Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
100%
PL
Prawidłowe zarządzanie ryzykiem awarii systemów wodociągowych powinno być gwarantem podejmowania właściwych decyzji dotyczących wyboru najlepszych rozwiązań pod względem technicznym, ekonomicznym oraz eksploatacyjnym. Prowadzone prace modernizacyjne oraz remontowe w celu redukcji ryzyka awarii do poziomu tolerowanego wymagają poniesienia pewnych kosztów przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa powinny być akceptowane przez konsumentów wody. Konieczne jest więc informowanie konsumentów o możliwym ryzyku awarii, istniejących zagrożeniach oraz celowości prowadzonych działań. W pracy zaproponowano metodę analizy akceptacji kosztów jakie przedsiębiorstwa wodociągowe ponoszą na redukcję ryzyka. Metoda oparta jest na badaniach ankietowych.
EN
Proper management of the risk of failure of water supply systems should guarantee making the right decisions on choosing the best solutions in terms of technical, economic and operational. Modernization and repairs carried out in order to reduce the risk of failure to a tolerable level require certain costs borne by the waterworks company. Actions taken by the waterworks should be accepted by water consumers. Therefore it is necessary to inform consumers about the potential risk of failure, existing threats and purposefulness of the undertaken actions. The paper proposes a method of analysis of accepting the costs of reducing the risk borne by water companies. The method is based on a survey.
2
100%
PL
Bezpieczeństwo jest pojęciem odnoszącym się do braku zagrożenia, gwarancji jego likwidacji lub minimalizacji. W przypadku wody wodociągowej, bezpieczeństwo rozumiane jest jako prawdopodobieństwo uniknięcia zagrożenia, wynikającego ze spożycia wody o jakości niezgodnej z obowiązującym normatywem lub z jej braku. Miarą utraty bezpieczeństwa jest ryzyko funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę. W pracy scharakteryzowano podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa konsumentów wody. Podano metodę zarządzania ryzykiem funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, a także identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka. Rozwinięto problem analizy i oceny ryzyka z uwzględnieniem poniesionych kosztów oraz zysków wynikających z wdrożenia tzw. planów bezpieczeństwa wody (Water Safety Plans). Przedstawiona metoda analizy ryzyka zagrożeń dla konsumentów wody uwzględnia występowanie tzw. obszaru ALARP, w którym procedury ograniczenia ryzyka powinny być wdrażane tylko wtedy, jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione.
EN
The term safety denotes 'lack of threat', as well as the 'guarantee that a threat will be eliminated or minimized'. As far as tap water is concerned, the word safety is used to denote the probability of avoiding a threat inherent in the consumption of water which fails to meet the relevant quality standard, or a threat resulting from the lack of water. The risk to the functioning of the water supply system (WSS) is a measure of the loss of safety. The paper contains an analysis of some basic notions defining water user's safety. It also proposes methods of risk management in WSS operation, including threat identification and risk assessment. The problem of risk analysis and risk assessment has been extended by taking into account the costs incurred and the profits made due to the implementation of the so-called Water Safety Plans. In the proposed method of risk analysis pertaining to the threat of water user's safety, consideration is given to the occurrence of the so-called ALARP area, where a risk reducing procedure can be implemented only if such implementation is justified in economic terms.
3
Content available remote Security management of water supply
100%
EN
The main aim of this work is to present operational problems concerning the safety of the water supply and the procedures for risk management systems functioning public water supply (CWSS) and including methods of hazard identification and risk assessment. Developed a problem analysis and risk assessment, including procedures called. WSP, which is recommended by the World Health Organization (WHO) as a tool for comprehensive security management of water supply from source to consumer. Water safety plan is a key element of the strategy for prevention of adverse events in CWSS.
PL
Tematem pracy jest przedstawienie problemów eksploatacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dostawy wody oraz procedur zarządzania ryzykiem funkcjonowania systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW), w tym metod identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka. Rozwinięto problem analizy i oceny ryzyka z uwzględnieniem procedur tzw. Planu Bezpieczeństwa Wodnego, który jest rekomendowany przez Światową Organizację zdrowia (WHO) jako narzędzie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem dostawy wody od źródła do konsumentów. Plan Bezpieczeństwa Wodnego jest kluczowym elementem strategii zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w SZZW.
