Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zobrazowania pozyskane w zakresie UV niosą ze sobą bardzo dużą ilość informacji, niemożliwej, ze wzglądu na fizyczne właściwości promieniowania, do rejestracji z pułapu satelitarnego. Do rejestracji tych zobrazowań autorzy wykorzystali techniką video. Pomimo, że nie są to zobrazowania kartometryczne, ich niewątpliwe walory interpretacyjne czynią je bardzo przydatnymi w procesie rozpoznawania obrazów.
2
Content available remote Wprowadzenie MWK do obrotu a UV
100%
PL
Wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (oznaczane w [1] jako MWK) są sprzedawane w Polsce od 30 lat. W tym czasie zmieniły się normatywne zasady wprowadzania ich do sprzedaży.
EN
This paper deals with the bio-synthesis of silver nano-particles using a soil fungi. In this work, FTIR examinations indicated that the encountered soil particles actually contained Silver particles, while XRD analysis confirmed the silver was in the nano-crystalline phase. Moreover, the hurried decline of silver (Ag+) ions monitored using UV-visible spectrophotometer, demonstrated that these silver nano-particles formed within 19 minutes. In addition, transmission electron microscopy (TEM) revealed that the synthesized silver nano-particles come in a size ranging between 16-57 nm and have a variety of shapes, including round, rod and uneven. The present study thus concludes that silver nano-particles were actually produced and that these have admirable antibacterial activity. The current study also indicates that increasing concentration increases the rate of reduction and decreases the particle size.
5
Content available "Czarne złoto" - melaniny w życiu człowieka
94%
Kosmos
|
2016
|
tom 65
|
nr 4
621-629
PL
Melaniny to ogólna nazwa grupy wielkocząsteczkowych barwników odpowiedzialnych za ciemną pigmentację organizmów. Powstają w wyniku oksydacyjnej polimeryzacji związków fenolowych i indolowych. Są to jedne z najbardziej powszechnych, heterogenicznych i odpornych na działanie różnych czynników pigmentów obecnych w przyrodzie. U człowieka powstają w melanosomach będących specyficznymi organellami melanocytów, komórek wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu złożonego procesu melanogenezy. Ich rola w życiu człowieka jest wieloaspektowa. Chronią przed szkodliwym skutkiem nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i powstającymi pod jego wpływem reaktywnymi formami tlenu. Są odpowiedzialne za pigmentację skóry, włosów, tęczówki. Biorą udział w prawidłowym przebiegu procesów widzenia i słyszenia oraz ochronie mózgu przed procesami neurodegeneracyjnymi. Są jednym z czynników wirulencji mikroorganizmów patogennych dla człowieka. Są obecne w niektórych produktach spożywczych, pozytywnie wpływając na ich działanie prozdrowotne. Znalazły również zastosowanie w nowoczesnej medycynie i technologii.
EN
Melanin is a general name of macromolecular dyes responsible for the dark pigmentation of organisms. They are products of oxidative polymerization of phenolic and indolic compounds, the most common, heterogenous and resistant to various factors pigments found in the nature. In man they are synthetized in melanosomes that are specific organelles of melanocytes, cells specialized in carrying out the complex process of melanogenesis. The role of melanin in human life is multiplex. Melanins protect against the harmful effects of excessive exposure to UV radiation and reactive oxygen species. They are responsible for skin, hair and iris pigmentation. They take part in the normal processes of vision and hearing and protect the brain against neurodegenerative processes. Melanins are one of the virulence factors of some pathogenic microorganisms. They are present in certain food products, thus improving their health-promoting effect. Melanins are also used in modern medicine and technology.
EN
This study aimed to decelerate the weathering of paper from light by utilizing the antioxidant property of sodium ascorbate (SA), which is an ascorbic acid salt. Three different sessions of cooking were carried out by adding 2.5%, 5.0% and 7.5% of SA in proportion to the weight of a completely dried chip in addition to 24% NaOH in order to identify the influence of SA on cooking. It was observed that the pulp yield decreased when SA was added to the cooking. For that reason, it was decided to add SA into the control pulps instead of adding the digester. The same amount of SA was added to the control. The SA-added pulps were held in the agitator initially first for 2 hours and then 12 hours before making paper. So as to determine the influence of the treatment on the process. The paper was treated for 72, 144 and 256 hours and values of ΔL, Δa, Δb and ΔE were identified in order to determine the period of the SA’s efficacy against weathering. The total discoloration in all the samples of paper, displayed an increase with an extension of the time period. The lowest discoloration after a 256-hour time period was seen in the sample group where 7.5% of SA was added and soaked in the water. The final results indicated that the most appropriate concentration was 5% and that pulp suspension must be retained for 12 hours to improve mechanical properties.
