Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Production effectiveness indicators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
W artykule wykazano konieczność stworzenia sytemu mierników na potrzeby procesowego zarządzania odlewnią żeliwa. Ukazano, że punktem wyjścia do pomiaru procesów jest analiza procesów pod kątem wymagań i celowości ich przebiegu. Artykuł prezentuje kolejne kroki na drodze do określenia mierzalnych wartości procesów określających ich skuteczność w dążeniu do wytyczonego celu i efektywność wykorzystania zasobów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. W toku analizy stwierdzono, że dla uzyskania poprawy jakości procesu niezbędne jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za procesy cząstkowe, a także skonstruowanie systemu oceny ich działań, którym może być np. niezależny i obiektywny zestaw mierników. Przykład odlewni pokazuje, że przedsiębiorstwo, w którym naprawdę wprowadza się zarządzanie procesowe, musi mierzyć skuteczność procesów, posiadać system nastawiony na proefektywnościowe motywowanie pracowników oraz zbierać informacje na potrzeby oceny efektywności procesów. (fragment tekstu)
EN
The number of factors, that influence quality of a product, increases as a productive processes of companies are more and more complicated. The character of such factors is varied; sometimes they may appear and affect (influence) the productive process simultaneously. Incompatibilities and dissatisfied customer, and finally - losses, appear as a result of ineffective management of a great file of parameters. The paper presents problems connected with the process analysis, their mutual dynamic interdependence when final results are created. It shows a way of casting process estimation by examination of effectiveness and efficiency of particular actions or elements discriminated in processes that determinate the quality level of a final product. (original abstract)
XX
Przedstawiono próbę analizy organizacyjno-ekonomicznej opartej na koncepcji rozliczania pośrednich i bezpośrednich efektów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono wybrane miary i podejścia w badaniu efektywności organizacji, koncepcję rozliczania efektów pośrednich i bezpośrednich, typowe miary efektów, problemy porównywalności efektów i podstawowe kierunki obliczeń oraz zasady i techniki rozliczania efektów.
EN
Effectiveness depends, among other things, on the adjustment of the managerial model to a flexible organization. That adjustment should concern all its spheres, including the methods of analysis its activities. The paper presents an organizational and economic analysis based on the conception of settling direct and indirect effects of the activities. This approach is based on the assumption that the actions (coactions) comprising the processes of functioning of an organization are treated in a dual way - as the actions which create both values and costs. (original abstract)
XX
Celem stosowania wskaźnika produktywności kapitału jest wykorzystanie go do oceny wpływu zaangażowanego kapitału do produkcji na produktywność całkowitą. Przedstawione zostały mierniki kapitału pozwalające ocenić produktywność oraz kierunek zmian w dążeniu do wzrostu produktywności. Zaprezentowano działania logistyczne wpływające na poziom zaangażowanego kapitału. Celem takiego podejścia jest wskazanie kluczowych czynników związanych z zarządzaniem logistycznym i wpływających na produktywność. Dokonano analizy produktywności kapitału na podstawie danych, dotyczących działu gospodarki narodowej w obszarze produkcji żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article described the productivity rate of capital in the company. lntent of the index is to assess the effects of capital involved in production to the productivity. The measures of capital is to assess the productivity and the direction of changes to increase productivity. The article presented logistics activities which affect the level of capital involved. The aim of such an approach is to identify the key factors related to the management of logistics and affecting productivity. An analysis of the productivity of capital on the basis of the national economy department data that deals with manufacture of food products and beverages has been done. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania są niektóre problemy związane z funkcjonowaniem mierników oceny działalności przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności przedstawiono znaczenie oraz funkcje kryterium oceny przedsiębiorstwa. Stwierdzono, że mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa są jednym z wyznaczników dróg osiągania wzrostu efektywności gospodarowania. Przeprowadzona w opracowaniu w sposób syntetyczny analiza rozwiązań w zakresie systemu oceny przedsiębiorstw pozwoliła skonstatować, że mierniki oceny nie pełniły dotychczas stawianych przed nimi funkcji. Występujące sprzeczności między sformalizowanymi miernikami oceny a adresowanymi dyrektywami wywoływały bardzo często postawy antyefektywnościowe. W najlepszym