Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winogrona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Ten grape-vine cultivars (5 white and 5 red skinned) were cultivated in south-east region of Poland. Samples were frozen and for analyzes extracts in 80 % MeOH were prepared. Contains of total phenols, phenylpropanoids, flavonols and anthocyanins were measured, using UV/VIS method. Additionally, radical scavenging activity with DPPH was determind. In red skinned fruits content of phenolic compounds was higher than in white skinned ones. Cultivars showed great diversity: the highest level of phenolics was observed in ‘Heridan’ and the lowest in ‘Bianca’ cultivars. Radical scavenging activity (RSA) was also very high in red grapes, especially in skin (over 90 % of free radical was neutralized). Antioxidant activity of white fruit cultivars was ranged between 9 and 50 % (‘Bianca’ and skin of ‘Jutrzenka’ cultivars, respectively). In analyzed tissue correlation (r = 0.70) between total phenolics and RSA was found.
PL
Dziesięć wybranych odmian winogron (5 o białej i 5 o czerwonej skórce) uprawiano w południowo- wschodnim regionie Polski. Z zamrożonych próbek owoców przygotowywano ekstrakty w 80 % metanolu, w których oznaczano sumę związków fenolowych, fenylopropanoidy, flawonole i antocyjany stosując metodę UV/VIS. Ponadto oznaczono zdolnooeć neutralizowania wolnego rodnika za pomocą metody z DPPH. W owocach o czerwonej skórce zawartooeć składników fenolowych była większa niż w owocach o skórce białej. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie odmianowe: najwyższy poziom fenoli obserwowano w odmianie Heridan, najniższy w odmianie Bianca. Aktywnooeć antyrodnikowa (RSA) była również bardzo duża w czerwonych winogronach, szczególnie w skórce (ponad 90 % neutralizacji wolnego rodnika). W przypadku odmian o skórce białej aktywnooeć antyoksydacyjna była zawarta w przedziale 9–50 % (Bianca i skórka odmiany Jutrzenka). W analizowanych tkankach stwierdzono dodatnia korelację (r = 0.70) pomiędzy sumą związków fenolowych a RSA.
PL
Różnorodność mikroflory drożdżowej znajdującej się na owocach winorośli jest determinowana przez wiele czynników, z których najważniejsze są: odmiana winorośli, stopień dojrzałości jagód, warunki klimatyczne uprawy, położenie geograficzne, mechaniczne uszkodzenie winogron czy prowadzenie zabiegów agrotechnicznych. Klasyczne metody identyfikacji polegające na analizie cech fenotypowych mikroorganizmów charakteryzuje wysoka czułość i specyficzność. Metody oparte na PCR umożliwiają natomiast nie tylko powielenie określonego genu, ale również są stosowane do różnicowania i identyfikacji szczepów drożdży. Połączenie tych dwóch technik gwarantuje sukces pełnej identyfikacji.
EN
The diversity of yeast microbiota, as being present on the grapes, is determined by different factors, such as grape variety, a degree of berry ripeness, climatic conditions for growing, geographical location, physical damage to grapes or agro-technical treatment. Classical methods of identification based on phenotypic analysis of microorganisms are characterized by a high sensitivity and specificity. PCR- based methods can not only amplify specific gene, but also are used for differentiation and identification of yeast strains. The combination of these two techniques ensures successful full identification.
EN
Relationship between the occurrence of selected metals in vineyard soil and their concentrations in fruits of the grapevine cultivated on this soil were studied. That issue is weakly recognized up to now. The methods used for analyzing this relation, which are aimed at determination of optimal mineral and chemical fertilizer doses, still need development. On the basis of the obtained results it was found that analyzed grapes cultivars (Aurora and Rondo) showtendency to accumulate potassium and magnesium in higher concentrations than zinc. The results of such analysis could allow determining the nutrient demand of grapevine that can result in its enhanced suitability for wine production. It should be emphasized that such kind of analyses should be realized regularly and be applied to broader spectrum of elements and heavy metals.
PL
Badano związek pomiędzy występowaniem wybranych metali w glebie winnicy a ich zawartością w owocach uprawianej tam winorośli. Problematyka ta jest dotychczas mało rozpoznana, a metody stosowane do oceny tej relacji, mające na celu określenie dawek nawozów sztucznych i mineralnych, wymagają dalszego opracowania. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że badane winogrona odmian 'Aurora' i 'Rondo' wykazują tendencję do akumulacji większych stężeń potasu i magnezu niż cynku. Otrzymane wyniki mogą pozwolić na określenie zapotrzebowania pokarmowego krzewów, co pośrednio wpłynie na zwiększenie ich przydatności w procesie produkcji wina. Należy jednak podkreślić, że tego typu analizy powinny być prowadzone regularnie i obejmować szersze spektrum pierwiastków (w tym też innych metali ciężkich).
