Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 527

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Opodatkowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
XX
Państwo za pomocą podatków wpływa na "sprawiedliwy" rozkład dochodów, realizując w ten sposób funkcję redystrybucyjną. W rzeczywistości realizacja funkcji redystrybucyjnej polega na zastosowaniu progresywnego opodatkowania dochodów, a następnie na przekazaniu części zgromadzonych środków osobom najuboższym w formie zasiłków, subwencji i zapomóg. Jedynym sposobem właściwego realizowania funkcji redystrybucyjnej państwa poprzez system podatkowy jest wczesne wykrywanie i korygowanie występujących nieprawidłowości. Celem artykułu jest prezentacja podstawowych charakterystyk i zasad systemu podatkowego PIT oraz sposobu ich pomiaru w celu oceny oraz porównania różnych systemów podatkowych. Statystyczna analiza systemu podatkowego powinna być podstawą wszelkiego rodzaju zmian służących eliminacji niepożądanych efektów obowiązującego systemu podatkowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Since their very beginning taxes have mainly been the way to gather by a state the resources necessary to ensure its proper functioning. Apart from performing the fiscal function, the state, by means of taxes, influences the "fair" distribution of income, thus fulfilling the redistribution function. In reality, the fulfilment of the redistribution function consists in the application of the progressive taxation of income, and then, the transfer of a part of gathered resources to the poorest, in the form of benefits, grants and allowances. It should be noted, however, that when the state's interference in the income distribution is too strong and the tax burden is too heavy, it may lead to the restriction of economic activity, tax "escapes" or tax evasions. On the other hand, the decreasing of income from taxes may result in the state's inability to finance numerous areas, thus impeding indirectly the development of the national economy. The tax system has to be rationally constructed on the basis of tax rules, to the extent enabling it to trigger the desirable reaction of business entities, stimulate entrepreneurship and economic growth, and, concurrently, curb unemployment and shadow economy. The only way for the proper performance of the state's redistribution function through the tax system is to detect early and correct any occurring irregularities. The objective of the paper is to present the basic characteristics of the PIT system and the way of their measurement, in order to assess and compare the tax systems, and the redistribution function of PIT in particular. The statistical analysis of the tax system should be the basis for any changes aimed at the elimination of undesirable effects of the tax system in force.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest określenie znaczenia fiskalnego podatku od gier w Polsce w porównaniu z wybranymi państwami europejskimi. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy podatek od gier jest stabilnym źródłem dochodów budżetu państwa. Najpierw ogólnie scharakteryzowano w nim podatek od gier, a następnie przeprowadzono badania empiryczne. Następnie przeprowadzono analizę kształtowania się struktury dochodów z podatku od gier według rodzajów gier hazardowych. Ponadto określono udział dochodów z podatku od gier w dochodach budżetowych wybranych państw europejskich. Badaniami objęto lata 2004-2014.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the fiscal role of the tax on lotteries, gambling and betting in Poland in comparison with selected European countries. The article includes the question: is gambling tax a stable source of income for the central budget? First, the theoretical aspects of the tax on lotteries, gambling and betting were presented and then empirical research was conducted. In this paper the analysis of the evolution of the incomes' structure from the tax on lotteries, gambling and betting divided into types of gambling was also conducted. In addition, it determined the share of tax revenue from the tax on lotteries, gambling and betting in budget revenues of selected European countries. The study covered the years 2004-2014.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia czym jest podwójne opodatkowanie oraz jakim jest problemem przy dynamicznie rozwijającej się gospodarce oraz wielu transakcjach zagranicznych, gdzie zarówno osoby fizyczne, jak i prawne osiągają dochody równocześnie w kraju i za granicą. Opisuje zakres podmiotowy oraz przedmiotowy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczególną uwagę zwraca na metody radzenia sobie z podwójnym opodatkowaniem, aby nie ponosić kosztów podatkowych za ten sam dochód w kraju i za granicą. Została przedstawiona metoda wyłączenia (pełnego oraz z progresją) i metoda odliczenia (pełnego oraz proporcjonalnego), które zostały oparte na przykładach. Jako osobny temat została potraktowana kwestia opodatkowania dywidendy, która również została oparta przykładem.