Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1555

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Enterprise development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
XX
Analizując skalę i metody wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i Walutowej, a także bezpośrednio przez organa wspólnot europejskich, nie sposób nie zauważyć, że zarówno USA jak i Japonia czynią również wiele dla swych organizacji gospodarczych tego typu. W niniejszej publikacji podjęto próbę zainteresowania Czytelnika mało znanymi działaniami rządu japońskiego w celu zwiększenia skali tworzenia i uruchamiania w większej skali małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii. (fragment tekstu)
XX
Artykuł przedstawia zastosowanie analizy skupień do oceny zmian w rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych oraz dokonuje porównania ich ewolucji strukturalnej. Autor opisuje również sposób optymalizacji ekonomicznej oceny stanu rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an application of cluster analysis to evaluate changes in the development of industrial enterprises and a comparison of their structural evolution. The author also describes how to optimize the economic evaluation of the state of development of industrial enterprises.(original abstract)
XX
Omówiono wzrost wymagań wobec podmiotów gospodarujących. Przedstawiono konieczność zmian w przedsiębiorstwach i ewolucyjny proces doskonalenia przedsiębiorstwa. Pokazano działania przedsiębiorcze i innowacyjne podmiotów.
EN
In the field of creating models of companies' development, their strategies and competition, various conditions can be analysed, various factors determining success or failure, various competences, resources and even management methods. This requires flexibility and numerous adjustments to both anticipated changes and the ones in progress (innovativeness, competitiveness, relative advantage over competitors). Most of the transformations in the scope of basic economic relations are and will be conditioned by innovations. Companies' development tendencies towards strategic development aimed at the innovation process have become popular in developed countries in recent years. It is reflected in business entities' abilities to undertake various types of activity at the same time (new products, new technologies, research and development, designing, project management, marketing, logistics, intellectual capital as a source of competitiveness improvement, balanced score-card in value management). The new phenomena and tendencies mentioned above require more intense innovativeness, changes in ownership structure, national and international innovation policy, strategies, management methods, as well as the change in the way they operate on domestic and international markets. Variety and change are two most characteristic features of today's companies. (original abstract)
XX
Zestaw uwarunkowań rynkowych oddziałuje łącznie, podobnie jak czynniki związane z systemem gospodarczym, na warunki rozwoju przedsiębiorstw. Ilość zjawisk i czynników składających się na kompleks uwarunkowań rynkowych rośnie i zmienia się w ostatnich czasach niezwykle dynamicznie, w sposób niewątpliwie bardziej burzliwy i mniej przewidywalny niż w przypadku rozwiązań systemowych. (fragment tekstu)
EN
The article identifies various prerequisites of enterprise success dividing them into external - independent from the company, and internal - dependent on its initiative. Nowadays the external conditions are changing character and creating less propitious market environment. This establishes new high expectations towards enterprise internal success factors. (original abstract)
XX
W artykule opisano metodyczne podejście do oceny poziomu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych na podstawie wyników badania dynamiki wskaźników ekonomicznych produkcji i działalności gospodarczej. Autor przedstawia determinanty produktywności, wydajności i efektywności, które wpływają na rozwój korporacyjny przedsiębiorstw oraz wyjaśnia, w jaki sposób stymulują one innowacyjne zmiany organizacyjne i ekonomiczne w działalności produkcyjnej i gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes a methodical approach to assessing the level of and prospects for the development of industrial enterprises based on results of a study investigating the dynamics of economic indicators of production and economic activity. The author presents determinants of productivity, efficiency and effectiveness which affect corporate development of enterprises and explains how they stimulate innovative organizational and economic changes in production and economic activity.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu, jaki może wywierać przywództwo strategiczne na możliwości rozwoju organizacji. W artykule przedstawiono istotę przywództwa strategicznego z uwzględnieniem różnic między przywództwem a przywództwem strategicznym. Zostały zaprezentowane cztery typy przywództwa strategicznego: innowator autokratyczny, strażnik status quo, innowator partycypacyjny oraz menedżer procesów, które przez kreowanie i zmienianie sześciu strategicznych sił (kultury, struktury, strategii, technologii, przywództwa i otoczenia) wpływają na możliwości rozwojowe danego przedsiębiorstwa. Artykuł został przygotowany na podstawie studiów literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the impact of strategic leadership on opportunities of organizations growth. There is presented the essence of strategic leadership including the differences between micro and strategic leadership. There are also presented four strategic leadership types: high-control innovator, status quo guardian, participative innovator, process manager which create and change six strategic forces (culture, structure, strategy, technology, leadership, and environment). The article is based on the literature study. (original abstract)
