Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Effectiveness ratios
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) to mierzalne wartości, za pomocą których firmy są w stanie monitorować i ocenić skuteczność realizacji działań biznesowych. Mimo wielu korzyści, jakie daje organizacji praca ze wskaźnikami, mogą one wywoływać niechęć wśród pracowników. Jak zatem menedżerowie powinni motywować podwładnych, żeby zechcieli oni "zaprzyjaźnić się" z KPI? (fragment tekstu)
XX
Skuteczne zarządzanie sklepem internetowym wymaga poznania zachowania jego klientów. Jest to możliwe dzięki analizie danych, które dostarczają użytkownicy. Systemy e-commerce oraz zintegrowane narzędzia dostarczają coraz więcej informacji o użytkownikach, co rodzi problemy dotyczące wyboru danych do analizy, które wspomagają procesy decyzyjne. Stąd potrzeba wyodrębnienia najważniejszych informacji i zbudowania dostosowanego systemu wskaźników. W pracy podjęto teoretyczne rozważania na temat charakterystyki kluczowych wskaźników efektywności. W celu ich identyfikacji w e-commerce zaproponowano kluczowe czynniki sukcesu dla procesu zakupowego. Szczególną uwagę zwrócono na metody, które mogą pozytywnie wpłynąć na wskazania kluczowych wskaźników efektywności. Celem artykułu jest zaproponowanie wybranych, kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla oceny procesu zakupowego w systemach e-commerce.(abstrakt oryginalny)
EN
Effective management of an online store requires learning about the behavior of its customers. This is possible thanks to the analysis of data provided by users. E-commerce systems and integrated tools provide more and more information about users, which raises problems regarding the selection of data for analysis that support decision-making processes. Hence the need to extract the most important information and build a customized indicator system. Theoretical considerations on the characterization of key performance indicators were undertaken in the paper. In order to identify them in e-commerce, key success factors for the purchasing process were proposed. Particular attention has been paid to methods that can positively influence the indications of key performance indicators. The aim of the article is to propose the key performance indicators (KPI) for the assessment of the purchasing process in e-commerce systems.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych wskaźników pomiaru i oceny podsystemów logistycznych. Skoncentrowano się na wybranych wskaźnikach oceny podsystemów logistycznych. Ich analizę przeprowadzono w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście efektywności, będącej głównej celem działalności przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na kwestii oceny wydajności działań i ich wpływu na przedsiębiorstwo. Wskazano na pomiary wielkości i porównanie ich do punktów odniesienia, tworząc tym samym wskaźniki dające pogląd na dynamikę i kierunek zachodzących zmian. Odniesiono się do kryteriów oceny, takich, jak: koszt, wydajność i obsługa oraz poszczególnych obszarów logistyki. Wykonano analizę wskaźników dla podsystemu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie należącym do branży budowlanej. Odniesiono się do określonego procesu i przedziału czasowego. Analizą objęto wybrany proces wytwarzania w jednym z działów przedsiębiorstwa. Wskazano na konieczność i jednocześnie trudność doboru właściwych wskaźników, dostosowanych do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Podkreślono również tak istotny czynnik, jakim jest posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz informacji, a także umiejętność tworzenia mapy powiązań i zależności pozwalających na prawidłową interpretację wskaźników.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the characteristics of selected indicators for measuring and evaluating logistics subsystems. The focus was primarily on selected indicators. Their analysis was carried out in relation to a manufacturing company in the context of efficiency, which is the main objective of the company's activities. The focus was on the issue of evaluating the efficiency of activities and their impact on the enterprise. It was pointed out the measurement of volumes and comparing them to benchmarks, thus creating indicators that give an idea of the dynamics and direction of changes taking place. Reference is made to evaluation criteria such as cost, performance and service, as well as individual logistics areas. An analysis of indicators for the procurement subsystem in a company belonging to the construction industry was performed. The reference was made to a specific process and time period. The analysis included a selected manufacturing process in one of the company's departments. The necessity and difficulty of selecting appropriate indicators, adjusted to the specificity of a given enterprise, was pointed out. An important factor was also stressed, which is the possession of relevant knowledge and information, as well as the ability to create a map of connections and dependencies, allowing the correct interpretation of indicators.(original abstract)
XX
