Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas winowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the present study, three methods of introduction of the tartaric acid derivative into poly(carbonate-urethane)s chemical structure are presented and discussed. Tartaric acid derivative containing two free and two protected OH groups was introduced according to polycondensation, ring opening polymerization (in oligocarbonate synthesis step) and polyaddition (in prepolymer synthesis step as a chain extender) reactions. The prepared poly(carbonate-urethane)s were characterized by NMR and FT-IR spectroscopies, DSC and TGA thermal analyses, and mechanical properties measurements. The influence of the introduced tartaric acid derivative on properties of oligocarbonates and polyurethanes was investigated.
PL
Opisano trzy sposoby wbudowania do struktury poli(węglano-uretanów) pochodnej kwasu winowego, zawierającej dwie wolne i dwie zablokowane grupy OH, z wykorzystaniem polikondensacji, polimeryzacji z otwarciem pierścienia (na etapie syntezy oligowęglanodioli) i poliaddycji stopniowej (na etapie syntezy prepolimeru jako przedłużacza łańcucha). Otrzymane poli(węglano-uretany) scharakteryzowano metodami spektroskopii NMR i FT-IR, analizy termicznej DSC i TGA oraz za pomocą pomiarów wytrzymałości mechanicznej. Oceniono wpływ zawartości pochodnej kwasu winowego na właściwości oligowęglanów i poliuretanów.
EN
Chitin and chitosan were thermolyzed at 200, 230 and 250°C with either lactic, citric or tartaric acid added. These acids accelerated the thermal decomposition of both polysaccharides. Chitin produced a mushroom-like scent and solid residues of pH around 5.5. Aqueous solubility (AS) of the solids increased with a dose of hydroxy acid added and thermolysis temperature, never exceeding 11%. Water binding capacity (WBC) of the solids decreased with the dose of hydroxy acid and processing temperature. Chitosan and lactic acid gave a scent resembling the protein hydrolysate whereas the reaction of that polysaccharide with citric acid produced a limonade-like scent, and tartaric acid reacted with chitosan with the formation of burnt caramel aroma. AS and WBC of the solid residues from these reactions resembled those obtained from chitin. They were slightly basic (pH 7.2-7.6).
PL
Chitynę i chitozan poddano termolizie w temperaturach 200, 230 i 250°C, z dodatkiem kwasów mlekowego, cytrynowego i winowego. Stwierdzono, że dodane kwasy przyspieszają termiczny rozklad obu sacharydów. W wyniku termolizy chityny z hydroksykwasami, otrzymano stałe, kruche substancje, o ciemnym zabarwieniu i o zapachu grzybów (tab.3), których 10 g/kg wodne suspensje charakteryzowały się kwaśnym odczynem (pH 5,42-5,67) (tab. 1). Rozpuszczalność w wodzie produktów termolizy chityny i hydroksykwasów rosła wraz ze wzrostem ilości dodanego kwasu, nie przekraczając 110 g/kg. Zdolność wiązania wody natomiast malała wraz ze wzrostem ilości dodanego kwasu oraz ze wzrostem temperatury reakcji (tab. 1). Chitozan poddany termolizie z kwasem mlekowym dawał w wyniku stałe, kruche substancje, o ciemnym zabarwieniu i zapachu hydrolizatu białkowego, podczas gdy ogrzany w obecności kwasu cytrynowego wytwarzał substancje o zapachu podobnym do lemoniady, natomiast poddany termolizie w obecności kwasu winowego generował aromat karmelowy (tab. 4). Rozpuszczalność w wodzie i zdolność wiązania wody otrzymanych substancji kształtowała się podobnie, jak w przypadku produktów termolizy chityny. Wodne suspensje termolizatów chitozanu były minimalnie zasadowe (pH 7,19-7,60) (tab. 2).
PL
W artykule wyjaśniono zagadnienia związane z występowaniem i zastosowaniem hydroksykwasów organicznych w fitokosmetykach rewitalizujących i zabiegach kosmetycznych. Dokonano charakterystyki budowy skóry oraz właściwości fizycznych i chemicznych alfa- (AHA) i beta-hydroksykwasów (BHA) (kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas winowy, kwas salicylowy). Scharakteryzowano sposoby oznaczania hydroksykwasów, a także przedstawiono regulacje prawne dotyczące stosowania hydroksykwasów w kosmetykach. Przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do zastosowania zabiegów z kwasami owocowymi. Opisano czynniki warunkujące skuteczność działania biologicznego alfa-hydroksykwasów (AHA).