4
100%
PL
W artykule podjęto temat analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem matematycznej teorii ewidencji (teoria Dempstera-Shafera), która może być wykorzystana w przypadku niekompletnej lub niepewnej informacji dotyczącej danych potrzebnych w analizie ryzyka. W wielu przypadkach dane otrzymywane są na podstawie informacji ekspertów. W artykule przedstawiono podstawowe założenia teorii DS oraz aplikację metody do analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej w przypadku dysponowania różnymi typami danych o rożnym stopniu wiarygodności.
EN
In the paper the issue of the analysis of risk of failure in water network, using the mathematical theory of evidence (Dempster-Shafer theory), which can be used in case of incomplete or uncertain information concerning the data needed in risk analysis, has been discussed. In many cases, data are obtained on the basis of information given by experts.The paper presents the basic assumptions of the DS theory and the application of the method to analyse risk of failure in water network when we have various types of data with varying degree of reliability.
PL
Sieć wodociągowa stanowi podstawowy element podsystemu dystrybucji wody (PsDyW), a jej głównym zadaniem jest dostarczenie wody do konsumentów o odpowiedniej jakości , pod wymaganym ciśnieniem, w pożądanej ilości i o akceptowalnej przez konsumentów cenie. Z funkcjonowaniem sieci wodociągowej nierozłącznie jest związane ryzyko jej awarii. W pracy przedstawiono problem awaryjności sieci wodociągowej na przykładzie 200 tys. miasta. Scharakteryzowano awaryjność sieci w latach 2000-2008 oraz zaproponowano metodę analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej.
EN
Water supply network is an essential element of water distribution subsystem (WDS), and its main task is to provide consumers with water having the adequate quality, the necessary pressure, the desired quantity and acceptable by the consumers price. One of the factors of WDS unreliability are failures of water network, which cause disturbance in the supply of water to the receivers, and can also cause deterioration of water quality The paper presents the problem of failure of water network on an example of a city with 200 thousand inhabitants. Statistical characteristics of failures of the main water network, distribution network and household connections, in the years 2000-2008, were determined and the causes of the failures were distinguished. For water supply network running along the main streets of the city a method of risk assessment of interruptions in water supply to water consumers, was suggested.
PL
Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę związane jest z możliwością występowania różnego rodzaju zdarzeń niepożądanych, np. awarie na sieci wodociągowej, czy wtórne zanieczyszczenie wody w sieci. Ryzyko z tym związane wiąże się z realną utratą bezpieczeństwa przez konsumentów wody. Z tego względu jednym z priorytetowych działań przedsiębiorstwa wodociągowego powinno być zarządzanie ryzykiem związanym z funkcjonowaniem systemu. W pracy przedstawiono problematykę związana z zarządzaniem systemem zaopatrzenia w wodę oraz problem akceptacji ponoszenia kosztów zmniejszenia ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemu. Zaproponowana metoda oparta jest na analizie wskaźnika jakości usług wodociągowych oraz wskaźniku jakości życia (QLI -quality of life index). Na ich podstawie zaproponowano wskaźnik akceptacji przez konsumentów wody kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe na ochronę systemu przed zdarzeniami niepożądanymi. Zaproponowana metoda można być wykorzystana w kompleksowym programie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach wodociągowych.
EN
An inherent feature of any water supply system is the probability that a variety of undesired events will occur in the course of operation, e.g. pipe failure or water recontamination in the water-pipe network. The risks associated with such occurrences mean a real loss of safety to the users. In this context, it is advisable that the management of the risks inherent in the functioning of the water supply system should be listed by water producers among priority cases. The present paper addresses two major issues: the problems to be faced in the management of a water supply system, and the acceptance of the costs that are to be borne to reduce the risks associated with the functioning of the system. A method has been proposed, where two quality indices are made subject to analysis: the one pertaining to the water supply services and the quality of life index (QLI). On this basis an index has been proposed concerning the acceptance by the water users of the costs that are to be borne by the water producers in order to protect the water supply system against undesired events. The method proposed can be used in a joint risk management project executed in waterworks.