Celem lepszego zrozumienia historycznych zmian charakterystyki energetycznej gospodarki i poszczególnych sektorów, konieczne jest określenie sił napędowych tych tendencji. Metoda ta pozwala zidentyfikować wpływ czynników zewnętrznych, takich jak zmiany technologiczne, popytowe i demograficzne, na wahania całkowitego zużycia energii, emisji CO2 oraz innych wskaźników społeczno-gospodarczych. W badaniu wykorzystano metodę dekompozycji strukturalnej do określenia relatywnego znaczenia różnorodnych źródeł zmian w zużyciu energii w polskiej gospodarce i jej głównych sektorach w latach 2000-2015. W artykule przedstawiono metodologię dekompozycji na różne czynniki objaśniające, która uwzględnia oszczędności energii oparte na wskaźnikach typu "top-down", co pozwoliło wskazać, jaka była rola poprawy efektywności energetycznej w zmianach zużycia energii na poziomie różnych podsektorów i użytkowników końcowych. Analiza została poszerzona o zestawienie porównawcze ze statystykami europejskimi w kontekście wdrażania i monitorowania celów energetycznych UE. (abstrakt oryginalny)
EN
To understand historical changes in energy performance of economy or specific sector, it is useful to evaluate the driving forces underlying these changes. Structural decomposition analysis allows identifying the impact of the external factors, such as technological, demand, and demographic effects on the fluctuations of the total energy use, CO2 emissions, and other socio-economic indicators. This study applies methods of structural decomposition analysis to determine relative prominence of diverse sources of changes in the energy use in the Polish economy and its main sectors between 2000-2015. The author presents the methodology of decomposition into different explanatory factors, among which energy savings based on top-down indicators, which allows showing additionally what the role of energy efficiency improvements is at the level of the different sub-sectors and end-uses. The analysis is extended into comparison to European statistics in the context of implementation and monitoring of the UE indicative energy targets. (original abstract)
XX
Efektywna i skuteczna organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów logistycznych, a także na podniesienie standardu obsługi klienta. W artykule autorzy zaprezentowali wskaźniki efektywności systemów transportowych oraz szczegółowe wskaźniki efektywności operacji transportowych. Ponadto przedstawiono algorytm realizacji procesów transportowo-spedycyjnych w badanym przedsiębiorstwie transportowym. (abstrakt oryginalny)
EN
An effective and efficient organization of transport processes in the company has a direct influence on the reduction of logistics costs as well as on improving customer service standards. In the article, the authors presented the indicators of the efficiency of transport systems and detailed indicators of the effectiveness of transport operations. Furthermore, an algorithm for the implementation of transport-forwarding processes in the transport enterprise was presented. (original abstract)
EN
In the considerations, an attempt was made to organize the knowledge about the KPIs used in the literature and economic practice in relation to the implementation of a new business strategy, which is a sustainable supply chain. Based on the literature, the KPIs used to measure the supply chain were identified and a reference model for the implementation of sustainable indicators (Su-KPI`s) at the supply chain level was developed. A content analysis was also carried out in order to indicate the interest of authors in measuring performance in sustainable and green supply chains. (original abstract)
XX
Artykuł miał na celu wskazanie ścieżki wyboru wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny bioproduktów. Jest próbą wyznaczenia kryteriów operacjonalizacji oceny bioproduktów na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz opinii przedsiębiorców produkujących opakowania z tworzyw ropopochodnych. Wyniki badań literaturowych oraz ankietowych wskazują, że wskaźniki stosowane do oceny powinny dokładnie odzwierciedlać proces lub stan rzeczy, który prezentują, być zrozumiałe dla każdego interesariusza na całym łańcuchu dostaw.(abstrakt oryginalny)
EN
This article analyses sustainable development indicators for the assessment of bioproducts. It also determines criteria for the operationalization of bioproduct assessment on the basis of available literature on the subject and the opinions of entrepreneurs producing packaging made of petroleum derivative materials. The results of literature and questionnaire studies indicate that indicators used for the assessment should accurately reflect the process or state of affairs they present, and be clear for every stakeholder throughout the entire supply chain.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedyskutowanie zasad tworzenia miar efektywności inwestowania, a w szczególności wskaźników: Sharpe'a, Treynora, Jensena i wskaźnika W4 (cena ryzyka akcji w stosunku do ceny ryzyka portfela rynkowego). Autorzy starają się także odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu tworzone miary są nośnikami nowych informacji o efektywności inwestycji oraz czy są one od siebie w jakiś sposób zależne.
