Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Vocational education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Szkolnictwo zawodowe wobec postulatów rynku pracy w Polsce
100%
XX
Efektywne szkolnictwo zawodowe stanowi niezbędny element skutecznie funkcjonującego i wspierającego rozwój gospodarki systemu edukacji. W niniejszym artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w szkolnictwie zawodowym od czasu transformacji ustrojowej, które zestawiono z obecną sytuacją polskiego rynku pracy. Artykuł prezentuje również najważniejsze problemy szkolnictwa zawodowego w korelacji z rynkiem pracy oraz spojrzenie na kształcenie zawodowe z perspektywy obecnych pracodawców. W ramach wybranej metodyki wykorzystano analizę oraz interpretację literatury przedmiotu, artykułów internetowych, informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz raportów o stanie edukacji na poszczególne lata. (abstrakt oryginalny)
EN
Productive vocational education is an indispensable element of the efficient education system that promotes the sustainable economic development. This article presents the changes that have taken place in vocational education since the transformation of the system, simultaneously contrasting them with the current situation of the Polish labor market. The article also discusses the most important dilemmas of vocational education in correlation with the labor market, and a glance at vocational training from the perspective of current employers. The chosen methodology used the analysis and interpretation of the literature concerning this subject, Internet articles as well as information supplied by the Minister of National Education and reports on the state of education for particular years. (original abstract)
XX
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania jest współpraca średniej szkoły zawodowej (technikum) z instytucjami środowiska lokalnego oraz jej wpływ na doskonalenie jakości kształcenia. Praca ma na celu identyfikację głównych rezultatów współpracy szkoły z jej najbliższym otoczeniem. Ważnym elementem analizy jest znalezienie odpowiedzi na kilka problemowych pytań, takich jak: z jakimi instytucjami i organizacjami współpracują szkoły zawodowe?, jakie działania są podejmowane we współpracy z instytucjami i organizacjami? oraz jakie korzyści edukacyjne osiągają ze współpracy uczniowie szkół? Materiały i metody: W artykule zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, metodę obserwacji, indukcyjno-dedukcyjną, wywiad oraz przegląd literatury. Przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów i nauczycieli wybranej szkoły średniej dały możliwość pozyskania informacji na temat podejmowanych form współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz jej wpływu na zachodzące w szkole procesy, w szczególności na proces dydaktyczno-wychowawczy. Wyniki: Kadra pedagogiczna szkoły widzi potrzebę aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym, ponieważ podmioty z otoczenia szkoły mogą uzupełnić działalność dydaktyczno-wychowawczą. Dlatego podejmowane są liczne i różnorodne formy współdziałania, które w ocenie uczniów przynoszą liczne korzyści związane z pogłębianiem wiedzy, doskonaleniem umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych. Wnioski: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym prowadzi do poprawy jakości kształcenia, zarówno w obszarze dydaktyki i wychowania, jak również unowocześnienia bazy dydaktycznej oraz promocji szkoły. Wskazane jest świadome kształtowanie współpracy przez kierownictwo szkoły. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The subject of the study is the cooperation of secondary vocational schools (technical secondary schools) with institutions of the local environment and its impact on the improvement of the quality of education. The aim of the work is to identify the main results of the school's cooperation with its immediate environment. An important element of the analysis is to find answers to several problematic questions, such as: What institutions and organizations do vocational schools cooperate with? What activities are undertaken in cooperation with institutions and organizations? What educational benefits do school students get from cooperation? Materials and methods: The article uses a diagnostic survey method, an observation method, an inductive-deductive method, an interview and a literature review. The survey conducted among students and teachers of a selected secondary school made it possible to obtain information on the forms of cooperation with the local community and its impact on the processes taking place at school, in particular on the didactic and educational process. Results: The school teaching staff members see the need for active cooperation with the local community because entities from the school's environment can complement the didactic and educational activities. Therefore, numerous and varied forms of cooperation are undertaken, which, in the opinion of students, bring many benefits related to extending knowledge, improving professional skills and social competences. Conclusions: The cooperation of the school with the local community leads to the improvement of the quality of education, both in the area of didactics and education, as well as modernization of the didactic base and promotion of the school. It is advisable to consciously shape the cooperation by the school management. (original abstract)
XX