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents what is double taxation, and what is a problem on the booming economy and many foreign transactions where both individuals and legal persons have income both country and abroad. It describes the scope of subjective and objective agreements to avoid double taxation. Special attention is given, to the methods of dealing with double taxation, so as not to incur the tax costs for the same income in the country and abroad. There were presented the exclusion method (full and progression) and the method of deduction (full and proportional), which are based on examples. The taxation, od dividends, also based on examples, has been given to the question as a separate topic.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono założenia do aktów prawnych dotyczących opodatkowania umów cywilnoprawnych, w szczególności umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Zgodnie z VI Dyrektywą Unii Europejskiej, umowy, w zakresie których działalność wykonywana jest samodzielnie, powinny być przedmiotem podatku od towarów i usług. Obciążenie umów dodatkowym kosztem będzie miało w przyszłości negatywny wpływ na wskaźnik stopy bezrobocia, gdyż bezpośrednio wpłynie na podwyższenie kosztów pracy. (fragment tekstu)
EN
The article presents the foundation for legal acts concerning taxation of civil agreements, particularly the agreements of orders and the agreements about work. According to the sixth Directive of European Union, agreements concerning independent activity should be the object of value added tax. The increase in additional cost of agreement will have negative influence in future on unemployment rate, because it will directly effect going up cost of work. (original abstract)
XX
Zbycie nieruchomości, która stanowi składnik majątku prywatnego osoby fizycznej, stanowi źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak sposób opodatkowania takiego przychodu uzależniony jest od daty nabycia nieruchomości. Można wskazać 3 tzw. reżimy podatkowe obowiązujące jednocześnie: 1) opodatkowanie przychodu stawką 10% dla nieruchomości nabytych do końca 2006 roku; 2) opodatkowanie dochodu stawką 19% dla nieruchomości nabytych w latach 2007-2008; 3) opodatkowanie dochodu stawką 19% dla nieruchomości nabytych od początku 2009 roku. Pamiętać jednak należy, że podatnik nie zawsze będzie musiał odprowadzić podatek z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. W wielu przypadkach będzie mógł skorzystać z ulg podatkowych, a także wyłączeń przy ustalaniu przychodu. (fragment tekstu)
EN
Real property and related operations are subject to many taxes. The possession of real property is subject to real property tax and may result in the tax duty on goods and services. The sale of real property is also a source of income in the income tax of physical persons. However, the method of property taxation is neither clear of transparent. The legal regulations related to this issue are to be found in the several legal acts, including those no more valid. In this case the tax is applied on the basis of acquired rights. Nevertheless, finding these regulations, their appropriate classification and the application model may appear dubious for the taxpayer. Within the tax system of sale of property constituting the private property of physical persons, there are three systems to be distinguished. The first system valid till the end of 2006 and still in force with regard to sale of property purchased till the end of 2006, is the one in which income is taxed. The tax rate amounts to 10%. The second system was valid in the years 2007-2008 and is still in force with regard to the property purchased in this period. It assumes that income is subject to tax. Thus, from the taxation perspective costs play an important role. The tax rate amounts to 19%. The sale of property purchased in 2009 and later is also subject to the tax rate of 19%. However, in this case another catalogue of reliefs and exemptions is in force. (short original abstract)
6
Content available remote International Sharing Economy: the Case of AirBnB in Czech Republic
80%
EN
