Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrogen production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
|
|
tom Nr 5
8-14
EN
Almost all hydrogen for chemical or energetic purposes is coming from syngas, which is manufactured from natural or second generation fu- els. The syngas is produced via reforming processes of the natural gas and liquid fuels, and gasification processes of the solid natural fuels.
2
Content available Gaz koksowniczy jako surowiec do produkcji wodoru
100%
|
|
tom T. 12, z. 1
111-117
PL
Gaz koksowniczy zawierający około 60% wodoru oraz znaczne ilości weglowodorów, z których na drodze reformingu można pozyskać dodatkowe ilości wodoru, stanowi potencjalnie jedno z ważniejszych źródeł otrzymywania wodoru.W artykule zostały przedstawione dwa warianty technologiczne produkcji wodoru z gazu koksowniczego. W pierwszym założono pozostawienie dotychczasowej klasycznej technologii chłodzenia i oczyszczania gazu koksowniczego, a następnie otrzymywanie wodoru z gazu nadmiarowego i smoły koksowniczej. W wariancie drugim zaproponowano schemat technologiczny umożliwiający zwiekszony uzysk wodoru poprzez kompleksowy reforming weglowodorów zawartych w surowym gazie koksowniczym.
EN
Coke oven gas containing about 60% of hydrogen and considerable amounts of hydrocarbons, from which additional amounts of hydrogen can be obtained via reforming, potentially constitutes one of the more important sources for obtaining hydrogen. The paper presents two technological variants of producing hydrogen from coke oven gas. The first one assumes retaining the current classic technology of coke oven gas cooling and cleaning, and, subsequently, obtaining hydrogen from excess gas and coal tar. In the second variant, a technological scheme is proposed which enables an increased vield of hydrogen through complex reforming of hydrocarbons contained in raw coke oven gas.
3
88%
EN
Hydrogen seems to be one of the most promising alternative energy sources. It is a renewable fuel as it could be produced from e.g. waste or bio-ethanol. Furthermore hydrogen is compatible with fuel cells and is environmentally clean. In contrast to conventional methods of hydrogen production such as water electrolysis or coal gasification we propose a method based on atmospheric pressure microwave plasma. In this paper we present results of the experimental investigations of hydrogen production from ethanol in the atmospheric pressure plasma generated in waveguide-supplied cylindrical type nozzleless microwave (2.45 GHz) plasma source (MPS). Nitrogen was used as a working gas. All experimental tests were performed with the nitrogen flow rate Q ranged from 1500 to 3900 NL h-1 and absorbed microwave power PA up to 5 kW. Ethanol was introduced into the plasma using the induction heating vaporizer. The process resulted in an ethanol conversion rate greater than 99%. The hydrogen production rate was up to 728 NL[H2] h-1 and the energy efficiency was 178 NL[H2] per kWh of absorbed microwave energy.
EN
In this paper, Co,Ce/Ca10(PO4)6(OH)2 catalysts with various cobalt loadings for steam reforming of ethanol (SRE) were prepared by microwave-assisted hydrothermal and sol-gel methods, and characterized by XRD, TEM, TPR-H2, N2 adsorption-desorption measurements and cyclohexanol (CHOL) decomposition tests. High ethanol conversion (close to 100%) was obtained for the catalysts prepared by both methods but these ones prepared under hydrothermal conditions (HAp-H) ensured higher hydrogen yield (3.49 mol H2/mol C2H5OH) as well as higher amount of hydrogen formed (up to 70%) under reaction conditions. The superior performance of 5Co,10Ce/HAp-H catalyst is thought to be due to a combination of factors, including increased reducibility and oxygen mobility, higher density of basic sites on its surface, and improved textural properties. The results also show a significant effect of cobalt loading on catalysts efficiency in hydrogen production: the higher H2 yield exhibit catalysts with lower cobalt content, regardless of the used synthesis method.
PL
Przeprowadzono badania aktywności katalizatorów: Ni, Co, Ce osadzonych na Al203 do produkcji wodoru, na drodze parowego reformingu etanolu w zakresie temperatur 413-823 K. Katalizatory wytworzono metodą cytrynianową. Najlepszym spośród badanych katalizatorów okazał się katalizator niklowy, dla którego w 823 K selektywność w kierunku wodoru wynosi 79% przy wydajności wodoru 8531·h-l·kgkat-l.
EN
The studies of non-noble catalyst usage in a hydrogen production in the ethanol steam reforming process were performed. Nil Ah03, CoIAhO} and Cel Al203 were investigated in the temperature rage 413-823 K. The best Ni/Al203 catalyst achieved the highest hydrogen yield (above 850 l'h-I'kgkat-I) and H2 selectivity (about 80%) at 823 K.
|
|
tom nr 1
49-58
PL
Rozwój technologii produkcji wodoru z gazu syntezowego otrzymywanego przez zgazowanie węgla wymaga prowadzenia systematycznych badań nad wytypowaniem do tego procesu węgla o najlepszych właściwościach. Miarą przydatności węgla do procesu produkcji wodoru jest jego reaktywność. Do tej pory nie opracowano jednak znormalizowanych metod badania reaktywności węgli. W artykule opisano opracowane w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza GIG, kompletne stanowisko do badań reaktywności węgli w procesie zgazowania, w reaktorze ze złożem stałym, przeznaczonych do produkcji gazu bogatego w wodór.