EN
The paper deals with the dependencies between the indices of investment efficiency and the justness of creating new ones. It is demonstrated that the investment efficiency index, known in the literature as Jensen's index is a monotonic transformation of Treynor's index. Thus, it conveys no new, important information about the efficiency of investment. When creating new indices on should take into consideration the fact that they should have additional features, for example a limited set of values. (short original abstract)
XX
Celem artykułu jest wyjaśnienie kluczowych wskaźników efektywności funkcji HR wykorzystywanych do mierzenia skuteczności procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Z jednej strony, to właśnie kapitał ludzki jest czynnikiem, który decyduje o różnicach między organizacjami i stanowi podstawę przewagi konkurencyjnej, z drugiej jednak, wymaga ponoszenia znacznych inwestycji przez przedsiębiorstwa. Ważne jest zatem, aby zrozumieć, w jakim stopniu wydatki związane z utrzymywaniem pracowników w organizacji przyczyniają się do poprawy wyników finansowych organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to explain the Key Performance Indicators of the HR Function in order to evaluate the HR Effectiveness of an organization. Since employees are the most important assets and key enablers of future success, which often requires considerable investment, it is therefore important to understand to what extend they add value to the financial performance of the organization. (original abstract)
XX
Adaptacja polskich przedsiębiorstw do warunków rynkowych polega w dużym stopniu na zmianie strategii produktowo-rynkowej. Dynamiczne i coraz bardziej nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu organizacji powodują potrzebę częstych zmian w strategii oraz silną presję na stosowanie metod zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiających szybką realizację celów strategicznych. Rosnące wymagania klienta i popularne obecnie alianse strategiczne prowadzą do rozwoju produkcji na zamówienie, w której kluczowym zadaniem jest budowanie strategicznej elastyczności. W artykule zaproponowano koncepcję nowego modelu SKS (System Kontroli Strategii), który poprzez wprowadzenie etapu sprawdzania najważniejszych celów strategicznych do procesu planowania i weryfikacji zleceń produkcyjnych pozwala znacznie szybciej i efektywniej realizować główne założenia strategii przedsiębiorstwa. Model dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorstwom produkcyjnym stosującym wyłącznie produkcję na zamówienie. Proponowane rozwiązanie pomaga budować strategiczną elastyczność w tego typu przedsiębiorstwach(abstrakt oryginalny)
EN
The adaptation of Polish enterprises to market conditions relies heavily on changing a product-market strategy. Dynamic and increasingly unpredictable changes in the environment of the organization necessitate frequent changes in strategy and strong pressure on the use of business management methods to enable rapid implementation of strategic objectives. Increasing customer requirements and strategic alliances which are popular now lead to the development of the make-to-order production in which the key task is to build strategic flexibility. The article proposes the concept of a new model of Control System Strategy which allows key assumptions of the company's strategy much faster and more effectively to be implemented through the introduction of checking the most important goals to the process of strategic planning and verification of production orders. The model is dedicated to small and medium-sized manufacturing companies which use only make-to-order production. The proposed solution helps to build strategic flexibility into this type of enterprises(original abstract)
11
Content available remote Obliczanie składowej jakości OEE przy wielu operacjach technologicznych
75%
XX
Wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia (ang. Overall Equipment Efectiveness - OEE) jest podstawowym miernikiem wykorzystywanym w celu weryfikacji efektywności pracy maszyn oraz przebiegu procesów produkcyjnych. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja przyczyn marnotrawstwa, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie działania zmierzające do doskonalenia przebiegu procesów produkcyjnych oraz samych sposobów wytwarzania. Budowa wskaźnika OEE obejmuje trzy składowe: - dostępność, - wydajność, - jakość. Właśnie te składniki pozwalają nie tylko na określenie całkowitej efektywności, ale również pokazują elementy składowe wymagające poprawy.(fragment tekstu)
