Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mirror neurons
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the last years interest in physical manifestations of emotion is growing. Researchers usually indicate a system of nerve cells, mirror neurons, as the neurophysiological basis of automatic mimicry and feedback. In the present research was verified hypothesis about the impact of imitation on prosocial behavior. The results confirmed the exceptional role of imitation in the development of positive relationships with other people
EN
An unusual flowering neuroscience is perceived in many scientific areas and education also. The scientific disciplines such as neuropedagogic, neuroteaching or neuroprogramming are trying to use the data of neuroscience in optimizing educational process for children, teenagers, and adults. Improving the functions of human brain and maintaining its cognitive capacity are very important and attractive activities for both researchers and practitioners of education, now. However, it will not be possible without a good knowledge of the basics and the determinants of development of brain. This article presents neurobiological and cultural context of programming of educational process.
EN
This study deals with the relationship between empirical science and subjective experience, and provides a critical approach to the distinction between the easy problems and the hard problem of consciousness. The paper treats this distinction as a misleading one because it divides the problem of subjective experience from reasonable thought. According to this distinction, the efforts of the empirical sciences are applicable only in the realm of simple problems. On the other hand, according to common belief, empirical science is totally incompetent to explain consciousness and subjective experience. This study aims to show that this belief is mistaken by presenting several key examples. These examples are based on the results of contemporary empirical science that are very closely related to subjective experience.
4
Content available Historia sztuki i medycyna
75%
EN
The article Art history and medicine concerns selected aspects of the Medcine in art exhibition, taking place at the Museum of Contemporary Art in Kraków (MOCAK) between 22nd April and 22nd October 2016. The author discusses the issue of medicine with regard to its mechanisms that let us create and perceive art. This reflection includes a historical overview of the “medically-oriented” art research. Another significant aspect constitutes the attempt to explain by the tools associated with neuroaesthetics, why the viewers are likely to look at some drastic images created by artists with such willingness and involvement. The analysis refers to texts by D. Freedberg, V. Gallese, A. Damasio, P. Przybysz, and others. It also includes interpretations of the photohraph Seated anatomical model by Zoe Leonard, as wellas the Medical Kit installation by Wilhelm Sasnal.
PL
The article Art history and medicine concerns selected aspects of the Medicine in art exhibition, taking place at the Museum of Contemporary Art in Kraków (MOCAK) between 22nd April and 22nd October 2016. The author discusses the issue of medicine with regard to its mechanisms that let us create and perceive art. This reflection includes a historical overview of the “medically-oriented” art research. Another significant aspect constitutes the attempt to explain by the tools associated with neuroaesthetics, why the viewers are likely to look at some drastic images created by artists with such willingness and involvement. The analysis refers to texts by D. Freedberg, V. Gallese, A. Damasio, P. Przybysz, and others. It also includes interpretations of the photohraph Seated anatomical model by Zoe Leonard, as well as the Medical Kit installation by Wilhelm Sasnal.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych badań eksperymentalnych i neuroobrazowania strukturalnego w autyzmie na podstawie najnowszych doniesień naukowych. Wielu badaczy jest zgodnych co do tego, że dzięki neuronom lustrzanym uczymy się poprzez naśladownictwo, potrafimy odczytać emocje innych, jesteśmy „istotami społecznymi”. Ponadto działanie neuronów lustrzanych powiązane jest z teorią umysłu, tzw. mentalizacji. Wobec tego należy sądzić, że u osób z autyzmem neurony lustrzane nie działają prawidłowo, tzw. hipoteza rozbitego lustra. Pomimo iż koncepcja neuronów lustrzanych spotkała się z ostrą krytyką w świecie naukowym, to zasługuje na dalszą szansę i uwagę w oczekiwaniu na kolejne, rzetelne badania naukowe.
