Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents deliberations being a continuation of conducted researches, aimed at giving the answer to a question if earlier diagnosed dysfunction in the sphere of filling positions still have their confirmation in fact. An additional components enabling thorough diagnosis analyzing phenomena were face-to-face interviews with UMŁ employees, who explicitly confirmed applied in practice mechanisms of realizing staged scripts, guaranteeing employing previously appointed candidates. Moreover, provisions of law which enable effective leading such a personnel politics were subjected to the indepth analysis, paying particular attention to the fact, that there are also offices of the civil service, which are not obliged to report information concerning recruitments to the public. In the end, the author emphasizes that issues of appropriating positions should be considered in the wider context, because in practice this actions constitute undertakings consciously implemented on purpose to enable effective taking over the control and unlimited power above the common wealth of the city by a narrow circle of local politicians, in order to ensure notable profits for the beneficiaries of created system.
PL
W artykule przestawiono kompleksowe rozważania i analizy przybliżające do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów korupcyjnych, jakie powszechnie występują w procesach zarządzania. Na wstępie scharakteryzowano różne ujęcia definicyjne omawianego zjawiska, akcentując jednocześnie, że wzorce zachowań określane mianem k o r u p c j a nie zawężają się wyłącznie do czynów zabronionych przez prawo. W dalszej części pracy zwrócono uwagę na postrzeganie omawianych problemów z perspektywy podważania zaufania do państwa i jego organów. Podkreślono przy tym, że każda arbitralna i uznaniowa decyzja podejmowana przez organy władzy publicznej może być oceniana z punktu widzenia przestrzegania zasad sprawiedliwości społecznej i równego traktowania. Następnie wnikliwie omówiono cele i znaczenie realizowanych czynności o charakterze analityczno-informacyjnym, które służą rozpoznawaniu praktyk korupcyjnych. Dodatkowo zaprezentowano metodykę postępowania, która umożliwia wszechstronne zdiagnozowanie oraz właściwe zrozumienie istoty, a także złożoności badanych zdarzeń i procesów.
EN
The article presents comprehensive deliberations and analyses bringing closer view to better cognition and understanding of the corruption mechanisms which constitute general practices appearing in management processes. Firstly, different definitional approaches to the discussed phenomenon are characterized, stressing simultaneously that patterns of behaviours described as c o r r u p t i o n are not narrowing exclusively to actions forbidden by the law. Hereinafter the attention is paid to perceiving analyzed problems from the perspective of undermining trust to the state and its organs. It was emphasized that each arbitrary and discretionary decision made by public authorities could be assessed from the point of view respecting adherence to the principles of the social justice and the fair treatment. Next, the aims and significance of carried out analytical- information activities which are devoted to recognizing and identifying corruption practice are thoroughly discussed which are devoted to recognizing and identifying corruption practice. Finally, the article presents methods of proceedings which enable versatile diagnosis and appropriate understanding the essence as well as the complexities of examined phenomena and processes.
EN
The article presents the characteristics of personnel policy and its influence on human relationships in organization. In the introduction there are presented theoretical assumptions concerning the conditions and processes relating to the personnel policy. The most important factors, values and processes determining human relationships and commitment of employees have also been described. Theoretical discussions are broadened by author’s empirical findings based on thorough observation of the organizational reality, as well as own professional experiences and results of conducted researches.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę polityki personalnej i jej wpływ na relacje międzyludzkie w organizacji. We wstępie zaprezentowane zostały teoretyczne analizy, dotyczące uwarunkowań i procesów mających związek z polityką personalną. W dalszej części zwrócono uwagę na istotne czynniki, wartości i procesy, które wpływają na kształtowanie relacji międzyludzkich oraz decydują o zaangażowaniu pracowników. Zaprezentowane teoretyczne rozważania są uzupełnione przemyśleniami autora, sformułowanymi na podstawie wnikliwej obserwacji rzeczywistości organizacyjnej, a także własnych doświadczeń zawodowych oraz wyników prowadzonych badań naukowych.