EN
Aim of this article is to present way of calculation of the OEE rate for work stations. The OEE rate is a tool used in searching for the best way of improvement of functionality of a work station. During the research in X factory, which lead to calculation of OEE rate for certain work station, it was noticed that while producing elements which require multiple technical operations on this single station, the out- put value of rate is imprecise. The above imprecision results from the rules of calculation of the quality component of the OEE rate, which is calculated as quotient of the number of properly produced elements to entire production on particular station. These rules don`t consider the amount of technical operations performed on specific element properly, before it is considered a defect, also they dont consider possibility of performing more than one correcting operation, as well as they don`t distinguish operations with different time schedule. As a result of performed analysis a new way of calculating the quality component of OEE rate was developed. Developing new formula for the quality component allows to eliminate earlier mentioned lack of precision, therefore provides a better reflection of actual quality of the machine. This allows to evaluate the best way of improvement. This article presents 3 various formulas, which allow calculating the quality component, depending on type of production and available amount of information. Variety of results, presented by examples, indicate that in many cases the classical formula, which can be found in the literature, can lead to the imprecision of the measurement.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej a strukturą bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy w Polsce. Sformułowano pięć hipotez badawczych związanych z realizacją celu badania. Za najważniejsze cechy charakteryzujące bezrobotnych uznano: wykształcenie, wiek, czas pozostawania bez pracy, płeć, miejsce zamieszkania. Jako narzędzie badawcze zastosowano drzewa regresyjne, dzięki którym możliwe jest pogrupowanie powiatowych urzędów pracy różniących się między sobą wartościami wskaźnika efektywności zatrudnieniowej z jednoczesnym wskazaniem wariantów zmiennych niezależnych (cech diagnostycznych) wpływających na jego poziom. Po przeprowadzeniu badań udało się pozytywnie i jednoznacznie zweryfikować hipotezę, że im wyższy odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym, tym łatwiej osiągnąć wyższą efektywność zatrudnieniową. W sposób mniej jednoznaczny, tylko przy określonych warunkach, zweryfikowano hipotezy dotyczące wieku bezrobotnych oraz miejsca zamieszkania. Natomiast nie udało się pozytywnie zweryfikować hipotez dotyczących wpływu płci oraz czasu pozostawania bez pracy bezrobotnych na wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.
EN
The aim of the article is to analyse the relationship between the employment efficiency index and the structure of unemployment in county ('powiat') employment offices in Poland. Five research hypotheses connected with the research goal were formulated. The most important features characterizing the unemployed were: education, age, the duration of unemployment, gender, the place of residence. Regression trees were used as the research tool, which enabled to group county employment offices with differing values of the employment efficiency index with a simultaneous indication of independent variable variants (diagnostic features) affecting its level. After conducting the research, the authors managed to verify positively and unquestionably the hypothesis that the higher the percentage of the unemployed with higher education, the easier it is to achieve higher employment efficiency. In a less explicit way, only under certain conditions, hypotheses regarding the age of the unemployed and the place of residence were verified. Nevertheless, it was not possible to verify positively the hypotheses regarding the impact of gender and the duration of unemployment on the employment efficiency index.