Cel artykułu: Celem artykułu jest zaprezentowanie globalnych wyzwań stojących przed rynkiem pracy, w tym wyzwań stojących przez szkolnictwem zawodowym, i analiza działań podejmowanych przez podmioty publiczne (w tym głównie Unię Europejską) na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego. Wnioski z analizy umożliwią ocenę polityki publicznej w tym zakresie i posłużą jako inspiracja do wskazania rekomendacji wybranych działań dla decydentów politycznych.Metodyka badań: Artykuł wykorzystuje przegląd literatury przedmiotu jako główną metodę badawczą - zastosowano przegląd istniejących opracowań analitycznych.Wyniki: Artykuł zawiera rekomendacje dla krajowych i międzynarodowych polityk w zakresie szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na poziomie ISCED-5.Wkład i wartość dodana: Wkład artykułu w rozwój nauki leży w kompleksowym ujęciu wyzwań stojących przed rynkiem pracy (globalizacja, kryzys demograficzny, zmiana technologiczna) i odniesienie ich do problematyki wyższego szkolnictwa zawodowego (i koniecznych zmian w tym zakresie). (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present the global challenges for labour market, with special focus on challenges for vocational education and training (VET) systems. Moreover, the article is aimed at analysis of VET policy at the European level and its compatibility with these challenges. The article is based on the literature review. The comprehensive assessment of this policy will be followed by some recommendation for both European and national VET policies. The article includes recommendations for national and international VET policies with special focus on the education at the ISCED-5 level. (original abstract)
4
Content available remote Charakterystyka systemu kształcenia w Republice Federalnej Niemiec
100%
XX
Republika Federalna Niemiec jest krajem związkowym. Każdy kraj związkowy (land) określa swoją politykę oświatową. Poprzez system umów pomiędzy krajami doprowadzono wprawdzie do znacznego ujednolicenia, w dalszym ciągu istnieją jednak różnice w poszczególnych krajach związkowych. Elementy struktury administracyjnej systemu oświaty. (fragment tekstu)
EN
The article contains a description of the education system in the FRG. The analysis has encompassed general secondary schools, system of professional training in companies (the so-called "dual system"), vocational schools, techni* cai universities, and university studies. The main attention has been focussed on possibilities of transfer from one education level to another and difficulties existing in this field. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest diagnoza potrzeb i oferty szkół województwa zachodniopomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego jako jeden z etapów badania na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Badania ilościowe zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety i technik PAPI oraz CATI. Ankieta składa się z 24 pytań (zamkniętych i otwartych). Respondenci oceniali kadrę dydaktyczną, infrastrukturę oraz współpracę z pracodawcami. Wyniki badań przedstawiono według powiatów grodzkich i ziemskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to diagnose the needs and offer of education institutions in the Zachodniopomorskie Voivodeship vocational education. The diagnosis is carried out on the basis of a survey being a part of a study commissioned by the Regional Labour Office in Szczecin. The quantitative studies were realized by means of a diagnostic survey method with a questionnaire and CATI and PAPI techniques. The survey was conducted based on a questionnaire. The questionnaire consists of 24 questions (closed and open). Respondents evaluated the teaching staff, infrastructure and cooperation with employers. The results of the study were presented by urban and rural poviats. (original abstract)
6
Content available remote Kształcenie profesjonalnych informatyków
100%
XX
Szkoły zawodowe, zgodnie z założeniem, miały za zadanie przygotować uczniów do zawodu w ramach przyjętej specjalności. Programy zawierały określony zakres wiedzy z danej tematyki oraz przewidywały naukę umiejętności praktycznych w wystarczającym dla podjęcia zawodu zakresie. Ten model szkolenia zawodowego sprawdza się w przypadku prostych zawodów, gdzie wymagane wiedza i umiejętności zawodowe nie są zbyt skomplikowane. Tymczasem szkolnictwo zawodowe przeżywa kryzys wynikający z rosnących wymagań odnośnie do zdobywanych kwalifikacji. W przypadku zawodów wymagających większej wiedzy i bardziej wyrafinowanych umiejętności ten model szkolenia nie sprawdza się z uwagi na ograniczenia programowe. System boloński, wdrażany w szkolnictwie wyższym, wprowadza I stopień studiów, który przewiduje przygotowanie specjalistów właśnie w takich bardziej wymagających zawodach, gdzie zdobywane wiedza i umiejętności wymagają odpowiednio poszerzonej wiedzy ogólnej gwarantowanej szkolnictwem średniego poziomu nauczania. (fragment tekstu)
EN
Certificates are a tool of human resource management. Computers, where there is no skills assessment system, offers a variety of certificates, which deserves a special attention offer EC DL Foundation, which offers universal certificates for the user tools, and certified professional. There are no qualifying standards for the profession but computing makes human resource management processes are difficult to implement. This paper proposes a system to provide the basis for certification of eligibility EUCI P in IT occupations. Additionally, the system EUCI P certified professional degrees and the Bologna system of teaching in higher education may be complementary in the evaluation procedures literacy skills. (author's abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie znaczenia kompetencji miękkich w rozwijaniu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w opinii świętokrzyskich pracodawców. Na potrzeby artykułu przeprowadzono studia literatury przedmiotu oraz dokonano analizy wyników badań empirycznych z wykorzystaniem pakietu IBM Predictive Solution 5. Na początku opracowania ukazano istotę kompetencji miękkich oraz zatrudnialności, a także specyfikę szkolnictwa zawodowego w kontekście wymagań współczesnego rynku pracy. Następnie zaprezentowano założenia metodyczne badań oraz dokonano charakterystyki próby