EN
The article presents a review of selected experimental studies and studies on structural neuroimaging in autism based on the latest scientific reports. Many researchers agree that thanks to mirror neurons, we learn through imitation, we are able to read the emotions of others, we are “social beings. ” Also, the action of mirror neurons is associated with theory of mind, the so-called mentalization. Therefore, it should be assumed that mirror neurons do not work properly in people with autism, which is called the broken mirror hypothesis. Despite the fact that the concept of mirror neurons met with severe criticism in the scientific world, it deserves a chance and attention in anticipation of further, reliable research.
EN
The article presents Jean Paul Sartre’s idea of the human body and the bodiliness described in his book Being and nothingness (1943). In this book, Sartre argued that every human relation is based on the objectification of one human by another, and entering into empathic contactis basically impossible. The author of the article has confronted this thesis with contemporary psychological and neuropsychological thought (mirror neuron theory) and has investigated how the category of empathy functions in literary studies. A very important part of this article is the reflection on the presence and topicality of Sartre’s beliefs in the literature. The author has conducted an interpretation of Witold Gombrowicz’s story Tancerz mecenasa Kraykowskiego (1926) from the collection Bakakaj (1957), and has shown that the ideas presented by Sartre are reflected there in a very interesting way. Sartre’s philosophy turns out to be absolutely up‑to‑date right now, more than many psychological theories — it not only supplies a philosophical base for the analysis of human relations (those also presented in literature), but also gives a certain tool for describing them in the form of specific language and terminology.
EN
Disorders from autism spectrum are more and more often recognised as an important cause of social disability and they have been a subject of a rapid research development during the last decade. Combining some psychological discoveries with latest discoveries in neurobiology gives a perspective of a new and potentially strong model of both social functioning and disorders connected therewith, amongst others, with autism. The ability to understand aims and plans behind other people’s actions have a crucial meaning for many social interactions. Taking into account deep social difficulties observed in autism one can expect the deterioration of understanding the goals of people suffering from autism disorders. Two influential theories: “the theory of a broken mirror” and the theory of mentalism may predict that result.
PL
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) są coraz częściej uznawane za ważną przyczynę niepełnosprawności społecznej i były przedmiotem intensywnego rozwoju badań w ostatnim dziesięcioleciu. Zestawienie niektórych odkryć psychologicznych z nowymi odkryciami w dziedzinie neurobiologii daje perspektywę nowego i potencjalnie silnego modelu zarówno wczesnego funkcjonowaniaspołecznego, jak i zaburzeń z nim związanych, między innymi z autyzmem. Zdolność do zrozumienia celów i zamiarów stojących za działaniami innych ludzi ma kluczowe znaczenie dla wielu interakcji społecznych. Wziąwszy pod uwagę głębokie trudności społeczne obserwowane w autyzmie, możemy oczekiwać pogorszenia zrozumienia celów u osób z zaburzeniami autyzmu. Dwie wpływowe teorie, „teoria rozbitego lustra” i teoria mentalizmu mogą przewidzieć ten wynik.
8
72%
EN
The theories, which help to understand a connection between neuroscience and architecture, are the theory of mirror neurons and the Theory of Mind (ToM). They attempt to explain how, the built environment influences human emotions, behavioural and physiological reactions, and also social relations. It helps to understand the origins of empathy and emotions with both social and anthropomorphic environment.
PL
Teorie, które pomagają zrozumieć związek pomiędzy neurobiologią a architekturą, to teorie neuronów lustrzanych i teoria umysłu (ToM). Próbują wytłumaczyć, jak zbudowane środowisko wpływa na ludzkie emocje, reakcje behawioralne i fizjologiczne, a także na stosunki społeczne. Definiują podstawę empatii i emocji oraz relacje z otoczeniem.
PL
Where should we seek the roots of natural language? Common sense suggests that human language should have somehow evolved from primitive vocal communication, which is also, to some extent, present among other animals, especially since primary humans mean of communication is speech. Some biological and psychological evidences, however, both from observation and experiments, indicate that for the missing evolutionary link between human language and animal (apes) communication one should take chimpanzee gestural communication, the only undoubtedly intentional non-human mean of communication. In this paper, I present the evidences for the aforementioned theory and draw some conclusions regarding the issue of two “sources” of language – biological and cultural evolution.
