Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor MŚP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Small land medium enterprises (SMEs) play asignificent role in national economy. In May 2003 European Commission launched a new recommendation on a new definition of SMEs. Poland's membership in the European Union in May 2004 is differently perceived by entrepreneurs. The development of SMEs sector is hindered by financial, market, admimstrative, information and legal barriers. The article presents too a theoretical model of development SMEs and financial condition of Polish SMEs.
PL
Celem artykułu jest pokazanie jakie czynniki utrudniają rozwój przedsiębiorczości w Polsce, jakie jej sprzyjają i co władze lokalne mogą zrobić by wesprzeć przedsiębiorczość na swoim terenie. W artykule ukazane są ogólne kierunki działań, jakie rząd polski podejmuje by poprawić przedsiębiorczość polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie wymienione są bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, które wg konfederacji pracodawców Lewiatan w największym stopniu utrudniają rozwój przedsiębiorczości wśród krajowych firm. Na tym tle przedstawione są wyniki badań firm z małego polskiego miasta, które pozwalają zestawić spojrzenie na czynniki wspierające i utrudniające rozwój biznesu z perspektywy lokalnych przedsiębiorców. Koncentracja uwagi na przedsiębiorczości, w szczególności na małych i średnich przedsiębiorstwach jest zadaniem kluczowym dla rozwoju gospodarki kraju. Dane GUS wskazują na to, że 99,8% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw należy do sektora MŚP. Zalecenia jakie zostały przedstawione w artykule wynikają z przeprowadzonych badań w małym polskim mieście – Tomaszowie Mazowieckim na tamtejszych przedsiębiorcach. Ciekawym wnioskiem z badań jest, że jedna z głównych trudności w rozwoju przedsiębiorstw ankietowanych to brak wystarczających zasobów finansowych. Jednocześnie przedsiębiorcy ci posiadają bardzo niewielką wiedzę na temat wymogów i procedur przyznawania dofinansowania ze środków unijnych czy innych zewnętrznych źródeł i przejawiają niewielkie zainteresowanie by tę wiedzę pozyskać. Do głównych zadań stojących przed władzami lokalnymi zaliczono działania związane z informowaniem i udzielaniem wsparcia lokalnym przedsiębiorcom w zakresie pozyskania środków finansowych na rozwój.
EN
The aim of this summary is showing factors, both obstructing and encouraging entrepreneurship development and what local authority can do to support it. Concentration focused on small and medium enterprises is central importance for economy development. GUS data showing that 99,8% all registered enterprises belong to SME sector. Prescriptions from this article has come from research among contractors in small polish town – Tomaszów Mazowiecki. Very interesting conclusion is the fact that luck of resources is the main difficulty in entrepreneurship development. Simultaneously, contractors’ have small knowledge about requirements and procedure how to gain subsidy from European Union or other external sources. Moreover, they’re not specially interested how to achieve needed knowledge.Educating and supporting local contractors to gain the founds for developing are the main tasks for local authorities.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badania dotyczącego oceny efektów wspierania środkami pomocowymi Unii Europejskiej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w województwie łódzkim, przeprowadzonego w okresie sierpień – październik 2008 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Badaniem została objęta populacja beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu na te- renie województwa łódzkiego w ramach m.in. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działania 2.1 lub 2.3). Badanie przy wykorzystaniu techniki CATI (wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo) przeprowadzono wśród ogółem 66 firm, które uczestniczyły w w/w działaniach. Ocena efektów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim w okresie poakcesyjnym w ramach wybranych projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej przynosi niejednoznaczne wyniki. O ile beneficjenci projektów pozytywnie oceniają zmiany w przedsiębiorstwie wywołane uczestnictwem w projektach, o tyle już dość znacząco różnią się w ocenie konkretnych korzyści. Jeszcze większe różnice można dostrzec w zakresie aktywności MŚP z województwa łódzkiego w staraniach o środki unijne i ich skuteczności w porównaniu z firmami z innych województw. W przypadku działania 2.1 SPO WKP umowy na dofinansowanie projektów w województwie łódzkim stanowiły niewiele ponad 4% wszystkich umów podpisanych