EN
Aerosol optical thickness (AOT) and seasonal variation of AOT over Belsk, Poland, in the UV wavelength range (310-380 nm) have been analysed using results of measurements by Brewer spectrophotometer No. 064 and Cimel sunphotometer data for the 2002-2007 period. The comparison of AOT derived from direct Sun measurements by Brewer spectrophotometer in the 310-320 nm range and retrieved from Cimel measurements at longer wavelengths shows good correlation (R = 0.96), with overestimation of retrieved values compared to the measured ones by about 6%. Basing on aerosol microphysical properties taken from almucantar retrievals and Mie theory, optical properties of aerosol in the UV range has been calculated. Analysis of seasonal variation of AOT at Belsk reveals two maxima: in April and July-August. Analysis of backtrajectories in conjunction with analysis of fire maps from Fire Information For Resource Management System shows that these seasonal maxima are connected with seasonal biomass burning in Eastern and Southern Europe.
EN
Progress in UV treatment applications requires new compact and sensor constructions. In the paper a hybrid (organic-inorganic) rare-earth-based polymeric UV sensor construction is proposed. The efficient luminescence of poly(methyl) methacrylate (PMMA) matrix doped by europium was used for testing the optical sensor (optrode) construction. The europium complex assures effective luminescence in the visible range with well determined multi-peak spectrum emission enabling construction of the optrode. The fabricated UV optical fibre sensor was used for determination of Nd:YAG laser intensity measurements at the third harmonic (355 nm) in the radiation power range 5.0-34.0 mW. The multi-peak luminescence spectrum was used for optimization of the measurement formula. The composition of luminescent peak intensity enables to increase the slope of sensitivity up to -2.8 mW-1. The obtained results and advantages of the optical fibre construction enable to apply it in numerous UV detection systems.
EN
The role of adhesive technology in industry has increased significantly in recent times. The need to transfer ever-greater stresses while reducing the mass of devices causes difficulties in engineering. The use of dissimilar materials prioritise this technology. Special equipment is required to ensure the right technological conditions. CAD software facilitates the creation of a virtual design to meet the formulated requirements. This article presents the method of designing the instrumentation allowing to conduct the study of adhesives cured by UV rays.
EN
We exposed common frog larvae to UV and CuSO4 solution containing Cu2+ concentration of 0.2 mg dm-3. Biologically effective UV-A and UV-B daily doses were 0.24 kJ . m-2 and 2.7 kJ . m-2. During the first part of the experiment tadpoles were exposed to UV and Cu2+ ions for 3 days. During the second part of the experiment larvae were expose d to Cu2+ ions for 3 days and then submitted to detoxification in clean water for 3 days. Our research indicated that common frog larvae exposed to CuSO4 took up significant amounts of Cu2+ ions. On the other hand the larvae remove an excess of copper relatively fast. UV radiation inhibits the uptake of Cu2+ from the environment but it has no influence on Cu2+ depuration.
PL
Celem eksperymentu było zbadanie, czy biologicznie efektywne dawki promieniowania ultrafioletowego UV-A (0,24 kJ. m-2) i UV-B (2,7 kJ. m-2) wywołują wpływ na kumulację i usuwanie jonów miedzi u larw żaby trawnej. W pierwszej części eksperymentu larwy hodowano w roztworze CuSO4 (0,2 mg dm-3 jonów Cu2+) i jednocześnie naświetlano UV przez 3 dni. W drugiej części badań kijanki poddano odtruwaniu w czystej wodzie po 3-dniowym okresie ekspozycji na jony Cu2+. Okres odtruwanie trwał 3 dni. W tym czasie larwy naświetlano promieniowaniem UV. Wyniki eksperymentu pozwalają stwierdzić, że larwy żaby trawnej eksponowane na CuSO4 kumulują znaczne ilości jonów Cu2+. Mają one jednak zdolność do szybkiego usuwania nadmiaru tego pierwiastka. Promieniowanie UV wpływa hamująco na wychwyt jonów Cu2+ ze środowiska, ale nie ma wpływu na ich usuwanie.