EN
Collective water supply system (CWSS) belongs to the so called critical infrastructure with a priority importance for urban agglomerations. The draft of European standard Security of drinking water supply. Guidelines for risk and crisis management defines the concept of risk in CWSS and principles of management and protection in crisis situations. In the paper, a method for estimating the risk of failure in CWSS, based on the assumptions of classical matrix methods while information from the system operation is inaccurate, was proposed. The proposed method is based on fuzzy logic, which allows one to incorporate incomplete data and develop a risk evaluation system.
10
100%
EN
A water distribution system (WDS) ought to be high reliable continuous operating system. Failure factors in WDS should be identified and prioritised, for example, the causing factors in the most frequent failures in water-pipe network. In this paper, the failure risk analysis of the WDS is presented, and accordingly, a New method consisting the failures index (FI) and the evaluation of risk of failure within the relevant area, based on the assumed categories (tolerable, controlled and unacceptable risk). It is expecting that the methodology for the WDS performance risk analysis would provide the city leadership for decision making support.
EN
Safety is a term referring to lack of threat, guarantee of liquidation or minimizing threats. With regard to drinking water, consumer safety is understood as the probability of avoiding threat resulting from consuming water with quality that is incompatible with applicable normative or lack of water. However, an assumption that the measure of loss of safety is a risk function has become the paradigm. The classical definition of risk implies that it means the possibility of loss, harm with a certain probability. At the same time, there is a term of uncertainty which means lack of certainty and often refers to lack of safety. The main purpose of this paper is to present methods of analysis and risk assessment and the characterization of risk function in probabilistic and fuzzy (possibilistic) aspect.
PL
Bezpieczeństwo jest pojęciem odnoszącym się do braku zagrożenia, gwarancji likwidacji lub minimalizacji zagrożeń. W nawiązaniu do konsumentów wody do spożycia rozumiane jest jako prawdopodobieństwo uniknięcia zagrożenia, wynikającego ze spożycia wody o jakości niezgodnej z obowiązującym normatywem lub jej brakiem. Paradygmatem stało się natomiast przyjęcie, że miarą utraty bezpieczeństwa jest funkcja ryzyka. Z klasycznej definicji ryzyka wynika, że oznacza ono możliwość poniesienia straty, szkody z określonym prawdopodobieństwem. Równolegle funkcjonuje termin niepewność, który oznacza brak pewności i często odnosi się do braku bezpieczeństwa. Głównym celem pracy jest przedstawienie metod analizy i oceny ryzyka oraz charakterystyki funkcji ryzyka w aspekcie probabilistycznym i rozmytym (posybilistycznym).
12
Content available Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej
100%
PL
Do opracowania kompletnej analizy i oceny ryzyka awarii sieci wodociągowej wymagana jest obszerna baza różnorodnych danych eksploatacyjnych. Jednym z głównych problemów w analizie ryzyka awarii jest niepewność dotycząca danych eksploatacyjnych, potrzebnych do analizy statystycznej, a także oceny przyczyn i skutków uszkodzeń. W pracy zaprezentowano model analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej (zgodnie z definicją opartą na prawdopodobieństwie zajścia awarii oraz skutków). W celu uwzględnienia problemu niepewności danych wykorzystano teorię zbiorów rozmytych. Rozmyte modelowanie ryzyka umożliwia zastosowanie adaptacyjnej techniki doboru parametrów na podstawie danych uczących (ANFIS - Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems) i może być łączone z konwencjonalnymi metodami analizy ryzyka. Wykorzystanie logiki rozmytej w analizie ryzyka nie jest rozwiązaniem standardowym. Zaprezentowany model może stanowić część kompleksowego modelu zarządzania ryzykiem awarii sieci wodociągowej i może być wykorzystany w praktyce wodociągowej przez operatorów systemu dystrybucji wody.
EN
To perform reliable risk analyses and assessments regarding failure modes and effects in water-pipe networks, it is necessary to have access to a comprehensive database. A major problem in failure risk analysis is the uncertainty of the operating data required both for statistical analysis and cause-and-effect assessment. This paper presents a model for the analysis of failure risk in a water-pipe network (according to the definition including the probability of failure occurrence and consequences). The data uncertainty problem was considered using the theory of fuzzy sets. Fuzzy modeling of risk enables the application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) and can be combined with conventional methods of risk analysis. Risk analysis using fuzzy logic is not a standard solution. The model proposed in this paper may constitute a part of a complex model for failure risk management of a water-pipe network, and may be of practical use to the operator of a water distribution system.
