Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 350

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mixing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available remote Effect of mixing intensity onto kinetics of flock growth in an agitated tank
100%
EN
The effect of mixing intensity onto kinetics of flock growth and shape characterized by the fractal dimension was investigated. The experiments were carried out in a baffled tank agitated by a Rushton turbine at the mixing intensities 40, 64 and 95 W/m3 and kaolin concentration of 0.44 g/dm3. The size and shape of flocks were investigated by image analysis. The flock growth kinetic data was fitted according to generalized correlation proposed by the authors. The dependences * fA = 85.66V 1/2, df eq max = 0.623V - 1/4 and [NtF]max = 1245 were found for model parameters. The fractal dimension Df2 was found to be independent of flocculation time and mixing intensity and its value of 1.469 -0.037 was determined as an average for the given conditions.
PL
Badano wpływ intensywności mieszania na kształt i kinetykę wzrostu kłaczków zawiesiny kaolinu w wodzie (stężenie 0,44 g/dm3) charakteryzowanych przez rozmiar fraktalny. W badaniach użyto zbiornika z przegrodami wyposażonym w turbinę Rushtona. Intensywności mieszania wynosiły 40, 64 i 95 W/m3. Zmierzone parametry kinetyczne wzrostu kłaczków analizowano za pomocą ogólnej korelacji zaproponowanej przez autorów. Dla parametrów modelu wyznaczono zależności * 85,66 1/4 fVA i [NtF]max = 1245. Wymiar fraktalny Df2 = 1,469-0,037 wyznaczono jako wartość średnią w określonych warunkach.
PL
Rozwój nowych technologii, metod pomiarowych i metod modelowania oraz nowych technik komputerowych, stawia nowe wyzwania i daje nowe możliwości badaczom zajmującym się problemami mieszania. Praca przedstawia i dyskutuje nowe kierunki badawcze związane z mieszaniem.
EN
Recent developments in new technologies, new experimental and measurement techniques, as well as new methods of modeling and application of new fast computers result in new challenges in mixing research, and offers new modern tools to mixing researchers. New directions of research in mixing are presented and discussed.
EN
A medium-sized inflow (about 200 km3 according to IOW data, - personal communication) of saline water into the southern Baltic Sea occurred during January 2003. Unlike any previously observed inflow, this one brought very cold water, of temperatures around 1-2°C and less. Since the temperature of the deep water in the southern Baltic before the inflow was exceptionally high (11-12°C), the inflowing waters produced dramatic changes and a steep temperature gradient. The movement of the inflowing waters through the deep basins and channels of the Baltic Sea from the Arkona Basin to the Gdansk Deep during next 4-8 months is described. Frequent mesoscale structures and intensive mixing followed the eastward transport of the inflow water, particularly in the Bornholm Deep and Słupsk Furrow. The present paper is based on data collected during of 6 cruises r/v "Oceania" between December 2002 and August 2003. The last cruise in August took place in order to assess the long-term consequences of the inflow.
EN
A modified, non-equilibrium model of micromixing has been applied to describe mixing and chemical reaction in a stirred tank reactor. Modification of the model is based on taking into consideration effects of turbulent shear on dissipation of the passive scalar. Predictions of the model have been compared with the experimental data and results of simulations neglecting shear effect.
PL
Zmodyfikowany nierównowagowy model mikromieszania wykorzystano do opisu procesów mieszania i mieszania z reakcją chemiczną w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem. Modyfikacja modelu polega na uwzględnieniu wpływu ścinania na przebieg mieszania. Wyniki modelowania porównano z wynikami otrzymanymi dla modelu zaniedbującego ten efekt oraz z wynikami badań doświadczalnych.
PL
Przeprowadzono badania dyspersji gazu w cieczy w aparacie, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła. Gaz wprowadzano pod górne mieszadło wyznaczając, przy jakich częstościach jego obrotów gaz dociera do dna aparatu. Stan ten przyjęto za graniczny, badając jak wpływa nań położenie i kierunki obrotów mieszadeł, wydatek gazu oraz częstość obrotów dolnego mieszadła. Stwierdzono, że osiąga się go przy tym niższych częstościach obrotów mieszadła dyspergującego gaz, im szybciej obraca się dolne mieszadło.
EN
Researches on mixing in gas-liquid system in a vessel with two independently driven impellers were carried out. Gas was fed under upper stirrer and the impeller rotational frequency for the case when gas reached the vessel bottom was determined. These conditions were accepted as a critical state and influence of mixer direction of rotation, its location in the vessel, gas flow rate and bottom stirrer direction of rotation on it was investigated. It was confirmed that critical conditions were achieved for a lower rotation speed of upper impeller and a higher rotation speed of bottom one.