PL
W roku 2018 wprowadzono nową edycję specyfikacji dla skroplonego gazu węglowodorowego EN 589:2018, zmieniającą szereg parametrów tego paliwa, między innymi dopuszczalną zawartość siarki. Dodatkowo w specyfikacji powołano nową normę dotyczącą oznaczania zawartości lotnej siarki w LPG, tj. EN 17178:2019. Przeprowadzono badania nad wyznaczeniem precyzji metody według powyższej europejskiej normy. Określono powtarzalność na podstawie badań 11 próbek LPG o różnych zawartościach siarki i porównano ją z wartościami podanymi w normach czynnościowych: EN 17178:2019 i dotychczas stosowanej ASTM D 6667-14. Każdą próbkę analizowano siedmiokrotnie. Dla próbek w zakresie stężeń powyżej 4 mg/kg wartości powtarzalności obliczonych według normy EN 17178:2019 są dużo mniejsze od powtarzalności według ASTM D 6667-14 oraz powtarzalności wyznaczonych w niniejszej pracy. Dla próbek o stężeniach poniżej 4 mg/kg wartości powtarzalności wyznaczone w niniejszej pracy są niższe od wartości obliczonych według normy EN 17178:2019 i ASTM D 6667-14. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność zastrzeżeń wielu europejskich laboratoriów wykonujących badania zawartości siarki w LPG oraz uczestników prac grupy roboczej CEN/TC 19/WG 23 N 231 co do poprawności wyznaczenia precyzji metody według normy EN 17178:2019. W związku ze zgłoszonymi uwagami CEN podjęło decyzję o przeprowadzeniu w najbliższym czasie powtórnych badań międzylaboratoryjnych w celu określenia nowej precyzji. Dodatkowo wyznaczono odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjną, granice wykrywalności i oznaczalności metody. Przeprowadzono weryfikację metody poprzez zbadanie 139 próbek handlowego paliwa LPG. Dokonano oceny zbadanych próbek pod kątem spełnienia wymagań ze specyfikacji z lat 2012 i 2018. Stwierdzono, że wykonując badanie próbek według normy EN 17178:2019, zaostrza się kryterium oceny zgodności z wymaganiami pochodzącymi ze specyfikacji dla LPG w porównaniu z badaniem według normy ASTM D 6667-14.
EN
A new edition of the standard specification for liquefied hydrocarbon gas EN 589:2018 was introduced in 2018, which changes some parameters for this fuel, including the acceptable sulfur content. Also, this specification constitutes a new standard for determining volatile sulfur content in LPG, i.e. EN 17178: 2019. Studies were carried out to determine the precision of the method according to the above European standard. Repeatability was determined based on tests of 11 LPG samples with different sulfur content and next it was compared with the values given in the applicable standards: EN 17178: 2019 and ASTM D 6667-14 used until now. Each sample was analyzed 7 times. The repeatability values calculated according to EN 17178: 2019 are much lower than the repeatability according to ASTM D 6667-14 and the repeatability determined in this paper for samples with a concentration range above 4 mg/kg. The repeatability values determined in this work are lower than the values calculated according to EN 17178: 2019 and ASTM D 6667-14 for samples with concentrations below 4 mg/kg. The obtained results confirm the legitimacy of reservations of many European laboratories that perform tests of sulfur content in LPG and participants of the work of the CEN/TC 19/WG 23 N 231 working group, with regard of the correctness of determining the precision of the method pursuant to EN 17178: 2019. It was decided consequently to repeat interlaboratory studies that will be aimed at the determination of a new precision, which will soon be carried out. In addition, the intermediate precision, limit of detection (LD) and limit of quantitation (LQ) of the method were determined. The method was verified by examining 139 samples of commercial LPG fuel. The tested samples were eval- uated for compliance with the specifications from 2012 and 2018. It was found that by testing samples according to EN 17178:2019, the criterion for assessing compliance with the requirements of the specification on LPG is tightened compared to testing according to the ASTM D 6667-14 standard.