13
Content available remote Risk in water supply system crisis management
100%
EN
Water supply system belongs to the so called critical infrastructure of cities, and it should be a priority task for waterworks and even for the local authorities to ensure the suitable level of its safety. This system is characterised by its continuous work and requires high reliability level for its operating as well as for its safety, it is unique and its particular elements have different functions and simultaneously they interact forming an integral whole. The main aim of this paper is to present problems associated with water supply system safety management in a crisis situation.
PL
System zaopatrzenia w wodę należy do tzw. infrastruktury krytycznej miast a jego bezpieczeństwo powinno mieć priorytetem dla przedsiębiorstw wodociągowych a nawet władz lokalnych. System ten charakteryzuje się praca ciągłą o wysokim wymaganym poziomie niezawodności i bezpieczeństwa, składa się z podsystemów, pełniących różne funkcje i stanowiących integralna całość. Głównym celem pracy jest przedstawienie problemu zarządzania bezpieczeństwem systemu zaopatrzenia w wodę w sytuacji kryzysowej.
14
100%
EN
Water supply network is an essential element of urban water supply systems. The operation of a water supply system is inseparably connected with a risk of failure. The main problem in the risk of failure analysis of water mains is the uncertainty of the information collected on the description of failure. In order to consider the uncertainty of information, the theory of fuzzy sets was used. The fuzzification of frequency, severity and the consequences of the incident scenario is basic input for fuzzy risk analysis. The presented model is part of a complex model of risk management of failures in water mains and can be used in practice in system operator’s decision-making process. An adaptation of the fuzzy set theory to analyse risk of failure of water mains is not a standard approach. An effect of the analysis of different sources of risk can be used for the design of a more reliable safety system assurance.
15
100%
PL
Przedstawiono podział systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) na podsystemy oraz przykłady zdarzeń niepożądanych, jakie mogą wystąpić w trakcie ich eksploatacji. Scharakteryzowano główne przyczyny i straty związane z występowaniem tego typu zdarzeń. Zaprezentowano także systematykę stanów eksploatacyjnych SZW oraz scharakteryzowano podstawowe cechy systemu związane z jego eksploatacją.
EN
In this thesis, the division of the water supply system (WSS) into subsystems and the examples of the undesirable events that can appear during the operation of those subsystems, have been presented. The characteristic of the main causes and the losses connected with the appearance of those types of events, has been made. The systematics of WSS operating states has also been presented, as well as the basic characteristics of the system, connected with its operation, have been described.
16
Content available remote Zastosowanie metody Monte Carlo do prognozowania awarii sieci wodociągowych
100%
PL
W pracy przedstawiono podstawowe przyczyny awaryjności sieci wodociągowych. Podano definicję wskaźników niezawodności wykorzystywanych w analizie niezawodności. Zaprezentowano wyniki badań sieci wodociągowej w wybranych miastach Podkarpacia. Na podstawie wyników analizy zaprezentowano zastosowanie metody Monte Carlo do prognozowania awarii sieci wodociągowej.
EN
In the work the basic rules used to analyse water-pipe network failure frequency have been presented. The results of studies carried out in some towns of Podkarpackie Province have been shown. On the base of the results of this analysis the Monte Carlo method to predict failures in water pipe network has been presented.
17
Content available remote Basis of reliability analisis of balneotechnical systems safety
100%
EN
Balneotechnology is the science that covers the whole of the technological problems concerning design, operation and development of health resorts, especially the exploitation of balneological raw materials and the technological conditions for their usage in health resorts therapeutics. The creation of the optimum therapeutic and technological conditions to use health resort natural resources in therapeutics is a complex task which requires the cooperation of experts from many fields (doctors, geologists, chemists, biologists and engineers from different branches, including sanitary engineers). Observations of the operation of balneotechnical systems in many health resorts in Poland and European countries reveal the difficulties in their work. More and more often the random failures having very extensive negative consequences are reported. The popular balneological treatments using mineral waters, thermal and therapeutic mud often carry the threat of infection. One can name trichomoniasis, mycosis and legoneliosis. To estimate the threat resulting from such event and the accompanying risk it becomes necessary to elaborate the methodology to assess reliability measures for proper balneotechnical system operation.
