Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 264

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Brazylia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The article examines development of the Brazilian automobile sector from the path-breaking program of installation an automotive industry in 1956 until the year 2005. The efforts of the Brazilian government to produce motor vehicles were part of a general import-substituting development strategy. The main aim of this plan was to restrict import of cars and completely or semi-knocked-down kits (CKDs or SKDs), which were assembled locally, and forced international automotive companies to choose between abandoning the Brazilian market and, with the help of financial incentives, producing cars with 90–95% Brazilian-made content within five years. The plan implemented by Brazil’s government was successful in accelerating the development of automobile sector. After the recession period in the early and mid-1960s, partially induced by the military coup d’état in 1964, at the end of the 1960s the automobile sector showed signs of having achieved maturity. During the 1970s production of this industry was growing very fast, exceeding the level of 1 million cars in the year 1980. The raise in the prices of petroleum at the end of the 1970s triggered off an economic crisis in Brazil, lasting until the beginning of the 1990.The process of economic stabilization undertaken since the implementation of the Fernando Cardoso’s “Plano Real” in 1994 led to relative economic stability, which, despite the period of economic crises in late 1998 and early 1999– lasted until the year 2005. Economic stabilization drove car manufacturers to the second large expansion at the Brazilian automobile sector. The combined value of investments in the years 1994–2001 exceeded 14.8 millions USD. It was connected with the second large wave of migration of international car manufactures to Brazil (Tab. 1).As a result of such large investments the car production exceeded the level of 2.5 millions vehicles, of which more than 2 millions constituted passenger cars. New FDI in this sector produced also a strong territorial competition among Brazilian states, which triggered short-term spells of economic growth in the place of new investment but was unlikely to lead to any long-term economic benefits (Rodriguez-Poze, Arbix 2001). One of clearly visible effects of new investments is geographical dispersion of automobile industry, and the end of domination in car manufacturing of the state of São Paulo (Fig. 4). The second great improvement took place in productivity of the Brazilian car factories. The productivity per worker increased, in the years 1990-2005, from 7.8 to 26.8 vehicles per employee per annum, which was connected with production modernization in existing plants, and implementation of new technology in “greenfield” plants, and resulted in employment reduction (Fig. 5).
PL
Jednym z ważniejszych elementów ideologii ruchu republikańskiego w Brazylii w drugiej po-łowie XIX wieku był zdecydowany rozrachunek z dziedzictwem historycznym. Surowo oceniano styl i formę rządów, tak epoki cesarstwa, jak i okresu kolonialnego. Jednogłośnie kwestionowano sens niewolnictwa, styl gospodarki utrwalającej uprzy-wilejowaną rolę wąskiej grupy elit, ubolewano nad zacofaniem kraju wynikającym z krótkowzroczno-ści polityki Korony portugalskiej wobec swej za-morskiej kolonii oraz instrumentalnego traktowa-nia zarówno jej naturalnych zasobów jak i samych mieszkańców. Transformacja ustrojowa w 1889 roku wcale nie zmieniła przedmiotu powszechnej krytyki – kwestia rozliczenia przeszłości stała się zasadniczym elementem brazylijskiego dyskursu o sensie wspólnoty narodowej także w okresie Starej Republiki.
PL
W renesansowej literaturze portugalskiej wielogatunkowy zbiór opisów, kronik, reportaży, relacji o zatonięciach okrętów (os relatos de nau-frágios), poemat epicki Luísa Vaz de Camõesa pt. Os Lusíadas (1572; współczesny polski przekład Luzytanie, 1995) i powieść o przygodach Portu-galczyków na Dalekim Wschodzie pt. Peregrin-ação (1614) Fernão Mendesa Pinto stworzyły no-wy rodzaj literackiej opowieści o odkrywczych wojażach Portugalczyków, zwany literaturą po-dróżniczą. Dzieło literackie oraz historyczne jako świadectwo i wyobrażenie o dalekomorskiej wy-prawie do Nowego Świata – do Afryki, do Indii a następnie do Brazylii nabiera szczególnego zna-czenia w drugiej połowie XVI w i określa specy-fikę renesansowego piśmiennictwa portugalskiego.
PL
Brazylia jako podmiot stosunków międzynarodowych stanowi niezwykle interesujący obiekt badań. W Ameryce Łacińskiej jest krajem wyjątkowym, wyróżnia się pod względem językowym, kulturowym i politycznym spośród swy ch sąsiadów.