10
Content available remote Wychowanie interpersonalne
72%
PL
Ostatnie artykuły z zakresu neuronauk oraz ich wpływu na dydaktykę uzasadniają otwarcie się na nowe elementy wiedzy, na konieczność opanowania nowych umiejętności i potrzebę odnowienia samej dydaktyki przez usytuowanie w centrum wszystkiego relacji wychowawczej. Mózg ludzki został tak zaprojektowany, aby uczyć się poprzez dzielenie się doświadczeniami. Celem niniejszego artykułu jest zweryfikowanie istnienia korelacji pomiędzy rozwojem umysłowym a relacyjnością. Podejście pedagogiczne Chiary Lubich, wpisujące się w ten kierunek zainteresowań, podkreśla, że ​​celem procesu wychowawczego jest rozwój tożsamości osobistej, zapoczątkowany spotkaniem z drugim. Ponadto jej zdaniem zarówno relacje interpersonalne, jak i emocje pomagają osiągnąć lepsze wyniki uczenia się. Neuronauki i nauki kognitywne wykazały wzajemne powiązania pomiędzy percepcją, emocjami i poznaniem w nauczaniu szkolnym. Uważa się zatem, że wzmocnienie wymiarów relacyjnych i emocjonalnych w dydaktyce może poprawić procesy nauczania i uczenia się. Rzeczywiście, w ostatnich dziesięcioleciach badania naukowe nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i procesami uczenia się doprowadziły do ​​nowych odkryć, które modyfikują aktualną wiedzę edukacyjną. Postępy nauki potwierdzają fakt, że rozwój umiejętności interpersonalnych może poprawić rozwój mózgu dzieci. To właśnie stosunek do innych osób – także tych, które biorą odpowiedzialność za dzieci – rozwija lub hamuje organizację obwodów neuronalnych i zdolność do aktywacji w odpowiedzi na bodźce oraz umożliwia ekspresję określonych genetycznie struktur mózgu. W niniejszej pracy przedstawiony jest rozwój zachowań prospołecznych, które optymalizują i domagają się zdolności do empatii, promowanych przez Chiarę Lubich jako kategorii behawioralnych Sztuki miłowania.
EN
Recent contributions from neuroscience and their implications on school teaching have encouraged openness to new knowledge, to the need for new skills and to the revamping of teaching, placing educational relationship at the centre of everything. The brain has been designed to learn through sharing experiences. The purpose of these pages is hence to see if there is a correlation between mental development and relationality. In that sense, as Chiara Lubich’s pedagogy highlights, educational goal is to develop personal identity starting from the encounter with the other. Besides, interpersonal relationships and emotions will help to improve learning. Neuroscience and cognitive neuroscience have demonstrated there is an interconnection between perception, emotion and cognition during school learning. Therefore, we think that valuation of relational and emotional dimensions in education can improve the processes of teaching and learning. In fact, in the last decades, studies and research about human brain function and teaching and learning processes have led to new findings that nowadays are modifying current pedagogy. The progress on science says that interpersonal skills development can improve children’s brain development. The relationship with others and other attachment figures is the enabler to allow or inhibit the organisation of neuronal connections, the capability to activate them as a response to stimulus and allow the expression of brain structures genetically determined. This scenario presents the development of prosocial behaviour, which optimise and postulate the capacity for empathy, promoted by Chiara Lubich as behavioural categories of the Art of Love.