EN
The purpose of this study is to present diagnosis and analysis concerning change management processes, paying particular attention to preparation phase and methods of implementing organizational changes. Apart from theoretical analysis of legal bases and the principles of the local government activity, empirical research were conducted. The undertaking considerations were referring to methods of filling high clerical positions in UML, as well as processes of selection members of the supervisory board of companies with the capital contribution of the City, and changes in management boards of these companies. The main aspects of functioning the City of Lodz Office were
EN
In 2009 the two valid Acts regulating the principles of public-private partnership in Poland came into effect. Entered the new legal solutions became important causative impulse opening the row of new opportunities of undertaking the cooperation between public sector and private investors. The subject of public-private partnership is shared completion of a projects based on the division of tasks and risks among the public entity and the private partner. In the article the author refers to key issues concerning the benefits form partnership of pu- blic and private entities in the new regulatory environment. The particular attention was paid on complex approach for deployment of PPP projects, identifying important dimensions and forms of possible cooperation, and underlying the potential barriers arising out of inaccurate statutory regulations, and possible risks connected with irregularities at the disbursement of public funds. Analyzing the conditionality and processes related with PPP in Poland were pointed out the crucial factors which are projecting onto chances and prospects of the partnership development.
EN
The article presents considerations and analyzes on the subject of conditions and prerequisites relevant to the identification processes, as well as the assessment of selected decisions, behavior patterns that enable dividing into criminal and legal corrupt practices. At the beginning, the concept of corruption under the Act on the Central Anticorruption Bureau was analyzed, paying special attention to important phrases and formulations describing specific acts. In the further part of the work, the characteristic features of corruption were presented and discussed. At this point was emphasized the importance of corruption for the system of power and the functioning so-called closed systems. Then was made an attempt to indicate the premises for the division into punishable and legal forms of corrupt practices, taking into account personnel decisions and regarding economic matters in reference to articles of the penal code, and also from the point of view the possibility of using materials from operational control. The summary stresses the fact that final and binding decisions as concerns the assessment of certain actions as illegal or legal forms of corruption belong to the judiciary (court power).
PL
W artykule przedstawiono rozważania i analizy dotyczące uwarunkowań i przesłanek mających znaczenie dla procesów identyfikacji oraz oceny wybranych decyzji i wzorców postępowania, które umożliwiają dokonanie podziału na czyny karalne i legalne praktyki korupcyjne. Na wstępie poddano analizie rozumienie pojęcia k o r u p c j a na gruncie ustawy o CBA i zwrócono szczególną uwagę na istotne zwroty oraz sformułowania opisujące określone czyny. W dalszej części pracy zostały wyszczególnione i omówione charakterystyczne cechy korupcji. W tym miejscu podkreślono znaczenie tego zjawiska dla systemu władzy i funkcjonowania tzw. układów zamkniętych. Następnie podjęto próbę wskazania przesłanek podziału na karalne i legalne formy praktyk korupcyjnych, z uwzględnieniem decyzji w sprawach kadrowych i gospodarczych odnośnie do przepisów kodeksu karnego, a ponadto z punktu widzenia możliwości dowodowego wykorzystania materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej. W podsumowaniu zaakcentowano, że ostateczne i wiążące rozstrzygnięcia w zakresie oceny określonych działań jako karalne bądź legalne formy korupcji należą do władzy sądowniczej.
EN
Employees' diversity, if properly managed, can be a source of success and incommensurable benefits for an organization. The article defines the concepts of diversity and identity. Moreover, the paper discusses diversity management nature , its objectives as well as enumerates its advantages.
EN
Popularization of knowledge about intellectual property protection, especially referring to the rules of obtaining industrial property laws, plays a vital role for strengthening the competitiveness of Polish economy. The author of the article defines the term 'property' from the perspective of law sciences and discusses organization's resources that are subjected to protection under intellectual property law.
EN
In the article the author describes the literature study conducted in order to understand the concept of knowledge management and the structure of intellectual capital, which would allow to build a bridge between academic field of theory and practical application. The particular attention was paid to complex approach to the construction of intellectual capital, identifying its individual components and explaining rates and interactions among them. This paper broadens the understanding of the key role of intellectual capital as an important factor allowing for achieving competitive advantage and value creation.