XX
Samorządy regionalne mogą istotnie wpływać na kształtowanie klimatu społeczno-gospodarczego na swoim obszarze. Poprzez system dotacji unijnych mogą one oddziaływać na poprawę warunków funkcjonowania rodzimych przedsiębiorstw oraz zachęcać do inwestowania zewnętrzne podmioty. Pomoc publiczna świadczona przez samorząd regionalny w ramach programów operacyjnych ma w swym założeniu wzmocnić konkurencyjność miejscowej gospodarki, tworzyć miejsca pracy oraz oddziaływać na powstawanie inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia pomocy publicznej jako istotnego instrumentu oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę regionalną. W artykule zostaną zatem poruszone kwestie związane z pomocą publiczną występującą w regionalnych programach operacyjnych, a w szczególności omówione zostają rodzaje i instrumenty pomocy, poziomy wsparcia w relacji z beneficjentami oraz wskazana zostanie skala wsparcia udzielanego w Polsce w obecnej perspektywie finansowej UE. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the Author shows that regional government should take into consideration public measures to encourage investments and creating work places, which very often have to confront against difficulties in accessing funds. The main goal of this paper is to identify the importance of public aid as an instrument of state influence on the economy and to discuss the role and the main conditions for applying the public aid on the regional level. On the basis of empirical data will also be assessed using a system of Regional Operational Programme (RPO) support in Poland (original abstract)
XX
Przedstawiono bilansowe aspekty amortyzacji. Przybliżono problematykę związaną z odpisami amortyzacyjnymi dla potrzeb strategicznego rachunku kosztów. Omówiono finansową funkcję amortyzacji.
EN
Companies operating on the competitive market In order to hold on that market hale to incest incessantly. Howeve, investmens require having adequate financial funds. One of the internal sources of financial funds is depreciation. It is the instrument of balance policy. Within this policy depreciation I divided into to aspects: commercial and tax aspect as the part of financial accouting and decisional aspect as the part of strategic cost account. Differentiation of these two aspects of the depreciation let the company provide proper depreciation account and make proper decisions into this matter. The paper presents model of depreciation account called LRE and its essence by regular depreciation deductions. (original abstract)
XX
Współczesna ekonomia wskazuje na istotną rolę czynników niematerialnych w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, wśród których ważne miejsce zajmuje prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Celem artykułu jest wykazanie roli nakładów na badania i rozwój w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono na przedstawienie nakładów na B+R jako stymulatora rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu gospodarczego. Zidentyfikowano uwarunkowania wypływające na skłonność przedsiębiorstw do prowadzenia badań oraz dokonano oceny terytorialnej i sektorowej skłonności do prowadzenia działalności badawczej w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie UE. (abstrakt oryginalny)
EN
In the contemporary economy an effective use of knowledge is becoming the most important factor in creation of the enterprise's value. lt is widely agreed that research and technological advance-ment together with the availability of a highly skilled workforce are among the key factors for innova-tion and competitiveness. The growth of expenditure on research and development (R&D) influences the growth of the enterprise productiveness what in the long period has the impact on the develop-ment of the enterprise and the growth of his value. Worthy of notes is that only such researches whose results were implemented in the figurę of the innovation have influence on the development of the enterprise. In this context, the special focus should be put on the researches manage within the enter¬prise which favour improving and creating new products and processes. The main aim of this paper is the Identification of R&D as the determinant of the enterprise's value growth. The special focus is put on the assessment of the enterprises' tendency in the aspect of R&D activities.(original abstract)
XX
