Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Background. Prevalence of malnutrition among hospitalized patients is a common issue increasing the morbidity and mortality rate. In response to the aforementioned problem the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) stated an action plan to fight malnutrition and created in 2004 the global health project named NutritionDay (nD) - a single-day, population based, standardized, multinational cross-sectional audit which is performed worldwide in hospitals and nursing homes. Objectives. To present selected NutritionDay (nD) results from Poland describing the nutritional situation of hospitalized patients in 2006 – 2012 compared to other countries participating in nD study. Material and Methods. Data were collected in nD study through voluntary participation all over the world during seven years - from 2006 to 2012. Data collection was performed on ward level by staff members and patients using standardized questionnaires. The data were analyzed by the Vienna coordinating centre using the Structured Query Language (“my SQL”) - an open source relational database management system as well as the Statistical Analysis System version 9.2 (SAS). Results. In Poland 2,830 patients were included in the study during a 7-year survey, while 5,597 units recruited 103,920 patients in the world (nD reference). About 45% of the patients had a weight loss within the last 3 months prior to admission (same for nD references); 58.34% reported a decrease in eating during last week (54.85% in case of nD references). Food intake at nD illustrated that 60.55% of the patients ate half to nothing of the served meal (58.37% in the case of nD references). For both Poland and other countries participated in audit at the time of detection of malnutrition on the half of hospital wards wasn’t reported any action aimed at combating this phenomenon. Conclusions. Malnutrition of hospitalized patients in Poland was found comparable to the rest of the world. These results reflects the fact that malnutrition is a common issue among hospitalized patients all over the world and it would be recommended to continue the action plan to fight against malnutrition commenced by the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) on international and national level.
PL
Wprowadzenie. Występowanie niedożywienia wśród hospitalizowanych pacjentów jest zjawiskiem powszechnym, przyczyniającym się do zwiększenia stopnia powikłań i śmiertelności. W odpowiedzi na ten problem, Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) w 2004 roku utworzyło ogólnoświatowy projekt zdrowotny NutritionDay (nD), będący jednodniowym, dobrowolnym i wystandaryzowanym badaniem przeprowadzanym na całym świecie. Cel. Celem pracy było zaprezentowanie wybranych wyników badania NutritionDay (nD) przeprowadzonego w Polsce w latach 2006 - 2012, obrazujących występowanie czynników ryzyka niedożywienia szpitalnego na tle innych krajów uczestniczących w projekcie. Materiał i metody. Dane do projektu nD zbierane były na całym świecie w okresie od 2006 do 2012 roku. Udział w tym badaniu był dobrowolny i polegał na wypełnieniu wystandaryzowanych kwestionariuszy przez pacjentów oraz personel medyczny oddziału uczestniczącego w badaniu. Wszystkie dane uzyskane podczas badania zostały przeanalizowane w biurze projektu nD znajdującym się w Wiedniu, przy pomocy systemu SAS wersja 9.2. Wyniki. W Polsce do badania nD przystąpiło 2.830 pacjentów z 5.597 jednostek medycznych, natomiast na świecie badaniem objęto 103.920 respondentów. Zarówno w Polsce jak i w innych krajach uczestniczących w badaniu ok. 45% pacjentów zgłaszało utratę masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku ok. 60% respondentów z Polski oraz ok. 55% z całego świata odnotowano zmniejszoną podaż pożywienia w tygodniu poprzedzającym badanie. W dniu przeprowadzania badania nD odnotowano, że 60,55% pacjentów hospitalizowanych na polskich oddziałach szpitalnych spożyło mniej niż połowę podanego posiłku, z kolei w pozostałych krajach uczestniczących w projekcie odnotowano ten fakt w przypadku 58,37% respondentów. Zarówno w polskich oddziałach szpitalnych jak i w innych krajach, w momencie rozpoznania niedożywienia, na około połowie z nich nie zostały podjęte żadne kroki mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Wnioski. Skala niedożywienia pacjentów hospitalizowanych na polskich oddziałach szpitalnych jest porównywalna z innymi państwami uczestniczącymi w badaniu. Wynik ten zwraca uwagę na fakt, że niedożywienie jest zjawiskiem powszechnie występującym w środowisku szpitalnym na całym świecie. Dlatego też konieczna jest kontynuacja prowadzenia badań w ramach projektu nD powstałego z ramienia Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki: identyfikacji i analizy strategii obsługi klienta, dostosowanej do specyfiki funkcjonowania badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży spożywczej. W części teoretycznej artykułu omówiono w sposób ogólny: znaczenie budowania i utrzymania relacji z klientem, pojęcie wartości klienta, a także wartości, jaką dostrzega klient podczas jego obsługi. W części empirycznej przedstawiono przyjętą metodykę badań, opierającą się o analizę strategiczną SWOT/ TOWS. Przeprowadzone studium przypadku pozwoliło na wskazanie strategii, którą powinno stosować badane przedsiębiorstwo w zakresie procesu obsługi klienta.
