Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 481

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olejki eteryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Aura
|
1992
|
nr 12
23-25
EN
The world of smells is little known to biologists and physicians, although the sense of smell must be of special significance, much more than has been supposed. Lately, the world has witnessed a craze for treatment by means of smells. Physicians apply it as a primary or supportive method. More and more attention is being paid to the therapeutic potential of plants which do not have adverse side-effects.
PL
Świat zapachów jest dla biologów i medyków dziedziną mało jeszcze poznaną, choć wiadomo już na pewno, iż zmysł węchu ma znaczenie szczególne, znacznie większe, niż sądzono. Ostatnio panuje na całym świecie moda na leczenie zapachami. Lekarze stosują je jako metodę podstawową lub też wspomagającą. Coraz więcej uwagi zwraca się na siły lecznicze roślin, które nie mają niekorzystnych działań ubocznych.
PL
W związku z intensyfikacją produkcji ziół dąży się do zwiększenia plonu oraz zawartości olejkow, dających charakterystyczny aromat. Celem niniejszej pracy doświadczalnej było zbadanie wpływu oprysku preparatem 'Biozyme'. Niniejsze doświadczenia miały dać odpowiedź na pytania: jak działa 'Biozyme', czy powoduje powiększenie plonów i czy może być powszechnie stosowany w uprawie ziół.
EN
In connection with the intensification of herbs products people aspire for the crops increasing and the volatile oils contens, wich give the characteristic small. The aim of this experience was the investigation of the 'Biozyme' preparation influence on the volatile oils crops and their contens. This experience answers the questions: what is 'Biozyme' activity, does it bring crops growth, can it be universally use in herbs cultivation?
PL
Celem głównym prowadzonych prac badawczych było otrzymanie roztworów neutralizujących przykre zapachy pochodne ścieków i osadów technologicznych, budowane na wywarze z płatków róży, liści mięty, skórek pomarańczy. Przeprowadzono również wstępną ocenę skuteczności neutralizacji przykrych zapachów za pomocą otrzymanych roztworów neutralizujących z ww. roślin, opartą o doświadczenie neutralizacji zapachu w hali technologicznej Przedsiębiorstwa SUPERFISH w Kukini koło Ustronia Morskiego.
EN
Obtaining solutions neutralizing unpleasant smells from wastewater and technological deposits using rose petals, mint leaves, skins for orange was a main purpose of carried out research work. Also preliminary assessment of the effectiveness of neutralization of unpleasant smells using solutions obtained from given plants, based on experiments on smell in wastewater pretreatment plant in the SUPERFISH Company in Kukinia by Ustronie Morskie, Poland. The method of distillation with steam was applied in this work for the purpose of obtaining essential oils from plant material. Choice of this method is important to analysed plant material. It is applied at getting poorly watersoluble oils and the possible loss of soluble elements does not influence the quality of oil. This method is characterized by uncomplicated apparatus, as well as relatively low costs of carrying the process in comparing to other methods of obtaining oils. Apparatus for production of essential oils obtained from rose petals and mint leaves is presented in fig. 1. Apparatus for production of essential oils obtained from orange skins is presented in fig. 2. In order to determine if substance obtained using method of distillation with steam has aromatic properties, it was essential to create the system of testing and comparing studied substance against established standard. As a starting point standard substance was established, i.e. substance which gave no smell off during examinations. Distilled water was used here as a standard. Next five degree scale of smell intensity was determined contractually (table 1), where lowest degree of the scale "0" means the lack of the smell (standard), 1 is a weak smell, next: average perceptible smell, intense smell and very intense smell. In order to examine effectiveness of action of obtained aromatic solutions it was decided to spray the determined dose of each of them in the pretreatment plant of wastewater from a SUPERFISH fish- plant Examinations consisted in measuring the time of the fragrance duration of sprayed substance by the research team in two zones. It is possible to present the following conclusions on the base of analysis of ex-aminations carried out: As a result of distillation with the steam of substrates from rose, mint and orange, extracts characterized by aromatic properties were obtained. Obtained extracts, depending on the amount of substrate used for distillation, differed in intensity of the fragrance. Biggest concentration of aromatic substances (intense fragrance) in extract, were obtained for biggest amount of substrate used for the process of distillation. Extracts with biggest concentration of dissolved substances are characterized by an intense fragrance. Examinations carried out in the SUPERFISH wastewater pretreatment plant showed the effectiveness of obtained aromatic substances in the neutralization of unpleasant smells. The neutralization duration depends on the amount of substrate used for obtaining aromatic extract. The increase of extract concentration is lengthening duration of effective dezodorization. Research carried out in the wastewater pretreatment plant of SUPERFISH company showed good effectiveness of used fragrance substances in neutralization of unpleasant smells.