XX
W pracy przeprowadzono analizę efektywności nakładów materiałowo-energetycznych w 679 gospodarstw rolnych, których głównym źródłem dochodu była produkcja rolnicza. Analizy dokonano dla lat 2013-2015. Wyodrębniono 6 grup gospodarstw wg powierzchni użytków rolnych (UR). Celem pracy było określenie wpływu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach na efektywność nakładów materiałowo-energetycznych. Stwierdzono, że powierzchnia UR w gospodarstwach rolnych determinuje efektywność nakładów materiałowo-energetycznych. Zaobserwowano, że gospodarstwa małe o powierzchni od 5 do 10 ha UR charakteryzują się największą efektywnością nakładów materiałowo-energetycznych. Dowiedziono, że efektywność nakładów materiałowo-energetycznych w gospodarstwach o powierzchni UR z grup Małe (<=5ha) i Bardzo duże (>50ha) istotnie różni się od efektywności w pozostałych grupach gospodarstw. Najmniej efektywnie nakłady materiałowo-energetyczne wykorzystywane są w gospodarstwach najmniejszych obszarowo.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes the efficiency of material and energy expenditure in 679 farms with agricultural production as the main source of income for the years 2013-2015. Six groups of farms were identified according to usable agricultural area (UAA). The aim of the work was to determine the impact of UAA of farms on their material and energy expenditure efficiency. It was found that the area of UAA determines the farms' material and energy expenditure efficiency. It was observed that small farms with UAA of 5 to 10 ha are characterized by the highest material and energy expenditure efficiency. It was proven that the material and energy expenditure efficiency in "Small" farms with UAA (<= 5ha) and "Very large", with UAA (> 50ha) differs significantly from the efficiency determined for other farm groups. Material and energy expenditures were used the least efficiently in the farms with the smallest UAA.(original abstract)
XX
Zgodnie z dyrektywą 2014/95/EU, duże jednostki zainteresowania publicznego (JZP) muszą przedstawiać m.in. opis modelu biznesowego, zasady działania dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, jak również niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności (key performance indicators - KPIs). Celem artykułu jest identyfikacja praktyk dużych JZP działających w Polsce w zakresie ujawniania niefinansowych KPIs i ustalenie, czy występują wśród nich prawidłowości. Próba badawcza obejmuje 169 spółek publicznych ujawniających informacje niefinansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dane zostały zebrane ręcznie z niefinansowych sprawozdań (oświadczeń) opublikowanych w 2019 roku. W badaniach wykorzystano metodę analizy treści. Pozyskane dane zostały zbadane z wykorzystaniem analizy skupień. Wyniki badań wskazują, że choć spółki prezentują KPIs w sposób bardzo zróżnicowany, można zauważyć w tym zakresie pewne prawidłowości. Zidentyfikowano dwie grupy JZP: (1) te, które ujawniają wskaźniki dotyczące działalności operacyjnej i społecznej, (2) te, które raportują wskaźniki środowiskowe i pracownicze. Dalsza analiza pozwoliła wyróżnić spółki koncentrujące się na raportowaniu wskaźników dotyczących: (1) środowiska, (2) działalności operacyjnej oraz (3) charakteryzujących się ogólnie umiarkowanym poziomem ujawnień KPIs w obszarach operacyjnym, środowiskowym i społecznym. Wyniki badań poszerzają wiedzę z zakresu raportowania informacji niefinansowych przez duże JZP oraz mają znaczenie praktyczne dla samych spółek oraz instytucji i organizacji zajmujących się sprawozdawczością przedsiębiorstw w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
According to Directive 2014/95/EU, large public interest entities (PIEs) must disclose, i.a., a description of their business model, policies regarding environmental, social and employee matters, as well as non-financial key performance indicators (KPIs). The aim of the paper is to identify the practices of large PIEs operating in Poland as regards non-financial KPIs disclosures and to recognize any regularities among them. Our sample consists of 169 public companies that are required to provide non-financial disclosures according to the Act on Accounting. The data was hand-collected from non-financial statements (reports) in 2019. The main research method is content analysis. The data was examined using cluster analysis. Research findings indicate that although companies present KPIs in a very diverse way, some regularities can be observed. Two groups of PIEs have been identified: (1) those that reveal KPIs on operational and social activities, and (2) those that report environmental and employee indicators. Further analysis made it possible to identify companies that focus on reporting KPIs on (1) the environment, (2) operating activities, and (3) with generally moderate disclosure levels of non-financial KPIs in operational, environ-mental, and social areas. The results of the research increase knowledge in the field of reporting of non-financial information by large PIEs and are of practical importance for companies themselves, as well as for institutions and organizations which deal with corporate reporting in Poland. (original abstract)
EN
