająca na jednego mieszkańca równoważnego (MR), miąższość złoża czy też skuteczność usuwania zanieczyszczeń w poszczególnych systemach, zostały omówione i przedstawione w formie wykresów. Porównano je z parametrami oczyszczalni pracujących w Austrii, Niemczech, Danii i Francji. Omówiono również równanie reakcji kinetyki I rzędu stosowane w Polsce do obliczeń tych obiektów.
EN
In this article general characteristics of constructed wetlands, types and configurations of systems and removal processes are being presented. It contains also a comparision of standards and guidelines for construction of sewage treatment plants using wetlands technology. This comparision is limited only to vertical subsurface flow constructed wetlands (VSSF) since they are currently most often used. Key values such as: unit surface bed area per person equivalent (pe), thickness of bed or removal efficiency in various systems are discussed and presented in form of graphs. These parameters are compared to systems working in Austria, Germany, Denmark and France. The first order kinetic equation, which is used in Poland for dimensioning those facilities, is also discussed.
PL
Obecny rynek przydomowych oczyszczalni ścieków oferuje nam olbrzymią liczbę urządzeń, różniących się między sobą rozwiązaniami technologicznymi oraz konstrukcyjnymi. Te dwa czynniki wpływają w sposób bezpośredni na późniejszą eksploatację oczyczalni, zarówno co do jej kosztów jak i uciążliwości dla środowiska. W poniższym artykule skupię się na rozwiązaniach opartych na technologii złóż tarczowych w oczyszczalniach przydomowych oraz lokalnych (rozwiązania do 600 mieszkańców), za przykład posłużą urządzenia firmy Kingspan-Biodisc.
PL
W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania oraz zakresy stosowania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Omówiono skuteczność oczyszczania ścieków przez drenaż rozsączający oraz zaproponowano zmiany w jego budowie, żeby można było stosować tego typu oczyszczalnie w złożu gruntowym ze żwiru.
EN
The paper contains construction, principles of operation and ranges of use of household sewage treatment plant with subsurface sew-age disposal field. An effectiveness of sewage treatment by subsurface sewage disposal field was introduced. Changes in construction subsurface sewage disposal field were suggested, in order to can build of this type sewage treatment plants in ground bed from gravel.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności przydomowej oczyszczalni ścieków ze złożem hydrofitowym w miejscowości Zwierki. W celu określenia efektywności pracy oczyszczalni ścieków pobierano do analizy próbki z poszczególnych jej elementów w latach 2017-2018. Poboru dokonywano z osadnika gnilnego, po złożu hydrofitowym oraz ze stawu tlenowego. Przeanalizowano otrzymane wyniki i ustalono wysoką efektywność usuwania związków organicznych oraz biogennych. Na podstawie badań i otrzymanych wyników stwierdzono dużą skuteczność usuwania związków organicznych określanych jako ChZT i BZT5, gdyż nastąpiło zmniejszenie stężenia o 74,19% i 93,80%.
EN
The article presents results of research with household sewage treated by constructed wetland system in Zwierki. For effectiveness evaluation of sewage treatment plant sampling events were performed in 2017-2018. The samples were taken from: septic tank, after treatment in vertical flow constructed wetland and from aerobic pond. Efficiency of removal of organic matter as well as biogenic compounds was evaluated. Carried out investigation confirmed high efficiency of organic compounds removal BOD5 was up to 74,19% and COD up to 93,80%.
PL
W gospodarce wodno-ściekowej w ostatnich latach zachodzą istotne zmiany. Na rynku wciąż pojawiają się nowe produkty i rozwiązania. Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków często stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich poszczególne elementy nie zawsze dobrze ze sobą współgrają. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem wydaje się być dążenie do unifikacji systemu, powierzenie głównych elementów technologicznych producentowi gwarantującemu jakość i nowoczesność rozwiązań.
PL
Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na lokalne systemy oczyszczania ścieków i możliwość dofinansowania budowy tych systemów z różnych źródeł, przydomowe oczyszczalnie ścieków są przedmiotem wielu zamówień publicznych, organizowanych prze jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin). Zarówno w treści ogłoszeń o zamówieniu, jak i w SIWZ, przedmiot zamówieni i wymagane dokumenty dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków są dość często opisywane w sposób wskazujący na nieznajomość przepisów i norm dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu. Również wykonawcy i projektanci, a nawet producent przydomowych oczyszczalni ścieków opracowują i dostarczają niekompletne lub niewłaściwe dokumenty, budzące obawy czy dostarczany wyrób spełnia przypisane mu wymagania.