The concept of the sharing economy in accommodation business, an explosively growing business model, influences housing and hotel markets worldwide. The aim of this paper is to investigate the size of the AirBnB sector in Prague, to identify a potential disruption of the accommodation market and the potential scale of tax evasion of the AirBnB users, to state the need for additional regulation in this field. The research data were collected using the method of webscrapping from AirBnb website, then validated using the AirDNA database (18 586 units, 1 048 585 records, April 2016 to March 2017). The tax evasion was measured through authors' own model. The main results are as follows: through the offer of accommodation via AirBnB platform in Prague is extensive and compatible with the capacity of Prague hotels; the average occupancy rate in Prague is highly above the values of 14 largest European cities; 80% of the real estate units offered through the AirBnB platform do not represent the case of the usual sharing economy, but are a subject to taxes. The data on Prague substantially outstrips the European average, thus indicating to a potentially significant misuse of the AirBnB platform and a low-scale associated potential tax evasion. Czech legislation is well prepared for sharing economy. 7.4% of the AirBnB users control 39.56% of all accommodation options offered via this platform in Prague.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena wpływu opodatkowania na wybór miejsca lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ZIB). Aby zrealizować to zadanie, zostały wyznaczone cele szczegółowe: 1) wskazanie determinant inwestycji zagranicznych według teorii ZIB; 2) przegląd literatury empirycznej badającej wpływ podatków na decyzje lokalizacyjne dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 3) określenia korelacji pomiędzy opodatkowaniem a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Oczekuje się, że w krajach UE ze względu na istniejące zróżnicowanie pod względem ciężaru opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, opodatkowanie jest istotną determinantą przepływu ZIB (bezpośrednie inwestycje zagraniczne reagują na różnice w stopach opodatkowania przedsiębiorstw pomiędzy krajami, tzn. niższe stopy podatkowe przyciągają inwestycje). Weryfikacja tej hipotezy zostanie dokonana w dalszej części opracowania(fragment tekstu)
XX
Omówiono możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście polityki fiskalnej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę dochodu, będącego podstawą opodatkowania.
EN
The article discusses development opportunities of SMEs in the context of fiscal policy. Special attention is paid to the potential role of taxable income calculation which principles may affect company development. The construction of taxation base, especially for income tax, may largely influence decisions made by economic entities. The important aspects are both the definition of income and shaping the level of taxable income by means of individual aspects of taxation technique. The author analyses selected aspects of designing taxation base as applied in Poland and some UE countries. (original abstract)
XX
Wzajemne transakcje pomiędzy oddziałem a centralą (w ramach przedsiębiorstwa) powinny być zasadniczo rozliczane na zasadach rynkowych, co ma na celu właściwe rozgraniczenie dochodu wypracowanego przez przedsiębiorstwo pomiędzy dwie odrębne jurysdykcje podatkowe: państwo położenia oddziału i państwo rezydencji przedsiębiorcy (wniosek z art. 7 ust. 2 KM-OECD). Jeżeli transakcja wewnętrzna nie skutkuje wzrostem zysków (wartości) z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa, czyli nie znajduje przełożenia na obrót zewnętrzny, to powinno następować jedynie przypisanie kosztów (bez marży zysku) obu częściom przedsiębiorstwa (wniosek z art. 7 ust. 3 KM-OECD). W państwach członkowskich OECD stosowane są dwa konkurencyjne podejścia, tj. odrębnego funkcjonalnie podmiotu (tzw. the functionally separate entity approach) oraz istotnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (tzw. the relevant business activity approach). Z raportu OECD w sprawie przypisania dochodów zakładowi wynika postulat zrównania zasad stosowanych przy rozgraniczaniu zysków pomiędzy centralą a zakładem, z zasadami obowiązującymi samodzielne pod względem prawnym podmioty powiązane. Wyraziłem pogląd, że na gruncie dotychczas zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w stosunkach wewnętrznych centrala-zakład nie może jednak pozostać bez znaczenia fakt, że obydwie części przedsiębiorstwa stanowią jeden podmiot prawa. Dlatego nieograniczone obowiązywanie zasady arm's length powinno doznać ograniczeń, aby zagraniczny zakład nie rozpoznawał dochodu, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo jako całość realizuje stratę. Rozpoznanie dochodu powinno następować dopiero w momencie sprzedaży zewnętrznej lub likwidacji tych składników. Na dzień realizacji podatkowej powinno następować też przypisanie marży zysku stosownie do wykonywanych funkcji (zakresu podjętych działań) przez obie części przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with businesses run abroad, and in particular the issues connected with the isolation of tax jurisdiction, and also the method and moment of determination of the taxable income in an international company. In the OECD members states there are two competing approaches: the functionally separate entity approach and the relevant business activity approach. OECD is clearly in favour of the settlement between the company and its foreign plant made on the basis of the rules applied in legally independent related companies. Within the internal relations of the same company, it is not insignificant that both parts of the company (the headquarters and plant) are one legal entity. (original abstract)
10
Content available remote Environmental Taxation as a Policy Instrument for Green Growth
80%
EN
The article is devoted to environmental taxation as a tool for green growth and assistant to solve environmental issues of the world and Ukraine in particular. Nowadays, the world's economic growth goes side by side with environmental protection, and taxation aims to become an economic instrument to stop large-scale over-use of energy and consider effective resource utilisation, expand the share of organic farming and move towards "green" economy. The paper identifies the main groups of environmental taxes in the EU countries, analyses the European experience of the economic impact on the environment protection, examines possible ways of environmental taxation reforming in Ukraine, based on successful foreign experience. (original abstract)
11
80%
XX
Funkcjonowaniu spółki osobowej może towarzyszyć konieczność zawarcia umowy z jej wspólnikiem. W praktyce najczęściej zawieranymi umowami między spółką a jej wspólnikiem są umowy sprzedaży, pożyczki, najmu, dzierżawy, umowy oświadczenie usług czy też umowy o pracę. Pomimo transparentności spółek osobowych na gruncie podatków dochodowych, w sytuacjach, gdy wspólnik zawiera umowę ze spółką pojawiają się problemy dotyczące skutków podatkowych takich transakcji. Dotyczą one konieczności oceny skuteczności umów, sposobu rozliczania przychodów i kosztów związanych z umową, kwalifikacji przychodów wynikających z tych zobowiązań do konkretnych źródeł wskazanych w ustawach czy ryzyka związanego ze stosowaniem regulacji dotyczących cen transferowych.(fragment tekstu)
EN
The paper considers the tax consequences of dealings between partners and partnerships on the ground of Polish Income Taxes Acts. Partnerships are fiscally transparent, but to the partners of those entities transactions will impact the tax consequences. As a rule, members of partnerships may recognize revenues and costs associated with the agreement. This doesn't concern contracts entered into with the civil partnership. For certain transactions between a partner and his civil partnership, the partner is treated as not being a member of the partnership. Conclusion of such contracts may cause the risk of transfer pricing regulations.(original abstract)
XX
Ustalanie podstawy wymiaru podatku dochodowego w drodze szacunku jest zadaniem bardzo skomplikowanym i odpowiedzialnym. Zaprezentowane powyżej metody nie wyczerpują w całości omawianej problematyki. Organy skarbowe w swojej praktyce mogą stosować w celu ustalenia dochodu podatnika także inne metody, które odbiegają od przedstawionych wcześniej typowych sposobów szacowania, ale pewne wskaźniki i schematy myślowe stanowiące podstawę analiz pozostają nie zmienione. Różnice między teorią a praktyką wynikają z faktu, iż inspektorzy nie dysponują zazwyczaj wystarczającą ilością informacji, aby zastosować wypracowane przez teoretyków metody w czystej postaci. (fragment tekstu)
XX
W artykule poruszono zagadnienie opodatkowania dochodów osiąganych przez wspólników spółek osobowych w Polsce. Zidentyfikowano główne obszary problematyczne, które - ze względu na niedostateczny zakres normatywnych uregulowań, nadmierną ogólnikowość i nieprecyzyjność przepisów podatkowych - można uznać za jedną z istotnych wad ograniczających atrakcyjność spółek osobowych jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Identyfikacja tego rodzaju trudności jest niezbędnym wstępnym etapem dla określenia przyszłych pożądanych kierunków zmian w obszarze opodatkowania dochodów osiąganych przez spółki osobowe.