One of the requirements of the process approach is to identify the methods and evaluation criteria for process measurement. The effectiveness described as the ability to execute scheduled tasks and the objectives may be the measure used to evaluate processes. The article presents a few concepts of efficiency indicators that can be used in assessing the activities carried out within the framework of the implementation of new projects, according to APQP&PPAP guidelines. This paper proposes four concepts of indicators to assess the effectiveness of the above-described process, including index based on the Taguchi loss function.(original abstract)
16
Content available remote Development Of Industrial Enterprises In Poland: Financial Problems And Prospects
75%
XX
W artykule uzasadniono, że fundamentem rozwoju gospodarki polskiej są przedsiębiorstwa przemysłowe. Stwierdzono, że poziom rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych wyznacza poziom stabilności gospodarczej w kraju oraz poziom zabezpieczenia społecznego. Przeprowadzono analizę głównych wska ź ników finansowych polskich przedsiębiorstw przemy - słowych oraz badanie ich otoczenia. Zgodnie z wynikami analizy zidentyfikowano kraje najbar - dziej obiecujące dla współpracy gospodarczej z Polską. W celu oceny skuteczności kierunków rozwoju współpracy gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej, opracowano podejście metodyczne, które ujawnia fazy wzrostu i załamania gospodarczego w krajach potencjalnych partnerach z precyzyjnym datowaniem punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego. Przedstawione podejście metodyczne pozwala na podstawie kształtowania systemu wskaźników wyprzedzających zbudować odpowiedni modeli zarządzania rozwojem przedsiębiorstw przemysłowych Polski(abstrakt oryginalny)
EN
The paper proved that the industrial enterprises constitute the foundation of the national economy in Poland. It was found that the level and prospects of development of industrial enterprises determine the economic stability in the country and the level of social security of the population. The main financial indicators of the industrial enterprises in Poland were analyzed and the environment of their operation was studied. The findings of the research identified the most promising countries for the economic partnership with Poland. In order to assess the effectiveness of development directions of economic partnership of Poland on the international arena it has been proposed to apply the methodical approach, the use of which will reveal the raising and lowering phases of the economy of potential partner countries with the exact dating of the turning points of the economic cycle and, based on the building of leading indicators system to develop appropriate development management model of industrial companies in Poland(original abstract)
XX
Już od dłuższego czasu budżetowanie tradycyjne uchodzi za kosztowne i mało efektywne narzędzie zarządzania. Ponadto, słabe dostosowanie do strategii przedsiębiorstwa oraz aktualnych warunków spowodowało poszukiwanie nowych rozwiązań, pozbawionych wad tradycyjnego podejścia. Beyond Budgeting pozwala na zmianę sposobu zarządzania organizacjami i budżetami w dynamicznym środowisku, gdzie elastyczność sprzyja podniesieniu poziomu konkurencyjności w celu utrzymania stabilnej pozycji na rynku. System planowania i kontroli jest kluczowym elementem do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego też wymaga wdrożenia skutecznego i sprawnego podejścia, które zapewni optymalne wyniki finansowe nawet w trudnych warunkach. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Beyond Budgeting jako alternatywy dla tradycyjnego budżetowania. W artykule przedstawiono wady i zalety tradycyjnego budżetowania, istotę, zasady, narzędzia Beyond Budgeting oraz możliwe kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the longer period of time, budgeting is considered as a cost-intensive and inefficient management tool. Moreover, modest adjustment to the company's strategy and current conditions resulted in researching into new solution that will be free from the defects of traditional budgeting. Beyond Budgeting allows to change organization management methodology and budgeting in dynamic environment, whereas flexibility is favorable to the higher level of competitiveness improvement in order to keep stable position in the market. Planning and control system is crucial to proper performance, therefore it demands implementation of the efficient model that will provide optimal financial results even in difficult circumstances. The a im o f t his article is to present Beyond Budgeting idea as an alternative to traditional budgeting. In article were presented defects and advantages, essence of this concept, mainly used tools and possible directions for further research. (original abstract)
XX
Problematyka dotycząca efektywności działania administracji publicznej w Polsce odnosi się również do wszystkich aspektów i zagadnień występujących w obszarze samorządów lokalnych, tj. gmin, powiatów oraz samorządnych województw. Samorządy nie tylko odpowiadają za dostarczanie ponad 70% wszystkich usług publicznych, ale będąc najbliżej obywatela, stają się automatycznie podmiotem i przedmiotem oceny różnych grup interesariuszy. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na aspekty związane z pomiarem efektywności zadań publicznych na szczeblu samorządowym. Przedmiotem badania są procedury i stosowane przez miasto Kraków wskaźniki efektywności w zadaniach. (abstrakt oryginalny)
EN