12
Content available remote Preliminary analysis of sewage management in Sokólski District
63%
EN
Rural areas, similar with the amount of produced sewage to urban areas, are rarely parts of agglomerations. Because of dispersed buildings and often poor infrastructure, sewage management regulation in rural areas can be difficult. Caring for the environment include aquatic environment protection. Sewage economy regulations, especially in rural areas, is a key issue in water contaminations counteracting. Often inappropriate sewage disposal and treatment methods choice could cause ecological imbalance and water pollution as the result. The aim of this paper was to evaluate water and sewage economy development in Sokólski District in Poland. In the study were used Central Statistical Office of Poland data from 2008-2016. There was considered cesspit and household sewage treatment plants amount and water and wastewater systems length. Also, sewage systems built in recent years and planned in the analysed area were considered. In recent years reducing trend in a number of cesspits was observed. In 2008-2016 there was an increase in a number of household sewage treatment plants by 919 and about 50 kilometres of the sewage system, while there were 400 cesspits less.
EN
The aim of the article is to present the public perception of the implementation of an individual wastewater management system, i. e. the so-called household sewage treatment plants in Śniadowo municipality. The contingent valuation method (CVM), part of which is a willingness to pay survey (WTP), was used to get to know the opinions of the inhabitants on the implementation of individual wastewater treatment systems. The contingent valuation method was implemented based on surveys conducted in the selected municipality.
EN
The aim of this study was to test membrane modules immersed in pilot-scale domestic WWTP and in the aeration zone of the municipal WWTP Devínska Nová Ves - Bratislava. The first three phases were operated long-term without the employment of additional aeration. The fourth and fifth phases were operated with the employment of additional aeration applied as membrane cleaning in order to prevent the membrane from clogging. The operation of flat-sheet and hollow-fiber membrane modules showed similar results in permeate characteristics. Membrane modules were able to remove organic matter (as much as 92%) and more than 98% of NH₄-N in the long-term operation without activated sludge removal.
16
63%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie piętnastu użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków. Analizowano kryteria wyboru i funkcjonalność stosowanych rozwiązań technicznych z punktu widzenia ich właścicieli. Wykazano, że dominującymi kryteriami determinującymi rodzaj zastosowanego indywidualnego systemu kanalizacyjnego są koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzeń. Mniejsze znaczenie dla użytkowników mają względy estetyczne czy duża skuteczność oczyszczania ścieków.
EN
The article presents results of the survey on the group of 15 users of household sewage treatment plants. The selection criteria and functionality of applied technical solutions were analyzed from the perspective of their owners. It has been shown that the dominant criteria determining the type of individual sewage system are the investment and operating costs of the equipment. Less important for users are aesthetic considerations or high efficiency of sewage treatment.
PL
Podczas użytkowania każdej oczyszczalni, również przydomowej, powstaje osad ściekowy, który należy zagospodarować zgodni z przepisami. Osad powstaje w osadniku gnilnym w wyniku gromadzenia zawiesiny na dnie zbiornika. Osad, mimo stosunkowo długiego czasu fermentacji w osadniku, zawiera bardzo duże ilości substancji organicznych oraz organizmów niebezpiecznych d środowiska (również patogenów). Wobec tego konieczne jest jego unieszkodliwienie, aby nie stanowił zagrożenia sanitarnego.
PL
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) jest jednym z parametrów kontrolowanych podczas określania skuteczności oczyszczania ścieków przez małe domowe oczyszczalnie. W badaniach BZT5 należy wstępnie przygotować próbki ścieków do analizy i rozcieńczyć je w różnym stosunku wodą do rozcieńczeń wzbogaconą tlenem i zawierającą zaszczep mikroorganizmów pochodzący z wody do zaszczepień. Przedmiotem badań był dobór materiału do zaszczepień zapewniający właściwy przebieg procesów biochemicznego utleniania. W badaniach wykorzystano wody pochodzące ze źródeł naturalnych, ścieki surowe ze studzienki na terenie ITB oraz ścieki surowe i oczyszczone z małej domowej oczyszczalni ścieków zainstalowanej pod Sochaczewem.
EN
Biochemical oxygen demand (BOD) is one of the parameters monitored during determination of effectiveness of small, household-based sewage treatment plants. In testing BOD5 procedure, the sevage samples, after initial preparation for analysis, are diluted in various proportion by dilution water, which is enriched with oxygen and also contains micro-organism seed coming from the seeding water. The subject of tests was to select the seeding materials, which would ensure the proper biochemical oxygenation process. The following samples were used during tests: water coming from natural springs, raw sewage taken from sewage well located in ITB premises, and raw sewage as well as treated sewage from a small, house-based sewage treatment plant near Sochaczew.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, którą można wybudować na stoku wzniesienia. Podano zalecenia dotyczące budowy i zakresu jej zastosowania oraz zalecenia projektowe.
EN
The article presents a construction solution for a household sewage treatment plant with infiltration drainage, which can be built on a hillside. The article contains recommendations on the construction and scope of its application as well as design recommendations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.