Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Równowaga rynkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest przedstawienie bogactwa narodowego jako pewnego rodzaju efektywności wynikającej z ekonofizycznej analizy trójwymiarowego rozwoju rynków giełdowych. Odkrycie giełdowych trajektorii wirowych i ich analiza stanowią próbę powiązania rynkowych spirali z zasadą dynamiki sformułowaną przez I. Newtona. (fragment tekstu)
EN
While observing the development of stock market indexes in the three-dimensional space in the system (index value, volume, time) a rotational spiral curve is encountered. This curve traces cones in R3+. Orthogonal projections of this curve onto the planes going through the cone axis are two-dimensional stock market zigzags in systems (index value - time, volume - time). The shape of the orthogonal projection of the trajectory onto the plan perpendicular to the cone's axis resembles logarythmic spiral or, known from economics, so called arachnoic model formed in the system (volume - index). (original abstract)
2
Content available remote Równowagi na rynkach z dwustronnymi preferencjami
100%
XX
W artykule wprowadzono pojęcie równowagi rynkowej w modelu rynku z dwustronnymi preferencjami (model jest wzorowany na znanym modelu rekrutacji kandydatów do szkół, pochodzącym od Gale'a i Shapleya z 1962 roku). Zbadano związki wprowadzonego pojęcia równowagi z pojęciem skojarzenia stabilnego zdefiniowanego przez Gale'a i Shapleya.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we have introduced a concept of market equilibrium in the model of market with twosided preferences (the model is based on the well-known Gale-Shapley model of college admissions from 1962). We have investigated relationships between our concept of equilibrium and the concept of stable matching as defined by Gale and Shapley. (original abstract)
XX
W pracy (...) przedstawiono model rynku z dwustronnymi preferencjami wzorowany na modelu Gale'a-Shapleya (rekrutacji kandydatów do szkół). Wprowadzono pojęcie uogólnionej równowagi na takim rynku i pokazano jej związki z pojęciem skojarzenia stabilnego zdefiniowanego przez Gale'a i Shapleya. Przedstawiono też przykład pokazujący nietypowe zachowanie się funkcji popytu na rozważanym rynku (popyt może nie ulec zmianie nawet przy wzroście wszystkich cen oferowanych dóbr). (fragm. tekstu)
XX
Badanie równowagi rynkowej ma zastosowanie zarówno w analizie makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej. Znajomość poziomu równowagi stanowi podstawę podejmowania decyzji optymalizacyjnych. Informacje dotyczące stanu równowagi przydatne są zarówno w polityce gospodarczej, jak i w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Znaczące jest również rozpoznanie czynników kształtujących badane podmioty pod kątem określenia ich stanu wzajemnej równowagi. W pracy tej poddane badaniu zostaną dochody i wydatki w ujęciu globalnym. Przedstawiony zostanie model relacji i kilka innych modeli przedstawiających zależności uboczne. (fragment tekstu)
XX
W artykule dokonano rekonstrukcji założeń przyjmowanych w modelu rynku wolnokonkurencyjnego, co doprowadziło autora do zupełnie innego wniosku niż sugerują to popularne teorie mechanizmu równowagi rynkowej. Przedstawiono także własną propozycję modelu porządkowania rynku.
EN
At the beginning the author gives reasons for the thesis that functioning of market equilibrium model assumes implicite collective activities. Proving, that consistent concluding on the ground of these assumptions leads to the institution of cartel with particular rules of functioning, is one the problems that author analyses. Next, the author presents the manipulation of assumptions' reconstruction on the basis of two examples. Concluding on the grounds of accepted separately for buyers and sellers assumptions in market equilibrium models is the succeeding stage of his analysis. "Model without knowledge about market" in which buyers and sellers do not know a process offered by other sellers is the first step. This model helps to work out the conclusion that equilibrium price does not exist and supply is offered in segments with various prices. However, demand equalizes with supply. In the next step, the author comes to conclusion from model in which the knowledge of market is only attributed to buyers. As a result he presents a model in which the price oscillates about a chosen value that is not equilibrium price and the demand does not equalize with supply. Next, the knowledge of market is attributed as well to sellers as to buyers. The analysis leads to the conclusion that a cartel with particular rules such as: finally only one seller who had not found buyers before, dictates the price, is based on these assumptions. The author presents his own market cleaning model in the last part of the article. The model starts with the process chaos and lack of demand and supply equality in each segment and ends with equilibrium price and equality between demand and supply. An extensive numerical example explains the model. The final conclusion of the article goes as follows: equilibrium cannot be educed from the market equilibrium models which are popular in the economics. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozważania problemu sytuacji rynkowej jako czynnika warunkującego działanie mechanizmów reformy gospodarczej.
