Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Innovations in trade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
W artykule zostały przedstawione istotne czynniki stymulujące i opóźniające procesy innowacji, główne kierunki inwestowania związane z wprowadzeniem innowacji oraz przykłady inwestycji kreujących innowacje na obecnym etapie przemian w Polsce.
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania koncepcji "cyklu życia" do analizy dynamiki procesów zachodzących w nowych typach instytucji handlu zagranicznego, pojawiających się na rynku, oraz w ich otoczeniu. (fragment tekstu)
3
75%
XX
Innowacje w handlu detalicznym warunkuje wiele czynników o bardzo zróżnicowanym charakterze, pobudzających lub ograniczających wprowadzanie innowacyjnych zmian. Innowacje te w znaczącym stopniu zależą od ilościowych i jakościowych przeobrażeń zachodzących w zachowaniach konsumentów - najliczniejszej i najważniejszej grupie klientów w handlu detalicznym. Celem artykułu jest wskazanie na najważniejsze trendy w zachowaniach konsumentów, które przyczyniły się do powstania innowacyjnych rozwiązań w handlu detalicznym oraz prezentacja wybranych wyników badań bezpośrednich wskazujących na związki między zachowaniami konsumentów a innowacjami w handlu. (fragment tekstu)
EN
Retail trade innovations are connected witch such solutions, which trade enterprises prepare for the first time or these solutions which appear for the first time in retail trade. These solutions could be adopted from the other enterprise or from the different sectors. Innovation can occur in all types of the retail activity and can be considered both in its functional aspect and as a result of the changes. Besides such determinants like economy, social and technological factors, the most important are connected with consumers, especially with the trends in consumer behavior. The paper presents the most important trends and megatrends in consumer behaviour and the innovation solutions in retail trade connected with them. Selected results of field research conducted among consumers and retail expert are presented in the article, too. (original abstract)
XX
W artykule poruszony jest problem innowacji w handlu jako ważnego obszaru kompleksowych badań. Podjęto próbę zdefiniowania innowacji i jej rodzajów w uwzględnieniem innowacji marketingowych. Wskazano również kierunki badań nad szeroko pojętymi innowacjami w handlu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper raises the problem of innovation in trade as a key component of comprehensive research. An attempt is made to define innovation in trade and its types, with special reference to marketing innovation. Directions of research on the broadly understood trade innovations are also indicated. (original abstract)
XX
Do innowacji w handlu detalicznym zaliczyć można zarówno te rozwiązania, które przedsiębiorstwo handlowe opracowało jako pierwsze lub które po raz pierwszy pojawiły się w handlu, oraz te, które zostały przyswojone od innych przedsiębiorstw/ podmiotów lub przejęte od innych sektorów. Ze względu na znaczenie handlu detalicznego dla gospodarki istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co wpływa na innowacje w handlu detalicznym. Obok uwarunkowań makroekonomicznych, takich jak ekonomiczne, społeczne i technologiczne, najważniejsze są oczekiwania i preferencje klientów, poziom innowacyjności oraz intensywność konkurencji i jej sposoby działania na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Retail trade innovations are connected with such solutions which trade enterprises prepare for the first time or the solutions which appear for the first time in retail trade. These solutions could be adopted from other enterprises or from different sectors. Taking into account the importance of retail trade in the economy, it is necessary to recognize the determinants of innovations in retail trade. Besides the macroeconomic determinants, such as economic, social and technological factors, the most important are: clients, intensity of competition and forms of their activity. (original abstract)
XX
W Anglii sprzedaż ma najwyższą proporcję sprzedaży detalicznej on-line, więc to, co dzieje się tutaj, jest obserwowane przez zagranicznych obserwatorów, jak Wielka Brytania staje się miejscem doświadczalnym dla detalicznej innowacji. Anglia do roku 2018 odnotuje najwyższy udział w sprzedaży detalicznej on-line na świecie. (fragment tekstu)
XX
Masowy charakter produkcji towarów przeznaczonych do wymiany wymaga nowocześnie zorganizowanej dystrybucji. Dlatego ostatnie lata odznaczają się wyraźnym przyspieszeniem innowacji w organizacji i technice obrotu towarowego. Autor zauważa, że realizacja programów postępu nie zamyka się przy tym w ramach poszczególnych przedsiębiorstw, lecz obejmuje całokształt aparatu handlowego, gdzie zmiany dokonywane w poszczególnych segmentach przyczyniają się do bardziej sprawnego funkcjonowania całości. Do tych wyodrębnionych segmentów autor zalicza procesy koncentracji ekonomicznej, organizacyjnej przedsiębiorstw, wzrost liczby wielkich jednostek, różnicowanie sieci i przedsiębiorstw według kryterium zaspokajania potrzeb, budownictwo handlowe, technologię procesów bezpośredniej obsługi i ich przygotowanie, techniki transportu, przetwarzanie danych, komunikację wewnętrzną i