EN
Polish regulations concerning income taxation of partnerships require changes. These changes should be synchronized with the civil law. The current collection of tax regulations, which can hardly be described as a system, is incoherent and unclear. The specificity of partnership taxation justifies the creation of an independent thematic chapter in the construction of Polish tax enactments. The amendment could result in the clarification and standardization of the practice of tax law. Moreover this procedure might straighten the sense of justice in taxation.(original abstract)
EN
Corporate income tax is an important part of the tax system. It is also important source of budget revenues. In the European Union, Corporate Income Tax is not strictly standardised, which allows the governments of individual countries to pursue their own policy in this regard. The purpose of this paper is to identify similarities and differences in Corporate Income Tax and its construction in Poland and compare it with French, British and German CIT's. In this article subject, object and rates of the tax were presented, which vary depending on the country. Another important part of this work is to present the taxation of dividends in studied countries. Taxation of dividends is a controversial phenomenon and this is the reason why it is often mentioned by economists and politicians. The article also present the share of the corporate income tax in total tax revenues and total budget revenues.(original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano ustalenia dotyczące płacenia podatków na Ukrainie w 2018 r. Ranking ma na celu ocenę łatwości płatności w 190 krajach świata z uwzględnieniem czterech podrzędnych wskaźników: całkowitego podatku i stawki składki, czasu na dostosowanie, liczby płatności i wskaźnika post-filing. Ustalono, że obciążenia podatkowe na Ukrainie w ciągu ostatniego roku spadły z 51,9% do 37,8%, co pozwoliło krajowi zwiększyć swoje pozycje w rankingu o 58 miejsc. Jednocześnie w 2018 r. przedsiębiorcy na Ukrainie spędzili 327,5 godzin na wypełnianiu i składaniu sprawozdań oraz płaceniu podatków, podczas gdy przeciętnie na świecie wymaga się od firmy zajmuje to około 240 godzin. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik Ukraina zajmuje dopiero 159 pozycję wśród 190 krajów. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że jednym z obiecujących wskaźników jest liczba płatności podatku rocznie: Ukraina zajmuje trzecie miejsce na świecie z pięcioma płatnościami do wykonania. Według wskaźnika post-filing Ukraina zajmuje 42 pozycję z wartością 85,95, co jest relatywnie wysoką pozycją w porównaniu do innych krajów z Azji Środkowej i Europy Wschodniej. Ogólnie wyniki badania świadczą o tym, że przestrzeganie przepisów podatkowych zajmuje przedsiębiorcom dużo czasu. Określono środki mające na celu poprawę otoczenia podatkowego, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej i pozycję Ukrainy w rankingu.(abstrakt oryginalny)
EN
Findings of the Paying Taxes 2018 and the Ukraine's performance are analyzed in the paper. The rating is aimed at assessing the ease of payment in 190 countries of the world taking into account four sub-indicators: total tax & contribution rate, time to comply, number of payments, and post-filing index. It is determined that the tax burden in Ukraine for the last year has decreased from 51.9% to 37.8% which made it possible for the country to increase its positions in the rating by 58 places. At the same time, it takes 327.5 hours in 2018 for businesses in Ukraine to spend on filling and submitting reports and paying taxes whereas on average in the world it takes the case study company 240 hours to comply with its taxes. By this sub-indicator, Ukraine occupies only the 159th position among 190 countries. As a result of the research it is found out that one of the promising subindicators is the number of tax payments per year: Ukraine ranks 3rd in the world with five payments to be done. By the post-filing index Ukraine holds 42nd position with its value of 85.95 which is a relatively high rank compared to other countries from the Central Asia and Eastern Europe region. Overall, the results of the study testify that compliance with tax rules takes a significant amount of time for businesses. The measures for improving the taxation environment, ease of doing business and Ukraine's positions in the rating are identified.(original abstract)
XX
Omówiono wpływy ze sprzedaży alkoholu, które służą maksymalizacji dochodów budżetowych z tytułu opodatkowania alkoholu.