Współdziałanie gospodarcze jest jedną ze strategii wzrostu przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano wybrane formy typu: umowy wyłączności sprzedaży, franchisingu, outsourcingu oraz zrzeszeń branżowych, które wspierają rozwój małych przedsiębiorstw. Przedstawiono również część wieloetapowych badań empirycznych prowadzonych w grupie 115 małych przedsiębiorstw na temat wybieranych przez nie form współdziałania gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic cooperation is one of the strategies of the growth of companies. The article presents the selected types of contract forms: exclusive sales, franchising, outsourcing and associations that support small business development. It also presents part of empirical research conducted in the group of 115 small businesses on forms of economic cooperation which was chosen by them. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest uświadomienie znaczenia jednego z wymiarów kultury narodowej, jakim jest męskość versus kobiecość, dla rozwoju przedsiębiorstwa. Przyjęto tutaj explicite założenie, że rozwój firmy jest powiązany z kulturą i wartościami kraju, w którym rośnie i działa. Wynika to pośrednio z założenia, że kultura firm jest w dużym stopniu zdeterminowana kulturą narodową. Męskość versus kobiecość to wymiar kulturowy, który odnosi się do stereotypowych ról, zachowań, działań i cech związanych z daną płcią. Przedstawione w artykule zagadnienia, rozważania i wnioski powstały na podstawie studiów literatury przedmiotu, wyników badań empirycznych i doświadczeń własnych autorki. (abstrakt oryginalny)
EN
This article indicates the fundamental influence of national cultural dimension - masculinity versus femininity- on company's development. An explicite taken statement says that company's development is related to the culture and values of the country it grows up and operates. Implicite this is brought from an assumption that organisational culture is to a large extent determined by national culture. Femininity versus masculinity is a set of roles, behaviour, activities and attributes that a society generally associates with women or men. The presented problems, considerations and conclusions in this paper are based on literature studies and literature studies results of empirical research and author's own experience. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł opisuje problematykę zasobów, ich redundancji i budowania wzrostu organizacji przez kształtowanie odpowiednich nadmiarów zasobów. Ostatni punkt stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy odpowiednia konfiguracja zasobów i ich redundancja może być impulsem do rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of resources, resources redundancy, and developing organisation growth by creating appropriate resources redundancy. The last part of the article is an attempt to answer the question whether appropriate resources configuration and resources redundancy can be the impulse for enterprise growth. (original abstract)
XX
Zarządzanie przedsiębiorstwem staje się obecnie coraz trudniejsze ze względu na szybkie zmiany zachodzące w jego otoczeniu, zwiększone ryzyko działania oraz dużą niepewność przewidywania przyszłości. Jednocześnie, przedsiębiorstwo chcąc rozwijać się czy nawet tylko ;przetrwać musi swymi decyzjami strategicznymi sięgać coraz dalej w przyszłość. W latach 80 nastąpiła kolejna reorientacja w procesach zarządzania. Centralnym problemem było rozwiązywanie sprzeczności między tradycyjną działalnością przedsiębiorstwa a koniecznością ekspansji w nowych obszarach jego funkcjonowania. Za najnowsze jakościowe zmiany w systemie zarządzania należy uznać tzw. globalne zarządzenie i zaostrzenie się konkurencji światowej powodujące przejście do konkurencji międzynarodowej do globalnej , szybki proces starzenia się wyrobów, elastyczne systemy wytwarzania i produkcji "just in time" oraz dywersyfikację produkcji i rozwój konglomeratów.(fragment tekstu)
XX
Przedstawiono podstawowe przyczyny i korzyści rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Omówiono wybrane relacje ekonomiczne, charakteryzujące kondycję sektora MSP oraz czynniki ograniczające ich rozwój.
EN
The paper analyzes the development of a sector of small and medium-size enterprises in Poland in the period of political transformation. (short original abstract)
XX
Małe i średnie przedsiębiorstwa - właśnie ze względu na skalę przedsięwzięcia - są w ograniczonym stopniu obecne na rynku. Ich zakres działania obejmuje najczęściej rynki lokalne, firmy te nie mają odpowiedniego wyposażenia kapitałowego, tak więc inwestowanie w nie wiąże się ze znacznym ryzykiem. Autor rozpatruje warunki, jakie muszą być spełnione, by rozwój tej grupy firm mógł dokonywać się w sposób zadowalający; wskazuje się na ograniczanie roli państwa jako producenta (artykuł dotyczy RFN), na konieczność usunięcia zbędnych przy tej skali produkcji obciążeń natury biurokratycznej, stwarzanie dogodnych warunków (przez państwo) do wprowadzania innowacji oraz popieranie eksportu omawianej grupy przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
XX
Gotowość do podejmowania ryzyka można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: mikroekonomicznej /przedsiębiorstwa/, jako wypadkową oddziaływania otoczenia instytucjonalnego i nieinstytucjonalnego oraz jednostkowej, jako cechę zachowań kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Przedmiotem niniejszego opracowania jest drugi aspekt gotowości do ryzyka, aspekt nadzwyczaj subiektywny i zróżnicowany. Mając świadomość złożoności tego zagadnienia, podjęto próbę empirycznej eksploracji mechanizmów rządzących zachowaniami kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych. (fragment tekstu)
XX