EN
In this paper some principal problems related with application of organic hydroxyacids in phytocosmetics formulations and cosmetics treatment have been described. Detailed characteristics of the human skin structure and physicochemical properties of alpha-hydroxyacids (AHA) and beta-hydroxyacids (BHA) as glycolic acid, lactic acid, citric acid, malic acid, tartaric acid and salicylic acid, have been presented. In addition some modern analytical procedures for rapid and selective determination of hydroxyacids in cosmetics as well as the basic international and domestic legal rules related with use of hydroxyacids in cosmetic procedures was discussed. The set of practical indications and contraindications linked with application of the fruit originated hydroxyacids to cosmetological intervention and treatments was also mentioned. The most important factors determining biological action efficiency of alpha-hydroxyacids (AHA) was shortly specified.
PL
Celem badań było określenie wpływu stężenia kwasu winowego na pałeczki Salmonella w podłożach mikrobiologicznych i w tuszkach drobiowych. Średnie liczby bakterii w próbkach kontrolnych bez dodatku kwasu winowego wynosiły w przypadku S. Enteritidis 1,8 x10⁸, S. Anatum 1,1 x10⁸, S. Typhimurium 2,0 x 10⁸. Kwas winowy w podłożu agarowym o stężeniu 0,1 % całkowicie hamował wzrost wszystkich badanych szczepów Salmonella. Przy stężeniu 0,05 % i 0,03 % liczba bakterii S. Anatum i S. Enteritidis w porównaniu z próbą kontrolną zmniejszyła się o jeden cykl logarytmiczny, natomiast S. Typhimurium rosła w liczbach mieszczących się w tym samym przedziale logarytmicznym co w badaniu kontrolnym. Wyniki badań uzyskane po zanurzeniu elementów tuszek indyczych w kwasie winowym wskazują, że wykrycie pałeczek Salmonella z próbek zależy od liczby tych bakterii na powierzchni tuszki drobiowej. Przy kontaminacji 10¹ jednostek tworzących kolonie (jtk) pałeczek Salmonella na powierzchni elementu tuszki indyczej i zanurzeniu jej na 15 min w wodnych roztworach 1,5 % i 2 % kwasu winowego nie stwierdzono pałeczek Salmonella, natomiast przy zanieczyszczeniu 10² jtk zaobserwowano zmniejszenie się liczby próbek, w których wykryto pałeczki Salmonella, w stosunku do liczby próbek kontrolnych. Hamujący wpływ kwasu winowego na pałeczki Salmonella w podłożach bakteryjnych może mieć również miejsce w przypadku tuszek drobiowych. Niekorzystne działanie tego związku względem bakterii Salmonella było silniejsze w podłożach bakteryjnych niż w tuszkach drobiowych.
EN
The objective of the investigations was to determine the effect of tartaric acid concentration on Salmonella spp. in microbiological substrates and poultry carcasses. The average bacteria counts in the control samples without tartaric acid were: as for S. Enteritidis: 1.8×10⁸; as for S. Anatum: 1.1×10⁸; and 2.0×10⁸ in the case of S. Typhimurium. tartaric acid in 0.1 % concentration agar substrate totally inhibited the growth of all the Salmonella strains studied. With the concentration of 0.05 % and 0.03 % of tartaric acid, the count of S. Anatum and S. Enteritidis decreased by one logarithmic cycle if compared to the control sample. However, the count of S. Typhimurium grew by the numbers from the same logarithmic range as in the control investigation. The results of the investigations obtained after the turkey carcass elements were immersed in the tartaric acid prove that the fact whether or not the Salmonella spp. are detected in the samples depends on the inoculum of these bacteria on the surface of poultry carcasses. Salmonella spp. were not found when the surface of turkey carcass element was contaminated with 10¹ Salmonella spp. colony-forming-units (cfj) and immersed for 15 minutes in aqueous solutions of 1.5 % and 2 % tartaric acid. However, it was found that the contamination of 10² cfj resulted in a reduced number of samples, in which Salmonella spp. were detected compared to the number of control samples. The inhibiting impact of tartaric acid on Salmonella spp. in bacterial substrates can also occur in the case of poultry carcasses. The unfavourable effect of this compound on Salmonella bacteria was stronger in the microbiological media than in the poultry carcasses.