PL
Olejki eteryczne są substancjami pochodzenia naturalnego, wykazującymi silne działanie antydrobnoustrojowe i antyutleniające. Od wieków wprowadzane do żywności nie tylko poprawiały smak produktów, ale również je stabilizowały. W artykule omówiono pochodzenie i ogólną charakterystykę chemiczną olejków, a także właściwości bakteriostatyczne i fungistatyczne wybranych olejków eterycznych wobec mikroflory saprofitycznej lub patogennej żywności. Podano przykłady wykorzystania olejków do stabilizacji mikrobiologicznej żywności. Ze względu na istotne zmiany właściwości organoleptycznych żywności, stosowanie olejków eterycznych jako jedynych konserwantów wydaje się być ograniczone do niektórych matryc.
EN
Essential oils are substances of natural origin exhibiting strong antimicrobial and antioxidant activities. Essential oils have been added to food for ages, improving its taste and stability. The report shows an origin and general characteristics of essential oils. Bacteriostatic and fungistatic activities of chosen oils against saprophytic or pathogenic food microflora are described. The examples of essential oils application for microbiological stabilization of food are described. Because of considerable changes in sensory features of food, the use of essential oils as sole stabilizers seems to be limited to some food varieties.
PL
W Biblii wymieniono wiele gatunków roślin i ich produktów. Obok tych, tak koniecznych do życia duże znaczenie odgrywały też rośliny dostarczające olejków eterycznych, środków higieny, specyfików służących do sprawowania kultu, czy też mumifikacji zwłok [Moldenke, Moldenke 1952; Zohary 1982; Hepper 1992; Maillat, Maillat at 1999], Aloes i mirrę stosowano przy obrzędzie pochówku, nakładając je między lniane płótna, którymi owijano zmarłych. Ilość tych specyfików zależała od dostojeństwa i bogactwa zmarłego. Olej święty przygotowywany był wyłącznie do celów kultu, a dokładną jego recepturę można odnaleźć na kartach Biblii w Księdze Wyjścia (30, 22-33). Cztery składniki: mirra, cynamon, wonna trzcina i kasja połączone były oliwą. W ogrodach botanicznych zgromadzonych jest wiele gatunków roślin z różnych stron świata i tam najłatwiej można wyodrębnić kolekcję roślin biblijnych. Tak jest w Ogrodzie Botanicznym w Hamburgu, gdzie prezentowane są wszystkie omówione w niniejszej publikacji gatunki. Celem tworzenia kolekcji roślin biblijnych jest przybliżenie mało znanych, współczesnemu człowiekowi roślin, które miały ogromne znaczenie w starożytności oraz spopularyzować treści Pisma Świętego. Tabela 1 przedstawia występowanie omówionych w publikacji gatunków roślin w badanych trzynastu ogrodach biblijnych. Najliczniej reprezentowane są gatunki aloesów i cynamonowców. Gatunki te występują w ośmiu obiektach. W sześciu ogrodach uprawia się balsamowce, a w czterech różne gatunki palczatek. Tylko w trzech rośnie tatarak.
EN
A lot of plant species and their products which were components of the diet of Near East societies are mentioned in the Bible. Apart from plants essential for living, the species that provided oils, fragrances, hygienic materials, specifics for cult purposes and mummification played also a major role. Although these products were often very expensive because they were brought from far away places, the need for them continuously grew. Aloes and myrrh were used during the funeral ceremony by putting them between linens in which the deceased were wrapped. The amount of these specifics depended on the social status and wealth of the dead person. Holy ointment was prepared only with the aim of being used for cult purposes, and the Scripture contains its precise recipe in Exodus (30, 22-23). Four ingredients: myrrh, cinnamon, aromatic cane and cassia were mixed with oil of olives. The identification of plant species mentioned in the Bible is not easy and was a subject of scientific research since the 18th century. The author of the presented work considered all current concepts that describe most credibly the list of biblical plants. In a wide variety of plants found in botanical gardens, there are many biblical species and, therefore, it is easy to create a biblical collection. In this way people will have a chance to get familiar not only with the Scripture but also with rare plants that were of a great importance in the past. The occurrence of plants from 13 surveyed gardens that were described in this publication is presented in table 1. Species secreting gum resin and oils used for making ointments for embalmment or for producing oil ointment are represented by Aloe and Cinnamonum. They are present in eight botanical institutions. In six biblical gardens Commiphora is cultivated, whereas Cymbopogon only in four and Acorns in three.
