Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2302

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 116 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prognozowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 116 next fast forward last
PL
Prognozowanie polega na określaniu wartości parametru przy jednoczesnym zachowaniu stałości lub tendencji zmian wybranych charakterystyk. Jednocześnie istnieją kryteria oceny jakości prognozy. Fakt ten sugeruje celowość poszukiwania nie tyle innych metod prognozowania (charakteryzujących się lepszymi cechami jakościowymi), ile w ramach danej metody innych parametrów funkcji prognostycznej. Taką możliwość zapewni nam iteracyjność procedur genetycznych. Inną zaletą metod genetycznych jest ich elastyczność, jeżeli chodzi o postać funkcji przystosowania oraz mnogość form funkcji prognostycznych, z których można wyłonić najbardziej adekwatnie opisującą badane zjawisko.
5
Content available remote Tuning parameters of the simple forecasting models
80%
EN
Tuning parameters of two simple forecasting models is considered: the exponential smoothing model and the Holt model. For the first one a formula is derived which might be used instead of widely applied searching method. For the second, the object function for opimisation procedure is suggested. This object function is not based only on an error in the past but it also includes a penalty term for an excessive change of the forecasted variable. An illustrative example is attached.
PL
W artykule przedstawiono metody wyznaczania parametrów dla dwóch prostych modeli prognostycznych: modelu wygładzania wykładniczego i modelu Holta. Dla pierwszego z nich zamiast metody poszukiwawczej proponowany jest prosty wzór. Dla drugiego formułowana jest funkcja celu dla procedury optymalizacyjnej. Ta funkcja celu obejmuje nie tylko błąd obliczony dla danych z przeszłości, lecz również zawiera składnik kary za zmiany zmiennej prognozowanej. Dołączony jest przykład ilustrujący.
8
80%
PL
W artykule przedstawiono schemat postępowania przy prognozowaniu okresu użytkowania wyrobów budowlanych. Obejmuje on określenie danych wyjściowych, wybór lub zaplanowanie badań, analizę danych i przedstawienie wyników. Schemat jest uniwersalny, dlatego może być zastosowany do wszystkich typów wyrobów budowlanych.
EN
This paper outlines a systematic approach for service life prediction of building materials. It includes the identification of needed information, the selection or development of tests, the interpretation of data and the reporting of results. It is intended to be universal and, therefore, applicable to all types of building materials.
9
Content available remote Prognozowanie przestrzennego obciążenia mocą elektryczną
80%
PL
Niezbędnym elementem efektywnego planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych jest znajomość prognozy wielkości i geograficznej lokalizacji popytu na moc elektryczną, dla różnych prawdopodobnych scenariuszy. Przygotowania do budowy nowych lub rozbudowy istniejących urządzeń zajmują z reguły kilka lat, co oznacza, że inwestycje muszą być planowane z kilkuletnim - pięć lub więcej - wyprzedzeniem. Prognozowanie przestrzennego obciążenia daje przedsiębiorstwom dystrybucyjnym możliwość wcześniejszego przygotowania się do przyszłego wzrostu obciążenia. Zapobiegliwe przedsiębiorstwa dystrybucyjne mogą nabywać tereny, które będą leżały w cen-trum obciążenia, pod budowę stacji transformatorowych i prawa do dróg dojazdowych do tychże stacji. Artykuł niniejszy przedstawia zarys metody małoobszarowego prognozowania przestrzennego obciążenia mocą elektryczną z uwzględnieniem procesu urbanistycznego przekształcenia terenu.
EN
A necessary elements of effective power system planning is the knowledge of forecast of scale and geographic location power demand, under different possible scenarios. Arrangements for new or expanded facilities normally require several years, meaning that investments must be plan several years - five or more - ahead. Spatial load forecasting gives utilities possibility to prepare to earlier for the future load growth. Provident utilities will be able to buy sites, which will be in center of load, for building substations and connecting roads of way to these substations. This paper outlines small-area spatial electric load forecasting method to take urban re-development considerations
PL
Działania w kierunku poszukiwań oszczędności energii z punktu widzenia całej gospodarki, a przede wszystkim przemysłu są ciągle aktualne. Analizy gałęziowe zużycia energii w przemyśle wykazują, że istnieją możliwości zmniejszenia energochłonności w przemyśle maja istotne znaczenie przy planowaniu i prognozowaniu gdyż dają możliwość zoptymalizowania gospodarki paliwowo-energetycznej. Problem energooszczędnego i ekonomicznego użytkowania energii w przemyśle wymaga analiz na tle dostaw energii, substytucji nośników energii, stosowanych technologii i ograniczeń ekonomicznych.