wypadku przedsiębiorstwa powadziły swoisty rachunek dostosowawczy, który nie zawsze gwarantował zbieżność celów przedsiębiorstw z celami ogólnospołecznymi. W związku z powyższym w oparcowaniu sugeruje się taki kierunek zmian w zakresie funkcjonowania gospodarki, który zapewni możliwości pełnego stosowania zasady racjonalnego gospodarowania na szczeblu przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper are some problems connected with functioning of measures of evaluation of enterprises activities. First of all the importance and functions of the criterion of evaluation of enterprise were presented. It was stated that the measures of evaluation of enterprise activity are one of the determinants of the ways of achieving increase in the effectiveness of economy. Synthetic analysis of solutions in the system of evaluating enterprise activity, enabled the author to state that some of the measures of evaluation did not perform functions which they were supposed to perform. Differences between formalized measures of evaluation and addressed directives often induced ant ineffectiveness reactions. In the most favourable case enterprises used specific adjustment calculus which not always guaranted identity of goals of an enterprise with general social goals. In connection with the above the paper suggests such direction of changes in the functioning of economy which would ensure possibilities of full utilization of the principle of rational economy at the enterprise level. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto głównie próbę prezentacji oraz ogólnej charakterystyki systemu wskaźników ekonomicznych dotyczących szeroko rozumianej gospodarki środkami trwałymi w przemyśle. Na tle układu mierników oceny gospodarowania przemysłowym majątkiem trwałym wyeksponowano wskaźnik produktywności środków trwałych jako syntetyczny miernik efektywności tych środków. Ekspozycja wskaźnika produktywności majątku trwałego uwypukliła jego specyficzny charakter, złożoność konstrukcji, a także umożliwiła dokonanie oceny i praktycznej przydatności wartościowej formy tego wskaźnika. Wnioski końcowe udokumentowały również ograniczoność przydatności rozpatrywanego miernika w analizach ekonomicznych interesujących się mniejszymi agregatami środków trwałych (np. pojedynczymi maszynami lub urządzeniami czy grupami według rodzaju rzeczowego). W opracowaniu zaakcentowano także konieczność podejmowania badań przyczynowo-skutkowych mających na celu poszukiwanie precyzyjniejszych form relacji produkcja-majątek trwały. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper undertakes to present and generally characterize the system of economic indicators concerning broadly understood economy of fixed assets in industry. The indicator of productivity of fixed assets as a synthetic measure of the effectiveness of these assets was exposed against the background of the set of measures of evaluation of economy of fixed assets. Exposition of the indicator of productivity of fixed assets showed its specific character, complexity of its construction, and enabled evaluation of practical usefulness of value form of this indicator. Final conclusions also documented the limitations of usefulness of this measure in economic analysis of smaller aggregates of fixed assets (eg. single machines or implements or groups according to type). The necessity of undertaking cause and effect studies aiming at finding more precise forms of relations production - fixed assets was stressed. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera rozważania o decyzjach marketingowych i finansowych przedsiębiorstwa podejmowanych podczas cyklu życia produktu oraz o miernikach efektywności decyzji marketingowych, które świadczą o istnieniu zależności między strategią marketingową i strategią finansowania. (fragment tekstu)
EN
There are mutual correlations between the marketing strategy and the financial strategy of an enterprise. An effective marketing strategy causes an increase in sales and profits, which influences the marketing activities. Financial decisions of the enterprise during the product's life cycle are especially important. They refer to the choice of the financial sources needed for the creation of a new product and the management of the current assets during the life cycle of the product. In order to keep profitable position in the market the enterprise should assign its financial resources to the new product's creation and its introduction into the market in third phase of the product's life cycle. The financial position of the enterprise may suffer from the delay of these decisions. The efficiency of the financial decisions in the product's life cycle can be measured with the use of the ROI and discounted cash flow brand value.(original abstract)
XX
Ukazano produktywność pracy w nowym świetle. Określono jej związki z zagadnieniami analizy i zarządzania przedsiębiorstwem. Omówienie zagadnienia produktywności pracy poprzedzono analizą ważnych kategorii ekonomicznych, takich jak: kapitał, wartość, praca i procent.