EN
Progress in hydrogen production from syngas, as a product of coal gasification process, demands undertaking systematic research works on selecting optimal coals in terms of process requirements. The factor determining coal suitability for hydrogen production is its reactivity. There are no existing standardized methods of coal reactivity testing. The main task of the work presented was a design and construction of a complete fixed bed reactor installation for coal reactivity testing in the gasification process, oriented on hydrogen-rich gas production.
11
Content available remote Niekonwencjonalne procesy pozyskiwania wodoru i gazu syntezowego
75%
PL
Przedstawiono przegląd informacji dotyczących perspektywicznych sposobów i technologii pozyskiwania gazu syntezowego i wodoru, które powinny przyczynić się do wyeliminowania ograniczeń obecnie stosowanych rozwiązań. Działania te mają zmniejszyć energochłonność i złagodzić warunki prowadzenia procesu oraz rozszerzyć dotychczasową bazę surowcową.
EN
A review, with 95 refs., of prospective methods and technols. developed for improving steam reforming, reducing the energy consumption and extending the raw material resources.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą jednostkowych kosztów produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody, tj. jej rozkładu na wodór i tlen pod wpływem przepływu prądu elektrycznego. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem energii elektrycznej z elektrowni i z odnawialnych źródeł energii (OZE).
PL
Alternatywne metody otrzymywania wodoru cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dla małych wytwórni wodoru interesującym sposobem jego otrzymywania jest parowy reforming metanolu. Proces ten jest już realizowany w skali przemysłowej na katalizatorach Cu-Zn-Al. Dokonano przeglądu informacji dotyczących przemysłowego procesu parowego reformingu metanolu.
EN
A review, with 40 refs., of process conditions and catalysts.
PL
Przeprowadzono badania zastosowania katalizatorów miedziowych do produkcji wodoru w procesie rozkładu metanolu. Badano katalizatory w postaci tlenków metali CuOZnOZrO2 z dodatkami tlenku galu, chromu oraz chromu i ceru, a także katalizator CuOZnOAl2O3 promowany tlenkiem cyrkonu. Najwyższą wydajność wodoru wykazują katalizatory: CuOZnOAl2O3 promowany tlenkiem cyrkonu oraz katalizator CuOZnOZrO2 z dodatkiem tlenku galu. Stwierdzono, iż katalizator wytworzony metodą hydrotalkitową wykazuje najlepszą aktywność w badanym procesie.
EN
The studies of Cu catalyst usage in a hydrogen production in the methanol decomposition process were performed. Oxide metal of CuOZnOZrO2-based catalysts with Ga, Cr and Ce additives and CuOZnOAl2O3-based ones promoted by Zr were investigated. The highest hydrogen yield was achieved with CuOZnOAl2O3ZrO2 catalysts and CuOZnOZrO2Ga2O3 ones. It was established that the catalyst produced by hydrotalcite method showed the best activity.
15
75%
EN
The hydrogen production by conversion of liquid compounds containing hydrogen was investigated experimentally. The waveguide-supplied metal cylinder-based microwave plasma source (MPS) operated at frequency of 915 MHz at atmospheric pressure was used. The decomposition of ethanol, isopropanol and kerosene was performed employing plasma dry reforming process. The liquid was introduced into the plasma in the form of vapour. The amount of vapour ranged from 0.4 to 2.4 kg/h. Carbon dioxide with the fl ow rate ranged from 1200 to 2700 NL/h was used as a working gas. The absorbed microwave power was up to 6 kW. The effect of absorbed microwave power, liquid composition, liquid fl ow rate and working gas fl ow rate was analysed. All these parameters have a clear infl uence on the hydrogen production effi ciency, which was described with such parameters as the hydrogen production rate [NL(H2)/h] and the energy yield of hydrogen production [NL(H2)/kWh]. The best achieved experimental results showed that the hydrogen production rate was up to 1116 NL(H2)/h and the energy yield was 223 NL(H2) per kWh of absorbed microwave energy. The results were obtained in the case of isopropanol dry reforming. The presented catalyst-free microwave plasma method can be adapted for hydrogen production not only from ethanol, isopropanol and kerosene, but also from different other liquid compounds containing hydrogen, like gasoline, heavy oils and biofuels.
|
|
tom T. 100, nr 8
754--757
PL
Przedstawiono prognozy dotyczące możliwości wykorzystania technologii elektrolizy wody do produkcji wodoru, przy udziale energii z planowanych farm wiatrowych PGE-Baltica na Morzu Bałtyckim. Porównano dwie najbardziej efektywne technologie elektrolizy wody: elektrolizę z membraną polimerową (PEM) oraz stałotlenkową (SOEC), pod kątem możliwości produkcji wodoru dla przewidzianej ilości energii dostarczanej przez poszczególne farmy wiatrowe. W przypadku zastosowania metody SOEC istnieje możliwość uzyskania ok. 14-krotnie większej ilości wodoru niż przy zastosowaniu metody PEM.