EN
The employees' intellectual capital and their motivation to use their knowledge, predispositions and skills are believed by be important factors determining the competitive advantage of a modern organization. Thus, the success of an organization depends heavily on the attitudes and behaviors of its employee, which, in turn, are influenced by the employment conditions. The form of employment constitutes a primal element in a complex system of creating human capital of an organization. The article gives an overview of basic knowledge of law which every professional manager, willing to manage people in an effective way, should possess. The skill of strategic management of human capital is increasing in significance in modern economy and becomes an indispensable element of future managers' education.
EN
Gaining the skills of proper management of employees competencies is an essential task for managers, since the effectiveness of this process is undoubtedly not only one of the elements underlying the creation of intellectual capital of an organization but also a factor of obtaining permanent competitive advantage. The issue discussed in article is a very complex research problem therefore the author concentrates on explaining the role and significance of leadership and motivating process.
PL
W artykule przedstawiono rozważania i analizy dotyczące uwarunkowań i przesłanek mających znaczenie dla procesów identyfikacji oraz oceny wybranych decyzji i wzorców postępowania, które umożliwiają dokonanie podziału na czyny karalne i legalne praktyki korupcyjne. Na wstępie poddano analizie rozumienie pojęcia k o r u p cja na gruncie ustawy o CBA i zwrócono szczególną uwagę na istotne zwroty oraz sformułowania opisujące określone czyny. W dalszej części pracy zostały wyszczególnione i omówione charakterystyczne cechy korupcji. W tym miejscu podkreślono znaczenie tego zjawiska dla systemu władzy i funkcjonowania tzw. układów zamkniętych. Następnie podjęto próbę wskazania przesłanek podziału na karalne i legalne formy praktyk korupcyjnych, z uwzględnieniem decyzji w sprawach kadrowych i gospodarczych odnośnie do przepisów kodeksu karnego, a ponadto z punktu widzenia możliwości dowodowego wykorzystania materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej. W podsumowaniu zaakcentowano, że ostateczne i wiążące rozstrzygnięcia w zakresie oceny określonych działań jako karalne bądź legalne formy korupcji należą do władzy sądowniczej.
EN
The article presents considerations and analyzes on the subject of conditions and prerequisites relevant to the identification processes, as well as the assessment of selected decisions, behavior patterns that enable dividing into criminal and legal corrupt practices. At the beginning, the concept of corruption under the Act on theCentral Anticorruption Bureau was analyzed, paying special attention to important phrases and formulations describing specific acts. In the further part of the work, the characteristic features of corruption were presented and discussed. At this point was emphasized the importance of corruption for the system of power and the functioning so-called closed systems. Then was made an attempt to indicate the premises for the division into punishable and legal forms of corrupt practices, taking into account personnel decisions and regarding economic matters in reference to articles of the penal code, and also from the point of view the possibility of using materials from operational control. The summary stresses the fact that final and binding decisions as concerns the assessment of certain actions as illegal or legal forms of corruption belong to the judiciary (court power).
15
100%
EN
The article emphasizes the crucial importance of the questions concerning the processes of project planning, their role and meaning for management practice. The particular attention was paid firstly to appropriate defining the fundamental goals and secondly to the explanation of the issues concerning the rank of identifying project stakeholders, analyzing their needs, role and impact, which have significant influence on project management. Projects are characterized as unique and complex processes undertaken to achieve a desired outcome, in accordance with defined objectives in terms of the main project limitations as the range of project, budget (cost), time and quality. The main idea of this paper is to present the method of developing a project plan, which includes defining and confirming the accurate project goals and objectives, identifying tasks and monitoring how goals are achieved, quantifying the resources needed, and determining budgets and timelines for completion. When planning the project, it is also vital and necessary to take into consideration the key role of project stakeholders. The paper broadens the understanding of the main problems related with project planning, moreover, it enables to gain the knowledge of methodics, which allows to develop essential skills, indispensable for modern managers who are responsible for project management.
EN
The aim of the paper is to present and explain the key factors which play an important role in project management. Project success can be defined and analyzed from the various points of view, also from the perspective of a project product. Analyzing the conditionality and key factors which are most conducive to the achievement of a successful project, the particular attention was paid to the factors appearing in surroundings and resulted from external stakeholder influence on a project, which can't be predicted and controlled. The second area of discussed issues is related with the correct project planning, which helps to coordinate action on the realization of established purposes. The conclusion can be expressed by the statement that crucial success factors should be perceived in complex approach, noticing mutual interactions and feedbacks occurring between them.
