Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izomery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono sposób doboru optymalnych warunków chromatograficznego rozdziału mieszaniny izomerów chloronitrobenzenu metodą modelowania matematycznego. Przeanalizowano wpływ parametrów ruchowych operacji na produktywność kolumny, produktywność specyficzną oraz na czystość produktów rozdziału.
PL
Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych powstają z izomerów cis w wyniku przemysłowego utwardzania olejów roślinnych i rybich oraz w czasie procesu biouwodornienia przebiegającego w żwaczu zwierząt przeżuwających. W licznych badaniach wykazano, że spożywanie izomerów trans kwasów tłuszczowych miało działanie aterogenne przez wpływ na poziom lipoprotein w surowicy krwi. Wykazano także, że izomery trans zaburzają metabolizm kwasów linolowego α-linolenowego do ich długołańcuchowych metabolitów. Głównym źródłem izomerów trans kwasów tłuszczowych w diecie człowieka są produkty cukiernicze, produkty smażone w głębokim tłuszczu (np. frytki ziemniaczane) i margaryna kostkowa. Znakowanie żywności zawartością izomerów trans kwasów tłuszczowych, nadal nieuregulowane prawnie w Europie, pozwoliłoby konsumentom na wybór tych produktów, w których zawartość izomerów trans jest najniższa.
EN
Trans isomers of unsaturated fatty acids are formed from cis isomers during biohydrogenation by rumen microorganismes and by commercial partial hydrogenation during the manufacturing process of vegetable and fish oils. It is well known that dietary trans fatty acids may influence serum lipoprotein cholesterol concentration and demonstrated atherogenic effect. Additionally trans fatty acids may impair of essential fatty acids linoleic and α-linolenic acids metabolism to their long-chain metabolites by trans isomers in humans. The foods that are major contributors to trans fatty acids intake are bakery products and confectionery fats, deep-fried foods such as French fries and hard margarines. Labelling of foodstuffs with trans fatty acids content, still not regulated in Europe, may allows consumers to choose products containing low levels of trans isomers.
PL
Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) stanowią grupę pozycyjnych i geometrycznych izomerów kwasu linolowego, których głównym źródłem są produkty mleczne i mięso przeżuwaczy. Głównym izomerem jest c9,tll CLA - kwas żwaczowy. Zbadano zawartość tego izomeru w masłach dostępnych na rynku warszawski w 2006 roku. Stwierdzono zróżnicowanie zawartości CLA w badanych masłach (od 87,22 mg/100 g masła do 372,03 mg/100 g masła) w zależności od pory roku i regionu pochodzenia.
EN
Conjugated linoleic acid (CLA) is a mixture of positional and geometric isomers of linoleic acid, commonly fund in dairy products and meat of ruminants. Main component of CLA isc9,tll CLA - rumenic acid. It has been attributed to provide many health benefits. We have investigated the content of c9,tl1 CLA in butters from Warsaw in 2006. Its levels were from 87,22 mg/100 g of butter to 372,03 mg/100g of butter, and showed seasonal and regional variations.
PL
Wyroby ciastkarskie kruche są źródłem tłuszczu o wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA), a czasami izomerów trans (TFA). SFA i TFA negatywnie wpływają na układ krwionośny człowieka i w związku z tym istnieje potrzeba zastępowania popularnych tłuszczów piekarskich olejami roślinnymi o korzystnym dla zdrowia człowieka składzie kwasów tłuszczowych (KT). W 20% produktów stosowano dodatki poprawiające ich wartość żywieniową. Średnia zawartość tłuszczu w tych produktach wynosiła od 29,07 do 19,65%. Najwyższą deklarowaną zawartością SFA charakteryzowały się wafle - 53,77%. Większość producentów deklarowała stosowanie tłuszczu roślinnego, bez podania konkretnej nazwy rośliny. Na 15,5% analizowanych etykiet widniała informacja o stosowaniu tłuszczu utwardzonego, a na 15% -tłuszczu palmowego. W Polsce produkty ciastkarskie trwałe są źródłem SFA i wciąż w wielu produktach stosuje się tłuszcze utwardzone mogące zawierać przemysłowe izomery TFA.
EN
Short crust cakes are a source of fat with a high content of saturated fatty acids (SFA) and sometimes trans isomers (TFA). SFA and TFA have an adverse effect on the human cardiovascular system. That is why there is a need of replacing popular shortenings by vegetable oils with the composition of fatty acids (FA), beneficial for human health. In 20% of the products there were used the additives, improving their nutritional value. The average fat content of the discussed products ranged from 29.07 to 19.65%. The highest declared content of SFA was found in wafers: it was 53.77% of the total fat content. Most manufacturers declared the use of 'vegetable fat' without giving specific name of a plant. On 15.5% of the analyzed labels there was information about the use of hardened fat and on 15% of them - about the use of palm fat. In Poland, long shelf-life bakery products are a source of SFA and still, in many products, the hardened fats, which may contain industrial TFA, are used.