7
Content available BRAZYLIJSKIE WYBORY PREZYDENCKIE 2010 ROKU
80%
PL
10 kwietnia 2010 r. minęło 100 dni rządów Dilmy Rousseff, pierwszej kobiety, która objęła najwyższy urząd w Federacyjnej Republice Brazylii. W pierwszym oficjalnym przemówieniu adresowanym do brazylijskich obywateli w dniu objęcia stanowiska, 1 stycznia 2011 roku, pani prezydent zadeklarowała gotowość kontynuowania polityki prowadzonej przez swego poprzednika, Luiza Inácia Lulę da Silvę, cieszącego się szczególną popularnością wśród mieszkańców największego państwa Ameryki Łacińskiej.
PL
Pod koniec XIX wieku kwestia rasowa nie budziła w Brazylii większych kontrowersji. Często spotykany w literaturze pięknej wizerunek Indianina był jedynie dowodem twórczej wrażliwości na znaczenie lokalnego folkloru, a stan ówczesnych nauk nie dawał żadnych podstaw do zakwestionowania wyższości rasy białej nad wszystkimi pozostałymi. Ideologię wybielenia społeczeństwa1 przyjmowano jako mądry sposób na przyspieszenie narodowego rozwoju. Uwolnionych mocą abolicji z 1888 roku czarnych niewolników w ogóle nie dostrzegano. Prymitywni mieszkańcy interioru byli dla elit synonimem wstydliwego zacofania. Dopiero opublikowana w 1902 roku książka Os sertões Euclidesa da Cunhi stała się punktem zwrotnym w dziejach interpretacji etnicznego rodowodu Brazylijczyków i jednocześnie śmiałą konceptualną alternatywą dla powszechnego rozumienia sensu i docelowej formy brazylijskiej cywilizacji. Opisana na jej kartach wojna w Canudos niczym w soczewce skupiała wszystkie brazylijskie sprzeczności i paradoksy. A samego autora z czasem uznano za prekursora nowego „gatunku” w narodowej literaturze: eseju o interpretacji Brazylii.
EN
The aim of the study is to analyze the process of economic growth and changes of Brazilian and Mexican automobile industry in years 2000–2010. Special attention was paid to the situation of those industries in the years of global economic crisis and to strategies of dealing with the production and sales slump at the turn of years 2008–2009. The analysis confirmed disparities between Brazilian and Mexican automobile industries’ response to global economic crisis. The Mexican automobile sector was strongly affected by the slump in demand for new cars on the USA market whereas the Brazilian automobile sector experienced only a small production slowdown as the national demand for new cars soared.
PL
Międzynarodowa pozycja Brazylii w okresie ostatnich dwóch dekad uległa znacznemu zwiększeniu. Wśród czynników, które przyczyniły się do tego należy wskazać procesy globalizacji w latach 90. XX wieku i trwające równolegle od II połowy lat 90. procesy regionalizacji. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału gospodarczego i politycznego Brazylia stała się głównym ośrodkiem procesów integracji gospodarczej Ameryki Południowej, czego zwieńczeniem było powstanie Unii Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR). Rola ta wynika poniekąd z zapisów brazylijskiej konstytucji, która w art. 4 stwierdza, że „Republika Brazylii będzie dążyć do integracji gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturalnej narodów Ameryki Łacińskiej, mając na względzie formowanie się latynoamerykańskiej wspólnoty narodów”.
PL
Rozmowa z Maciejem Rożalskim, badaczem i artystą, wykładowcą na uniwersytecie stanowym w okręgu Recôncavo stanu Bahia (Brazylia) na temat reformy szkolnictwa wyższego prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy, lokalnej odsłony ruchu Black Lives Matter, brazylijskich praktyk dekolonialnych i, wreszcie, delikatnej sytuacji badacza pochodzącego z innego kręgu kulturowego.
EN
Maciej Rożalski, researcher, artist, and lecturer at the Federal University of Recôncavo da Bahia (Brazil), talks about the reform of higher education carried out by President Luiz Inácio Lula da Silva, a local version of the Black Lives Matter movement, Brazilian decolonisation practices, and, ultimately, the delicate situation of a researcher originating from a different cultural circle.