in. Przedmiotem analizy są w artykule zjawiska występujące w handlu najwyżej rozwiniętych krajów socjalistycznych i kapitalistycznych, a ściślej - dziedziny działalności, gdzie postęp ocenia się jako najbardziej rewolucyjny i rozwojowy. Są to opisane w kolejnych podpunktach artykułu: zmiany w zatrudnieniu, przemiany kwalifikacji, poziom i formy wynagrodzenia. Chociaż celem opracowania nie jest sformułowanie postulatów praktycznych, lecz dokonanie diagnozy, rozpoznanie posiada określoną przydatność dla polityki zatrudnienia i polityki społecznej w obrocie towarowym; zbadanie konsekwencji postępu może bowiem przyczynić się do sformułowania racjonalnych programów zmniejszenia uciążliwości pracy, wzrostu bezpieczeństwa i higieny, identyfikacji z zawodem, integracji pracowniczej i wydajności itp., a tym samym osiągnięcia ważnych celów społecznych i ekonomicznych. Ujawnienie określonych związków jest także punktem wyjścia dla doskonalenia innowacji organizacyjno-technicznych pod kątem ich waloryzacji społecznej.
EN
The paper deals with the problem of general impact of organizational and technical concetration on working condition for personel employed in trade. Special attention was paid to the problem of changes in dimension and structure of employment, qualification, Ievel and wage pattern, organizational and technical progress on occupational attitudes and humanization of work. (original abstract)
8
Content available remote Success Factors in Innovation Cooperation of Polish Exporters
75%
XX
Podczas gdy rośnie liczba badań innowacyjnych zachowań przedsiębiorstw z tzw. rynków wschodzących, nieliczne analizy współpracy w innowacjach dotyczą krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. W naszym badaniu skupiliśmy się na ocenie znaczenia czynników sukcesu w kooperacji w innowacjach, specyficznych dla innowacji procesowych, produktowych, marketingowych i organizacyjnych. Przeanalizowana została próba 209 polskich eksporterów. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze zastosowano zarówno analizę opisową, czynnikową, jak i analizę korelacji. Wykazano zróżnicowane znaczenie poszczególnych czynników sukcesu w zależności od typu innowacji. Stwierdzono współzależności między postrzeganymi czynnikami sukcesu oraz zidentyfikowano ukryte czynniki wpływające na kooperację w przypadku poszczególnych typów innowacji. Zaobserwowano także korelację między postrzeganiem czynników sukcesu i intensywnością oraz trwałością współpracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Although a growing number of studies refer to innovation practices of firms in emerging markets, less numerous studies on innovation networking have been conducted in CEE countries, including Poland. Our study was focused on the assessment of the significance of success factors in innovation cooperation specific for process-, product-, marketing and organizational innovation. We analyzed a sample of 209 Polish exporters. Descriptive statistics, factor analysis and correlation analysis were applied to answer the research questions. The analysis provides evidence of varying importance of success factors depending on type of innovation. The interrelation between perceived success factors was proven and different underlying factors influencing the cooperation in innovations were discovered. A correlation between the perception of those underlying factors and the cooperation intensity and sustainability was also observed. (original abstract)
9
Content available remote Wykorzystanie innowacyjnych technologii RFID w handlu
75%
XX
Celem niniejszej pracy było więc wykazanie konieczności rozwoju placówek handlowych oraz wskazanie przykładów zastosowania technologii RFID, co w istotny sposób może wpłynąć na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedmiotowych firm. (fragment tekstu)
EN
In this article author shows the need of permanent implementation of innovative solutions in the services area, therein trade. Research shows that inter alia in Poland in the nearest future, because of decreasing amount of professionally active people, there will be a need to implement the innovative technologies, that will be connected with better service of the clients and fastest access to the information. RFID technology gives such possibility. Author gives some examples of the use of the technology based on RFID, that will increase the trade companies function effectiveness, as well as bring bigger satisfaction of the clients. (original abstract)
EN
Retail trade innovations are connected witch such solutions, which trade enterprises prepare for the first time or these solutions which appear for the first time in retail trade. These solutions could be adopted from the other enterprise or from the different sectors. Innovation can occur in all types of the retail activity and can be considered both in its functional aspect and as a result of the changes. Besides such determinants like economy, social and technological factors, the most important are connected with consumers, especially with the trends in consumer behavior. The paper presents the most important trends and megatrends in consumer behaviour and the innovation solutions in retail trade connected with them. Selected results of field research conducted among consumers and retail expert are presented in the article, too.