EN
The aim of the article is to present the issues of: identification and analysis of customer service strategy adopted in the surveyed production company in the fat industry sector. The theoretical part of the article discusses in a general way: the importance of building and maintaining customer relations, the concept of customer value, and the value which a customer sees during his or her service. The empirical part presents the adopted research methodology based on the SWOT/TOWS strategic analysis. The case study has allowed to indicate the strategy which the researched company uses in terms of the customer service process.
EN
Studies concerned a glassy fertilizer obtained at the Department Materials the University of Mining and Metallurgy in Krakow. The fertilizer is able to supply plants with a wide range of macro- and microelements. The present study is aimed to define the possibility of increasing the utilization rate of phosphorus contained in glasses by introducing into the soil the phosphorus bacteria Bacillus megaterium var. phospateum that had been isolated from the soil in which the experiment was carried out and grown on a mineral medium. The results showed an increased level of phosphorus in the soil of the treatments. By using the results obtained in the present and previous studies it is possible to determine the soil conditions to plants. It is worth mentioning that the residues of the glassy fertilizer from which nutrients have been leached are compatible with skeletal parts of soil and thus do not pollute the environment.
PL
Przedmiotem prezentowanej pracy jest szkło nawozowe otrzymane w Katedrze Szkła i Ceramiki AGH, mogące dostarczyć uprawianym roślinom szeroki zestaw makro- i mikroelementów. Celem pracy jest określenie możliwości zwiększenia wykorzystania zawartego w szkłach nawozowych fosforu w porównaniu z nawozami pojedynczymi przez wprowadzenie do gleby bakterii fosforowych Bacillus megaterium var. phosphateum wyizolowanych z gleby, na której przeprowadzono doświadczenie i namnożonych na pożywce mineralnej. Otrzymane wyniki wykazuj wzrost zawartości fosforu w glebach nawożonych szkłem nawozowym po wprowadzeniu do niej bakterii. Zestawiając otrzymane wyniki z wcześniejszymi danymi określającymi zachowanie szkła nawozowego w środowisku glebowym, istnieje możliwość opracowania parametrów, w których składniki pokarmowe, a szczególnie fosfor, będą miały największą rozpuszczalność i dostępność dla roślin.
18
Content available remote Isolation and analysis of phospholipids
51%
EN
Different chromatographic methods used for the determination of phospholipids isolated from natural biological membranes have been described. A particular attention is given to the choice of the HPLC technique, and to the separation conditions: stationary phase, composition of mobile phase and detectors.
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury na temat izolacji fosfolipidów z błon biologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie do tego celu techniki HPLC, na warunki rozdziału: fazy stacjonarne, skład faz ruchomych oraz detektory.
19
51%
EN
An ion-selective electrode with a liquid membrane selective to papaverine has been elaborated. The active membrane component is papaverine-tetraphenylborate a com-pound soluble in chlorobenzene. The calibration curve (E = f(log c)) for papaverine is linear in the range from 1 x 10(-5) to 5 x 10 (-2), with correlation coefficient 0.9951 and the slope of 62.6 mV/decade, which is slightly higher than Nernstian. The electrode works correctly in pH range 3.5-5.5. The membrane shows a good selectivity to inor-ganic cations and a weaker selectivity to the studied phenothiazine derivatives (pro-mazine, chloropromazine, prometazine, thioridazine) and atropine. Determinations of papaverine hydrochloride in the pharmaceutical ampoules were carried out by potentiometric titration with sodium tetraphenylborate. The results (agreed within 3%) was found with the active component content declared by the manufacturer, and with parallel spectrophotometric and chromatographic determinations.
PL
Opracowano elektrodę jonoselektywną z ciekłą membraną, czułą na papawerynę. Czynnikiem aktywnym membrany jest para jonowa papaweryna-tetrafenyloboran, rozpuszczona w chlorobenzenie. Krzywa kalibracyjna (E = f(log c)) przedstawia liniową zależność w zakresie stężeń chlorowodorku papaweryny l x 10(-5)-5 x 10(-2) mol 1(-1) (korelacja 0.9951), przy nachyleniu nieco ponad nernstowskim, równym 62.6 mV/dekadę. Elektroda pracuje prawidłowo w przedziale pH = 3.5-5.5. Membrana wykazuje dobrą selektywność w stosunku do kationów nieorganicznych oraz słabszą selektywność w stosunku do przebadanych pochodnych fenotiazyny (promazyna, chloropromazyna, prometazyna, tiorydazyna) i atropiny. Przeprowadzono oznaczenia chlorowodorku papaweryny w preparacie farmaceutycznym metodą miareczkowania potencjometrycznego za pomocą tetrafenyloboranu sodu. Stwierdzono dobrą zgodność (z dokładnością do 3%) wyników oznaczeń z zawartością związku czynnego deklarowaną przez producenta oraz równolegle przeprowadzonymi oznaczeniami metodą spektrofotometryczną i chromatograficzną.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.