w ramach tego działania na terenie kraju (zdecydowanie poniżej potencjału województwa mierzonego liczbą firm łódzkich w stosunku do liczby firm ogółem w kraju, który wynosi 6,96%), natomiast wartość środków wypłaconych łódzkim przedsiębiorcom stanowiła 7,05% wartości wszystkich płatności, co oznacza, że realizowali oni projekty o wartości nieco większej niż średniej dla całego kraju. W przypadku działania 2.3 w województwie łódzkim zrealizowano ok. 10% wszystkich projektów, a wartość wypłaconych środków sięgnęła 13,41% budżetu całego działania. Wskaźniki dla tego działania znacząco przekraczają potencjał województwa łódzkiego. Najpopularniejszymi źródłami wiedzy dla ogółu projektów uwzględnionych w badaniu okazały się: strona internetowa instytucji, która przyznawała dofinansowanie (41%), inny portal internetowy (30%), prasa/radio/telewizja (28%). W mniejszym stopniu były to: Punkt Konsultacyjny, udzielający bezpłatnych porad dla przedsiębiorców (16%), znajomi (14%), doradcza firma komercyjna (14%). Jako najbardziej użyteczne postrzegano informacje pochodzące od doradczych firm komercyjnych, Punktów Konsultacyjnych oraz dostępne na stronach internetowych instytucji, która przyznawała dofinansowanie. Dokumentacja do nieznacznie ponad połowy (51%) ogółu projektów została przygotowana przez beneficjentów samodzielnie. Pozostałe 49% korzystało z pomocy firm zewnętrznych. Istotnie częściej ze statystycznego punktu widzenia korzystano z pomocy firm zewnętrznych w małych przedsiębiorstwach. W tej kategorii firmę zewnętrzną zatrudniło do przygotowania wniosku aż 65% firm. W przypadku firm mikro i średnich analogiczne odsetki wynoszą odpowiednio 42% i 41%. Jako największe trudności, z jakimi stykano się na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, wskazano wypełnianie formularza wniosków w generatorze wniosków (38% wskazań), kompletacja dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w konkursie (34%); zrozumienie instrukcji wypełniania wniosku i załączników (26%) oraz zgromadzenie wymaganych załączników (26%). Czynniki, które w opinii uczestników badania miały największy wpływ na przygotowanie kompletnej i prawidłowej dokumentacji o udzielenie wsparcia to: fakt, że w firmie wyznaczono osobę lub osoby do realizacji tego zadania (42% wskazań), częste kontakty z instytucją udzielającą wsparcia i poszukiwanie potrzebnych informacji (38%), posiadanie zasobów finansowych, które mogły zostać wykorzystane na potrzeby tego zadania (35%), skorzystanie z odpłatnego doradztwa w trakcie realizacji tego zadania (31%) oraz posiadanie wcześniejszych doświadczeń w realizacji innych projektów unijnych (21%).
PL
Jednym z celów dokonanej w 2014 r. nowelizacji pakietu dyrektyw z 2004 r. w sprawie zamówień publicznych było zwiększenie udziału sektora MŚP w unijnych procedurach przetargów publicznych. Nowe regulacje miały w tym względzie stanowić odpowiedź na rodzącą się silną tendencję publicznych nabywców do agregacji zamówień w celu uzyskania ekonomii skali – połączoną z trwającą dominacją podmiotów zasiedziałych. W ocenie unijnego prawodawcy groziło to znacznym ograniczeniem dostępu sektora MŚP do rynku zamówień publicznych. Przeciwdziałając temu, wprowadzono m.in. instrumenty służące obniżaniu progu dostępności do zamówień publicznych poprzez dzielenie dużych zamówień na części. W artykule przedstawiono proces modyfikacji podejścia instytucji unijnych do kwestii udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych. Ma on stanowić przyczynek do rozważań nad problemem praktycznej skuteczności przepisów dotyczących podziału zamówień publicznych na części.
PL
Sektor MŚP odgrywa ogromną rolę w gospodarce nie tylko polskiej, ale i każdego innego państwa na świecie. Niższe koszty to możliwość rozwoju działalności poprzez inwestycję. Optymalizacja, a nie tylko proste ograniczenie kosztów, pozwala na rozwój przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest prezentacja istoty i znaczenia dwóch pojęć: MŚP i optymalizacji koszów, a w konsekwencji połączenie zagadnień. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury w zakresie optymalizacji kosztów, specyfiki sektora MŚP oraz analizę raportów, jak również obserwacje własne z praktyki gospodarczej327-334
PL
W artykule zaprezentowano sytuację gospodarczą województwa lubelskiego i charakterystykę przedsiębiorstw działających na jego terenie. Scharakteryzowano strukturę majątku oraz poziom inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw działających na jego terenie. Część informacji uzyskano z danych Urzędu Statystycznego. Część danych empirycznych pochodzi z ankiety przeprowadzonej wśród 154 przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego.