13
84%
PL
Winogrona (odmiany Hibernal) podczas obróbki wstępnej poddano działaniu impulsowego pola elektrycznego przez 10 s, o częstotliwości 20 impulsów na sekundę i dwóch wartości natężenia 3,3 kV/cm oraz 5 kV/cm, następnie prowadzono fermentację winogron zgodnie z procedurami stosowanymi w przemyśle winiarskim przez 8 tygodni. W uzyskanych winach oznaczono całkowitą zawartość związków polifenolowych i flawonoidów. Wykazano, że stosując pulsacyjne pole elektryczne PEF na owoce winogron przed procesem fermentacji można modyfikować zawartość związków aktywnych biologicznie, korzystnie zwiększając ich zawartość w winie.
EN
Grapes (Hibernal variety) during pre-processing were subjected to a pulsed electric field for 10 seconds, a frequency of 20 pulses per second and two intensity values: 3.3 kV / cm and 5 kV / cm, then the fermentation of grapes was provided according to the procedures used in the wine industry for 8 weeks. In the obtained wines the total content of polyphenolic compounds and flavonoids was determined. The described method allows to modify the content of biologically active compounds, preferably increasing their content in wine.
15
Content available remote Wpływ impulsowego pola elektrycznego na barwę wina
84%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu impulsowego pola elektrycznego na barwę wina wyprodukowanego z winogron odmiany Hibernal. Owoce poddano działaniu impulsowego pola elektrycznego o dwóch wartości natężenia 3,3 kV/cm oraz 5 kV/cm, następnie prowadzono fermentację zgodnie z procedurami stosowanymi w przemyśle winiarskim. W uzyskanych winach oznaczono barwę metodą CIELab. Uzyskane wyniki wskazują na większą wydajność ekstrakcji związków barwnych z winogron (związków o charakterze antyoksydantów) pod wpływem PEF.
EN
The article presents the results of research on the impact of the impulsed electric field on the colour of wine produced from the grapes of Hibernal variety. The fruit was subjected to PEF with two 3.3 kV / cm and 5 kV / cm intensity values. Next, the fermentation took place in accordance to the procedures used in the wine industry. In the produced wines, the colour was determined using the CIELab method. The obtained results indicate a higher efficiency of extraction of coloured compounds from grapes (antioxidant ones) under the influence of PEF.
PL
Celem pracy było określenie wpływu 6 tygodniowej suplementacji preparatem „Czerwone wino w kapsułkach” na profil lipidowy krwi i peroksydację lipidów u 9 młodych mężczyzn trenujących kolarstwo górskie. Zastosowana suplementacja wpłynęła korzystnie na profil lipidowy krwi, to jest na obniżenie stężeń TG, cholestrolu LDL, cholesterolu całkowitego oraz glicerolu i podwyższenie stężenia frakcji HDL, różnice w stosunku do wartości wyjściowych nie osiągnęły jednak poziomu istotności statystycznej. Przyjmowanie tego preparatu wpłynęło istotnie (p<0,05) na obniżenie stężenia MDA w osoczu krwi. Uzyskane wyniki badań wykazały, że w następstwie 6 tygodniowej suplementacji preparatem „Czerwone wino w kapsułkach ” nastąpiło ograniczenie procesu peroksydacji lipidów w warunkach stresu oksydacyjnego związanego z obciążeniami wysiłkowymi stosowanymi w procesie treningowym badanych kolarzy.
EN
The study was aimed at the assessment of the effect of supplementation with the red grape (Vitis vinifera) pomace extract (“Red wine in capsules”) on blood lipid profile in 9 male mountain bike cyclists. Serum concentrations of TG, LDL cholesterol and glycerol, after 6 weeks were found to be slightly lower whereas concentration of HDL cholesterol tended to higher values, which implies that the blood lipid profde in the participants of the study has been improved. Supplementation with the “Red wine in capsules’’ resulted in a significant (p<0,05) decrease in concentrations of plasma MDA level, which revealed the prominent antioxidative capacity of the red grape pomace extract.
EN
The purpose of the present study was to evaluate and zoning the environmental hazards of heavy metals in the soil using the Nemerow integrated pollution index in vineyards (vineyards) of Malayer city. In this study, after consecutive visits to the study area and reviewing the map of the area, sampling operations were performed in January 2019. Soil sampling was performed based on a systematic random method. A total of 286 samples were collected from topsoil (depth 0 to 20 cm). Of these, 157 samples were located in agricultural lands (gardens and agricultural land) and 129 samples in natural areas (pastures and barren lands). The samples were analyzed by high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry (HR-CS AAS) and using the fame method. The average concentrations of Cu, Mn, Zn, Cr, As, Ni and Hg are 87.86, 597, 109, 67.12, 47.1, 84.32, and 0.344 mg/kg, respectively. These values are lower than the NIPI index values for these metals. The results showed that there is a positive and signifcant correlation between Cu and Mn, Cu and zinc, Cu, and As as well as As and Ni. There is also a signifcant negative correlation between Cu and Hg, As and the electrical conductivity (EC) as well as As and Mn. At present, these soils are not at serious risk of soil contamination with heavy metals.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.