badawczej. Omówiono także wyniki badań sondażowych zrealizowanych wśród przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Na zakończenie wskazano ograniczenia zrealizowanych badań oraz kierunki dalszych badań w omawianym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to determine the importance of soft competencies in developing the employability of vocational school graduates in the opinion of employers from the Świętokrzyskie Voivodeship. The article presents literature studies and analyzes the results of empirical research using the IBM Predictive Solution 5. The study shows the essence of soft competencies and employability as well as the specificity of vocational education in the context of contemporary labour market requirements. The next part of the article presents the methodological assumptions of the research and the research sample statistics. The last part of the article discusses the results of surveys carried out among enterprises from the Świętokrzyskie Voivodeship. The final part of the article indicates the limitations of the completed tests and the directions of further research in the discussed area.(original abstract)
EN
Objective: The study attempts to extend the current understanding of entrepreneurship education by engaging the entrepreneurial mindset, knowledge, and the intention to be an entrepreneur. The second purpose is to highlight through testing the moderating role of entrepreneurial knowledge on the relationship between entrepreneurial education and students' intention to be entrepreneurs.Research Design & Methods: The approach utilised in this study was a quantitative research design using a survey model. The participants of this study were recruited from vocational students in Jakarta who enrolled in the entrepreneurial education course. Furthermore, the data were analysed using exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and structural equation modelling (SEM).Findings: Entrepreneurship education impacts three variables, including entrepreneurial mind-set, knowledge, and intention. Entrepreneurial knowledge influences students' intention to be entrepreneurs; however, it has an insignificant impact on entrepreneurial mindset.Implications & Recommendations: Entrepreneurship education in Indonesia should be further developed due to its essential role in education young entrepreneurs, for instance, through curriculum revitalisation.Contribution & Value Added: Notwithstanding the relatively limited sample, this work offers valuable insights into the important role of entrepreneurship education and vocational students' intention to be entrepreneurs in Indonesia. (original abstract)
XX
Wykształcenie odgrywa wielką rolę w życiu każdego człowieka, ze względu na to, iż daje możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy i podniesienia statusu społecznego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dualnego systemu kształcenia zawodowego, będącego ważnym ogniwem systemu oświaty w Niemczech, który dotychczas był niestety niedoceniany w Polsce. Zaprezentowane wyniki badań oraz analizy pozwolą na przedstawienie zalet dualnego systemu kształcenia zawodowego, ograniczeń wprowadzenia go w Polsce, a także pokażą propozycję posunięć, jakie mogłyby przyczynić się do jego skutecznego zainaugurowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Education plays an important part in everyone's life as it enables them to find a wellpaying job and raise their social status. The aim of this article is to present a dual system of vocational education, which exists in Germany and is an important component of the general education system. So far, this systemic solution has not received much attention in Poland. The author describes and analyses the advantages of the dual system of vocational education, and considers possible obstacles that could prevent its introduction in Poland. Finally, a number of measures are proposed that could facilitate its successful implementation. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowane zostały zmiany w systemie kształcenia zawodowego obowiązujące w Polsce od roku szkolnego 2017/2018. Najważniejszą zmianą jest powołanie szkoły branżowej I stopnia, która zastąpiła Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kolejną istotną zmianą jest zmodyfikowana klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Głównym celem zmian jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb gospodarki, które realizowane będzie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the changes in the vocational training system applicable from the 2017/2018 school year. The most important change is the establishment of the first degree trade school, which replaced the Vocational School. Another significant change is the modified classification of vocational education occupations. The main goal of those changes is to adapt the education system to the needs of the economy, which will be implemented in collaboration with local entrepreneurs.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena metody diagnozy zawodów priorytetowych dla szkolnictwa zawodowego z wykorzystaniem danych o ofertach pracy i bezrobotnych, na przykładzie rynku pracy miasta Lublin. Dużym atutem metody jest uwzględnienie nie tylko ofert zgłoszonych do urzędów pracy, ale także tych pochodzących z innych źródeł, m.in. z portali internetowych, agencji zatrudnienia, Biuletynu Informacji Publicznej czy prasy. Analiza tych danych umożliwia identyfikację niedopasowań strukturalnych na poziomie dużych, średnich i elementarnych grup zawodowych Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, co z kolei pozwala na dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to present and assess the method of diagnosis priority occupations for vocational schooling on the basis of job vacancies and unemployment data, with labour market of the City of Lublin used as an example. The great advantage of this method results from using not only data on vacancies from Labour Offices, but from other sources as well, i.a. web portals, employment agencies, Public Information Bulletin, or newspapers. The analysis enables the identification of occupational mismatch on the level of large, medium and elementary occupational groups organized in the Polish Classification of Occupations and Specializations for Labour Market Needs, which subsequently gives the opportunity to adjust vocational education to local labour market needs. (original abstract)