17
100%
EN
The article presents considerations and analyses that enable detailed recognition of the essence of the corruption phenomenon perceived in the context of common management methods and decision-making processes. At the beginning, it was explained how the concept of corruption should be understood and also the main corruption mechanisms were described. In the further part of the work, corruption is analyzed as an important and crucial element of management system. At this point, particular attention is paid to threats to the economic interests of the state, as well as violating the rules regarding principles of the law and social justice. Next, the aspects and contemporary forms of corruption behaviours were discussed, as well as the main functional areas of management practice where corruption occurs most frequently. In the final part the personnel policy as an important component of corrupt practices is analyzed.
PL
W artykule przedstawiono rozważania i analizy umożliwiające szczegółowe rozpoznanie istoty zjawiska korupcji postrzeganej w kontekście powszechnie stosowanych metod zarządzania i procesów decyzyjnych. Na wstępie wyjaśniono, jak należy rozumieć pojęcie k o r u p c j a , a także scharakteryzowano główne mechanizmy korupcjogenne. W dalszej części pracy korupcja jest analizowana jako ważny element systemu zarządzania. W tym miejscu zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia interesów ekonomicznych państwa, a także naruszanie zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej. Następnie omówiono przejawy i współczesne formy zachowań korupcyjnych, a także wskazano główne obszary funkcjonalne w zarządzaniu organizacjami, w których najczęściej dochodzi do korupcji. W końcowej części wnikliwie przeanalizowano politykę kadrową jako istotny komponent korupcyjnych praktyk.
EN
The article discusses subject of the organizational culture and understanding the strong role it plays in organizations from the point of view in regard to the human capital management. Basically, culture is comprised of the assumptions, values, norms and tangible signs (artifacts) of organization members and their behaviors. It encourages employees to identify their goals with company goals, promotes knowledge sharing lead to increased competencies and team's effectiveness. The most significant thesis of the article says that organizational culture plays an important role in the process of knowledge management. Main conceptions of corporate culture as understanding, meaning, the most important aspects indicated changes which should be stimulated by transformation of organizational culture and ways of shaping, were shown.
19
100%
PL
W artykule przedstawiono rozważania i analizy umożliwiające szczegółowe rozpoznanie istoty zjawiska korupcji postrzeganej w kontekście powszechnie stosowanych metod zarządzania i procesów decyzyjnych. Na wstępie wyjaśniono, jak należy rozumieć pojęcie k o r u p c j a , a także scharakteryzowano główne mechanizmy korupcjogenne. W dalszej części pracy korupcja jest analizowana jako ważny element systemu zarządzania. W tym miejscu zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia interesów ekonomicznych państwa, a także naruszanie zasad praworządności i sprawiedliwości społecznej. Następnie omówiono przejawy i współczesne formy zachowań korupcyjnych, a także wskazano główne obszary funkcjonalne w zarządzaniu organizacjami, w których najczęściej dochodzi do korupcji. W końcowej części wnikliwie przeanalizowano politykę kadrową jako istotny komponent korupcyjnych praktyk.
EN
The article presents considerations and analyses that enable detailed recognition of the essence of the corruption phenomenon perceived in the context of common management methods and decision-making processes. At the beginning, it was explained how the concept of corruption should be understood and also the main corruption mechanisms were described. In the further part of the work, corruption is analyzed as an important and crucial element of management system. At this point, particular attention is paid to threats to the economic interests of the state, as well as violating the rules regarding principles of the law and social justice. Next, the aspects and contemporary forms of corruption behaviours were discussed, as well as the main functional areas of management practice where corruption occurs most frequently. In the final part the personnel policy as an important component of corrupt practices is analyzed.
EN
The paper is a thorough grasp of significant elements influencing the competitiveness of modern enterprises. An important element of conducted analyses is the perception of competitiveness as a derivative of synergic influence of mutually related and correlative factors and processes. The author's model points to the role of business affiliation, connections, public orders, contracts and commissions from the organizations in public finance sector. The adopted attitude facilitates the explanation and better understanding of current complex occurrences in the functioning of economic subjects and of the problems faced by managers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.