EN
Various studies have identified single indicators that more or less enable a synthetic evaluation of an enterprise's financial condition and its development trajectories. In this article, using the analytical function of production, the author presents a single indicator, an increase in which may be interpreted as meaning the enterprise is prospering. This is the ratio of production in the sale price to the costs of labour. The semantic scope of the labour productivity indicator encompasses most of the key indicators that characterise the enterprise's economic achievements. As the author demonstrates using the analytical production function, the labour productivity indicator integrates five variables, including a composite management variable. It does not, however, cover the question of receivables from payments on credit. Its growth over time suggests that the state of the enterprise's management and of the enterprise as a whole is good and improving. (original abstract)
XX
Efektywność struktur przemysłowych należy kojarzyć z ich właściwościami oraz cechami, które mają związek i oddziaływują na efektywność przemysłu oraz jego struktury. Ten sposób rozumienia autor przyjął w opracowaniu, przedstawiając zagadnienia właściwości oraz cechy struktur i ich związków z efektywnością przemysłu, jak również w zaproponowanej metodzie mierzenia efektywności struktur przemysłowych.
EN
In the paper the author identifies the categories of efficiency of industrial structures relating it to the characteristics and features of industrial structures. The relation between the characteristics and features of industrial structures and the efficiency of the industry is shown. In the latter part of the paper a set of six partial measures of industrial structure efficiency is suggested and the possibilities and methods of using them for the analysis and evaluation of the changes in the structure and efficiency of the industry are presented.(original abstract)
9
84%
XX
Przedmiotem pracy jest analiza postaw pracowników dwóch zakładów produkcyjnych spółki akcyjnej "Inco-Veritas", zlokalizowanych w miastach Góra Kalwaria oraz Susz, wobec jakości postrzeganej systemu mierników efektywności pracy wdrażanego w tych zakładach w różnych okresach. Na podstawie wykonanych badań postaw pracowników opracowano model charakterystyki wymiarowej oraz dwa modele jakości postrzeganej tego systemu, określające sposób oceny jego jakości postrzeganej odpowiednio przez pracowników zakładu w Górze Kalwarii, gdzie wcześniej rozpoczęto wdrażanie systemu, i pracowników zakładu w Suszu. Wyniki badań jakości postrzeganej przeprowadzonych w obydwu zakładach wykazały wyraźne zróżnicowanie postaw pracowników tych zakładów wobec jakości cząstkowych i całkowitej wdrażanego systemu syntetycznie, wyrażone przez pozytywnie zweryfikowaną hipotezę: "Jakość systemu mierników efektywności pracy spostrzegana przez pracowników rośnie wraz z upływem czasu i rozwojem tego systemu w organizacji".(abstrakt oryginalny)
EN
The study examined attitudes of workers in two manufacturing plants owned by a joint stock company 'Inco-Veritas' based in Góra Kalwaria and in Susz vis-à-vis perceived quality of a system of work efficiency measures implemented in the company in two different historical periods. Studies of workers' attitudes were used to build a dimensional characteristics model and two perceived quality models for the system, which identify ways of assessing its perceived quality by workers in Góra Kalwaria, where its implementation started earlier and by workers in Susz. Results of studies on the perceived quality conducted in both locations reflected clear differences in attitudes of workers from these plants vis-à-vis partial and total quality of implemented system expressed synthetically by positively verified hypothesis: "Quality of the system of work efficiency measures perceived by workers increases with time and the development of the system within the organisation."(original abstract)
10
Content available remote Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych
84%
XX
Ocena przebiegu procesów produkcyjnych ewoluowała wraz z rozwojem tych procesów oraz całych systemów produkcyjnych. Proste mierniki oceniające poszczególne aspekty związane z realizacją procesu produkcyjnego stały się z czasem niewystarczające. Zaczęto zatem tworzyć coraz bardziej skomplikowane mierniki oraz łączyć je tak, aby umożliwiały ocenę wielokryterialną, dzięki czemu zaczęto mierzyć procesy pod rożnymi aspektami, a uzyskane wyniki pozwalały na opracowanie planów doskonalenia realizowanych procesów produkcyjnych.(fragment tekstu)