12
Content available remote Single stranded-DNA detection : the role of Wip1 in ATR-dependent pathway
84%
EN
Single-stranded DNA (ssDNA) areas arise in cells as a result of exposure to stress agents like UVC or during repair of DNA double-strand breaks. ATR (ataxia telangiectasia mutated and Rad3-related) is responsible for detecting ssDNA. Recently, it has been shown that one of the most important components of cellular response to the damage is Wip1 phosphatase, which inactivates main elements of DNA damage response (DDR) pathways. We developed a mathematical model of ATR detector system, connected to p53 tumor suppressor responsible for activation of genes involved in the cellular response to the damage (DNA repair/apoptosis). Moreover, we added Wip1 phosphatase, as the main agent responsible for turning o DDR. Our results show, that with an accurate dose of UVC and silenced or blocked Wip1, it may be possible to drive cancer cells to apoptotic pathway.
PL
Obszary pojedynczoniciowego DNA (ssDNA) powstają w komórkach w wyniku ekspozycji na stres na przykład – promieniowanie UVC–lub podczas naprawy podwójnoniciowych pęknięć DNA. ATR (ataxia telangiectasia mutated and Rad3-related) jest odpowiedzialne za wykrywanie ssDNA. Niedawno wykazano kluczową rolę fosfatazy Wip1, która inaktywuje główne elementy szlaków odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Opracowaliśmy matematyczny model ścieżki ATR i połączyliśmy go z modelem szlaku supresora nowotworowego p53, odpowiadającego za aktywację genów zaangażowanych w reakcje komórki na uszkodzenie materiału genetycznego (naprawę DNA/apoptozę). Co więcej, dodaliśmy fosfatazę Wip1, jako główny czynnik odpowiedzialny za wyłączenie ścieżek sygnałowych uruchamianych w ramach reakcji na uszkodzenie. Uzyskane wyniki pokazują, że dzięki prawidłowo dobranej dawce UVC i wyciszeniu lub zablokowaniu aktywności Wip1, możliwe jest skierowanie komórek nowotworowych na szlak apoptotyczny.
EN
Aim: The purpose of this article is to review information on firefighting hoses in terms of their division and the materials used in their production, and to determine if and how external factors affect their strength and durability. Introduction: Firefighting hoses are one of the most important products of technical equipment of Fire Protection Units. Since they are an indispensable element during rescue and firefighting operations, conducting research on the strength of fire hoses is needed and extremely important from the point of view of fire protection. Project and methods: Technological advances in the area of using various types of materials for fire hoses over time have had (and continue to have) a significant impact on the undertaking of rescue and firefighting operations, the speed with which these operations are carried out, as well as their effectiveness. Therefore, at the beginning of the article, a historical outline of the fire hoses used for firefighting in various countries around the world over the years was made. In the following part of the article, the influence of external factors on the adhesive strength of firefighting hoses used in fire protection units in Poland was analysed. The effect of exposure to a 3% foam solution of a fire extinguishing agent on hose tape samples placed in this solution was tested, depending on the time of direct contact of the samples with this agent. The effect of UV exposure (under wetting and drying conditions) on the hose tape samples was also studied, with time intervals of different lengths. Results and conclusions: When testing the exposure of the hose tape samples to UV light (for 90 minutes, at 38 ± 3°C, without water spray, followed by water exposure for 30 minutes, at 50 ± 10% humidity), decreasing trends were observed for the average values of delamination strengths. Tests were also made on a series of samples exposed to a 3% solution of aqueous foam extinguishing agent on the hose tape, both externally and internally. Declining trends were observed for the mean values of adhesive strengths (after 3 and 6 weeks). The impact of factors such as exposure to UV radiation, as well as the impact of the foam extinguishing agent solution negatively affects the hose tape, reducing its strength. The article was prepared on the basis of the authors’ own research results, as well as available sources, both national and foreign, based on the available literature on the raised issues.
