Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 753

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrotechnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
Omówiono stan techniki w zakresie zastosowań betonów polimerowych w elektrotechnice. Podano właściwości betonu polimerowego opracowanego w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu oraz wykonanych z niego izolatorów do wysokonapięciowych zastosowań napowietrznych.
EN
The state of art in polymer concrets for electromechanical has been discussed. The properties of polymer concrete material and high-voltage outdoor insulators made of this concrete in Electromechanical Institute in Wroclaw have been described.
3
Content available remote Symbole literowe w tekstach z zakresu elektryki według norm IEC i IEEE
63%
PL
Normy międzynarodowe IEC i normy amerykańskie IEEE wprowadzają jednolite symbole wielkości fizycznych stosowanych w tekstach z zakresu elektryki. Całość tych przepisów to swoista "ortografia" piśmiennictwa elektrotechnicznego. W artykule omówiono najważniejsze postanowienia powyższych norm z nadzieją, że polscy autorzy tekstów technicznych i naukowych będą je opracowywać w zgodności z tymi normami naddając im tym samym cywilizowaną, powszechnie akceptowaną postać.
EN
The IEC International standards and the IEEE American standards, both establishing letter symbols to be applied for physical quantities and units used in electrical technology are discussed. The ensemble of relevant rules forms a specific "orthography" for electrical literature. General standard recommendations are mentioned in the paper with hope that technical and scientific texts written by the Polish authors should be edited in conformity with these standards to become a modern and civilized form.
7
Content available remote Metody matematyczne stosowane w elektrotechnice
63%
PL
Celem niniejszego referatu jest wywołanie dyskusji w środowisku elektrotermików polskich, w tym także tych skupionych w Polskim Komitecie Elektrotermii SEP, co do przyszłych kierunków rozwoju tej dziedziny elektrotechniki. Na tle rysu historycznego nawiązującego głównie do początkowych okresów kształtowania się elektrotermii w świecie oraz w Polsce krótko przeanalizowano instytucjonalne podstawy kształtowania elektrotermii jako dyscypliny autonomicznej. Głównym celem niniejszej pracy jest więc przybliżenie mniej znanych aspektów rozwoju elektrotermii i podjęcie na tej bazie szerokiej dyskusji co do obecnego stanu elektrotermii w naszym kraju i perspektyw jej rozwoju.
PL
Artykuł prezentuje metodykę tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne na przykładzie aplikacji wspomagającej pracę inżyniera elektryka. Spośród różnych platform tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne zostało wybrane środowisko Android Studio, które umożliwia zarówno zaprojektowanie, jak i stworzenie interfejsu aplikacji oraz jej logiki funkcjonalnej. Przedstawiono ogólną budowę aplikacji w systemie Android oraz cykl życia tzw. aktywności. W artykule zawarto przegląd dostępnych na rynku aplikacji wspomagających pracę inżyniera elektryka w terenie. Przedstawiono własną aplikację wyposażoną w funkcje prostych obliczeń przydatnych dla inżyniera elektryka. Wszystkie zaimplementowane funkcjonalności zostały przetestowane, a zastosowana metodyka projektowania aplikacji pozwala na wydajną rozbudowę oprogramowania.
EN
The methodology of creating applications for mobile devices is presented in this paper based on the exemplary application supporting the work of electrical engineer. Among the various platforms of building mobile applications “The Android Studio” has been chosen. This environment allows both: effective design and smooth creation of the application’s interface and its functional logic functionality. The general view of typical Android application and the so–called life cycle of the application activity was presented. The article reviews available applications supporting the work of electrical engineers and presents the newly designed, equipped with functional features useful for electrical engineer. All implemented functionalities have been tested and the applied methodology enables the efficient upgrades of application.
10
Content available remote Informacja dla elektrotechniki. Zasady doboru i wyszukiwania. Przegląd źródeł
51%
EN
Main sources of information including library catalogues, bibliographic and abstract bases, e-magazines and e-books were presented. Terms of sources selection and choice were discussed as well as search methodology and supporting functions of information search systems were discussed.
12
Content available remote Cytowania polskich czasopism z elektrotechniki w wybranych bazach danych
51%
PL
W artykule zaprezentowano analizę cytowań czasopism polskich indeksowanych w bazach Web of Science Core Colectrion (WoS CC) oraz Scopus. Do analizy wybrano tytuły: "Przegląd Elektryczny", "Rynek Energii", "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Nauki techniczne" oraz „Archives of Electrical Engineering”. Analizie poddano kilka aspektów: liczbę cytowań i liczbę tekstów cytujących, język publikacji tekstów cytujących, kraje i ośrodki naukowe, z których pochodzą autorzy tekstów cytujących, a także obszary tematyczne tekstów cytujących.