7
Content available A simulation study of mixing granular materials
80%
EN
Mixing the granular materials is a critical process in many industries, especially in pharmaceutical one, where homogeneous blends of ingredients are required. The homogenisation process is time and energy consuming, thus this article is focused on the process. The mixing process has been simulated with the discrete element method – DEM, which gives an opportunity to study the granular flow of mixed ingredients. Following stages of the mixing process have been presented for various shapes of blenders and analysed, which gives an opportunity to understand the process and mechanisms of homogenisation. Apart from the three basic mechanisms of homogenisation: diffusion, convection and shear, one more has been found.
8
80%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad unoszeniem cząstek ciała stałego z dna zbiornika aparatu, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła obrotowe. Analizowano jak obecność górnego mieszadła wpływa na stopień zmieszania układu i efektywność mieszania.
EN
Mixing of liquid-solid system in a mixing vessel with two independently driven impellers was investigated. An influence of upper impeller on the system mixing index and the efficiency of mixing was analysed.
9
80%
PL
W pracy zaprezentowano doświadczalną metodę ustalania rzeczywistego położenia punktu pomiarowego w anemometrii laserowej w przypadku pomiarów prędkości cieczy w mieszalniku. Opracowano i wykonano odpowiedni przyrząd ustawczy. Maksymalny błąd wyznaczania położenia punktu pomiarowego przedstawioną metodą wynosi ± 0,05 mm.
EN
In this work, an experimental method of setting the real measurement volume location used in laser anemometry technique for liquid velocity measurements in agitated vessel has been presented. Proper gauge instrument - that helps to set measurement volume location - has been designed and made. The maximum error of location of measurement volume is ± 0,05 mm.
EN
This paper presents researches of ammonia and air mixing process in the static agitator of own construction with original mixing elements [1]. There have been also examined pressure drops of process media in the agitator. The equations useful in agitator designing for required process parameters have been elaborated.
11
Content available remote On asymptotic cyclicity of doubly stochastic operators
80%
EN
It is proved that a doubly stochastic operator P is weakly asymptotically cyclic if it almost overlaps supports. If moreover P is Frobenius-Perron or Harris then it is strongly asymptotically cyclic.
EN
A medium-sized inflow (about 200 km3 according to IOW data, - personal communication) of saline water into the southern Baltic Sea occurred during January 2003. Unlike any previously observed inflow, this one brought very cold water, of temperatures around 1-2oC and less. Since the temperature of the deep water in the southern Baltic before the inflow was exceptionally high (11-12oC), the inflowing waters produced dramatic changes and a steep temperature gradient. The movement of the inflowing waters through the deep basins and channels of the Baltic Sea from the Arkona Basin to the Gdańsk Deep during next 4-8 months is described. Frequent mesoscale structures and intensive mixing followed the eastward transport of the inflow water, particularly in the Bornholm Deep and Słupsk Furrow. The present paper is based on data collected during 6 cruises r/v "Oceania" between December 2002 and August 2003. The last cruise in August took place in order to assess the long-term consequences of the inflow.
PL
Badano zmiany reologii wodnego roztworu karboksymetylocelulozy i stopnia dyspersji cząstek koloidalnych zachodzące w wyniku mieszania. Mieszanie prowadzono w zbiorniku cylindrycznym, stosując wol-noobrotowe mieszadło wstęgowe i trzy mieszadła wysokoobrotowe. Stwierdzono, że ścinanie cieczy w mieszalniku powodowało mechaniczną degradację hydrokoloidu i spadek lepkości pozornej roztworu.
EN
Changes in rheology and particle size distribution in aqueous solutions of carboxymethylcellulose are investigated. Mixing was carried out in a cylindrical vessel using the low rotating helical-ribbon and three high-speed impellers. It was stated that the shearing resulting; from fluid flow in the tank caused degradation of hydrocolloid particles and decrease in solution viscosity. :
EN
The effects of the impeller eccentricity and pumping mode of an eccentric impeller on the mixing time in a stirred tank have been considered. Mixing time was measured by the thermal method. The effects of the position of the dosage point of the thermal tracer and physical properties of the liquid on the results of the measurements have also been analyzed.
PL
Przedstawiono wyniki badań czasu mieszania w zależności od niecentryczności mieszadła i kierunku pompowania płynu w mieszalniku. Czas mieszania mierzono metodą termiczną. Analizowano również wpływ położenia punktu dozowania trasera i właściwości fizycznych cieczy na wyniki pomiarów.