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu jest przegląd informacji dotyczących pożarniczych węży tłocznych pod względem ich podziału oraz materiałów stosowanych do ich produkcji, a także określenie, czy i w jaki sposób czynniki zewnętrzne wpływają na ich wytrzymałość i trwałość. Wprowadzenie: Węże pożarnicze to jeden z najważniejszych wyrobów technicznego wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Z uwagi na fakt, że stanowią one niezbędny element podczas działań ratowniczo-gaśniczych, prowadzenie badań w zakresie wytrzymałości węży pożarniczych jest potrzebne i niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej. Projekt i metody: Postęp technologiczny w obszarze stosowania różnego rodzaju materiałów do produkcji węży pożarniczych z biegiem czasu miał (i ma nadal) znaczący wpływ na podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych, szybkość prowadzenia tych działań, a także ich skuteczność. Dlatego na początku artykułu dokonano zarysu historycznego pożarniczych węży tłocznych stosowanych do gaszenia pożarów w różnych państwach świata na przestrzeni lat. W dalszej części pracy analizowano wpływ czynników zewnętrznych na wytrzymałość adhezyjną pożarniczych węży tłocznych stosowanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Sprawdzano wpływ oddziaływania 3-procentowego roztworu pianotwórczego środka gaśniczego na próbki taśmy wężowej, umieszczonych w tym roztworze, w zależności od czasu bezpośredniego kontaktu próbek z tym czynnikiem. Badano również wpływ ekspozycji promieniowania UV (w warunkach zwilżenia i suszenia) na próbki taśmy wężowej, w przedziałach czasowych o różnej długości. Wyniki i wnioski: Podczas badania ekspozycji próbek taśmy wężowej na oddziaływanie promieniowania UV (przez 90 min, w temperaturze 38 ± 3°C, bez zraszania wodą, a następnie działaniu wody przez 30 min, przy wilgotności 50 ± 10%) zaobserwowano tendencje spadkowe w przypadku średnich wartości sił wytrzymałości na rozwarstwienie. Dokonano również badań serii próbek poddanych oddziaływaniu 3-procentowego roztworu wodnego pianotwórczego środka gaśniczego na taśmę wężową, zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Zaobserwowano tendencje spadkowe w przypadku średnich wartości sił wytrzymałości adhezyjnych (po 3 i 6 tygodniach). Czynniki takie jak ekspozycja na promieniowanie UV, a także oddziaływanie roztworu gaśniczego środka pianotwórczego negatywnie wpływają na taśmę wężową, zmniejszając jej wytrzymałość. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań własnych autorów, a także dostępnych źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z wykorzystaniem literatury dotyczącej dotyczącą poruszanych zagadnień.
PL
Przedstawiono badania pigmentów spinelowych poddanych działaniu środowiska kwasu siarkowego oraz zasady sodowej i naświetlaniu promieniowaniem UV. Do badań wykorzystano pigmenty niebieskie i zielone, oliwkowy, brązowy oraz czarny, składające się z atomów kobaltu, glinu, chromu, cynku i żelaza. Ich właściwości porównano do właściwości bieli tytanowej. Badano pigmenty oczyszczone i po obróbce w środowiskach chemicznych oraz naświetlaniu promieniowaniem UV. Metodą rentgenograficzną ustalono skład chemiczny pigmentów, a sposobem adsorpcyjnym wielkość ich powierzchni właściwej. Metodą spektroskopową w podczerwieni oraz termograwimetryczną badano zmiany w strukturze spowodowane przez środowiska chemiczne oraz promieniowanie UV. Stwierdzono istotny wpływ utworzonych ugrupowań hydroksylowych i siarczanowych oraz promieniowania UV na właściwości pigmentów.
EN
Seven com. Co, Al., Cr, Zn and Fe-contg. spinel pigments were purified by n-BuOH extn., treated in acidic or basic environment (H2SO4, NaOH) and UV-irradiated. The changes in elemental compn. of pigments and the size of their sp. surface area before and after chem. treatment and UV irradn. were detd. Formation of hydroxide and sulfate compds. on the surface of the pigments was confirmed by IR spectroscopy and thermogravimetric anal. Significant changes in pigment mass and thermal effects occurred after UV exposure.
15
Content available remote Struktury na bazie ZnO do detekcji światła ultrafioletowego
84%
PL
W poniższej pracy, dwie struktury p-Si/n-ZnMgO zostały scharakteryzowane pod kątem zastosowania w detektorach światła ultrafioletowego (UV). Przeprowadzone zostały pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych (I-V), fotoluminescencji (PL) oraz fotoodpowiedzi. Charakterystyki I-V zostały zmierzone w 310 K i pozwoliły stwierdzić, że obie struktury posiadają właściwości prostujące. Pomiary fotoluminescencji i fotoodpowiedzi zostały przeprowadzone w temperaturze pokojowej. Została przeprowadzona dokładna analiza widm fotoluminescencji, które w jednej z próbek ujawniły pasma emisyjne świadczące o obecności defektów. Pomiary fotoodpowiedzi również zostały szczegółowo przeanalizowane, podane zostały główne wady badanych struktur oraz rozwiązania, które mogą przyczynić się do udoskonalenia struktur.