EN
Growing expectations of clients, who demand products adapted to their individual needs is inducing the development of batch processes. The author developed a model of batch processes rating based on the following criterions: • Economical criterion applies to evaluation of the productions' cost levels connected with the process subjected to analysis and necessary investment funds. • Ecological criterion is about means of natural environment protection, utilization and segregation of wastes and usage of various media. This criterion is about social responsibility of companies. • Social criterion concerns working conditions (ergonomics on work centers), requirements on personnel qualifications and satisfaction from work - rated for example by measuring absence at work or with survey. • The market criterion is about evaluation if the product or additional services meet clients' individual needs and if the prices and time between the product beening ordered and delivered to the client are elastic. It is about evaluation of product based on clients' point of view. • Technological criterion, which concerns implementation of production process course, is based on machines' work and production workers' work evaluation. • General development criterion allows the evaluation of a companies' state not only by measuring fulfilled production processes, but by its general condition as well. • Planning criterion is related to fulfilling general production schedules, which is one of the main targets of production control. For each criterion the authors performed selection of indicators, which enable evaluation of the process. Developed conception Allowi performing complex and synthetic evaluation of batch processes. (original abstract)
XX
Celem przeprowadzonych przez autora doświadczeń w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych było opracowanie metod i określenie ziemio- i energochłonności tuczu świń. Powyższe doświadzcenia dotyczyły uprawy roślin pastewnych dostosowanych do warunków klimatyczno-glebowych, ich zbiór, przechowywanie i przygotowanie do skarmienia oraz obsługę świń do czasu uzyskania określonej masy końcowej tuczu, a także ubój tuczników i dysekcja ich tusz (tj. rozcięcie ciała zwierzęcia w celu poznania jego budowy).
EN
The aim of the research was to estimate the variability of productivity of fodder area in swine fattening measured as the amount of pig products recalculated into one physical and bonitative ha for 14 nutrition models repeated twice in the following years and 2 models applied three times. Moreover, there was estimated the energrtical value of swine fattening recalculated into 1 ha area being the difference between amount usable energy in human nutrition and inputs of accumulated physical energy. (short original abstract)
XX
Stopień zorganizowania produkcji jest oceniany przez zespół różnorodnych mierników. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mierników uwzględniających czynnik czasu i zaproponowanie systemu tychże mierników jako podstawy oceny zorganizowania produkcji. W opracowaniu dokonano klasyfikacji mierników i ukazano ich konstrukcję. Nie zweryfikowano ich jednakże na konkretnym materiale empirycznym, gdyż nie jest to celem artykułu. Konstrukcja niniejszego szkicu jest następująca. W pierwszej kolejności wyjaśniono pojęcia organizacji i stopnia zorganizowania. Dalej przedstawiono wewnętrzną strukturę systemu mierników wraz z krótką, szczegółową, charakterystyką każdego z nich. W końcowej części zwrócono uwagę na kwestię rezerw czasu pracy w powiązaniu z możliwością pomiaru strat produkcji. (fragment tekstu)
XX
Przedmiotem opracowania było porównanie wyników badań kondycji branż produkcyjnych w Polsce, uzyskane przy zastosowaniu dwóch podejść. W podejściu pierwszym (obiektywnym) autorzy, jako kryterium oceny efektywności gospodarowania, przyjęli wartość zmiennej syntetycznej. Zmienną syntetyczną zbudowano opierając sie na wektorze zmiennych cząstkowych, których źródłem były sprawozdania statystyczne. W podejściu drugim (subiektywnym) autorzy, jako kryterium oceny zastosowali wyniki testów koniunktury. Następnie porównali uporządkowania branż uzyskane na podstawie obu kryteriów oceny. Do porównań tych wykorzystano współczynnik korelacji Spearmana oraz wartości średnich różnic lokat.