EN
The article deals with the normative evaluation of the market situation as a factor conditioning the functioning of the proeffective mechanisms contained in the economic reform. The considerations are based on the Kornai's thesis which asserts a positive effect of the pressure on the market on the functioning of the economic system. In the article the thesis has been analyzed allowing for the differentiation of market's participants as regards their efficiency to conduct operations of exchange. This differentiation is the main reason for which market balance cannot be treated either as natural state or a desirable state from the point of view of the efficiency of the entire system. (original abstract)
XX
W artykule omówiono wpływ nierównowagi rynkowej na zagrożenie wystąpienia kryzysu gospodarczego. Przedstawiono problematykę dotyczącą równoczesnej równowagi na czterech rynkach: rynku dóbr, pieniądza, pracy na rynku międzynarodowym. Następnie scharakteryzowano sytuację zwaną nierównowagą na czterech rynkach. Pokazano mechanizm, który powoduje „zapętlenie” nierównowagi rynkowej, będącej źródłem kryzysu gospodarczego.
EN
The article discusses the influence of the market imbalance on the threat of occurrence of the economic crisis taking into consideration the influence of changes of condition-dependent and secular cycles. The market imbalance loops the loop. In comparison with condition-dependent and secular cycles, the looping causes the deepening of the economic crisis. Introduced technological changes weaken the threat of occurrence of the crisis. At the moment, the Polish economy is in the state of imbalance which deepens the economic crisis in the present period of a weaker condition-dependent cycle. A counteraction against the deepening crisis is reducing the share of expenses from the country's budget in GNP. (original abstract)
XX
W pracy opisany jest model równowagi rynkowej przy użyciu narzędzi teorii równań różniczkowych. Rozważa się najpierw znany liniowy model równowagi rynkowej pokazując, że rozwiązanie pojawiającego się w tym modelu równania różniczkowego, które modeluje równowagę rynkową, jest asymptotycznie stabilne. Jako uogólnienie modelu liniowego rozważa się również równanie różniczkowe modelujące nieliniowo równowagę rynkową. Dla pewnego szczególnego przypadku modelu nieliniowego pokazuje się, że rozwiązanie modelujące równowagę rynkową w tym modelu jest w pewnych przypadkach asymptotycznie stabilne, natomiast w pozostałych przypadkach przyciąga inne rozwiązania otrzymane w tym modelu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we describe a model of the market balance with the use of tools of the theory of differential equations. First, there is considered a well known linear model of the market balance. We show that a solution of a differential equation appearing in that model of the market balance, is asymptotically stable. As a generalization of the linear model we consider also a differential equation modeling nonlinearly the market balance. For a particular case of that nonlinear model it is shown that a solution modelling the market balance is asymptotically stable in some cases. Apart from that, in other cases, that solution is attractive for other solutions obtained in that model. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest systematyzacja podstawowych pojęć i poglądów związanych ze statyczną i dynamiczną równowagą rynku w przekrojach: podmiotowym, przedmiotowym i przestrzennym. Odniesienie rozważań do współczesnych problemów równoważenia rynku w gospodarce polskiej systematyzuje i uzupełnia je, dając możliwość wykorzystania artykułu w dydaktyce.