EN
In our paper, two p-Si/n-ZnMgO structures were characterized in terms of applicability in ultraviolet light detectors. A few measurement techniques have been applied: current-voltage (I-V) characteristics, photoluminescence (PL) and photoresponsivity measurements. I-V characteristics were measured at 310 K and allowed us to conlcude, that both of investigated structures have rectifying properties. Photoluminescence and photoresposivity measurements were performed at room temperature. The analysis of PL spectra exhibited emission bands corresponding to defects in one of studied samples. Photoresponsivity spectra were also thoroughly examined – the most important disadvantages of analysed structures were given together with possible solutions, which can be applied in order to obtain well-working UV detectors.
16
Content available remote Badanie połysku fotoutwardzalnych lakierów uretanoakrylanowych
84%
PL
Fotoutwardzalne lakiery na podstawie uretanoakrylanów mogą być szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Charakteryzują się zarówno bardzo dobrą odpornością na czynniki zewnętrzne, jak i zaletami dekoracyjnymi. Jedną z cech charakteryzujących te właściwości jest połysk, który określa zdolność powierzchni do kierunkowego odbijania padającego na nią światła. Powłoki lakierowe nie stanowią powierzchni zwierciadlanych; fala świetlna, padając na powierzchnię ulega częściowo odbiciu, a częściowo wnika w głąb powłoki. Natężenie promieniowania odbitego i jego rozkład kierunkowy, a także widmowy zależą od rodzaju powłoki. W niniejszej pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu fotoinicjatora na połysk lakierów uretanoakrylanowych. Właściwości optyczne powłok lakierowych zazwyczaj określa się wizualnie, porównując badaną powierzchnię z wzorcem. Zastosowanie metod instrumentalnych znacznie zwiększa dokładność i czułość badań. W przypadku poniżej opisanych badań połysku zastosowano trójkątowy połyskomierz GLS, zgodny w normami ISO 2813, ASTM D 523 oraz DIN 67530.
EN
Photocurable varnishes based on urethane acrylates can be use in various industries. They are characterized by both very good resistance to external factors and have decorative properties. One characteristic of these properties is the gloss, which determines the ability of the surface to the directional reflectance of light, which is falling on it. Lacquer coatings are not reflective surfaces and wave light falling on the surface is partially reflected or penetrates the coating. The intensity of the reflected radiation depend on the type of coating. This paper presents a study on the impact of photoinitiator for a gloss of varnish based on urethane acrylates. The optical properties of the coatings are usually determined by visually test comparing the surface with a reference. The use of instrumental methods greatly increases the accuracy and sensitivity of tests. In the case of studies described below, the glossmeter GLS was used, in accordance to the standards ISO 2813, ASTM D 523 and DIN 67530.
17
Content available remote Struktury układów sterowania aparatów bezzałogowych (UV)
84%
PL
Szybko postępujący rozwój systemów bezzałogowych eksploatowanych w powietrzu, na lądzie i w wodzie przynosi w każdym roku nowe rozwiązania w zakresie sterowania i nawigacji aparatami oraz ich wykorzystania do celów wojskowych i cywilnych. Krótki przegląd rozwiązań systemów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na układy sterowania, nawigacji, przetwarzania danych i współpracy apartu z naziemną stacją kierowania lotem jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Fast progress in development of unmanned vehicles (UV) operating in different environments brings, each year, new solutions to control and navigation tasks of such vehicles, especially when they are used for military purposes. The short survey of current system solutions is the main aim of this paper. Attention was given to controI, navigation and data acquisition onboard systems and the cooperation of those systems with the ground command station.
EN
The studies were carried out in 2007 based on water samples collected from SM and SW of pelagic zone of Brzezno lake. For the purpose of further research, representative collection of bacterial strains was isolated from collected samples. The progress of the research included estimation of the DNA and cellular protein synthesis activity of the bacteria subjected to UVB radiation. The survey was conducted in two experimental layouts: with and without humic substances (HS) playing role of compounds potentially protective from UV radiation. Conducted research demonstrated that under influence of UVB radiation the SM and SW bacteria activity of DNA and cellular protein synthesis were strongly inhibited. On the other hand, presence of HS have another impact on DNA and cellular protein synthesis.
