Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
|
2000
|
tom Nr 9
301-306
PL
Przedstawiono zagadnienie stosowania procesów adsorpcyjnych w technologiach ochrony środowiska. Omówiono zalety wprowadzania procesów ciągłych w miejsce procesów periodycznych. Na przykładach zilustrowano usuwanie zanieczyszczeń z fazy ciekłej (technologia CAC) i z fazy gazowej (technologia WKV). Przedstawiono dorobek Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w zakresie technologii produkcji i aplikacji adsorbentów węglowych w ochronie środowiska.
EN
An application of adsorption processes in environmental protection engineering has been presented. Advantages of continuous adsorption process in comparison to the batch one has been discussed. Examples of impurity removal from liquid phase (CAC technology) as well as gaseous phase (WK.V technology) has been shown. The achievements of the Institute of Chemical Coal Processing with respect to coal absorbent production and application technology in environment protection has been presented.
PL
Przedstawiono zagadnienie termopreparacji odpadowych tworzyw sztucznych w celu ich energetycznego wykorzystania. Przedyskutowano zastosowanie karbotermu jako substytutu stałych paliw kopalnych.
EN
The problem of waste plastics thermopreparation has been presented. Utilisation of Karboterm as a natural fuel has been discussed.
PL
Przedstawiono analizę procesu pirolizy i rozważono możliwość zastosowania jej jako metody utylizacji wybranych rodzajów odpadów. Przedstawiono wyniki eksperymentalnej pirolizy palnej frakcji odpadów komunalnych (RDF). Porównano procesy pirolizy i spalania odpadów.
EN
Analysis of pyrolisis process has been performed and possibilities of its use as a method for solid wastes utilisation have been considered. Results of experimental pyrolysis of refuse derived fuel (RDF) have been presented. Pyrolisis and combustion of wastes has been compared.
PL
Do mieszanki węglowej dodano w ilości 5% wag. termolizat, otrzymany z odpadowych tworzyw sztucznych (OTS) pochodzenia komunalnego oraz bitumów pochodzenia karbochemicznego i koksowano w komorze koksowniczej w ZK ' Wałbrzych '. Otrzymane produkty stale, ciekłe i gazowe poddano analizie porównawczej z produktami uzyskanymi z bazowej mieszanki węglowej. Otrzymany koks nie odbiegał właściwościami od koksu klasycznego. Testy przemysłowe potwierdziły możliwość utylizacji termopreparowanych OTS na drodze koksowania
EN
5% m/m of thermolysis product received from waste plastics of municipal origin and bitumens of carbochemical origin was added to a coal blend and subjected to coking process in the coking chamber of Wałbrzych' Coking Plant. Received solid, liquid and gaseous products.
PL
Badano wpływ dodatku odpadowych tworzyw sztucznych (OTS) do mieszanki węglowej na uzysk i jakość produktów koksowania. Próbom poddano mieszanki z 5 procentowym dodatkiem niesortowanych OTS pochodzenia komunalnego oraz OTS przetworzonych poprzez proces termolizy w paku węglowym. Badania prowadzono w instalacji Karbotest. Zaobserwowano spadek uzysku koksu oraz zwiększenie ilości produktów gazowych i benzolu. Koksowanie mieszanki węglowej z nieprzetworzonymi OTS powoduje utrudnienia technologiczne i obniża jakość koksu. Proces termolizy OTS w paku węglowym poprawia właściwości kokso twórcze dodatku. Zwiększenie dodatku termolizatu do 10% wpływa niekorzystnie na przebieg koksowania.
EN
The effect of waste plastics addition to coal blend on the yield and qua- lity of coke products was investigated. It was tested blends with the 5% of unsorted municipal waste plastics addition and waste plastics pro- cessed by thermolysis in coal-tar pitch. Tests were carried out in the Karbotest installation. A decrease of coke yield as well as an increase of gaseous products and benzol were observed. A coking of coal blend with unprocessed waste plastics causes technological difficulties and decreases the coke quality. The thermolysis process of waste plastics in coal-tar pitch improves coke-former properties of the additive. The increase of thermolysis product addition to 10% has negative effect on the coking course.
7
Content available remote Granulowane nawozy organiczno-mineralne z osadów ściekowych
51%
PL
Omówiono stan prawny obowiązujący w Unii Europejskiej oraz w Polsce dotyczący ochrony wód przed zanieczyszczeniem nawozami mineralnymi pochodzącymi z działalności rolniczej oraz rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków bytowo-komunalnych. Przedstawiono koncepcję technologii otrzymywania nawozów organiczno-mineralnych, w której osady ściekowe wykorzystane są jako czynnik powodujący zmniejszenie szybkości wymywania nawozowych składników mineralnych z gleby.
EN
An EC and polish environmental law and standards concerning of water protection from contamination of mineral fertilizer coming from agriculture and agricultural using of municipal sewage sludge has been discussed. The idea of new technology for organic-mineral fertilizers production, in which the sewage sludge play the role of agent for delay of washing out the mineral components from the soil, has been presented.
|
|
tom Z. 15
177-182
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych referencyjnej instalacji oczyszczania ścieków zlokalizowanej w miejscowości Popielno na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Opisywana oczyszczalnia pracuje w oparciu o technologię oczyszczania ścieków polegającą na zastosowaniu reaktora porcjowego SBR, w którym następuje wysokoefektywne usuwanie węgla organicznego, azotu i fosforu oraz z filtra dynamicznego, w którym usuwane są resztkowe zanieczyszczenia. Omówiono uzyskane efekty redukcji zanieczyszczeń oraz jakość oczyszczonych ścieków w kontekście obowiązujących w Polsce aktów prawnych oraz dyrektyw Rady Wspólnot Europejskich.