EN
In the report attention is focused on the significance of the alcohol sales proceeds for the aggregate budgetary revenues. When holding a discussion about the national economy, this subject has never been openly raised. This is related to the unpopular truth that owing to the alcohol sales proceeds, it is possible to lessen considerably the budget deficit. This is the more obvious as presently there is little possibility of choice between the limitation of consumption and sales on the one hand ant the increase in the general economic efficiency on the other.(original abstract)
18
Content available remote Corporate income tax in Poland in comparison to European Union countries
80%
EN
Corporate income tax is an important part of the tax system. It is also important source of budget revenues. In the European Union, Corporate Income Tax is not strictly standardised, which allows the governments of individual countries to pursue their own policy in this regard. The purpose of this paper is to identify similarities and differences in Corporate Income Tax and its construction in Poland and compare it with French, British and German CIT's. In this article subject, object and rates of the tax were presented, which vary depending on the country. Another important part of this work is to present the taxation of dividends in studied countries. Taxation of dividends is a controversial phenomenon and this is the reason why it is often mentioned by economists and politicians. The article also present the share of the corporate income tax in total tax revenues and total budget revenues.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych rozporządzania rzeczą przechowywaną w depozycie nieprawidłowym. Autor wskazuje moment ustalenia przychodu z czynności rozporządzania, który winien być odroczony do czasu zakończenia możliwości rozporządzania rzeczą przechowywaną w depozycie nieprawidłowym, kiedy zostaną ustalone koszty uzyskania tego przychodu. Dopiero w tym momencie możliwe będzie ustalenie dochodu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the taxation of the Corporate Income Tax of disposal of goods from deposit incorrect. The author indicates the moment of recognition of revenue from the operations of disposal of goods, which should be deferred until the completion of the possibilities of disposal of goods from deposit incorrect, when they are fixed costs of that income. Only at this point it will be possible to determine income. (original abstract)
20
Content available remote The Financial Transaction Tax : an ANOVA Assessment of Selected EU Countries
80%
EN
Research background: There are various forms of fiscal taxation of the financial assets. In recent times, the discussion about financial transaction tax in the EU is associated with finding the solution to problems due to great financial crisis. The European Commission has made some efforts to strengthen capital regulation and it has adopted the Directive about implementing enhanced cooperation in the field of financial transaction tax, where it analyzed options and impacts of FTT according to those countries which have already implemented similar transaction taxes in their national legislatives.Purpose of the article: Our aim is to find out the economic relationship between FTT and economic growth and to analyze the effect of FTT within selected EU countries.Methods: In this paper, we will analyze the banking environment in the EU area, and we emphasize the correlation between tax policy and economic growth. We will test FTT through three-way mixed-effects ANOVA, and analyze three Member states, Belgium, Ireland and the United Kingdom, which have very active attitude to implementation of FTT within other EU countries.Findings & Value added: We are interested in: (1) testing the relationship between the financial transaction tax (FTT) and economic growth (GDP); and (2) to verify the hypothesis that FTT could improve GDP growth in a country. We assume that if a country has adopted FTT in its tax system, then it will lead to a significant GDP growth, and so it could lead to financial market improvement after the crisis. Our results have shown that an increase in FTT volume would lead only to a negligible increase in the economic growth. (original abstract)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.