PL
Badania prowadzono w 2007 r., pobierając próbki wody z MP i WPP w strefie pelagialu jeziora Brzeźno. Z pobranych próbkach wody izolowano reprezentatywną kolekcję szczepów, na których wykonywano dalsze badania. W toku badań oznaczano aktywność syntezy DNA i białek komórkowych bakterii poddanych promieniowaniu UVB. Badania prowadzono w dwóch układach doświadczalnych: bez substancji humusowych (SH) i w obecności tych substancji jako związków o działaniu potencjalnie ochronnych przed UV. Przeprowadzone badania wykazały, że pod wpływem promieniowania UVB aktywność syntezy DNA i białek komórkowych ulegały silnej inhibicji. Natomiast obecność SH inaczej wpływa na syntezę DNA i białek.
EN
The rates of degradation of two types of polypropylene (PP) fibres caused by sunlight and xenon tube light were assessed. Changes in the tensile strength and elongation at break of the fibres as well as changes in the fibre surface topography due to their irradiation with the same doses of UV radiation of both types of light were compared. The tensile strength of PP fibres exposed to xenon tube light decreases four up to six times faster than that of PP fibres exposed to sunlight during the summer season. The elongation at break of these fibres decreases about four times faster. The light emitted by an xenon tube causes considerably greater damage to the fibre surface in the form of crosswise cracks, although there are fewer of which than in the case of sunlight.
PL
Badano szybkość degradacji dwóch rodzajów włókien polipropylenowych (PP), wywołaną światłem słonecznym i światłem sztucznym lampy ksenonowej. Porównano zmiany wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu włókna oraz zmiany morfologii powierzchni włókien powstające przy naświetlaniu jednakowymi dawkami promieniowania ultrafioletowego obu rodzajów światła. Wytrzymałość na zerwanie włókien PP naświetlanych światłem lampy ksenonowej maleje cztery do sześciu razy szybciej niż wytrzymałość na zerwanie włókien eksponowanych na działanie światła słonecznego w okresie letnim. Wydłużenie w chwili zerwania tych włókien maleje około czterokrotnie szybciej. Światło emitowane przez lampę ksenonową wywołuje znacznie większe, choć mniej liczne niż światło słoneczne, uszkodzenia powierzchni włókien w postaci poprzecznych pęknięć.
PL
Badaniom starzeniowym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (UV) - w okresie 70 dni - poddano systemy powłok polimerowych, które są powszechnie stosowane w zakładach naprawczych, podczas renowacji uszkodzonych powłok ochronno-dekoracyjnych nadwozi samochodowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz z wydłużaniem okresu tego rodzaju starzenia uległa obniżeniu grubość (o ponad 10%) całych systemów powłokowych (akrylowopoliuretanowych), jak również połysk akrylowych powłok nawierzchniowych (np. dla α = 60° o 84%), natomiast ich chropowatość znacznie wzrosła (parametr Ra - 15 razy, Rz – 21 razy). Można to tłumaczyć zmianami w strukturze chemicznej powłok nawierzchniowych, co przyczyniło się do wykruszania składników powłoki. Starzenie powłok skutkowało również zwiększeniem ich twardości ołówkowej od wartości H, w przypadku powłoki niestarzonej, do wartości 6H, w przypadku powłoki starzonej w ciągu 70 dni.
EN
Systems of polymer coatings, commonly used in workshops for renovation of car bodies protective-decorative coatings, were subjected to investigation of ageing with UV radiation for 70 days. Obtained findings revealed that the thickness of entire coating systems (acrylic-polyurethane) decreased (more than 10%) with ageing time flow as well as the shine of acrylic topcoats (e.g. for α = 60° by 84%) which roughness increased essentially at the same time (parameter Ra increased 15 times and parameter Rz increased 21 times). It can be explained by changes in topcoats chemical structure which contributed to coating components chipping. Ageing of coatings resulted also in their pencil hardness increase from H value, in the case of unaged coating, to 6H value, in the case of coating aged for 70 days.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.