Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1447

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
2
Content available remote Polityka bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie
100%
PL
W treści referatu przedstawiono problem strategii i polityki ochrony systemów informatycznych oraz znaczenie auditu zabezpieczeń dla skutecznej realizacji tej polityki. System informacyjny jest tak bezpieczny, jak bezpieczny jest jego najsłabszy element. Każda organizacja powinna, a czasami z uwagi na obowiązujący system prawny - musi, zabezpieczyć dane, które są w jej posiadaniu. W tym zadaniu dużą pomocą okazuje się polityka bezpieczeństwa informacji. Określa ona podstawowe zasady ochrony informacji w przedsiębiorstwie, sposoby ich przetwarzania niezależnie od medium, na jakim się znajdują (papierowe, informatyczne). Swoim zasięgiem obejmuje ludzi, sprzęt, oprogramowanie oraz bezpieczeństwo fizyczne, logiczne i komunikacyjne przetwarzanych informacji.
EN
This report investigates into a strategy problem, computer system protection policy and the importance of security audit for the efficient realisation of this policy. Information system is as safe as its weakest element. Every organisation should and sometimes has to, regarding obligatory legal system, protect the possessed data. In this case, security policy may be very helpful. It determinates the basic rules of the information protection in the company, the ways of its processing, regardless of the medium (paper, computer). Its range comprises people, equipment, software and physical, logical, communicative security of the processed information.
PL
Towarzyszy każdemu przejawowi ludzkiej aktywności. O ile go nie determinuje, to stara się opisać i uporządkować według swoich reguł. Teraz otworzyły się dla niej nowe możliwości, dotychczas niezbadane - ogromne obszary sieci globalnych. Ludzka działalność na tym polu podporządkowuje się zapewne jej prawom - prawom ekonomii.
EN
For today's economy, information is a factor that affects the company's value as much as traditional production factors: capital, or labour. Next to land, labour and capital, information is considered the fourth production factor, performing various functions, dependent on its use, management level, managers' foresight and activity, and the complexity of the activity's results. Greater value of information results from more intense competition on all the levels and dimensions of business activity. The market economy is characterized by a constant process of interplay between the supply and demand created by market players, hence a great demand for clear, synthetic and relatively comparable information. The economic situation of the company, as well as the conditions specific for the industry also affect the company's results. To maximize the economic effect of the information, the companies should develop fast-reaction systems supported by computer science, which would reduce the gap between the tasks. The information is gathered usually in the environment, hence it is of great importance to realise that not all the company's information needs are rational, and that their full satisfaction leads to an enormous increase in real costs of its acquisition. It is also significant to distinguish between the needs related to decision-making, and the information needs themselves.
PL
Często próbując uzyskać informacje na temat otaczającego nas środowiska nie jesteśmy pewni, które i w jaki sposób możemy otrzymać. Tymczasem istnieją jak najbardziej prawne podstawy uzyskania informacji o stanie środowiska naturalnego, które mają charakter publiczny. Ogólne przepisy w tym zakresie zawiera Konstytucja RP (DzU Nr 78, poz. 483) a szczególnie wykaz informacji podlegających udostępnieniu znajduje się w Ustawie z 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.
EN
Purpose: The main aim of the study was to obtain feedback from patients with endometrial cancer on the quality of information provided to them prior to surgery. An additional aim was to correlate these opinions with sociodemographic factors. Material and methods: One hundred and twenty-three patients with endometrial cancer diagnosed by means of tissue sampling, treated surgically at the Department of Gynecology and Obstetrics in Rzeszów, Poland in 2012–2014 were enrolled in a prospective cohort study. The questionnaires used were: EORTC QLQ-C30 and QLQ-INFO25, completed before discharge from hospital. Statistical analysis assessed the influence of ordinal categorical variables by means of rank correlation analysis. For nominal variables, the mean and median values in the groups compared were calculated, and then the difference in the distribution of the domains of information quality in these groups was estimated using the Kruskal–Wallis test or the Mann–Whitney test. Results: According to data supplied by the patients who filled out INFO-25, they received the largest amount of information about medical tests (60.3%) and the disease itself (55%). They were informed less adequately about treatment (43.4%), and the scarcest information was provided in regard to follow-up (28.5%). The helpfulness of the information received (64.5%) was assessed the highest. Overall quality of their life amounted to 55 ± 22. A low correlation was found between the assessment of information and the quality of life. A younger age, higher level of education and having a partner correlated with a higher score awarded to the information received. Conclusion: The assessment of the quality of the information provided preoperatively depends on the individual characteristics of the recipient, which should be taken into account in the information process. In addition, more attention should be paid to the provision of information concerning the treatment protocol and follow-up.