EN
On the basis of the forecasted power obtained from wind farms designed in the Baltic Sea, the power intended for the water electrolysis process was detd. and the theoretical amts. of H₂ that could be obtained were calcd. The amt. of H₂ obtained by the solid oxide electrolysis cell (SOEC) technology was much greater (approx. 14 times) than using the polymer electrolyte membrane electrolysis (PEM) method.
EN
The raw materials (natural gas, petroleum, coal, biomass and water), by-products (syngas, pyrolysis oil and gas, petroleum hydrocarbons, ethanol, biogas, glycerol, hydrogen sulfide), synthetic products (methanol, dimethyl ether, hydrocarbons and ammonia) and processes (reforming, gasification, thermal decomposition, synthesis reactions, electrolysis, biochemical treatments and special methods) for hydrogen production were discussed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania pracy reaktora termokatalitycznego wykonanego z cienkiej taśmy ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Niniejszy układ umożliwia innowacyjną produkcję wodoru na cele energetyczne poprzez dekompozycję metanolu praktycznie przy ciśnieniu atmosferycznym. Przy obecnym stanie obciążenia turbin parowych w energetyce zawodowej wywołanym zarówno współpracą z odnawialnymi źródłami energii jak i zmiennymi reżimami pracy staje się zasadnym sięganie do nowych technologii magazynowania energii elektrycznej. Przyszłościowym magazynem są paliwa w tym wodór i związany z nim poprzez reakcje chemiczne metanol, których produkcję można analizować przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. W artykule omówiono wyniki analiz numerycznych uwzględniających powierzchniowe reakcje katalityczne a mianowicie: dekompozycję metanolu do wodoru i tlenku węgla. Odniesiono się również do wyników eksperymentów. Przedstawione analizy należy uznać za użyteczne w aspekcie projektowania urządzeń zapewniających wysokosprawną oraz czystą konwersję energii elektrycznej w chemiczną i odwrotnie.
EN
This paper concerns the issues of the process hydrogen production modelling by methanol decomposition in the thermo-catalytic reactor on the intermetallic phase of Ni3Al. At the current load of steam turbine and cooperation with renewable energy sources, more detailed computational tools modelling chemical reaction are required, which allow determining the ability of storage electrical energy in fuels. This article describes the results of interaction Ni-based foils with flow which exhibit extremely high catalytic activity in methanol decomposition. The numerical simulation has been performed via CFD procedure with extension including increased chemical reactions rate on an interphase between fluid and solid. Presented analysis should be considered as satisfied and promising in the process of energy conversion from fuel to electric energy and reversly.
EN
The paper presents the results of laboratory-scale tests of Polish hard coal steam gasification process combined with CO_2 capture by absorption on CaO in a single step. Polish coal mine Piast was selected as a coal samples supplier based on the coal resources, quality, price and reactivity which makes it a potential supplier for a future full-scale gasification system. Steam gasification tests were conducted in a vertical fixed bed reactor at the temperature range of 948-1173K. in three series: with addition of CaO layered on a coal sample (II), mixed with a coal sample (III) and without adding CaO (I). The CaO increased both the hydrogen yield and content in gaseous products mixture in comparison with series I. As expected, mixing of CaO with coal sample improved the effects in terms of hydrogen yield and concentration in outlet gas when compared with CaO layered on a coal sample. An effective CO_2 absorption was observed in tests with CaO mixed with a coal sample and at relatively low temperatures. At higher temperatures a reaction resulting in CO_2 concentration increase in the produced gas mixture was observed.
PL
Wodór postrzegany jest jako konkurencyjny ekonomicznie, przyjazny środowisku nośnik energii. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu zgazowania polskiego węgla kamiennego ukierunkowanego na produkcję gazu bogatego w wodór, z jednoczesnym wychwytywaniem CO_2 z otrzymanego gazu syntezowego na drodze absorpcji z zastosowaniem CaO. Badany węgiel pochodził z pokładów KWK Piast uważanej za jedną z potencjalnych dostawców węgla dla zgazowania przemysłowego, ze względu na zasoby, jakość, cenę i reaktywność surowca. Testy prowadzono w reaktorze ze złożem stałym w zakresie temperatur 948-1173K w trzech seriach: z dodatkiem CaO w układzie warstwowym (II), z dodatkiem CaO wymieszanym z próbką węgla (III) oraz bez dodatku CaO (I). Zastosowanie CaO wpłynęło na zwiększenie produkcji oraz zawartości procentowej wodoru w mieszaninie gazowych produktów reakcji w porównaniu z wynikami serii I. Zgodniez oczekiwaniami lepsze wyniki w zakresie ilości produkowanego wodoru oraz jego zawartości procentowej uzyskano w przypadku wymieszania CaO z próbką węgla niż w układzie warstwowym. Efektywna absorpcja CO_2 zaobserwowana została w przypadku testów prowadzonych z zastosowaniem CaO zmieszanego z węglem w stosunkowo niskich temperaturach. W wyższych temperaturach zaobserwowano zwiększenie stężenia CO_2 w powstającym gazie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.