EN
Interpretation of the term: market balance is strictly connected with market multicriterial aspects of description and valuation. Considering above idea the goal of the article is to systemize basic terms and opinions connected with static and dynamic market balances in profiles: subjective, objective, spatial. The article content consists of the following four parts: 1. Problems of the balance state identification, its part in economy; 2. Static and dynamic aspects of market balance; 3. Profiles of market balance; 4. Processes of balancing the market in Polish economy. (original abstract)
10
Content available remote Struktura zbioru wektorów cen równowagi w modelu rynku typu Gale'a-Shapleya
75%
XX
W artykule porównano model rynku dóbr niepodzielnych przedstawiony przez Gale'a (1960) w książce The Theory of Linear Economic Models z modelem rynku wzorowanym na modelu rekrutacji kandydatów do szkół przedstawionym przez Gale'a i Shapleya (1962). Dla modelu rynku typu Gale'a-Shapleya (który został bardziej szczegółowo opisany w pracy Świtalskiego, 2014) scharakteryzowano zbiór wektorów cen równowagi jako rozłączną sumę n-wymiarowych prostopadłościanów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we compare market model of Gale (1960) presented in the book The Theory of Linear Economic Models (for finite set of indivisible goods) with the market model based on the college admission model of Gale and Shapley (1962). For the market model of Gale-Shapley type (which was presented in details by Świtalski, 2014) we characterize the set of vectors of equilibrium prices as a disjoint union of some n-dimensional rectangular parallelepipeds. (original abstract)
11
Content available remote Behawioralna wartość bieżąca - nowe podejście
75%
XX
W pracy Piaseckiego [Piasecki, 2011a; Piasecki, 2011b] zdefiniowano bieżącą wartość behawioralną jako liczbę rozmytą. Zaproponowany model formalny okazał się obarczony pewnymi usterkami formalnymi, które wypaczają obraz wpływu czynników behawioralnych. Usterki te przedstawiono w artykule. Następnie każdą z nich poprawiono. W ten sposób uzyskano nowy, zmodyfikowany model formalny behawioralnej wartości bieżącej. Model ten zastosowano do wyjaśnienia fenomenu utrzymywania się równowagi rynkowej na efektywnym rynku finansowym w stanie nierównowagi finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Piasecki [in Piasecki, 2011a; Piasecki, 2011b] defined behavioural present value as a fuzzy number. The proposed model proved to be burdened with some formal defects which distorted the picture of the impact of behavioural factors. These defects are discussed in this paper. Next each of them is corrected. In this way, a modified formal model of behavioural present value is obtained. The new model is used to explain how market equilibrium is maintained in efficient financial markets remaining in the state in financial imbalance. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono istotę identyfikacji mechanizmów równowagi i stabilności oraz modelowanie gospodarki żywnościowej jako etap identyfikacji mechanizmów równowagi i stabilności. Następnie przedstawiono identyfikację i wyznaczanie obszarów stabilności w gospodarce żywnościowej. Na koniec omówiono aplikacyjne aspekty identyfikacji mechanizmów równowagi i stabilności w gospodarce żywnościowej.