EN
The experiments carried out in vitro have showed that among many oils that have been investigated some of them retarded the growth of bacterium Erwinia carotovora subsp. atroseptica (peppermint, caravay and thyme oils at cocentrations 0.25 to 1.0%, thuja oil -at concentrations 2.0 and 4.0%, juniper oil -at concentrations 0.25 and 0.5%), and Pseudomonas lachrymans (peppermint, carovay and thyme oils at concentration 1.0%, thuja oil at concentrations 3.0 and 4.0%), and Pseudomonas phaseolicola (thuja oil at concentrations 3.0 and 4.0%, juniper oil at concentrations from 0.25 to 2.0%. The efficient effect on Pythium sp. and Fusarium sulphureum was noted after the usage of peppermint, carovay, and thyme oils. In greenhouse experiments peppermint and thym oils at concentrations 0.5 and 1.0% have showed efficient influence on the growth limitation of cucumber damping off. In the field experiments dressing of cucumber seeds with thuja oil emulsion at concentration 2.0% significantly decreased the growth of angular leaf spot of cucumber seedlings.
13
88%
Sylwan
|
1994
|
tom 138
|
nr 01
27-42
PL
Zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest nie tylko emisją zanieczyszczeń toksycznych, ale również i uciążliwych - czasem bardzo uciążliwych, a mianowicie emisją nieprzyjemnych zapachów zwanych odorami. Źródłem pochodzenia gazów złowonnych są procesy zachodzące zarówno w naturze jak i w działalności człowieka. Wchodzące w ich skład lotne związki chemiczne, należą do połączeń nieorganicznych i organicznych. Naturalne odory są wprowadzane do środowiska w wyniku działalności wulkanicznej planety, rozkładu materii przez mikroorganizmy, pożarów lasów i stepów, emisji gazów złowonnych przez tereny bagniste, a także w wyniku erozji słonecznej i wietrznej materiałów. Gazy pochodzenia antropogenicznego swoje źródło mają w procesach produkcyjnych, w których powstają dobra materialne (przemysł chemiczny, energetyczny, papierniczy, farmaceutyczny, metalurgiczny, przetwórstwa węgla i ropy, spożywczy i in.) oraz w wyniku spalania paliw, a także wytwarzania odpadów bytowych i ścieków. Badania nad maskowaniem tych złowonnych gazów prowadzone są m.in. w Politechnice Koszalińskiej w Katedrze Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów w której od kilku lat trwają prace nad wyprodukowaniem skutecznego i taniego środka zmniejszającego uciążliwość zapachów [10, 11, 15]. Opracowywana metoda polega na zastępowaniu zapachu niepożądanego przyjemniejszym. Jako środki maskujące wykorzystywane są naturalne olejki eteryczne, pozyskiwane ze świeżych surowców roślinnych w procesie destylacji. Dotychczas badaniom poddano olejki eteryczne pozyskiwane z takich surowców jak: igliwie tui i sosny , mięty pieprzowej, róży dzikiej oraz skórek pomarańczy, cytryny i grejpfruta. Przedmiotem niniejszej publikacji jest opis i analiza wyników badań, będących kontynuacją wcześniejszych badań w pozyskiwaniu z roślin olejków eterycznych i ich zastosowania w celu maskowania odorów w zakładzie SUPERFISH w Kukini koło Ustronia Morskiego.