11
Content available remote Educazione interpersonale
72%
IT
I recenti contributi delle neuroscienze e le loro implicazioni per la didattica hanno motivato l’apertura a nuovi saperi, la necessità di nuove competenze e il bisogno di rinnovamento della didattica stessa, mettendo al centro di tutto la relazione educativa. Il cervello è stato disegnato per apprendere attraverso le esperienze di condivisione. Lo scopo di queste pagine è quello di verificare l’esistenza di una correlazione tra lo sviluppo mentale e la relazionalitá. In questa direzione, l’approccio educativo di Chiara Lubich sottolinea che l’obiettivo dell’educazione è quello di sviluppare l’identità personale a partire dall’incontro con l’altro. A suo giudizio, inoltre, sia le relazioni interpersonali che le emozioni aiuteranno ad imparare meglio. Le neuroscienze e le scienze cognitive hanno dimostrato l’interconnessione che esiste tra percezione, emozione e cognizione nell’apprendimento scolastico. Si pensa perciò che la valorizzazione delle dimensioni relazionali ed emotive nella didattica possa migliorare i processi d’insegnamento e d’apprendimento. In effetti, negli ultimi decenni, gli studi e le ricerche sul funzionamento del cervello umano e sui processi d’apprendimento hanno condotto a nuove scoperte che stanno modificando l’educazione attuale. I progressi delle scienze affermano che lo sviluppo delle capacità interpersonali può migliorare lo sviluppo del cervello dei bambini. È il rapporto con gli altri – e con quanti si fanno carico dei bambini – che promuove o inibisce l’organizzazione dei circuiti neurali, la capacità di attivarli in risposta agli stimoli, e che permette l’espressione delle strutture cerebrali determinate geneticamente. In questo scenario si presenta lo sviluppo di comportamenti prosociali, che ottimizzano e postulano la capacità di empatia, promossi da Chiara Lubich come categorie comportamentali dell’Arte di Amare.
EN
Recent contributions from neuroscience and their implications on school teaching have encouraged openness to new knowledge, to the need for new skills and to the revamping of teaching, placing educational relationship at the centre of everything. The brain has been designed to learn through sharing experiences. The purpose of these pages is hence to see if there is a correlation between mental development and relationality. In that sense, as Chiara Lubich’s pedagogy highlights, educational goal is to develop personal identity starting from the encounter with the other. Besides, interpersonal relationships and emotions will help to improve learning. Neuroscience and cognitive neuroscience have demonstrated there is an interconnection between perception, emotion and cognition during school learning. Therefore, we think that valuation of relational and emotional dimensions in education can improve the processes of teaching and learning. In fact, in the last decades, studies and research about human brain function and teaching and learning processes have led to new findings that nowadays are modifying current pedagogy. The progress on science says that interpersonal skills development can improve children’s brain development. The relationship with others and other attachment figures is the enabler to allow or inhibit the organisation of neuronal connections, the capability to activate them as a response to stimulus and allow the expression of brain structures genetically determined. This scenario presents the development of prosocial behaviour, which optimise and postulate the capacity for empathy, promoted by Chiara Lubich as behavioural categories of the Art of Love.
12
Content available Emocje w procesie arteterapii
58%
PL
Artykuł opisuje zagadnienie emocji w procesie arteterapii, dyscypliny wykorzystującej sztukę i aktywność twórczą w procesie terapeutycznym. Zwraca uwagę na trudność badania zjawiska emocji, szczególnie podkreślając ich rolę w procesie twórczym. Przywołanie historycznych przykładów dostrzegania związku emocji estetycznych z kondycją psychofizyczną, znajduje potwierdzenie w psychoneuroimmunologii, dyscyplinie naukowej badającej powiązania między systemem immunologicznym a ośrodkowym układem nerwowym. Zaprezentowane hipotezy i stanowiska badawcze, wyjaśniają genezę tworzenia kultury i jej percepcji w perspektywie evolutionary studies w naukach humanistycznych.
EN
The article describes the issue of emotions in the process of art therapy, a discipline using art and creative activity in the therapeutic process. It draws attention to the difficulty of studying emotions, emphasizing their role in the creative process. Presentation of historical examples of recognizing the relationship between aesthetic emotions and psychophysical condition finds its support in psychoneuroimmunology, a discipline investigating the links between the immune system and the central nervous system. Presented hypotheses and scientific opinions explain the genesis of the creation of culture and its perception in the perspective of evolutionary studies in the humanities.