XX
Głównym celem publikacji jest przedstawienie wyników badań empirycznych obrazujących skłonność obywateli Unii Europejskiej do nabywania innowacyjnych wyrobów lub usług. Skłonność ta jest wyrazem zainteresowania społeczeństwa nowościami ukazującymi się na rynku. Najkorzystniej prezentowali się obywatele Wielkiej Brytanii, Czech, Malty i Słowacji.
EN
In this publication the author discusses the selected questions of innovation activity, with particular accent on demand side of the innovations depended - among other things - on citizens' inclination to purchasing innovative products or services. As show results of the surveyes which are presented in this publication and which were carried out among citizens of the European Union, their inclination to purchasing innovations compared to their friends and family is not high. Only 28% respondents said that they were more indinated to purchase innovative products or services compared to these in their immediate circle. 40% investigated declared the opposite opinion. That attitudes of the citizens indirectly lead to formation of innovation gap. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono i omówiono fazy procesu przyjęcia innowacji przez nabywcę oraz proces dyfuzji innowacji na polskim rynku.
XX
Celem głównym niniejszego rozdziału jest omówienie, jak regulacje prawne wpływają na rynek handlu elektronicznego. Natomiast celami szczegółowymi są: przedstawienie różnic między e-commerce a handlem tradycyjnym, omówienie aktów prawnych dotyczących handlu elektronicznego i pokazanie możliwych konsekwencji ich implementacji dla tej branży, przedstawienie przykładów niezastosowania się do regulacji prawnych i nałożonych na przedsiębiorstwa kar, ukazanie najnowszych regulacji handlu elektronicznego, a także zalet i wad regulowania przez państwo i Unię Europejską rynku e-commerce oraz szans i zagrożeń z tym związanych. Dlatego też na potrzeby badań sformułowano następującą hipotezę badawczą: Rozwój e-commerce dokonuje się pod wpływem równolegle wdrażanych regulacji krajowych i międzynarodowych. W prowadzonych badaniach oraz przy pisaniu rozdziału wykorzystano takie metody badawcze, jak: studia literaturowe dotyczące najnowszych publikacji z zakresu ekonomii i prawa, studia przypadków oraz analizę porównawczą przepisów prawnych obowiązujących przed i po wprowadzeniu pakietu VAT e-commerce. (fragment tekstu)
14
Content available remote Wybrane aspekty przeobrażeń w handlu detalicznym na przykładzie miasta Tarnowa
63%
XX
W artykule dokonano analizy przeobrażeń w handlu detalicznym w Tarnowie. Pierwsza część opracowania ukazuje proces transformacji, który nastąpił po 1989 roku i jego konsekwencje w postaci rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Głębokie przemiany strukturalne w zakresie handlu zaowocowały rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości oraz boomem, który przejawiał się w dynamice wzrostu liczby punktów handlowych. Po początkowych latach sukcesów nastąpił okres trudnych rywalizacji z rosnącym kapitałem zagranicznym. W dalszej części prezentowanej pracy zostaje scharakteryzowany rynek tarnowski w okresie przemian, oraz przedstawiona jest analiza dynamiki zmian w strukturze handlu detalicznego, z równoczesną analizą ilościową handlu w badanym okresie. Omówione zostają innowacje w handlu detalicznym, które warunkują wiele czynników o bardzo zróżnicowanym oraz złożonym charakterze. Są to między innymi czynniki makroekonomiczne, społeczno-demograficzno- kulturowe czy technologiczne. Najważniejsze jednak są czynniki dotyczące konsumentów, czyli głównych odbiorców innowacji w handlu detalicznym. Szczególna uwaga skupia się na ostatnich latach, które dla drobnych przedsiębiorców są niezwykle trudne. Zmniejszenie pozycji małych, lokalnych firm, wzrost znaczenia sklepów wielkopowierzchniowych, związanych z ekspansją wielkich sieci zagranicznych, zwiększający się wciąż odsetek klientów dokonujących zakupy w sklepach internetowych - to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się tarnowscy przedsiębiorcy. W ostatniej części artykułu podjęto próbę wskazania trendów rozwojowych handlu detalicznego w najbliższej dekadzie, dostosowując się do wymagań i preferencji konsumenckich. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the retail trade in Tarnow has been analyzed. The first part shows the process of transformation, which occurred after the year 1989 and its consequences in the form of the development of the market economy. Deep structural changes in trade have resulted in the development of individual entrepreneurship and the boom which was reflected in the dynamics of growth in the number of trade points. In the following part of the article the Tarnow market in transition has been characterized, as well as the analysis of the dynamics of changes in the structure of the retail trade, with the simultaneous quantitative analysis of trade in the period considered. Innovations in the retail trade, which determine many various factors, have been discussed. These include macro-economic, socio-demographic-cultural or technological factors. Most important, however, are factors for consumers, that is, the main recipients of the innovations in the retail trade. Particular attention is paid to the last few years, which have been extremely difficult for small entrepreneurs. The decrease in small, local businesses, the growing importance of hypermarkets, associated with the expansion of large foreign chain stores, the constantly rising percentage of customers who shop online - these are just some of the problems faced by entrepreneurs in Tarnow. In the last part an attempt was made to identify the development trends of retail in the next decade, adapting to the requirements and consumer preferences. (original abstract)
15
63%
EN
Purpose: The main aim of this paper is to identify the specificity of socially responsible innovations in retail against the background of sustainable development, and to identify examples of socially responsible innovations implemented by selected retail chains in Poland. In the Author's opinion, they are crucial for the development of a responsible society, but also for a sustainable economy. Design/methodology/approach: The methodology applied in the article refers to the methodological canon of management sciences, including, among others, conceptualtheoretical and empirical research methodology. On their basis a critical analysis of foreign and Polish literature in the field of management science, theory of development and functioning of the retail trade has been carried out. The analyzed cases of retail chains were considered representative due to their strong market position and large contribution to the development of the FMCG market (the so-called "best business practices") - for this purpose, the qualitative research methodology was applied, including a case study. Findings: The analysis conducted in this paper indicates that large retail chains are creating socially responsible innovations, thus having a significant impact on the spread of socially responsible practices. These activities are mainly based on shaping the environmental awareness of employees and customers, increasing the safety and quality of products, reducing carbon dioxide emissions, effective waste management, rational use of natural resources, reducing staff turnover and improving their working conditions. Originality/value: The article presents how the literature on management science describes and explains the essence, specificity, and types of socially responsible innovations against the background of the sustainable development concept. On this solid factual basis, socially responsible innovations implemented by selected retail chains in Poland were identified. This allowed to verify theoretical assumptions related to the development of socially responsible innovations with the actual state of affairs, reflected in the analyzed practices of retail chains.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie kluczowej roli, jaką odegrały innowacje marketingowe w zmianach zachodzących w handlu, a co za tym idzie w stworzeniu obecnych reguł działania przedsiębiorstw detalicznych. W artykule przyjęto szeroką formułę innowacji marketingowych, uwzględniającą również model biznesowy, co pozwoliło na zaliczenie w poczet innowacji marketingowych również nowych form handlu. Te nowe formy handlu, które na świecie rozwijały się od połowy XIX w., a od lat 90. ubiegłego wieku znacząco zmieniają strukturę handlu i zachowania konsumentów również w Polsce, uznano za innowacje radykalne. Podobną rolę odegrały: marka własna, samoobsługa, loss leaders, merchandising, znaczki handlowe czy lokalizacja sklepów w centrach handlowych. Obecnie wiele innowacji marketingowych jest stymulowanych przez rozwój nowoczesnych technologii; mają one głównie charakter przyrostowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the crucial role of marketing innovation in changes which have taken place in the retail sector and, in consequence, in developing the contemporary rules of functioning of retail companies. In the paper, a wide formula of marketing innovation has been applied which resulted in including the innovation in retail formats in the group of marketing innovations. These new forms of retailing, which have been developed since the mid 19th century in the world, and since the 1990s have also dynamically changed the retail structure and consumers behavior in Poland, are recognized as radical innovations. The same very important role in retailing is attributed to self-service, merchandising, loss leaders, retail stamps and location in the shopping centers. Nowadays many marketing innovations are stimulated by new technologies; most of them are incremental innovations. (original abstract)