6
Content available remote Kompleksowanie jonów żelaza(III) kwasem d,1-winowym w środowisku kwaśnym
100%
PL
Metodą spektrofotometryczną przebadano kompleksowanie jonów żelaza(III) kwasem d,1-winowym (H2T) w środowisku kwaśnym (pH = 1,2). Metodą Asmusa ustalono tworzenie się dwóch monomerycznych kompleksów o składzie Fe3+ : H2T równym 1:1. Obliczono stałe równowagi tworzenia tych kompleksów oraz ich stałe trwałości.
EN
Complexes of iron(III) ions with d,1-tartaric acid (H2T) in acidic medium (pH = 1,2) were studied by UV -VIS spectrometry. The formation of two monomeric complexes with the ratio Fe3+ : H2T equal 1:1 has been established by using the Asmus method. The equilibrium and stability constants of the complexes have been calculated.
EN
The tartaric acid and its salts have been present in chemistry for almost 350 years, since Pierre Seignette isolated Rochelle salt in 1675. Since that time tartaric acid and its derivatives have been often used in chemistry due to their accessibility, enantiopurity, relatively low cost and presence of different functional groups which easily allow to modify the molecule. Many tartaric acid derivatives serve as catalysts in important stereoselective transformations such as Sharpless asymmetric epoxidation or asymmetric Rousch aryloboronation. In many others reactions tartaric acid have been employed as a chiral building block for natural products synthesis, highly functionalized molecules or ligand design such as well known TADDOL or its analogues. Its polar functional groups allow to form crystals with amines and aminoalcohols what is widely used for their enantiopurification and resolution. The relatively new subdiscipline is the use of tartaric acid in chiral recognition and chiral discrimination in nanochemistry and enantioselective chromatography. The other, recent applications of tartaric acid include functionalization of metal layers, antibacterial and antifungal activity among many others. The significance of tartaric acid is evident – since 2000, words “tartaric acid” or “tartrates” can be found in databases over four thousand times. Taking that into account this short review is concentrated on selected applications of tartaric acid and its derivatives in organic chemistry in recent several years.
PL
Autor omówił rodzaje możliwych zafalszowań zagęszczonych soków owocowych oraz metody ich wykrywania, stosowane w Laboratorium Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.
EN
The author discussed the different types of the adulteration of the concentrated fruit juices and the methods of its detection being used in the Laboratory of the Central Standarisation Board.
PL
Badano optymalną ilość dodatku kwasu mlekowego i brzeczki piwnej dla otrzymania napoju winopochodnego charakteryzującego się odpowiednimi cechami smakowo-zapachowymi. Dodatek brzeczki piwnej może pozwolić na obniżenie kosztów produkcji, co jest sprawą niezwykle ważną w przypadku dużej konkurencji na rynku. Szczególnie istotne może być to w latach, w których ceny owoców będą wygórowane lub ich podaż mała. Porównanie cech sensorycznych poszczególnych win z różnym procentowym udziałem brzeczki piwnej pozwoli ustalić ich optymalny skład. W otrzymanych winach oprócz standardowej analizy chromatograficznie zostały oznaczone powstałe estry kwasu mlekowego. Część win sporządzonych z udziałem moszczu jabłkowego poddano miesięcznej maderyzacji w celu sprawdzenia ewentualnych zmian aromatu i smaku win dokwaszonych kwasem mlekowym.
EN
The optimum addition of the lactic acid and beer wort was tested in order to receive wine type drink with the prosper taste and flavours characteristic. The addition of the beer wort allows to reduce the production costs what is very important in view of a big competition on the market. It may be especially important during years when fruit prices are high or fruit supply is small. The comparison of the sensory characteristic of the particular wines with a different content of beer wort will allow to establish its optimum content. Besides the standard chromatography analysis lactic acid esters were measured in the tested wines. Some part of wine produced with the addition of the apple must were maderised for a period of month in order to test the eventual changes of in flavor and test of wines acidified with lactic acid.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.