XX
Specjalna Strefa Demograficzna powstała by zapobiegać i przeciwdziałać procesom depopulacji w regionie opolskim. Projekt "Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy", realizowany przez szkoły zawodowe Opolszczyzny, wpisuje się w założenia SSD. W województwie zostanie stworzona racjonalna sieć szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Doposażenie pracowni, praktyki w kraju i za granicą, kursy, wyjazdy studyjne mają zachęcić młodzież do pozostania w regionie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób realizacja projektu może wpłynąć na decyzje młodzieży związane z miejscem zatrudnienia i założenia rodziny.(abstrakt oryginalny)
EN
The Special Demographic Zone was created to prevent and counteract depopulation processes in Opole region. The project entitled "Vocational Education Closer to the Labour Market" implemented by vocational school of Opole region inscribes in the assumptions of the Special Demographic Zone. A rational network of schools conducting vocational education will be formed in the province. Additional equipment for workshops, vocational trainings in Poland and abroad, courses, study tours are supposed to encourage young people to stay in the region. The aim of the article is to answer the question how the project implementation may influence the decisions of teenagers related to the place of employment and starting a family.(original abstract)
EN
In the era of a knowledge-based economy, it is usually an important task to permanently assess the effectiveness of education. Therefore, the purpose of the article is to present the system of vocational education for the TSL sector at the high school level with its financing in the aspect of achieved effects by pupils/students in the form of pass rate exams confirming professional qualifications. The clash of these two elements allowed for the formulation of a number of important conclusions. The article was based on the analysis of formal and legal documents and normative acts applicable in the area described. This study is a contribution to the PhD dissertation of one of the co-authors, thus constituting the basis for further consideration in the discussed area. (original abstract)
XX
W artykule dokonano diagnozy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej. Przedstawiono kluczowe podmioty, w których kształci i rozwija się kompetencje potrzebne branży. Analizą objęto szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo wyż- sze, kształcenie podyplomowe, zrzeszenia branżowe, instytucje szkoleniowe, dostawców sprzętu i technologii oraz przedsiębiorstwa z branży. Przedstawiono praktyki kształ- cenia oraz oceniono, w jakim zakresie odpowiadają one edukacji formalnej, kształceniu pozaformalnemu i wspierają uczenie się nieformalne. Wskazano na wyzwania, którym powinny sprostać instytucje kształcenia, jeśli chcą zapewnić wysoką jakość kompetencji dla rozwojowej i konkurencyjnej branży telekomunikacyjnej. Niniejszy artykuł powstał w wyniku prac badawczych nad projektem "Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybra- nych sektorach", realizowanym w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article diagnoses learning capabilities for the telecommunications industry. It presents the key teaching entities supplying competences needed in the sector. The analysis included entities as: vocational education, higher education, postgraduate education, industry associations, training institutions, suppliers of equipment and technologies, and the sector companies. There are presentations of training practices and the rating of the formal, non-formal education and informal teaching characteristics. It also points out the challenges of teaching entities in how to supply high quality competences for developing and highly competitive telecommunications industry. The analysis stems from research project: 'Qualifications and Competence Balance in Selected Sectors' carried out in the Depatment of Human Capital Development of Warsaw School of Economics commissioned by Educational Research Institute. (original abstract)
EN
A clear incitation is provided from European organizations, for the development of vocational education and training (VET) programs which adopt the idea of parallel work based learning (WBL) in enterprises. In the present work the role of vocational school within the framework of such programs is analyzed. The question is to what degree the school partner can maintain its pedagogical role and can support the development of liberating values within this partnership. For this purpose relative bibliography is searched and discussed. Regarding the pedagogical role of school, this study shows that this cannot be fully developed within the framework of the so called ‘dual system’ as the logic of the labor market prevails, thus hindering the critical approach of social institutions and production structures. However school liberating intent and student preparation for critical re-entry into an examination of everyday life including vocational life can potentially be realized in joint programs when the school adheres to the role of the important partner, that of the coordinator. Some suggestions to facilitate school-company cooperation within the framework of joint programs, conclude this paper.