PL
Cel: Głównym celem niniejszej pracy było uzyskanie od pacjentek z rakiem endometrium opinii na temat jakości informacji przekazanych im przed operacją. Dodatkowym celem było skorelowanie tych opinii z czynnikami socjodemograficznymi. Materiał i metody: Prospektywnym badaniem kohortowym objęto 123 chore z rakiem endometrium potwierdzonym w badaniu histopatologicznym, leczone operacyjnie w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Rzeszowie w latach 2012–2014. W badaniu zastosowano kwestionariusze EORTC QLQ-C30 i QLQ-INFO25 wypełniane przed wypisem z oddziału. W analizie statystycznej za pomocą analizy korelacji rang oceniono wpływ czynników mających charakter porządkowy. W przypadku czynników o charakterze nominalnym wyliczano wartości średnie i wartości środkowe w porównywanych grupach, a następnie za pomocą testu Kruskala–Wallisa lub testu Manna–Whitneya oceniano różnicę w rozkładzie miar jakości informacji w tych grupach. Wyniki: Z danych uzyskanych od pacjentek, które wypełniły moduł INFO25, wynika, że najwięcej informacji otrzymały one na temat badań (60,3%) i choroby (55%), mniej dowiedziały się o leczeniu (43,4%), a najmniej o jego kontynuacji (28,5%). Chore oceniły najwyżej przydatność informacji (64,5%). Ogólna jakość ich życia wynosiła 55 ± 22. Wykazano niską korelację między oceną informacji a jakością życia. Z lepszą oceną uzyskanych informacji wiązały się młodszy wiek, wyższy poziom wykształcenia i bycie w związku partnerskim. Wnioski: Ocena jakości informacji przekazywanych w okresie przedoperacyjnym jest uzależniona od indywidualnych cech odbiorcy, co należy uwzględnić w procesie informowania. Ponadto należy zwrócić większą uwagę na przekazywanie informacji odnośnie do zasad leczenia i jego kontynuacji.
EN
The inquired farmers most of all appreciate outside sources of information such as: magazines, TV programmes and advisers. In spite of in frequent meetings with the adviser, farmers appreciate this kind of contact. They look forward to individual talks which take place all through the year. More than half the farmers want to have contacts with general agriculture advisers who offer not only verbal advice but also help in applying innovations or in the rational purchase of production means. Farmers appreciate technological advice to a greater extent than economical advice.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemów związanych z zarządzaniem informacją oraz poszukiwanie zrównoważonych relacji i właściwych proporcji pomiędzy rozwojem innowacji przedsiębiorstw logistycznych a bezpieczeństwem przetwarzanych przez nie informacji. Informacja, jako jeden z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, powinna być obiektem szczególnej troski. Dlatego też, w artykule omówiono takie kwestie związane z zarządzaniem informacją jak: rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w tym składowe systemu informatycznego, normalizacja i standaryzacja analizowanych procesów, bezpieczeństwo informacji - jego składowe i organizacja oraz zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa informacji. Przeanalizowane zagadnienia pozwoliły wyłuszczyć najistotniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem informacji w relacji do funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw logistycznych.
EN
The aim of the article is to present the problems associated with management of information and searching for balanced relationship and an appropriate balance between the development of innovation, logistics companies and security they process information. Information, as one of the most valuable corporate resources, should be the object of particular concern. Therefore, this article discusses such issues connected with management of information as: the role of information management, including components of an information system, normalization and standardization of the analyzed processes, information security - its components and the organization and management of risk in the system of information security. The analyzed materials helped to conclude the most important issues related to information security in relation to the opera-tion and development of logistic companies.
PL
Artykuł prezentuje kwestię znaczenia informacji dla doskonalenia procesu produkcyjnego. Rozważaniami objęto implementację procesu informacyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wdrażającym Total Quality Management oraz określono źródła informacji ważnych dla procesu produkcyjnego.
EN
The paper desribes the meaning of information in the production process improvement. Implementation of an information process in a manufacturing company applying the Total Quality Management is considered. There are also presented sources of information essential for the production process.
20
Content available remote Informacja - zasobem i kreatorem możliwości zatrudnienia
80%
EN
The main purpose of the article is thesis, that information especially thanks to using information and telecommunication techniques is a reason of workplaces arising. It is connected with separating so-called information sector in economy. Authoress presents different depictions of this problem and characterizes information as a factor production, resource, product, service and consumption good.
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.