13
Content available Film jako komunikat w terapii logopedycznej
58%
PL
Powszechna dostępność urządzeń pozwalających rejestrować zdarzenia w momencie ich trwania umożliwiła wprowadzenie tej formy przekazu do praktyki terapeutycznej. W terapii neurologopedycznej film pełni rolę komunikatu dotyczącego poziomu opanowania funkcji poznawczych i systemu językowego, a także daje możliwość terapeucie kontrolowania swoich wypowiedzi i programowanie języka, w jakim buduje wypowiedzi. Film pozwala na weryfikację oddziaływań terapeutycznych, dokumentowanie ich przebiegu. Autorki podkreślają znaczącą rolę takiej dokumentacji dla samodoskonalenia neurologopedów, którzy mogą zobaczyć swoje reakcje i zachowania, ocenić ich skuteczność oraz adekwatność, w razie konieczność wprowadzić odpowiednie zmiany. Filmy pokazujące przebieg zajęć terapeutycznych stanowią także cenne źródło informacji dla rodziców dzieci poddanych terapii. Filmy fabularne przedstawiające historie osób z zaburzeniami rozwoju stanowią ważne źródło informacji dla szerokiego kręgu odbiorców.
EN
The widespread access to devices, which capture audiovisual information for a given amount of time, has served as form of communication between therapists (has served as a source of information for the therapy). In neurologopedic therapy (in speech therapy), a movie serves as a report regarding the level of cognitive functions and language acquisition. Additionally, it ensures that the therapist controls their statements and program the language. A movie allows the verification of therapy plans and the documentation of the therapy. Authors of this article emphasize this specific way of collecting data for the self-improvement of specialists. With this method, therapists can analyze their own reactions and behaviors, evaluate their effectiveness and relevance, and make revisions if necessary. Movies are also a valuable resource for parents. Narrative movies that describe the stories of individuals with developmental disorders are incredible source of information for the mass population.
PL
Autor artykułu wyjaśnia źródła rozwoju kognitywnej teorii filmu. Przedstawia także dwie podstawowe orientacje w ramach nauki o procesach poznawczych – model poznania obliczeniowego i model poznania ucieleśnionego – któ-re w teorii filmu funkcjonują jako dwie kolejne fazy. Model poznania ucieleśnionego jest wyjaśniany w kontekście zarówno tradycji myśli fenomenologicznej, jak i dokonań neuronauki, w tym odkrycia neuronów lustrzanych, które mimo kontrowersji stało się podstawą dla wielokierunkowej refleksji nad odbiorem filmów. Artykuł zawiera omó-wienie implementacji hipotezy o systemie lustrzanym do wyjaśniania przedpojęciowego odbioru filmu, z uwzględnieniem roli symulacji ucieleśnionej i empatii jako mechanizmów uczestnictwa w poznawczym i estetycznym doświadczaniu filmu. Przedstawione zostało także zagadnienie metodologiczne projektu estetyki naturalistycznej oraz możliwości syntezy podejścia kognitywnego i feno-menologicznego do wyjaśniania estetycznego doświadczania filmu
EN
The article explains the origins of the development of cognitive film theory. It also presents two basic orientations within cognitive science - the computational model of cognition and the embodied model of cognition – which function in film theory as two consecutive phases. The embodied model of cognition is explained in the context of both the tradition of phenomenological thought and the achievements of neuroscience, including the discovery of mirror neurons, which, despite the surrounding controversy, became the basis for multidirectional reflection on the reception of films. The article discusses the implementation of the mirror system hypothesis in the explication of the pre-conceptual film perception, including the role of embodied simulation and empathy as mechanisms of par-ticipation in cognitive and aesthetic film experience. The methodological issue of the naturalized aesthetics project as well as the possibilities of synthesizing the cognitive and phenomenological approach in the elucidation of the aes-thetic reception of film are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.