EN
This article presents the economic situation and the characteristics of the region of Lublin enterprises operating on its territory. Described the structure of assets and the level of investment by small and medium enterprises operating on its territory. Some information was obtained from the Statistical Office. Some empirical data comes from a survey conducted among 154 companies operating in the region of Lublin.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wstępnych badań empirycznych dotyczących rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach MSP w oparciu o środki unijne z EFS w Polsce w perspektywie 2007-2013. Badania zrealizowano w 50 MSP w I kwartale 2016 r. w województwach dolnośląskim i opolskim, wykorzystując metodę CATI. Wnioski z badań dotyczą: motywów wnioskowania o dofinansowanie unijne, z których wynika, iż przedsiębiorstwa chciały realizować projekty z EFS ze względu na możliwość podniesienia kwalifikacji pracowników; rodzajów działań szkoleniowo-rozwojowych, w których dominowały szkolenia komputerowe, językowe oraz interpersonalne, oraz problemów, z jakimi borykali się beneficjenci, a były nimi: zbyt skomplikowane formularze, nadmierna drobiazgowość urzędników, rozliczających projekty oraz opóźnienia w płatnościach transz unijnych.
PL
Przedstawiono rezultaty programów dotacji inwestycyjnych z funduszu Phare przeznaczonych dla MSP, realizowanych w latach 2002-2004. Przybliżono zasady i warunki uzyskania dotacji na projekty inwestycyjne podnoszące konkurencyjność MSP współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Przedstawiono procedurę ubiegania się o dotacje. Zwrócono uwagę na zainteresowanie dotacjami i trudności w ich otrzymaniu.
EN
The program results of investment funds Phare for SME, which were realized 2002-2004, have been presented. More details on the principles and conditions of obtaining investment project subventions for improving the competitiveness of SME, which are financed by the Sector Operational Program of the Growth of Enterprise Competitiveness have been given. The procedure of applying for subvention has been shown. The matter of interest in subventions and some difficulties connected with obtaining them have been mentioned.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (zwana dalej CSR) jest często określana jako niezbędna w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Mówi się o jej wdrażaniu już nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale także w małych i średnich (zwanych dalej MŚP). Wskazuje się na kluczowe obszary zastosowań tej koncepcji, akcentując profity jakie mogą uzyskiwać podmioty ją stosujące. W artykule, na podstawie wyników badań opublikowanych w raporcie Mill wardBrown SMG/ KRC PwC dla PARP, p. t. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu [ Ocena stanu wdraż a nia..., 2011 ], przeanalizowano zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności biznesu w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach . Jednocześnie podkreślono, jak ważnym w budowaniu strategii przedsiębiorstwa jest uwzględnienie zasad CSR na każdym z etapów jej formułowania. Wskazano problemy na jakie natrafiają przedsiębiorstwa sektora MŚP próbując działać społecznie odpowiedzialnie, a które powodują tym samym trudność ze wpisanie m zasad CSR w strategię ich działania. Problemy te wynikają w szczególności ze słabej znajomością samego pojęcia CSR, braku pełnej wiedzy na temat działań społecznie odpowiedzialnych, braku świadomości na temat tego, czym one w istocie są i jakie korzyści z ich stosowania mogą płynąć dla przedsiębiorstwa.