EN
The paper presents the results of the examination of the condition of manufacturing branches in Poland obtained by applying two approaches. In the first (objective) approach the values of a composite indicator have been taken as the criterion for evaluating the effectiveness of management. The composite indicator has been constructed on the basis on a vector of component variables whose source were statistical reports. In the second (subjective) approach the results of business surveys have been applied as the evaluation criterion. The resulting orderings of individual branches obtained based on both criterions have been compared. For comparing the Spearman's coefficient of rank correlation and values of average differences of the locations have been used. (original abstract)
XX
Kierownicy średniego szczebla zarządzania pełnią w przedsiębiorstwie role łączników między kadrą kierowniczą wyższego szczebla zarządzania a swoimi podwładnymi, a także rolę reprezentantów podległych pracowników. W pracy zwrócono uwagę na procedurę wynagradzania kierowników średniego szczebla zarządzania. Koncepcję budowy systemu wynagradzania oparto na klasyfikacji tej kadry przeprowadzonej z punktu widzenia rodzaju pracy oraz zajmowanego szczebla zarządzania w hierarchii organizacyjnej firmy.
EN
This article concentrates on procedures for remunerating middle managers. Due to the specific nature of these managers' actions, forging remuneration systems for this employee group requires separate treatment. Findings from an analysis of remuneration system elements - especially the principles and tools for determining components of pay, relationships among these components, the opinions of specialists on their usefulness and importance, as well as the results of research on broadly-understood conditions for the functioning of remuneration systems - enabled the development of a methodology for establishing a remuneration system for middle management. This methodology ensures a strict linkage between the level of middle management pay and the enterprise's effectiveness. The assumptions used in establishing the remuneration system shape this dependence, namely: taking into account the specific nature of various types of managers' work, dominance of the principle of shaping pay according to the effects of work, and application of the concept of management through money and results. (original abstract)
XX
Przedstawiono porównanie kosztów i dochodowości produkcji jabłek deserowych w Polsce w rejonie Grójca i w Niemczech w rejonie Dolnej Łaby (Altes Land). Produkcja jabłek w niemieckich gospodarstwach przynosiła ponad 4-krotnie wyższy dochód rodzinny w przeliczeniu na 1 FWU, cechowały ją jednak większe koszty jednostkowe oraz w przeliczeniu na 1 ha. Dochód rodzinny w odniesieniu do FWU porównano w do średniej płacy brutto w gospodarkach narodowych obydwu krajów. Producenci jabłek w Polsce mają szanse utrzymać przewagę konkurencyjną w postaci niższych kosztów pracy najemnej. Polscy producenci w celu zwiększenia konkurencyjności w stosunku do gospodarstw w Niemczech, powinni powiększać powierzchnię sadów w gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was the comparison of production costs and profitability of dessert apple production between Poland and Germany in the years 2000-2014. To accomplish this data from farms located at Niederelbe region in Germany published yearly in one of local trade journals for growers, were used. In Poland the data were taken from, commercial apple farms located in Grójec region, which were purposively selected from bigger set of farms investigated previously by authors. The farms from Niederelbe region turned out to be more profitable than Polish ones. The biggest comparative advantage of lower human labour costs on the site of Polish farms seem to be not threatened in the coming years. To strengthen their competitive position, the Polish apple producers should seek to increase the orchard area in holdings.(original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest panorama zmian systemowych, jakie dokonywały się w ciągu czterdziestu pięciu lat w Polsce (1944-1989)- zarówno w praktyce gospodarczej jak i w teorii ekonomicznej. Autor zwraca uwagę na niezgodności pomiędzy teorią i praktyką, szczegółowo analizując poglądy różnych ekonomistów i prowadzoną politykę gospodarczą, a także próby reformowania gospodarki w różnych okresach czasu. W swoich rozważaniach pomija sferę społeczną i w pewnym stopniu poltyczną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.