18
100%
PL
Podsystem dystrybucji wody jest jednym z podstawowych systemów technicznych należących do infrastruktury podziemnej, który ma priorytetowe znaczenia dla życia ludności. Jedną z podstawowych miar bezpieczeństwa systemów jest ryzyko. Do najczęściej występujących stanów awaryjnych w podsystemie dystrybucji wody zalicza się awarie sieci wodociągowej. Zaproponowana metoda polega na wyznaczeniu tzw. indeksu ryzyka IR oraz wyznaczeniu bezporedniego wskaźnika ryzyka BWR. Na tej podstawie określono poziomy bezpieczenstwa wg przyjętych kategorii (dopuszczalne, tolerowane i nieakceptowane).
EN
The water distribution subsystem is one of the basic technological systems belonging to the underground infrastructure, which has a priority importance for people's lives. One of the basic measures of system safety is risk. Among the failures that occur in water distribution subsystem the most often you can find the failures in water-pipe network. The proposed method consists in the determination of the so-called risk index IR and the determination of the direct risk index BWR. On this base the levels of safety, according to the assumed categories (acceptable, tolerable, and unacceptable) have been determined.
19
Content available remote Water supply system reliability management
100%
EN
The necessity of using modern techniques of monitoring, supervision and protection of particular subsystems and elements of the water supply system (WSS) in order to improve its reliability has been analysed. It is common that during WSS functioning various undesirable events (failures) may occur. They can cause losses of water, breaks in water supply and secondary water contamination in water-pipe network, which might seriously threaten consumers' safety or even their lives. The main purpose of the work was to present new methods of the water supply system operation and safety reliability management utilizing information techniques. The paper also describes the modernization of an existing WSS in order to improve its functioning in terms of technical, economic and reliability aspects.
PL
Obecnie powinno się stosować nowoczesne techniki monitoringu, nadzoru i ochrony poszczególnych podsystemów i elementów systemu zaopatrzenia w wodę (SZW), aby zwiększyć jego niezawodność. W funkcjonowaniu SZW zawsze mogą pojawić się różnego rodzaju niepożądane zdarzenia, których skutkiem są przerwy w dostawie wody, jej brak, a także wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej. Zdarzenia tego typu powodują, że konsumenci wody tracą poczucie bezpieczeństwa. Głównym celem pracy jest przedstawienie nowych metod zarządzania niezawodnością funkcjonowania i bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem technik informatycznych. Przedstawiono również przykład modernizacji istniejącego SZW, co poprawiło jego funkcjonowanie pod względem technicznym, ekonomicznym i niezawodnościowym.
20
Content available remote Ochrona konsumentów wody przed skutkami zawodności dostawy wody do spożycia
100%
PL
W eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) spotykamy się ze zdarzeniami (awariami, zdarzeniami niepożądanymi), które są przyczyną zawodności funkcjonowania i bezpieczeństwa systemu. Skutkami tego typu zdarzeń mogą być przerwy lub brak dostawy wody do konsumentów wody jak również pogorszenie się jakości wody do spożycia. Celem pracy jest analiza metod ochrony konsumentów wody przed skutkami zawodności systemu dostawy wody do spożycia. W pracy podano definicję bezpieczeństwa konsumentów wody, przedstawiono przykłady zawodności SZW, ich przyczyny oraz wynikające z tego faktu zagrożenia dla konsumentów wody. Praca zawiera podstawowe pojęcia oraz metody dotyczące oceny bezpieczeństwa konsumentów wody oraz sposoby ich ochrony przed skutkami zawodności dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
EN
In water supply system (WSS) operation we face the events (failures, undesirable events) which are the reason of unreliability of system operation and safety. The consequences of such events can be breaks or lack of water supply to water consumers, as well as deterioration of drinking water quality. The purpose of this work is an analysis of methods of consumers protection against the consequences of unreliability of drinking water supply system. In the work a definition of water consumers safety has been given, the examples of WSS unreliability, its reasons and resulting threat for water consumers, have been presented. The work contains basic notions and methods concerning evaluation of water consumers safety and the ways of consumers protection against the consequences of unreliability of drinking water supply.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.