EN
Processes taking place both in the nature and in the human activities are the source of bad smelling gases (odours). Odours contain volatile chemical compounds, which belong to inorganic and organic connections. Natural odours are introduced to the environment as a result of volcanic activities of the planet, degradation of matter by microorganisms, fires of forests and grasslands, release of odours by boggy terrains, and also in the result of the sun and wind erosion of materials. Gases of anthropogenic origin have their source in production processes, in which they come into being material goods (chemical, energetic, paper, pharmaceutical, metallurgical, processing of coal and oil, food and other industries) and as a result of burning fuels, and also production of municipal wastes and sewage. The working of ethereal oils is many-sided, i.e. antibacterial, disinfe antiinflammatory, and even antivirus, additionally stimulating immunological system of the organism, improving circulation and acting anaglesically [13]. Ethereal oils also found their use for neutralization of odours and decrease of their noxiousness as a result of bigger and bigger contamination of the environment by still developing industry. Methods of odours masking have been used for many years in such branches of economy like wastewater treatment, landfills of wastes, paper-mills, fish and fish wastes processing plants, meat and fat processing plants. Area of use grows gradually, along with working out new preparations compensating odours [12]. The object of this paper is description and analysis of results of investigations, being continuation of earlier investigations on extracting ethereal oils from plants and their use in order to mask of odours in institution SUPERFISH fish processing plant in Kukinia near Ustronie Morskie, northern Poland. Badania nad zastosowaniem olejków eterycznych do maskowania odorów zostały podzielone na dwa etapy: Investigations on use of ethereal oils for masking of odours were divided into two stages: Stage I - in laboratory from plant materials that is: orange, lemon and grapefruit skins, ginger roots and dried flower buds of carnation ethereal oils were obtained in the process of distillation with water steam. Quantity of obtained ethereal oil Vo and following parameters: pH, total suspension Zo, dissolved substances SR, dry residues SP and aromatic extract gain index Wodz were determined after their producing. Stage II - test of decrease of noxiousness of emitted odours was executed in SUPERFISH plant by application of obtained in the first stage of investigations ethereal oils. Produced aromatic solutions had been sprayed using sprinkler in hall of postproduction wastewater pretreatment plant in fish processing plant SUPERFISH, located in Kukinia near Ustronie Morskie, northern Poland. After spraying time of fragrance duration was measured in two zones, i.e. in the distance 0.6 m and 1.2 m from the spot of spreading the substance, that is Dorr settlers no. III and V. It must be stressed, that the source of noxious odours processing plant are post-production suspension wastewater collected in the buffer reservoir and coming from following processes: flotation, sedimentation with coagulation, sorption and sedimentation in radial settler. Conducted investigations showed that all obtained aromatic substances had neutralized unpleasant odours effectively. The best masking proprieties has extract from grapefruit and carnation, because time of fragrance duration of sprayed solution from grapefruit in distance 0.6 m from the spot of spread of substance was 27 min. and fragrance duration of sprayed solution of carnation extract, in the distance 1.2 m was 12 min.
EN
The investigated samples of Ol. Melissae characterize with different chemical composition. Citronellal, geraniol, citronellol, citral and ß-caryophyllene appeared to be predominant components of this essenital oil. The activity of Ol. Melissae on microorganisms pathogenic for men was moderate, whereas its components revealed synergetic antimicrobial effect.
PL
Badane próbki Ol. Melissae odznaczały się zróżnicowanym składem chemicznym. W olejku dominowały: cytronellal, geraniol, cytronellol, cytral i ß-kariofylen. Działanie Ol. Melissae na drobnoustroje chorobotwórcze dla człowieka było umiarkowane. Składniki badanego olejku działały na drobnoustroje synergis tycznie.
PL
Badania obejmowały 11 olejków eterycznych i 9 składników olejkowych. Do oceny działania immunostymulującego zastosowano zmodyfikowany Carbon Clearance Test. Stwierdzono, że najsilniejsze działanie immunostymulujące wykazywały Ol. Pini i Ol. Citri. Średnią aktywnością charakteryzowały się Ol. Juniperi, Ol. Lavandulae, Ol. Thymi i Ol. Geraniae. Wśród badanych składników olejkowych najsilniejsze działanie immunostymulujące wykazywał a-pinen. Wyraźnym działaniem odznaczały się ponadto 1,8-cyneol i borneol. Przeprowadzone badania wskazują, że olejki eteryczne i substancje olejkowe o wysokiej aktywności immunostymulującej stwarzają możliwość ich praktycznego zastosowania w lecznictwie.
EN
Studies on 11 essential oils and 9 oil components were carried out. Modificated Carbon Clearance Test was used for the estimation of the immunostimulating activity. Ol. Pini and Ol. Citri showed the strongest immunostimulating activity. Ol. Juniperi, Ol. Lavandulae, Ol. Thymi and Ol. Geraniae had an average activity. Among studied oil components the strongest activity showed a-pinene. 1,8-cineole and borneol had also a distinct activity. Our studies show that essential oils and oil substances with a high immunostimulating activity make a possibility of their practical usage in therapy.
20
88%
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.