PL
Sektor MŚP odgrywa bardzo dużą rolę w zakresie generowania PKB oraz tworzenia miejsc pracy w regionie. Analizując możliwość rozwoju regionu, w szczególności poprzez pryzmat podniesienia konkurencyjności działających tam podmiotów, należy zwrócić uwagę na znaczenie jakości produkowanych tam dóbr i usług. Istotnym tego czynnikiem jest proces certyfikacji podmiotów, który jest potwierdzeniem jakości na rynku regionalnym i europejskim. Dzięki certyfikacji przedsiębiorstwa te mogą zapewnić sobie wyższą rozpoznawalność oraz zdobyć przewagę konkurencyjną. Celem niniejszego badania jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób MŚP postrzegają jakość oraz czy ma ona wpływ na podniesienie konkurencyjności wśród firm działających na rynku lokalnym i europejskim? Badania empiryczne przeprowadzono na grupie 121 przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, w oparciu o kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze. Kryterium przyjętych do badań podmiotów była liczba zatrudnionych osób. Zastosowano dobór warstwowy o alokacji nieproporcjonalnej. Zmienną objaśnianą w badaniu była jakość definiowana jako posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 9011:2008. Zmiennymi objaśniającymi były: możliwości konkurowania, jakość obsługi klienta oraz umiejętność pozyskania i utrzymania kluczowych relacji biznesowych.
EN
he SME sector plays a very important role in generation of GDP and job creation in the region. Analyzing the possibility of the region development, in particular improvement of the competitiveness of entities operating there, one should pay attention to improving the quality of manufactured goods and services. An important factor is the certification process for entities, which guarantees the high quality of goods on the local and European market. Certification enables also the recognition and sustainable competitive advantage for the firms. The main objective of the study is to answer the question: how the quality of the SMEs are identified and what are the differences in the perception of quality among SMEs operating on the local and European market? The empirical studies were carried out on a group of 121 companies from Podkarpackie province, and were based on a questionnaire as a research tool. The criterion for the choice of entities adopted for the study was the number of employees. Stratified sampling with disproportionate allocation was applied. The dependent variable in the study was the quality defined by the fact of adopting the current certificate ISO 9011:2008. Explanatory variables were: the ability to compete on the market, the quality of customer service and the ability to establish and maintain key business relationships.
11
Content available Circular economy from the perspective of SMEs sector
80%
EN
Purpose: The main objective of the paper is to determine the way SMEs perceive the circular economy concept and to establish factors influencing introduction of CE pratices. In particular, answers to the following research questions are sought: (1) Is the CE concept familiar to and well-understood by entrepreneurs?; (2) What are the strongest challenges and barriers for SMEs with regard to the introduction of the CE?; (3) Which factors determine SMEs’ introduction CE practices. Design/methodology/approach: SMEs were selected as the subject of the research. The study was quantitative in character. A questionnaire study and statistical analysis (structural equation modeling in it) were used. Findings: The paper focuses upon challenges associated with the implementation of the circular economy in SMEs, barriers for implementation and determinants. The results revealed that the concept is familiar and well-understood. However, businesses do not perceive it as a source of economic benefits. The following fields were considered as problematic: improvement of recycling efficiency, exploitation of production by-products, and substitution of non-renewable resources. Structural equation modeling revealed that introduction of CE practices is determined by several institutional factors, perceived risk and external standards and norms. Originality/value: The paper extends previous work concerning the management of SMEs by undertaking the issue of CE introduction. In particular, it focuses on the perception of barriers and stimulators CE practices and responding to several recent calls for research on CE awareness in SMEs. Another novel element can be find in using the theory of reasoned action (TRA) to explain the factors conditioning the introduction of CE practices into SMEs.
PL
W publikacji Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce przedstawiono zarys problemu dotyczący potencjału i konkurencyjności technologicznej w organizacji oraz dokonano zestawienia danych statystycznych przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (UE), odnoszących się do ich poziomu nowoczesności technologicznej. Artykuł ma charakter poznawczo-syntetyzujący, którego ideą jest wskazanie na sytuację przedsiębiorstw sektora MŚP wysokich technologii w Polsce w odniesieniu do takich przedsiębiorstw w wybranych krajach UE.
EN
The publication entitled The advancement of technology in SMEs sector in Poland presents an outline of the problem concerning potential and technological competitiveness of the organization. Also a juxtaposition of statistical data concerning the Polish SME sector enterprises and some chosen EU countries has been made. This juxtaposition refers mainly to their technological modernity level. The cognitive aim of the article is to point to the situation of technologically advanced SME in Poland comparing them to the enterprises of the same sector operating in some chosen countries in the European Union.