PL
Tekst dotyczy wyobrażeń i projektów ukierunkowanych na konstrukcje tożsamości poprzez projekty artystyczne tworzone w XX wieku w Brazylii. Ameryka Południowa, wyswobadzając się z opresji kolonialnej, musiała zdefiniować na nowo swoja narodową i kulturową tożsamość. Utopijna wiara w rdzenne doświadczenie spotkania z Innym zdefiniowała poszukiwania wielu brazylijskich dwudziestowiecznych artystów i myślicieli. Doświadczenie brazylijskiego modernizmu, tropikalizm, brazylijski performans i współczesne studia dekolonialne – wszystkie te perspektywy na różne sposoby przywołują figurę rdzennych mieszkańców Ameryk; w antropofagiczny sposób ją „pożerają”, przetwarzając i nadużywając, lub ją dekonstruują, demaskując własne pozycje.
EN
A presentation of images and projects focused on the constructions of identity via artistic projects in twentieth-century Brazil. While freeing itself from colonial oppression South America was compelled to define anew its national and cultural identity. Utopian belief in the native experience of meeting the Other defined the quests pursued by numerous Brazilian twentiethcentury artists and thinkers. The experience of Brazilian Modernism, tropicalism, performance art, and contemporary decolonial studies – all those perspectives recall in assorted ways the figure of the indigenous inhabitants of the Americas; they “devour” it in an anthropophagic manner by transforming and abusing it or deconstruct it while disclosing their positions.
PL
Przemiany zachodzące w systemach religijnych pod wpływem różnych determinant są wpisane w historię wszystkich społeczeństw i kultur. Czasami ograniczają się one do tworzenia synkretyzmów i eklektyzmów religijnych, ale też niejednokrotnie skutkują pojawianiem się nowych, odnoszących sukces prozelityczny organizacji religijnych i osłabieniem tradycyjnych instytucji wiary. Współcześnie najbardziej widocznymi sygnałami przemian religijnych w Brazylii wydają się być, zwłaszcza w kontekście zaskakująco wysokiego zapotrzebowania na „zinstytucjonalizowaną wiarę” wyrażanego w deklarowanej afiliacji religijnej zdecydowanej większości Brazylijczyków1 (w przeciwieństwie do większości krajów cywilizacji Zachodu, dla których charakterystyczna jest tendencja do „wiary bez przynależności”), nowe, prężne, synkretyczne kościoły i wspólnoty (zwłaszcza chrześcijańskie o proweniencji zielonoświątkowej) oraz sukcesywny, choć ostatnio spowolniony, spadek poziomu przynależności do tradycyjnie dominującego w Brazylii Kościoła katolickiego
EN
The aim of the study is to analyse the process of historical growth, transformation and global expansion of the largest Brazilian aircraft industry enterprise – Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica). The company history can be divided into three main stages. The first one lasted from 1969 until the second half of the 1980s. In that stage, the company developed production supported mainly by the government or on license technology. The second stage lasted from the end of the 1980s to the mid-1990s. This was the stage of the crisis and transformation of the company, which ended up with its privatization and recovery. The last stage, lasting from 1996 to 2009, was characterized by dynamic growth of production and sales. The new family of regional jets (ERJ-145 and Embraer 170/190) turned out to be a great selling success which has enabled the company to maintain its position as a global leader in regional jets, which vies with the Canadian Bombardier for the third place in the world ranking of aircraft manufacturers.
PL
Autor opowiada o pracy nad adaptacją teatralną trzech opowiadań Brunona Schulza, z których powstał monodram Sanatorium, o teatralnej i aktorskiej koncepcji tej adaptacji oraz odbiorze spektaklu w Brazylii oraz w Polsce i na Ukrainie. W adaptacji Fontany główną rolę odgrywają ciało i ruch aktora, ekspresja i przekaz poprzez – obok słowa – gestykulację każdej postaci i sposób wykorzystania przestrzeni scenicznej. Skupienie się na ruchach i przestrzeni ma ostatecznie podkreślić wewnętrzne życie postaci, ponieważ ten aspekt jest najwyraźniej zarysowany w prozie Schulza. Sanatorium to spektakl o spotkaniu ludzi.
EN
The author describes work on a theatrical adaptation of three stories by Bruno Schulz, which resulted in a monodrama: Sanatorium, the theatrical and actor conception of this adaptation, and the reception of the spectacle in Brazil, Poland, and Ukraine. The main part in the Fontana adaptation is played by the actor’s body and motion, expression and message via – apart from the word – the gesticulation of each dramatis persona and the manner of making use of the space of the stage. Ultimately, concentration on movements and space is to emphasise the inner life of the protagonists, since this is the aspect most vividly outlined in Schulz’s prose. Sanatorium is a spectacle about persons involved in an encounter.