The efficiency of public administration in Poland applies also to all aspects and issues in the area of self-governments, i.e. municipalities, poviats and self-governing voivodships. Local authorities are not only responsible for providing more than 70% of all public services but are also the closest to citizens and automatically become the subject of evaluation by different groups of stakeholders. This article aims to indicate the aspects related to the measurement of efficiency of public tasks at the local government level. The study will explore the procedures and performance indicators applied by the city of Kraków in performing its tasks. (original abstract)
XX
Cel: Celem artykułu jest określenie efektywności klubów piłkarskich występujących w lidze angielskiej, jednej z czołowych lig piłkarskich na świecie, a także określenie użyteczności metody DEA w ocenie efektywności klubów piłkarskich. Metodyka badań: Badanie przeprowadzone zostało z użyciem DEA, jednej z najpopularniej- szych metod służących do oceny efektywności obiektów. Wyniki badań: Przeprowadzone badanie pozwoliło wskazać najbardziej efektywne, z punktu widzenia metody DEA, angielskie kluby piłkarskie. Wśród nich znalazły się Leicester City, Reading, Fulham i Burnley. Tylko jeden z klubów, Manchester United, zaliczał się do grupy efektywnych we wszystkich sezonach poddanych analizie. W zdecydowanej większości analizowanych sezonów wszystkie zmienne, które zostały określone jako potencjalnie istotne, wpłynęły pozytywnie na skuteczność modelu służącego do oceny efektywności klubów piłkarskich. Wnioski: Angielskie kluby piłkarskie charakteryzują się dużą efektywnością, głównie dzięki wysokim przychodom i dobrym wynikom sportowym osiąganym w rozgrywkach międzynarodowych. W większości przypadków kluby należące do sportowej czołówki zaliczały się do grupy drużyn o najlepszym wskaźniku efektywności. Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzona analiza potwierdza użyteczność metody DEA w określeniu efektywności klubów piłkarskich. Ponadto umożliwia ocenę funkcjonowania angielskich klubów piłkarskich w sposób kompleksowy, obejmujący zarówno ich wyniki finansowe, jak i sportowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective: The aim of the article is twofold: to determine the efficiency of football clubs in the English league, one of the leading football leagues in the world, and to understand the usefulness of the DEA method in assessing football club efficiency. Research Design & Methods: The research was done using DEA, one of the most popular methods for assessing the efficiency of football clubs. Findings: The research and DEA method enabled a ranking of the most effective English football clubs. Leicester City, Reading, Fulham and Burnley were among the best performers, though only a single club, Manchester United, proved efficient in all of the seasons analysed. In the majority of the seasons analysed, all of the variables identified as potentially significant had a positive impact on the quality of the model used to assess efficiency. Implications / Recommendations: The combination of high revenues and good sports results achieved in international competitions make English football clubs highly efficient. In most cases, the top sports clubs are among the teams that finish highest on the performance index. Contribution: The analysis confirms the usefulness of the DEA method in the analysis of football club efficiency. It also enables the comprehensive evaluation of the functioning of English football clubs, including both their financial and sports results. (original abstract)
20
Content available remote Analysis of Development Processes Effectiveness Using KPI
75%
EN
Purpose: The purpose of the study was to show the importance of measuring the effects of the execution of personnel processes within the framework of personnel function management in manufacturing enterprises. Design/methodology/approach: The development of the article required a critical analysis of the literature on the subject. A literature study of scientific publications, a survey, and face-to-face interviews were performed. Findings: Thanks to the realization of the survey it was found that, despite such high awareness of the importance and effectiveness of the use of KPIs, only less than 28% of the respondents declared the use of HR function measurements in a systematic way, and only 53% use only a few indicators, in an active way and not fully coordinated. Research limitations/implications: Future directions of activities will concern the realization of research in another research group (increased number of analyzed production and service enterprises) from the area of the southern part of Poland and the comparative analysis of obtained results. The limitation of the research may be the unwillingness of enterprises to cooperate. Practical implications: The results of the study indicate the possibility and at the same time recommend the implementation of KPIs for monitoring the effectiveness of development processes in enterprises. The obtained results will contribute to the implication of more KPIs and thus increase the level of effective management. Originality/value: Filling the research gap in the field of measuring the effects of personnel function with the use of selected KPIs. The study is addressed to the management staff of enterprises.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.