Neoklasyczna teoria rozwoju przedsiębiorstwa zakłada, iż zarówno w krótkim, jak i w długim okresie głównym celem firmy jest maksymalizacja zysku. Jednakże już na początku lat 40. XX w. badacze zwracali uwagę na sprzeczność tych założeń z działalnością korporacji, gdzie nastąpiło oddzielenie własności od zarządzania oraz wzrost znaczenia menedżerów. Na fali tych zmian powstały alternatywne koncepcje rozwoju przedsiębiorstwa. W artykule została przedstawiona ewolucja poglądów dotyczących przedsiębiorstwa w perspektywie wybranych teorii menedżerskich. Zdaniem autorów ich główne założenia są nadal przydatne do analizy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The neoclassical theory of business development assumes, that both in the short and in the long term the main objective of a company is to maximize profit. However, at the beginning of the '40s in the 20 century, researchers have pointed out the contradiction of these objectives with activities of a corporation, where ownership was separated from management and the im- portance of managers has grown. In the wake of these changes, some alternative approaches to enterprise development have appeared. The evolution of views which concern enterprise, in perspective of selected managerial theories, is presented in this work. According to the authors, their main assumpions are still useful to analyze the functioning of contemporary companies. (original abstract)
XX
Jak pokazały ostatnie dziesięciolecia, rozwój gospodarek krajów europejskich uzależniony jest od warunków, jakie one stwarzają dla tworzenia potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w ramach realizowanej polityki gospodarczej. To, że przedsiębiorstwa te stanowią siłę napędową raczej nie trzeba udowadniać. Potwierdzają to bowiem liczne badania prowadzone w tym zakresie przez niezależne instytucje w ciągu ostatnich lat. W Polsce dynamiczny rozwój MSP przypada na okres ostatniego dwudziestolecia, co związane jest z uzyskaniem swobody w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzeniem zasad wolego rynku (tzw. plan Balcerowicza). Jak pokazują ostanie dane, przedsiębiorstwa te stanowią 99,8% wszystkich podmiotów czynnych w gospodarce (z czego 96% przypada na podmioty mikro, 3% na małe oraz ok. 2% na średnie), generując ok. 47% PKB oraz zatrudniając średnio 60-70% osób czynnych zawodowo1. Pomimo tego, że cały sektor MSP stanowi tak ogromny potencjał gospodarczy, w ujęciu jednostkowym przedsiębiorstwa te są słabe ze względu na ograniczone zasoby materiale i niematerialne, będące następstwem ich wielkości i co za tym idzie, ich ograniczonych możliwości w dostępie do zewnętrznych źródeł pozyskania tych zasobów. (fragment tekstu)
EN
The development of the SME innovation potential is one of the conditions of the competitiveness growth in the national and world's market. In the consequence of it, the enterprises are motivated to increase own sustainable sources of, capital (funds), knowledge, human resources, etc. This article is aimed to estimate of the present needs of The SME which have not been realised so far, and the realisation of them is necessary for the future development of this sector. The included analyse is based on the own research. original abstract)
19
100%
XX
W niniejszej pracy przedstawiono analizę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Łodzi i województwie łódzkim wykorzystując publikowane i niepublikowane dane GUS i inne raporty i opracowania. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przedsiębiorstwa gastronomiczne w województwie łódzkim i w Łodzi rozwijają się intensywniej niż w skali kraju. Ogólna liczba przedsiębiorstw gastronomicznych rośnie i wzrost dotyczy wszystkich rodzajów placówek, czyli restauracji, barów, punktów gastronomicznych oraz stołówek. Dominują przedsiębiorstwa należące do mikro przedsiębiorstw zatrudniające do 9 osób. Wśród uwarunkowań rozwoju należy przede wszystkim podkreślić ogólnie dobre nastroje rynkowe, wzrost dochodów w gospodarstwach domowych oraz zmiany w stylu życia mieszkańców dużych miast. Wpływ na stale rosnące przychody z działalności gastronomicznej ma też duży ruch turystyczny w Łodzi oraz przybywający do Łodzi przede wszystkim pracownicy z innych państw europejskich, którzy chętnie spędzają czas w łódzkich lokalach gastronomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents an analysis of conditions for the development of enterprises catering in Lodz, Lodz region using published and unpublished data GUS and other reports and studies. Analyses show that the gastronomy companies in Lodz region and in Lodz develop more intensively than in the country. All enterprises catering to grow and increase applies to all types of facilities: restaurants, bars, eateries and canteens. Dominated by companies belonging to micro-enterprises employing up to 9 people. Among the conditions of development must be emphasized generally good market sentiment, the growth of household income and changes in the style of life of the inhabitants of large cities. Impact on steadily increasing revenues from restaurant business also has a large tourist traffic in Lodz and coming to Lodz, mainly workers from other European countries who are willing to spend time in Lodz eateries. (original abstract)
EN
Categorization as a multi-criteria aggregate assessment can be used not only to assess company development capacity but can be successfully applied as a procedure to select strategic planning options. Categorization can also determine changes in all areas of company activity and in project management or the administration of programmes. (fragment of original text)
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.