EN
Aanalysis of citations of Polish journals indexed in the Web of Science Core Colectrion databases (WoS CC) and Scopus was presented in the article. The following titles were selected for the analysis: "Przegląd Elektryczny", "Rynek Energii", "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Nauki Techniczne" and “Archives of Electrical Engineering”. The analysis covered several aspects: the number of quotations and the number of citing articles, the language of publication of citing articles, countries and research centers from which the authors of citing articles originate, as well as the thematic areas of citing texts.
14
Content available remote Nowe metody matematyczne w Elektrotechnice
51%
PL
W pracy dokonano syntetycznego przeglądu nowych metod matematycznych, które wywarły istotny wpływ na rozwój Elektrotechniki. Szczególną uwagę skupiono na teorii dodatnich układów ciągłych i dyskretnych niecałkowitego rzędu. Podano rozwiązania równań stanu opisujące ciągłe i dyskretne układy niecałkowitego rzędu. Należy podkreślić, że do analizy układów liniowych niecałkowitego rzędu może być stosowana metoda operatorowa oparta na przekształceniu Laplace'a dla układów ciągłych i odpowiednio na przekształceniu zet dla układów dyskretnych. Na przykładzie prostego dwójnika R, C pokazano możliwość zastosowania teorii dodatnich układów niecałkowitego rzędu do opisu dynamiki obwodów elektrycznych zawierających super kondensatory.
EN
Carried out is a synthetic survey of new mathematical methods which greatly influenced development of electrical engineering. Special attention is paid to the theory of positive continuous and discrete fractional order systems. Given are solutions of state equations describing continuous and discrete fractional order systems. It should be emphasized that for the analysis of linear fractional order systems, an operator method based on Laplace transform for continuous systems and accordingly on "zet" transform for discrete systems can be used. On the example of a simple two-terminal RC network a possibility is shown to apply the theory of positive fractional order systems to describe dynamics of electric circuits containing supercapacitors.
15
Content available remote Znaczenie i perspektywy rozwoju dyscypliny Elektrotechnika
51%
PL
W elektrotechnice obserwuje się nowe rozwiązania w zakresie materiałów czynnych i konstrukcyjnych, nowych technologii, nowych koncepcji i struktur maszyn, transformatorów i aparatów elektrycznych, urządzeń rozdzielczych itp. Rozwijane są metody obliczeniowe obwodowe i polowe, optymalizacyjne, decyzyjne itp. w celu zwiększenia funkcjonalności i niezawodności projektowanych urządzeń i systemów oraz oszczędności energii. O znaczeniu elektrotechniki świadczy również to, że na większości uczelni technicznych istnieją wydziały elektryczne samodzielne bądź zintegrowane z elektroniką, automatyką lub informatyką.
EN
New solutions in electrical engineering in the fields of active and constructional materials, new technologies, new conceptions and machine structures, transformers and electric appliances, distribution devices etc. are observed. Developed are field and circumferential, optimizing, decisive etc. computation methods with the aim to increase functionality and reliability of designed appliances and systems and to intensify processes of energy saving. Importance of electrical engineering is also emphasized by the fact that on most technical universities exist either separate electrical faculties or the ones integrated with electronics, automation or IT.
16
Content available remote Elektrotechnika w transporcie kolejowym
51%
PL
Brak polityki transportowej państwa powoduje, że kierunki rozwoju transportu krajowego i międzynarodowego w Polsce rozwijają się w sposób niekorzystny dla gospodarki krajowej, bo transport samochodowy rozwija się dynamicznie, a transport kolejowy jest słownie popierany, ale w rzeczywistości ulega eliminacji. Taka polityka Państwa jest prowadzona mimo, że towarowy transport samochodowy jest ponad dwukrotnie bardziej energochłonny, niż transport kolejowy i generuje bardzo wysokie koszty zewnętrzne. Niezbędne jest więc pilne wykonanie rzetelnej Polityki Transportowej Państwa w dwóch wersjach: krótkoterminowej - na przykład na okres 5 lat i długoterminowej - na 20 - 30 lat i potem konsekwentnie jej realizowanie.
EN
Lack of the state transport policy makes internal and international transport develop in a disadvantageous, for national economy, way, because motor transport develops dynamically when the railway one, though wordly supported, is practically close to elimination. Such a policy of the State is carried out despite the fact that motor transport is more than twice as much more energy consuming than the railway one and generates very high external costs. So it is really essential to elaborate a reliable State Transport Policy in two versions: short-term - for, let's say, 5 years, and the long-term one - for 20-30 years and then consequently carry it into effect.
PL
Początki Politechniki Krakowskiej sięgają roku 1945, kiedy to na Akademii Górniczej w Krakowie utworzono tzw. wydziały politechniczne, składające się z trzech Wydziałów: Architektury, Budownictwa oraz Komunikacji.
PL
Werner Siemens żył w latach 1816-1892, w czasach niezwykłego postępu w naukach przyrodniczych i największych odkryć w zakresie elektrotechniki. Jako osoba z wykształceniem technicznym i niezwykłym zacięciem naukowym, przez całe życie łączył te dwie działalności.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.