15
Content available remote The effect of ozone feeding mode on the effectiveness of NO oxidation
80%
EN
The influence of ozone injection mode on the effectiveness of nitrogen monoxide oxidation to nitrogen dioxide by ozone in a flow reactor was investigated experimentally in laboratory apparatus. Nitrogen monoxide was diluted to the mole fraction 100 ppm in air which served as the carrier gas flowing through the tube of the diameter D = 60 mm into which ozone was injected. The effects of a number of ozone injecting nozzles and their configuration on the effectiveness of NO oxidation were examined. In the closest vicinity from the injection site the counter-current injection mode appeared to be superior to the co-current injection mode, but in areas located further from the injection site both injection systems were almost equally effective.
16
80%
EN
The aim of the article was the analysis of liquid flow of radial-axial circulation in the mixing vessel equipped with a dual impeller set, of which the lower impeller induces radial-axial liquid stream, while the upper is turbine disc impeller with vertical blades, ejecting the liquid radially. On the basis of measurements of the liquid instantaneous velocity, the circulation flow rate was evaluated and supplemented with the exchange flow rate – occurring between adjacent compartments. The usage of a CMA model allows to describe the cycle of liquid transport.
PL
W artykule analizowano przepływy strumieni cieczy cyrkulacji promieniowo-osiowej w zbiorniku z dwoma mieszadłami na wale, z których dolne wytwarza promieniowo-osiowy strumień cieczy, górnym zaś jest mieszadło turbinowe tarczowe, z pionowymi łopatkami, wyrzucającymi ciecz promieniowo. W oparciu o pomiary chwilowej prędkości cieczy wyznaczono wydatek jej przepływu cyrkulacyjnego, uzupełniony o przepływy między obszarami cyrkulacyjnymi. Korzystając z modelu CMA opisano cykl przenoszenia cieczy.
PL
W pracy podano warunki, przy których nie występuje efekt samoistnego mieszania się faz podczas przepływu układu ciecz-ciecz przez poziomy rurociąg. Prezentowane wyniki otrzymano w oparciu o analizę zarówno danych literaturowych jak i badań własnych, dotyczących przepływu ciekłych układów o różnych relacjach właściwości fizycznych ich składników. Zaproponowano sposób ustalania warunków sprzyjających nieujednorodnianiu się ciekłego układu dwuskładnikowego na drodze przepływu.
EN
The work presents conditions at which self-contained effect of mixing of phases during liquid-liquid flow through the horizontal pipeline does not occur. The presented results received basing on analysis of both literature data and of own investigations, which concering of liquid flow systems about different accounts of their physical property components. In the paper the determine manner of conditions which are favourable not homogeneous oneself of two-components liquid system on way of flow has been proposed.
18
Content available remote Surround mixing in pro tools LE
80%
EN
Today's multimedia use surround sound extensively, and most often in format 5.1. A lot of popular software packages used for sound production, including Pro Tools in LE version, do not have the ability to form mixes in this format. However, thanks to an appropriate configuration of internal audio buses and the cooperation with the multichannel input/output interface, this mode of operation is possible. Unlike other proposals, based only on send channels to individual output channels, the authors present a new configuration that uses the Pro Tools LE software. Thanks to this configuration, placing an apparent source of sound in the surround space becomes more intuitive, as it is accomplished through the use of panning sliders which determine space coordinates. Direct send channels serve exclusively to form the central and low frequency effect channel (LFE). This configuration was applied to make the final mixdown of a multichannel recording of the choir concert with the use of the Optimized Cardioid Triangle (OCT) microphone array.
EN
In the present article we consider a model of motion of a passive tracer particle under a random, non-steady (time dependent), incompressible velocity flow in a medium with positive molecular diffusivity. We show the existence of the effective diffusivity tensor for the flow provided that its relaxation time is sufficiently small. In contrast to the previous papers [23], [6], [20] we do not assume the existence of the stationary and integrable stream matrix for the flow.
PL
W artykule przedstawiono syntetycznie główne problemy techniczne i teoretyczne procesu mieszania materiałów ziarnistych. Pokazano możliwość oceny stanu mieszanin, próbkowania i określenia czasu mieszania. Przedstawiono także inne problemy związane z otrzymywaniem mieszanin wysokiej jakości. Opisano wymagania stawiane nowoczesnym rozwiązaniom urządzeń do mieszania układów ziarnistych.
EN
In this paper main technical and theoretical problems of solid mixing has been presented. Possibility of mixture state evaluation, sampling, time of mixing, and other problems dealing with high quality mixtures have been shown. Requirements concerning modern designs of mixing apparatus, especially for grain materials, have been described.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.