PL
Cadernos Negros to zeszyty literackie, na łamach których publikowana jest proza i poezja autorów afrobrazylijskiego pochodzenia i które wydawane są cyklicznie od 1978 roku. Powstały one jako swego rodzaju znak protestu, głos w większej dyskusji mającej wówczas miejsce w Brazylii i na świecie, dotyczącej pełniejszego i równoprawnego udziału ludności murzyńskiej w życiu społecznym. Była to jak gdyby próba przemówienia czarnoskórych własnym głosem, ukazania brazylijskiej rzeczywistości przez ich własny pryzmat. Autorzy zeszytów chcieli mówić o sobie, swoim życiu i doświadczeniach odbiegających od tego, co można było znaleźć w ówczesnej literaturze brazylijskiej, tworzonej dotychczas głównie przez białe elity i odzwierciedlającej ich postrzeganie rzeczywistości. Cadernos Negros stały się też ważnym narzędziem w procesie budowania tożsamości Afrobrazylijczyków, między innymi poprzez odwołania do ich korzeni kulturowych, specyficznych tradycji etnicznych, czy wreszcie – będąc jednym z elementów budowania przez tę grupę poczucia własnej wartości.
EN
The School of Polish Language and Culture at the University of Silesia since 2012 has set up a program for enhancing the education of teachers of Polish at the University of Paraná in Curitiba, where in 1871 the first Polish and largest organized settlement of Poles in Brazil is recognized. The author instructs Polish language courses in groups of 30 students in 2017, and the following article arises from the observations, conversations, and questionnaires distributed to the group of Polish teaching instructors in Brazil, as well as individuals planning to teach Polish in the future. The majority of trainees due to their Polish roots do not consider Polish as a foreign language.
PL
Religia, przejawiająca się na różne sposoby i w rozmaitych formach (niekoniecznie zinstytu-cjonalizowanych), jest jednym z głównych zjawisk kulturowych, dostarczając ludziom nie tylko wzor-ców postępowania i norm moralnych, ale również pomagając szukać w życiu wartości i sensu oraz będąc jednym z konstytutywnych składników „sty-lu życia”. Poglądy na sposób badania i interpreto-wania zjawisk religijnych w celu uchwycenia ich natury, różnorodności, dynamiki zmian oraz funk-cji są jednak w nauce nadal niesprecyzowane, a i same podstawowe pojęcia religii i religijności mo-gą sprawiać kłopot – dotychczas nie istnieje prze-cież żadna ich uniwersalna definicja, która byłaby powszechnie akceptowana, a pytanie czym jest re-ligia (tak jak i czym jest kultura, której religia jest ważnym składnikiem)1 należy do jednego z naj-trudniejszych w naukach humanistycznych (Szy-jewski 2001: 37). Trudności te wiążą się przede wszystkim z wielostronnym powiązaniem religii i religijności z całością kultury oraz specyfiką da-nego społeczeństwa, a jak pisze Kołakowski (2010: 6), w wypadku zjawisk religijnych „nieobecność ostro zarysowanych granic pojęciowych wynika nie tyle z naszej nieudolności logicznej, ile z samej natury badanej rzeczywistości”
20
Content available CHORO – CO GRA W DUSZY BRAZYLIJCZYKA?
70%
PL
Wbrew pozorom to nie popularna samba jest muzyczną wizytówką Brazylii. To, co naprawdę gra w duszy Brazylijczyków to choro – muzyka, która powstała w Rio de Janeiro w latach 70. XIX wieku jako swoista skarga mieszkańców tej ziemi na swój los. Jednak brazylijski lament (chorar znaczy po portugalsku płakać) to, wbrew nazwie, melodyjne, rytmiczne i szybkie improwizacje, które natychmiast wpadają w ucho i zapraszają do tańca. Każdy mieszkaniec tego kraju rozpozna choro po pierwszych taktach. To prawdziwa muzyczna uczta – uczestniczą w niej wielopokoleniowe rodziny i całe dzielnice. Nic dziwnego, że 23 kwietnia został uznany w Brazylii Narodowym Dniem Choro. Kiedy myślimy o Brazylii i jej mieszkańcach, automatycznie kojarzymy ten kraj z karnawałowym szaleństwem, posągiem Chrystusa czy caipirinhą na plaży. Przede wszystkim jednak wiemy, że Brazylia to ojczyzna samby. Ale zanim powstała osławiona samba – zrodziło się choro.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.