EN
The paper includes deliberations on complex theoretical and practical problems connected with distinguishing stability, as an autonomous capacity of a system for eliminating disturbances and redressing the balance directed towards the inner structure, from the system balance directed outwards, as a state of harmony with the environment. The mechanisms of feedback are the basis of the identification taken this way. The interdependent models of feedback mechanisms developed and estimated in relation to the selected agriculture-market systems afforded possibilities for the determination of the unstable elements and allocation of the regions of stability. Owing to the fact that the problems of balance were considered together with those of stability, it was possible to determine the conditions of controlling the described systems, the autonomy of their operation being preserved.(original abstract)
XX
Punktem wyjścia w teorii kształtowania się cen równowagi rynkowej według austriackiej szkoły ekonomii są ludzkie potrzeby. Potrzeby, odczuwane jako pewien rodzaj dyskomfortu, wywołują działanie. Działanie człowieka jest celowe i dąży do zaspokojenia potrzeb. Człowiek, wybierając spośród dostępnych środków realizacji celów, dokonuje procesu ich wartościowania według subiektywnych kryteriów. Na rynku dóbr i usług dochód producenta i zysk psychiczny konsumenta zależą od konfiguracji cen. Każdy sprzedawca próbuje sprzedać swoje dobro za najwyższą możliwą cenę, a każdy nabywca próbuje je kupić za cenę jak najniższą. "Siłami" determinującymi cenę równowagi są indywidualne skale wartości podmiotów gospodarczych wyrażone w krzywych popytu i podaży. Tak ustalona cena nie jest zjawiskiem stałym, ponieważ rynek jest w nieustannym ruchu. (abstrakt oryginalny)
EN
The Austrian school of economics says that human needs are the starting point for the theory of the rules of the balanced prices in the market. Needs, felt as some kind of discomfort, cause acting. Human action is intentional and aims to satisfy the needs. The man, choosing among accessible measures of realization of aims, makes the process of setting values according to subjective criteria. On the market manufacturer's income and psychological profit for the consumer depend on configuration of prices. Every seller tries to sell his goods for the highest possible price, and every buyer tries to buy them for the lowest price. The price of balance is determined by the individual scales of value of economic subjects expressed in curves of demand and supply. The price settled according to that method is not a permanent phenomenon. (original abstract)
XX
Prawo rynków Saya stanowi kluczowy element systemu praw równowagi rynków, który omówiono w części pierwszej artykułu. W części drugiej przedstawiono krytykę prawa rynków - stanowiąca impuls do rozwoju alternatywnej ("nierównowagowej") myśli ekonomicznej.
EN
First part of the article discusses Say's law of markets as key element of market equilibrium law system while the second part presents criticism of markets law that is an impulse for development of alternative economic idea.(A.Ł.)
XX
"Mathematica" to system algebry komputerowej, który pozwala na wykonywanie złożonych obliczeń numerycznych i symbolicznych, a także tworzenie dwu i trójwymiarowej grafiki. W opracowaniu przedstawiono próbę możliwości graficznych programu "Mathematica" przystosowaną do potrzeb wykładu o modelu równowagi rynkowej Arrowa-Hurwicza.
EN
"Mathematica" is one of the leading general purpose Computer Algebra Systems or as its authors say: an integrated environment for the scientific and technical computing. The aim of this paper is to give a brief presentation of some numerical and graphical capabilities of this software which are useful in the analysis of the important problem of the market equilibrium. In the paper the Arrow-Hurwicz dynamic model of market equolibrium has been presented. It has been shown how to use "Mathematica" for doing some two-dimesional and three-dimensional graphics (a.o. graphs of the utility functions, vector fields and the integral curves of the systems of differential equations) and complex computing (the numerical solving of the systems of the non-linear differential equations). (original abstract)
16
Content available remote Banki w modelu równowagi ogólnej Arrow -Debreu -McKenzie
75%
XX
Model równowagi ogólnej autorstwa K.J Arrow i G. Debreu, udoskonalony przez L. McKenzie jest uznawany w teorii ekonomii za fundamentalną koncepcję dochodzenia systemu rynkowego do stanu trwałej równowagi optymalnej w sensie Pareto. Na podstawie wielu założeń opisujących modelowe zachowania konsumentów i producentów udowodniono istnienie jednego i ekonomicznie istotnego rozwiązania w pełni równoważącego popyt i podaż przy cenach nieujemnych. (fragment tekstu)
EN