15
Content available Prognoza zamulania małego zbiornika wodnego
80%
PL
Opracowano prognozę zamulania małego zbiornika wodnego znajdującego się na cieku nieobjętym obserwacjami hydrologicznymi. Brak danych o wielkości przepływów i koncentracji rumowiska unoszonego oraz wielkości transportu rumowiska wleczonego, skłania do zastosowania metod pośrednich. Umożliwiają one określenie ilości rumowiska dopływającego do zbiornika. Badaniami wielkości zamulania objęto zbiornik w Narożnikach, znajdujący się na potoku Dęba. W obliczeniach dostawy rumowiska do zbiornika zastosowano metody Reniger-Dębskiego, Brańskiego i DR-USLE. Przeprowadzono badania terenowe w celu określenia sposobu zagospodarowania zlewni badanego zbiornika. Określono rodzaj gruntu i jego skład z obszarów użytkowanych rolniczo i z terenów leśnych. Wyniki prac terenowych umożliwiły wyznaczenie parametrów równania strat glebowych, stanowiącego podstawę obliczeń metodą DR-USLE. Obliczony stopień zamulania, na podstawie pomiarów wielkości zamulania zbiornika, wynosi 0,58%. Obliczono wzorem Gončarova zamulanie zbiornika w kolejnych latach eksploatacji. Wyniki prognozy wielkości zamulenia po 4 latach eksploatacji porównano z wynikami pomiarów. Najwyższą zgodność wyników prognozy zamulenia opracowanej na podstawie wyników pomiarów uzyskano z wynikami prognozy, w której średni roczny transport rumowiska obliczono metodą DR-USLE. Stwierdzono, że wyłącznie zbiornika z eksploatacji, w wyniku zamulenia stanowiącego 80% jego pojemności pierwotnej, nastąpi po ponad 1100 latach.
EN
A forecast of silting was developed for a small water reservoir on a watercourse not included in hydrological observations. Lack of data on the flow volumes, sediment concentration and suspended load transport suggest the use of indirect methods. These make possible determining the amount of sediment amount supplied to the reservoir. Studies on silting volume covered a reservoir at Narożniki situated on the Dęba stream. The methods of Reniger-Dębski, Brański and DR-USLE method were used in computations of sediment supply to the reservoir at Narożniki. Field studies were conducted to determine the way of management of the studied reservoir catchment. The kind of ground and its composition in the agriculturally used areas and forest sites were determined. The results of field works made possible to fix the parameters of the universal soil loss equation, which is the basis for computations using DR-USLE method. The silting degree computed on the basis of the reservoir silting measurements is 0.58%. The reservoir silting in successive years of its operation was calculated using Gončarov formula. The results of silting forecast after four years of operation were compared with the results of measurements. The highest compatibility of results for silting forecast developed on the basis of measurements was obtained knowing the average annual sediment transport computed using DR-USLE method. It was found that excluding the reservoir from operation due to silting of the 80% of its initial capacity, will occur after over 1100 years.
18
Content available remote Prognozowanie przychodów całkowitych w JIT na rok 2020
80%
PL
W artykule został sformułowany problem badawczy dotyczący analizy, oceny i prognozowania przychodów całkowitych przedsiębiorstw JIT (Logistic Just in Time) w ujęciu miesięcznym na rok 2020. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu badań dotyczącą przychodów oraz prognozowania. Badania rozpoczęto od nakreślenia wykresu liniowego danych pierwotnych. Oceną obserwacji wzrokowej było zaobserwowanie tendencji w postaci trendu i sezonowości. Użytymi w artykule narzędziami badawczymi potwierdzono istnienie prawidłowości w rozpatrywanych danych retrospektywnych. Krytyczna analiza literatura dotycząca prognozowania, pozwoliła na wybór metody wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa do prognozowania danych pierwotnych na przyszłość. Uzyskane prognozy zostały poddane analizie i ocenie.
EN
The article presents a research problem concerning the analysis, evaluation and forecasting of total revenues of JIT (Logistic Just in Time) enterprises in monthly terms for 2020. An analysis of the literature on the subject of revenues and forecasting was conducted. The study began with creating a line graph of primary data. Regularities in the form of trends and seasonality were the evaluation of visual observation. The research tools used in the article confirmed the existence of regularities in the retrospective data under consideration. Critical analysis of the literature related to forecasting has enabled the selection of the Holt-Winter’s exponential smoothing method for the forecasting of primary data for the future. The obtained forecasts were analyzed and evaluated.
first rewind previous Strona / 116 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.