13
70%
EN
The concept of outsourcing characteristic to large business entities can well be used in managing small and medium-sized enterprises. In this case, its application should fit in general rules of implementing external services, taking into account quality and quantity features characteristic to entities functioning on a smaller scale. In the present article, applying outsourcing in the management of SMEs was subject to analysis on the basis of the research conducted in the Lodz region. Attention is paid to the causes of applying this concept, criteria of choosing an outsourcer as well as dangers and development effects obtained due to implementation of outsourcing method in business practices of SMEs.
PL
Koncepcja outsourcingu charakterystyczna dla dużych podmiotów gospodarczych może być z powodzeniem wykorzystywana w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstawmi. W tym przypadku jej wykorzystanie powinno wpisywać się w ogólne zasady wdrażania obsługi zewnętrznej, jednak z uwzględnieniem cech jakościowych i ilościowych charakterystycznych dla podmiotów działających w mniejszej skali. W niniejszym artykule poddano analizie wykorzystanie outsourcingu w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami na podstawie badań prowadzonych w regionie łódzkim. Zwrócono uwagę na przyczyny wykorzystania tej koncepcji, kryteria wyboru dostawcy outsourcingowego, a także zagrożenia oraz efekty rozwojowe uzyskane dzięki wdrożeniu metody obsługi zewnętrznej do praktyki gospodarczej firm sektora MSP.
PL
Współczesne tendencje występujące w polskiej gospodarce wskazują na wzrastającą rolę sektora MSP. Procesom wzrostu i rozwoju tego sektora powinny nierozerwalnie towarzyszyć zmiany na poziomie zarówno ilościowym jak i jakościowym. Tej drugiej kategorii artykuł ten poświęca najwięcej miejsca próbując wykazać pozytywny związek pomiędzy logistyką a rozwojem sektora MSP. Punktem początkowym rozważań tego artykułu jest próba zdefiniowania i wskazania specyfiki tego sektora w kontekście zastosowania w nim logistyki i zarządzania logistycznego. Kolejną część artykułu stanowi próba pokazania związku dynamicznych koncepcji organizacji, związanych z teoriami cyklu życia z etapami wprowadzania do firm (w tym przypadku sektora MSP) zarządzania logistycznego.
PL
Integracja z partnerami w łańcuchu dostaw wymaga odpowiedniego wsparcia informatycznego. Wynikająca z tego konieczność istotnych nakładów finansowych sprawia, iż tworzenie zintegrowanych łańcuchów dostaw często jest nieosiągalne dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. W artykule podjęto próbę zbadania możliwości wykorzystania w tym procesie chmury obliczeniowej. Zastosowaną metodą badawczą jest studium przypadku. W artykule przedstawiono rozwiązania utworzone dla dwóch przedsiębiorstw z sektora MŚP: serwisu motoryzacyjnego (zwiększanie integracji wewnętrznej oparte na usługach Saas) oraz hurtowni motoryzacyjnej (zwiększanie integracji wewnętrznej i zewnętrznej oparte na usługach IaaS oraz Saas). Końcowym rezultatem jest identyfikacja faz tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw przy zastosowaniu chmury obliczeniowej. Przeprowadzone badania wykazują, iż wykorzystywanie chmury obliczeniowej przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP daje im możliwość zwiększenia poziomu integracji systemów informatycznych i tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.
EN
Integration with partners in the supply chain requires adequate IT systems support. This causes the need for considerable financial expenditure and makes creating integrated supply chains is often unattainable for companies in the SME sector. In the paper, authors attempt to explore the possibility of using cloud computing in this process. Case study was used as a research method. In the paper, examples of software systems for two enterprises in the SME sector were shown: the automotive service (increasing internal integration based on Saas services) and the automotive wholesaler (increasing internal and external integration based on IaaS and Saas services). Identification of the phases to create integrated supply chains using cloud computing is the end result. The study shows, that the use of cloud computing is for enterprises from the SME sector the opportunity to increase the level of integration of IT systems and the creation of integrated supply chains with relatively low investment.