The general equilibrium model model developed jointly by Kenneth Arrow, Gerard Debreu and Lionel W. McKenzie is supposed to be a fundamental concept in the theory of economics seeking to explain the long-lasting equilibrium in Pareto's sense with several interacting markets. On the basis of several assumptions determining the behavior of supply and demand, the existence of unique and viable set of non-negative prices has been proved in the equilibrium state of economy. The main goal of this paper is to provide the framework of the banking activity as financial intermediaries within the assumptions of the general equilibrium model. (original abstract)
XX
W dniu 25 listopada 1971 r. zawarta została "Umowa między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw", która otworzyła granicę między PRL a NRD. Od 1 stycznia 1972 r. podróżni z obu krajów mogli przejeżdżać granicę na podstawie wyłącznie dowodu osobistego, bez konieczności okazywania paszportu, wizy czy zaproszenia. Dodatkowym ułatwieniem było umożliwienie praktycznie dowolnej wymiany obu walut. W związku z tym lawinowo wzrosła liczba wyjazdów turystycznych, które jednak, zwłaszcza w przypadku podróży do NRD, często miały charakter handlowy. Ze względu na masowy charakter wyjazdów przez dużą część 1972 r. pozostawały one praktycznie poza kontrolą służb granicznych. Stopniowo jednak wprowadzano liczne ograniczenia (głównie celno -dewizowe). Ostatecznie granica została jednostronnie zamknięta z przyczyn politycznych przez władze enerdowskie 31 października 1980 r. (fragment tekstu)
EN
On January 1st 1972, border between Polish People's Republic and German Democratic Republic was opened. The new regulation meant that citizens of both countries were allowed to cross the border on the basis of an identity card, without the necessity of presenting a visa, passport or an invitation. Tourists could also buy an unlimited amount of the other country's currency. A forecast preceding the opening of the border stated that there might be some diYculties with the market supply stability (stability meaning here a stabilized shortage). From the beginning of 1972 sales were rising, mainly in the vicinity of the border. Qe trend continued over the most of that year. The East German tourists would buy mainly food, souvenirs and glass products. Since there were problems with supply in shops before 1972, the new regulations in some cases worsened the situation. Therefore an additional supply was sent to the border regions. However one could observe problems with supply over the whole decade. On the other hand, some shortages were decreased thanks to the goods imported from DDR by the Polish tourists. Initially Polish government tried to protect the Polish market. Then it started easing the regulations so that the German visitors could buy more, while at the same time hindering the Polish tourists' import from DDR. Later still protection of the Polish market was renewed. The open border influenced also the development of black market. (original abstract)
XX
Głównym celem tego artykułu, o charakterze bardziej dydaktycznym niż naukowym, jest szczegółowa analiza warunków istnienia równowagi na rynkach ubezpieczeniowych. Rozpatrzmy rynek, na którym znajduje się jedno dobro konsumpcyjne i w chwili wejścia na rynek każdy z klientów ma taki sam majątek, wynoszący w jednostek, i w takim samym stopniu jest narażony na zajście zdarzenia losowego powodującego utratę tego majątku w całości lub części. (fragment tekstu)
EN
The main goal of this paper is to analyze the conditions for the existence of equilibrium on the competitive insurance markets. These conditions are analyzed for two elementary markets. One of them consist of agents facing the same risk and having the same utility functions. The second kind of analyzed markets consists of two groups of individuals called low-risks and high-risks. (original abstract)
XX
Jednym z kluczowych zagadnień analizy ekonomii Debreu z własnością prywatną jest wyznaczenie stanów równowagi w tym modelu. Omówione kryterium porównania stanów równowagi opiera się na dwóch założeniach. Po pierwsze, przy ustalonym sposobie liczenia odległości w przestrzeni towarów i cen rozważono tylko wektory cen równowagi o normie 1. Po drugie, oparto się na przekonaniu, że konsumenci przedkładają towary tańsze nad droższe.
EN
Let $E_{p}$ be the Debreu private ownership economy (see [Debreu 1959]). Assume that there exist at least two different states of equilibrium in that economy. The criterion for comparing states of equilibrium from economy $E_{p}$ different from the total preference relation (see [Malawski 1999]) is elaborated. This criterion is formulated on the strength of the value of the equilibrium consumption plan. (original abstract)
XX
Przeprowadzono analizę wpływu marży pośrednictwa na wielkość popytu i podaży, oraz na wysokość cen równowagi na szczeblu detalu i na szczeblu gospodarstwa rolnego.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.