17
Content available remote Logistyka ostatniej mili - usprawnienia w obsłudze klienta
63%
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wpływu innowacji w logistyce ostatniej mili na rozwój branży handlu elektronicznego na przykładzie firmy InPost. W tym artykule mianem ostatniej mili będzie nazywany proces dostarczania towaru od sprzedawcy online do finalnego odbiorcy. Sprawna i efektywna realizacja tego procesu jest kluczowa dla osiągnięcia wysokiego poziomu obsługi klienta i tym samym jego satysfakcji z całej transakcji online. Realizacja tak określonego celu wymagała od autora przeanalizowania treści książek, raportów, publikacji prasowych oraz źródeł internetowych. Istotnym z punktu widzenia analizy było również, zdaniem autora, przeprowadzenie studium badawczego metodyką indywidualnego przypadku w odniesieniu do firmy InPost oraz sondażu diagnostycznego, obejmującego gromadzenie danych o ocenie funkcjonowania i rozwoju firmy Inpost w Polsce przez przedstawicieli pokolenia Z. Zgodnie z przyjętą procedurą sformułowano następujące pytania badawcze: 1. Jakie czynniki determinują transfer zakupów ze sfery fizycznej do cyfrowej? 2. Jaki jest obraz współczesnego handlu elektronicznego? 3. Czy i dlaczego logistyka jest istotna w procesie transakcji? 4. W jakim zakresie innowacje w zakresie logistyki ostatniej mili przyczynią się do dynamizacji rozwoju branży e-commerce w przyszłości? (fragment tekstu)
EN
The virtual space of the Internet increasingly determines the functioning of people and entire societies in the 21st century. Computerization, internetization and robotization make the world a global village without borders. The Internet has turned from a conceptual network connecting American universities into a global communication medium that has become an arena of trade exchange. E-commerce is currently in a phase of dynamic growth, which is related to the pandemic situation, but also to the technological development of internet tools and systems, as well as innovations and improvements in logistic customer service. An example of improvements in logistic customer service at the last mile stage is the InPost parcel locker network. This network enriched with a mobile application and the entire ecosystem of logistics services is the research background for this article. (original abstract)
XX
W ostatnich latach za sprawą rozwoju technologii, szczególnie form komunikacji w nowych mediach (Internecie), dokonuje się zmiana w komunikacji i relacjach pomiędzy firmami a klientami. Szeroko rozumiana komunikacja marketingowa pozwala na realizację celów przedsiębiorstw poprzez docieranie do grup docelowych, pod warunkiem wykorzystania właściwych kanałów i form dotarcia. Na przestrzeni kilku ostatnich lat uwaga praktyków i przedsiębiorców koncentrowała się na mediach społecznościowych. Obecnie w digital marketingu zagadnieniem budzącym coraz większe zainteresowanie jest między innymi conversational commerce, będący konsekwencją prac nad sztuczną inteligencją w sektorze machine learning. (...) Wirtualni asystenci niedawno zawitali na stronach internetowych w Polsce. Stosunkowo nową ich odmianą są chatboty mobilne (mobile messenger chatbot) [Følstad, Brandtzæg 2017], co łączy się z popularnością urządzeń mobilnych i dedykowanych im komunikatorów [Budzanowska-Drzewiecka 2017]. Pomimo że zainteresowanie ze strony badaczy tym zagadnieniem wzrasta, to nadal wiedza w tej dziedzinie jest fragmentaryczna. Na przykład brakuje informacji na temat uwarunkowań i przyczyn korzystania przez użytkowników z chatbotów [Brandtzaeg, Følstad 2017]. Dlatego też podjęto próbę realizacji badań eksploracyjnych na rynku polskim wśród młodych dorosłych, których celem było określenie ich stosunku do chatbotów (mobilnych) w sferze e-commerce. Pilotażowe badania empiryczne, poza identyfikacją znajomości i zakresu sięgania po chatboty mobilne przy zakupach online, odpowiadają na pytanie o powiązanie pomiędzy stosunkiem do chatbotów a innowacyjnością konsumencką. Badania ankietowe wśród 250 młodych dorosłych posłużyły jako podstawa do weryfikacji założeń. (fragment tekstu)
EN