EN
The results of operation tests from reference waste-waters treatment plant, located in Popielno - area of Masurian Landscape Park - has been presented. Described waste-waters treatment plant base on SBR technology (removal of organic carbon, nitrogen and phosphorus) with addition of DynaSand filter (removal of fine suspension). Obtained effects of pollution reduction and the quality of purified waste-waters, in comparison with polish and EC standards has been discussed.
EN
A construction of an ultra-high manipulator designed for sample rotation SIMS measurements, is presented. Also the triple stage vacuum lock adapted to the SIMS chamber is shown. The manipulator is equipped with sample transfer holder kept on a conical support enabling high precision rotation during experiments.
10
51%
EN
There is presented an advanced technology of wastewater treatment which guarantees efficient removal of org. carbon, total nitrogen, phosphorus, and suspended solids is presented. Such technology can be very attractive when applied in landscape parks where the vol. of discharged wastewater very seasonally and daily and high quality of purified wastewater is required. The first wastewater treatment plant designed according to the presented concept is now built for the Popielno community situated within the area of landscape park, the Large Great Mazurian Lakes (north-eastern Poland).
PL
Zaprezentowano technologię oczyszczania ścieków gwarantującą wysoki stopień usunięcia z nich węgla organicznego, azotu ogólnego, fosforu oraz zawiesiny. Technologia ta może być bardzo przydatna na takich obszarach, jak np. parki krajobrazowe gdzie ilość ścieków ulega istotnym zmianom sezonowym i dziennym, a jednocześnie wymaga się, aby jakość oczyszczonych ścieków była wysoka. Pierwsza oczyszczalnia ścieków według przedstawionego rozwiązania jest budowana dla gminy Popielno zlokalizowanej na terenie parku krajobrazowego w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich (Polska północno-wschodnia).
PL
Przedstawiono problem powstawania soli balastowych podczas odsiarczania gazu koksowniczego metodą katalityczno-sodową. Omówiono możliwości utylizacji tych odpadów, w tym przez koksowanie ze wsadem węglowym. Wskazano na ograniczenia tej metody utylizacji w wyniku obniżenia jakości koksu. Wykonano testy koksowania mieszanki węglowej z dodatkiem od 0,5 do 3 % roztworu soli balastowych w instalacji doświadczalnej Karbotest. Określono ilościowo wpływ dodatku odpadu na jakość otrzymanego koksu, wyrażoną wskaźnikami CRI/CSR.
EN
Problem of the ballast salts formation during desulphurisation ol oven gas by catalytic- sodium method has been presented. Possib of these wastes utilisation (including coking with coal - blend) ha; discussed. Limitations of this utilisation method as result of coke ty lowering have been shown. Tests of coking coal - mixtures with tion 0,5 - 3 % of ballast salts solution in experimental installatioi botest has been done. Influence of waste - addition on quality rei coke expressed by CRI/CSR indexes has been qualified.
PL
Przedstawiono wyniki badań.laboratoryjnych procesu adsorpcji zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z roztworów wodnych oraz ścieków koksowniczych na pyle koksowym, pochodzącym z koksowni stosującej suche chłodzenie koksu. Proces adsorpcji był prowadzony metodą statyczną. Opisano pilotową instalację o nominalnej wydajności 10 m3/h do adsorpcyjnego doczyszczania ścieków koksowniczych za pomocą pyłu koksowego jako sorbentu.
EN
The authors present laboratory investigation results of the organic and inorganic adsorption process from water solutions and coking sewage on coking dust coming from coking plants using dry cooling of coke. The adsorption process was carried out by a static method. The article describes a pilot installation with nominal capacity of 10 m(3)/h for adsorption cleaning of coking sewage with the use of coking dust as a sorbent.
PL
Przedstawiono możliwość wykorzystania programu komputerowego ChemCAD™ do opisu procesu odsiarczania gazu koksowniczego metodą amoniakalną. Omówiono technologiczną weryfikację modelu instalacji oraz wykorzystanie programu do symulacji stanów jej pracy. Porównano efekty symulacji komputerowych z rezultatami obliczeń inżynierskich oraz zaprezentowano wyniki niektórych przykładowo wybranych symulacji.
EN
The authors present a possibility of utilisation of computer ChemCAD™ programme for description of coking gas desulphurisation process by an ammonia method. It discuses verification of the installation's method and utilisation of the programme for simulation of the condition of its operation. It compares the effects of computer simulation with results of engineers' calculations. The article presents the results of some of exemplary selected simulations.
EN
The application of ultra high vacuum subassemblies and technologies which has been developed in the frame of Project No 041-06 for Scanning Probe Miscroscopy construction is presented.
EN
New design of two ion sorption pumps PJ-50 and PJ-400 is presented. The pumps were constructed basing on literature data, computer simulation of discharge processes chamber parameters, and our experimental results. PJ-50 set consists of two anode-cathode packages consisting of anode cells of different diameter (23 mm, 18 mm and 15 mm). PJ-400 set consists of eight packages, which contain 23 mm and 18 mm diameter cells. Cathodes are made of titanium and tantalum while anodes are of ss304. Presented pumps are equipped optionally with NEG getters, as well as titanium sublimation cartridge with cryogenic shroud. Results of investigations show the ultimate pressures in the 10-9 Pa range and nitrogen pumping speeds 70 dm3/s and 420 dm3/s. Argon pumping speeds are 40 dm3/s and 250 dm3/s for the PJ-50 and PJ-400 pumps respectively.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.