16
Content available remote Rewolucja w dotacjach UE – jeden wniosek wiele możliwości
70%
PL
Nowa perspektywa unijna 2021–2027 zaskoczyła przedsiębiorców zupełnie nowym podejściem do składania wniosków o dotację oraz planowania inwestycji. Po raz pierwszy powstał program, umożliwiający złożenie wniosku o dotację, w którym można ująć różne inwestycje firmy – od nakładów na innowacje poprzez wspieranie promocji na targach, szkolenie pracowników, a nawet zakup paneli fotowoltaicznych. Taki program powstał dla firm z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), jak również dla dużych.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących wykorzystania mediów społecznościowych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa z branży przedsiębiorstw oferujących produkty dla niemow- ląt. Badanie skupiało się na tym, jakie działania w nowych mediach podejmują rozpatry- wane przedsiębiorstwa oraz jakie jest znacznie tych mediów dla ich działalności i rozwoju. Badana była również świadomość przedsiębiorców w zakresie idei mediów społecznościowych. W badaniu udowodniono, iż media społecznościowe stanowią bardzo ważny kanał komu- nikacji, za pomocą którego przedsiębiorstwa budują relacje ze swoimi klientami i są one zdecydowanie ważniejsze od mediów tradycyjnych. MŚP (bo do tej grupy należy większość przedsiębiorstw biorących udział w badaniu), wykorzystują możliwości nisko kosztowego dotarcia do swoich klientów równie efektywnie jak większe przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the results of the research related to the use of social media by micro and small enterprises offering products for infants. The research focus included the activities on social media undertaken by these companies and the role social media play in their activities and development. Moreover, the awareness of the companies of the idea of social media was investigated. The research proves that social media constitute a very important communica- tion channel used by companies to build relationships with their customers. Social media are much more important here than traditiona; media. SMEs take advantage of the possibilities of low-cost possibilities to reach their customers as effective as bigger companies.
EN
The aim of this paper is to identify problematic areas and to present a good example of policy that supports internationalization of companies. In this paper it is presented a comparison of internationalization in countries selected for the analysis. These are economies of the former Eastern Bloc which have already gone through the accession process. There is also presented the ranking of the analyzed countries and it is said in which areas they fared best. Special attention in this article is devoted to Poland and the situation of businesses in this country.
PL
Celem artykułu jest wskazanie obszarów problematycznych oraz przedstawienie wzorców do naśladowania w zakresie tworzenia polityki wsparcia umiędzynarodowienia firm. W ramach pracy podjęto próbę porównania sytuacji w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw w państwach byłego bloku wschodniego, które obecnie są członkami Unii Europejskiej. Zaprezentowano ranking analizowanych krajów, sygnalizując, które i w jakich obszarach wypadły najlepiej. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji polskich firm. Ponadto zbadano wpływ wielkości przedsiębiorstw na eksport i import mierzony różnymi wskaźnikami.
19
Content available remote Methodology of Knowledge Value Assessment in an Enterprise of SME Sector
60%
EN
Intangible resources are the source of competitive advantage in the knowledge economy. Knowledge and intellectual capital (IC) within companies have gathered worldwide atention, theories and methods for knowledge creation management have been developed for organizations and alliances. Knowledge has currently become a main part of manufacturing resources and a prerequisite for success in the production environment. The paper develops a theoretical frame of the measurement of IC in the small and medium size enterprises based on the author's so called personnel usefulness function, which let describe the value of strategic knowledge resources in SME. This study aims to develop the methodology of the measurement of IC, also allows objective assessment of employees through application of GMDH algorithm and regressive polynomial model selection. This paper concludes with a discussion of the implications of the research.
EN
The aim of the study is to identify the approach to work flexibility as represented by surveyed employers from the SME sector as well as the perception of work flexibility among students who represent Generation Z. The idea behind the research is based on the confrontation of opinions presented by employers and students. The aim is to identify areas of potential convergence and divergence in the perception of work flexibility understood as the performance of work based on forms of employment and work organization that deviate from traditional employment relations. Understanding the young employee values connected with work flexibility and areas of divergence in the perception of these values by employers and employees should help organizations in building personnel policy when considering Generation Z.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja podejścia do elastyczności pracy, reprezentowanego przez badanych pracodawców z sektora MŚP oraz reprezentantów pokolenia Z – studentów, którzy wkroczą na rynek pracy, i osoby mające już doświadczenia zawodowe. Idea badań polegała na skonfrontowaniu ze sobą opinii tych dwóch źródeł w celu określenia obszarów potencjalnych zbieżności i rozbieżności na ten temat. Zrozumienie wartości związanych z elastycznością pracy młodych pracowników oraz obszarów rozbieżności percepcji tych wartości przez pracodawców i pracowników powinno pomóc organizacjom w budowaniu polityki personalnej wobec generacji Z.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.