The development of technology, including work on artificial intelligence, gives marketers new opportunities regarding communication with customers with the help of chatbots (including e-commerce). The aim of the research was to determine the attitude of Polish young adults to (mobile) chatbots in accordance with the TAM model (intention, attitude, ease and convenience of use) and links with consumer innovation. Statistical analyses (ANOVA and regression analysis) confirmed that innovation measured using the DSI scale (Goldsmith and Hofacker) is related to the attitude to chatbots in the surveyed group. Respondents manifest a sceptical attitude towards this new technology, while having little experience with it. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono trendy i wyzwania związane z handlem mobilnym w Tanzanii. Najczęściej używaną (do 2018 roku) formą mobilnego handlu w Tanzanii był Mobile Money. Przeprowadzono wywiady z dostawcami handlu mobilnego w Tanzanii, aby zrozumieć w jaki sposób wykorzystują oni pieniądz mobilny i określić wyzwania, przed którymi stoją. Zbadano także strony internetowe dostawców telekomunikacyjnych, aby wskazać tendencje dotyczące tej usługi. Otrzymane wyniki badań pozwoliły określić, w jaki sposób klient dociera do mediów społecznościowych i szuka produktu, a następnie kupuje go przy wykorzystaniu mobilnych pieniędzy. Zauważono, że dostawa produktu zależy od jakości komunikacji mobilnej i prawidłowej lokalizacji miejsca dostawy, co jest utrudnione z powodu złego systemu adresów w Tanzanii. Główne wyzwania zidentyfikowane w tym badaniu to problemy sieciowe takie jak niska jakość połączeń sieciowych i brak zaufania z powodu pojawiających się kradzieży. Artykuł zawiera sugestie dotyczące zastosowania bardziej innowacyjnych sposobów, które mogą zmniejszyć trudności, z którymi boryka się ten konkretny system. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper shows the trends and challenges of mobile commerce that are faced in Tanzania. Until 2018, the most commonly used form of mobile commerce in Tanzania is Mobile Money. In this study, we have interviewed vendors using mobile commerce in Tanzania, in order to understand how they use mobile money and the challenges they face. Also, we studied telecommunication provider's websites to show the trend of this particular service. The findings of this paper show how the customer goes to social media and search for a product and then buy it using mobile money. Additionally, delivery of the product depends on mobile communication whereby the customer has to provide the specific location due to poor home address system. Main challenges identified in this study are network issues such as poor network connection and lack of trust due to re occurring of theft incidents. The study gives suggestions of the use of more innovative ways that can reduce the setbacks that this particular system is facing. (original abstract)
XX
Sektor handlu detalicznego staje się coraz bardziej innowacyjny. Dzieje się tak nie tylko za sprawą sklepów internetowych, ale także nowych rozwiązań stosowanych przez operatorów prowadzących sklepy stacjonarne. Celem artykułu było określenie przesłanek wprowadzania innowacyjnych formatów przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego oraz charakterystyka dwóch nowych formatów: pop-up store oraz concept store. W artykule przedstawiono także cechy produktu przedsiębiorstwa handlu detalicznego, czyli formatu punktu sprzedaży, zwracając szczególną uwagę na potencjalną liczbę wariantów, stanowiącą szczególną przesłankę powstawania nowych formatów handlu. Przedstawione w tekście formaty: pop-up store i concept store odwołują się do zupełnie innej charakterystyki zakupów niż ma to miejsce w przypadku handlu elektronicznego: działania impulsowego, opierającego się na wielu doznaniach zmysłowych (wzrokowych, zapachowych, smakowych, słuchowych). Teatralizacja aranżacji, stworzenie formy atrakcyjnego spędzenia czasu, możliwość bezpośredniego kontaktu z towarem, ale także z innym człowiekiem ma swoją wartość i potencjalnie stanowi szczególny wyróżnik stacjonarnych form sprzedaży, szczególnie tych innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Retail companies are becoming more and more innovative. It is not only the result of e-commerce, but also of new solutions applied by the traditional shops' operators. The aim of the article was to define the premises for the innovative formats introduction and to present two new formats: pop-up store and concept store. They are based on the traditional, stationary model of business in retailing and they realize a completely different concept as compared with e-commerce. Core elements of these innovative formats are sensual experiences based on a very unique merchandise which often causes impulse buying. The new formats are designed to be a good way of spending free time and meeting people. This is their potential source of competitive advantage. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.