8
Content available Izomery a zapach czyli nos jako stereochemik
75%
PL
Nasz zmysł powonienia jest w stanie rozpoznać wiele zapachów, które pozornie są bardzo do siebie podobne. Dzięki temu, że receptory węchowe są w pewien sposób selektywne możliwe jest ozróżnienie zapachów zarówno enancjomerycznych par lotnych substancji jak i innych stereoizomerów. W niniejszej pracy przedstawione zostały różnice i podobieństwa właściwości pachowych izomerów przestrzennych. Przedstawione związki charakteryzują się odmiennym zapachem oraz intensywnością ale są również takie, gdzie zmiana dotyczy tylko jednej z tych cech.
EN
Our sense of smell is able to recognize a variety of scents, which apparently are very similar. Thus olfactory receptors that are in some way it is possible to distinguish selective enantiomeric pairs fragrances and other volatile substances stereoisomers. This paper presents the differences and similarities odor characteristics of spatial isomers. The compounds are characterized by a different odor and intensity but also those where the change affects only one feature.
EN
To optimize the separation conditions of the two isomers of benzocarbazoles, micellar electrokinetic capillary electrophoresis (MECC) was employed in this study. In this procedure, a fused silica capillary of 57 cm x 50 um (50 cm to detector) was used. Running buffer was 5.0 mmol 1(-1) aqueous sodium tetraborate solution containing 70 mmol1 (-1) sodium dodecyl sulfate (pH9.16) and 20 mmol 1(-1) p-cyclodextrin. The separation voltage and the pH value of the buffer were optimized. At the optimized separation conditions, the two isomers were separated well within 10 min. It is thus proved that MECC is an effective method for oil chemical exploration.
PL
W celu optymalizacji rozdzielania dwóch izomerów benzokarbazoli zastosowano mice-larną elektrokinetyczną kapilarną chromatografię. Stosowano kapilary z topionego kwarcu o wymiarach 57 cm x 50 urn, przy odległości 50 cm do detektora. Jako bufor zastosowano 5 mmol 1(-1) roztwór wodny tetraboranu sodowego, zawierający 70 mmol 1(-1)dodecylosiarczan sodowy (pH 9,16) i 20 mmol 1(-1) p-cykodekstrynę. Optymalizowano napięcie i wartość pH buforu. W wybranych warunkach rozdzielania oba izomery ulegają dobremu rozdzieleniu w ciągu 10 min co może być wykorzystane przy identyfikacji złóż ropy.
EN
Rhizomes of Potentilla erecta L. were analysed for content of tormentoside, arjunetin and kaji-ichigoside F1 in different periods of plant vegetation. The quantification was made after initial separation by TLC. Hie results show that those three compounds have been undergoing a slight quantitative change from May to August. The average quantity of those compounds in this plant material is 1,5%.
PL
Kłącze Potentilla erecta L. analizowano pod kątem łącznej zawartości tormentozydu, arjunetyny i glikozydu kwasu euskapowego w różnych okresach wegetacji rośliny. Oznaczanie prowadzono po wstępnym rozdziale za pomocą TLC. Stwierdzono, że zawartość tych trzech związków zmienia się nieznacznie od maja do sierpnia i wynosi średnio 1,5%.
PL
Określono zanieczyszczenia WWA i NWWA w dwóch rzekach województwa Małopolskiego i ich spływach ulicznych. Efekty porównano z analizą zanieczyszczenia wód deszczowych rejonu Alei Trzech Wieszczów w Krakowie. Pochodzenie oznaczonych zanieczyszczeń skonfrontowano ze wskaźnikami źródeł WWA i NWWA.
EN
Contents of pollutants in 2 Polish rivers as well as in rainwaters collected in the vicinity of a large city were detd. chromatog. by using external stds. Most of the pollutants had a pyrogenic origin (burning fossil fuels and diesel oils). A relationship between the content of the pollutants in rainwaters and in river waters was established.
PL
W artykule omówiono zadania chemii żywności oraz jej społeczne znaczenie. Rozwój tej dyscypliny w ostatnich kilkudziesięciu latach miał znaczący wpływ m.in. na racjonalne projektowanie procesów technologicznych, konstruowanie urządzeń przetwórczych dla przemysłu spożywczego,racjonalne wykorzystanie surowców, a takie zaspokajanie specjalnych, zdrowotnych potrzeb ludzi. Autor omawia założenia przyjęte w kształceniu w tej dziedzinie oraz podaje istotne publikacje specjalistyczne.
EN
In the paper are explained tasks of food chemistry, the scope of its interesting, as well as social importance. For many last years evolution of that issue has significantly influenced e.g. planning of processing technology, constructing of eqvipment for food industry or appeasing of salubrious nutritional people 's needs. There is also presented system of education of that issue and is given basic literature.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.