PL
Ze strony organizacji europejskich płynie wyraźna sugestia odnośnie do rozwoju programów edukacji i szkolenia zawodowego (VET – Vocational Education and Training – Uczenie się w kształceniu i szkoleniu zawodowym), które przyjmują ideę równoległego uczenia się opartego na pracy w przedsiębiorstwach (WBL – Work Based Learning). W niniejszym tekście analizowana jest rola szkoły zawodowej funkcjonującej w ramach takich programów. Powstaje pytanie, w jakim stopniu – znajdując się w takiej relacji – partnerska szkoła może utrzymać swoją pedagogiczną rolę i może wspierać rozwój wartości emancypacyjnych (liberating). Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga przeanalizowania odpowiedniej literatury. Odnośnie do pedagogicznej roli szkoły studium to pokazuje, że nie może być ona w pełni rozwijana w ramach tzw. podwójnego systemu (dual system). Dominująca obecnie logika rynku pracy utrudnia bowiem krytyczne podejście do instytucji społecznych oraz struktur produkcyjnych. Jednakże zamiar emancypacyjny szkoły oraz przygotowanie uczniów do krytycznego podejścia w poznawaniu życia codziennego, w tym życia zawodowego, potencjalnie mogą być realizowane w ramach połączonych programów wówczas, gdy szkoła odgrywa rolę ważnego partnera i swoistego koordynatora. Na zakończenie tego artykułu zostaną więc wysunięte pewne propozycje ułatwienia współpracy między szkołą a przedsiębiorstwem w ramach owych wspólnych programów.
XX
Artykuł przedstawia związki między zainteresowaniami zawodowymi uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim a wyborem przez nich profilu kształcenia. Drugim celem artykułu jest zaprezentowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które oddziałują na wybór profilu kształcenia przez badane osoby. Badania, w których udział wzięło 63 uczestników, zrealizowano z wykorzystaniem "Profilu zainteresowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych" autorstwa Małgorzaty Połajdowicz, Ewy Radtke-Pawłowskiej, Urszuli Sajewicz-Radtke, wydanego przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz autorskiego wywiadu kompletnie kierowanego. Wyniki wskazują, że wybór profilu kształcenia przez badane osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczące się w szkole branżowej pierwszego stopnia nie jest zgodny z ich zainteresowaniami zawodowymi. W podejmowaniu decyzji o wyborze profilu kształcenia przez badanych znaczenie mają: środowisko rodzinne, konsultacje z nauczycielami, oferta kształcenia w szkole oraz przeciwskazania zdrowotne. (abstrakt oryginalny)
EN
Article presents relationships between the occupational interests of students with intellectual disabilities and their choice of educational profile. The second aim of the article is to present internal and external factors that influence the choice of the educational profile. The research, in which 63 participants took part, was made using the author's questionnaire and the tool about student's occupational interests for the student with reduced intellectual abilities. This tool was created by Małgorzata Połajdowicz, Ewa Radtke-Pawłowska, Urszula Sajewicz-Radtke, published by the Psychological and Pedagogical Testing Laboratory in Gdańsk. The results indicate that the choice of the educational profile by persons with intellectual disability is not consistent with their occupational interests. The family environment, consultations with teachers, educational offer at school and health contraindications are important in deciding on the choice of the educational profile. (original abstract)
17
Content available remote Problem of Compatibility of Competencesin Professional Learning
84%
EN
As the amount of options regarding the possibility to start/continue higher education increases, due to such reasons as the development of European Higher Education Area, the decision about choosing one of them becomes even more diffcult. One of the most important factors that need to be taken into account is how well the set of competences guaranteed by an education offer reflects the predicted requirements of the job market. In the article authors propose a formal model, based on an object database, that would enable evaluating compatibility of two chosen sets of competences while taking into account different aspects connected to market needs.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie argumentów przemawiających za wprowadzeniem zmian w finansowaniu publicznych uczelni zawodowych, zaprezentowanie konkretnych rozwiązań w zakresie finansowania omawianych szkół wyższych, a także przeanalizowanie warunków i ryzyka wdrożenia zaproponowanych rozwiązań, które w dużej mierze spowodowałyby zmianę całokształtu funkcjonowania uczelni. Skonstruowany przez autora postulatywny model finansowania publicznych uczelni zawodowych jest wynikiem przeprowadzonych badań i analiz, obserwacji publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i doświadczeń w zarządzaniu jedną z uczelni należących do tego sektora. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the arguments for introducing changes in the financing of state schools of higher professional education, to present specific solutions in the financing of discussed higher education institutions, and to analyze the conditions and risks of implementing the proposed solutions that would largely change the overall functioning of these schools. The aspirational financing model for state schools of higher professional education constructed by the author is the result of research and analysis carried out, observation of public higher professional education in Poland and experience in managing one of the schools belonging to this sector. (original abstract)
EN
The authorities were forced to pay attention to the condition of the vocational education in Poland due to the lack of skilled workers reported by the enterprises. The problem consists of demographic problems and open labor market in the European Union which competes with the conditions of remunerations. For a few years there has been an attempt made to restore the attractiveness of the vocational education owing to which the system experiences many changes. In the article the attempt was made to indicate current conditions for shaping the vocational education in Poland, in particular from the perspective of those managing schools. The source of data are mainly the results of Union projects, due to which it is possible to monitor the education conditions in Poland in short time distances. The conclusions from the research indicate for the existence of multilevel network of con- ditions of managing the vocational education in Poland. The manager faces the requirements imposed by the law acts and education system, but the role of the self-government managing bodies and local employers is equally important. The school managers must define their goals in a language of benefits for the client, for whom one should take care. Additionally, they are subject to the pressure of maintaining the level of employment in their facilities. Thus, they appear in many roles - a clerk, manager and employer and teacher. Each role requires variable competences. The questions comes up whether the tasks for the chain of the system were defined in a realistic way. (original abstract)
20
Content available remote Rozwój edukacji zawodowej opartej na współpracy z pracodawcami
84%
XX
Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz wskazanie głównych determinantów tej współpracy. Zagadnienia edukacji stanowią ważną dziedzinę systemu społecznego, pomyślność społeczeństwa zależy w dużej mierze od systemu edukacji. Obecnie oświatę należy traktować jako inwestycję w kapitał ludzki, wykształcenie człowieka zwiększa jego szanse życiowe, a wykształceni obywatele są potrzebni krajowi. Dobrze wykształcony obywatel lepiej rozumie zjawiska zachodzące we współczesnym świecie,może uzyskać atrakcyjną pracę, pozycję społeczną i zawodową oraz większe dochody. Działania każdej szkoły powinny być więc skoncentrowane wokół dobrego przygotowania uczniów do czekających ich zadań. W poprawie jakości kształcenia niewątpliwie szczególny nacisk ma być położony na jakość przygotowania zawodowego w wymiarze praktycznym. Konieczna zatem jest ścisła współpraca szkoły z podmiotami przygotowującymi do kształcenia praktycznego, kształtującego umiejętności pracy w warunkach zbliżonych do wymagań rynku pracy. Współczesny pracodawca szuka pracownika przygotowanego do szybkiego, samodzielnego wykonywania konkretnych zadań zawodowych, a także gotowego do ciągłych zmian. Organizacja procesu kształcenia we współczesnej szkole powinna być zorientowana na przygotowanie uczniów do pracy w zmieniających się warunkach gospodarki.(fragment tekstu)
EN
This paper presents forms of cooperation of vocational schools with employers, directed towards solving the big problem of contemporary vocational education that should be more oriented for labour market and give such qualifications to young people, that are expected by employers. The author tried to identify the place of vocational education system in a system of knowledge management, as well as to bring issues of effective dialogue which is the only way to partnership for employment. The role of a tutor and mentor is also characterized in the paper, which derives from the assumption that the repertoire of activities of vocational teachers and employees should correspond directly with these two roles.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.