Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Entrepreneurial personality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
XX
Rola uczelni w pobudzaniu przedsiębiorczości wśród studentów jest oceniona na średnim poziomie: 42% na uczelni prywatnej (38 respondentów na 90 badanych) i 58% na UŁ (52 respondentów na 90 ankietowanych). Na pierwszym miejscu studenci postawili wyższe zarobki, przygotowanie do praktyki, zwiększenie szans na rynku pracy i zdobycie wiedzy kierunkowej.(fragment tekstu)
EN
In this article the authoress has attempted to show the role of modern universities in creating entrepreneurial attitudes among future graduates. Questionnaire carried through the one of private universities in Lodz and University of Lodz students was a foundation for the analysis. Questionnaire was evenly distributed between both universities (180 people). The study was conducted in spring of 2011. The conclusions of the study are contained in this article. The authoress is aware of a small representativeness of sample, but in the face of the reforms brought about by the Ministry of Science and Higher Education, the theme seems to be important and live.(original abstract)
2
Content available remote Strach przed porażką w biznesie - uwarunkowania osobowościowe i ekonomiczne
75%
XX
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące psychologicznych i finansowych korelatów oraz predyktorów strachu przed niepowodzeniem w biznesie. Postawiono też pytania o różnice między kobietami i mężczyznami oraz między właścicielami firm "młodych" i "dojrzałych". "Młodzi" przedsiębiorcy to ci, którzy prowadzą firmy do 42 miesiąca. Okres trzech i pół roku uznaje się za punkt graniczny w działalności przedsiębiorczej. Jego przetrwanie świadczy o sukcesie pierwszego etapu, czyli założenia działalności i przejścia do kolejnego etapu, czyli z zarządzania istniejącą firmą. (fragment tekstu)
EN
The fear of failure in business is a factor which may limit the growth of the company and comfort of the entrepreneur. Sometimes it is also the cause of passivity, because it inhibits the process of opening the company. The article contains theoretical analysis of the phenomenon of fear of failure in business, and presents the results of research on the determinants of psychological and financial. The most important correlates of personality proved to neuroticism and extraversion and optimism (among women), and self-efficacy (among men). Income and income growth are important predictors of fear of failure in business among the "mature" businesses. (original abstract)
XX
Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej jest elementem końcowym procesu uruchamiania się przedsiębiorczości. Poprzedzają ją i oddziałują na nią intencje przedsiębiorcze, kształtowane przez zestaw czynników wpływających na postrzeganie przez człowieka rzeczywistości. Czynniki te związane są z percepcją rzeczywistości: własnych możliwości i chęci. W literaturze wśród teorii opisujących mechanizmy i przyczyny przedsiębiorczości największą popularnością cieszą się Model Zdarzenia Przedsiębiorczego (Shapero i Sokol) i Teoria Planowanego Zachowania (Ajzen). Celem artykułu jest dokonanie przeglądu dorobku z zakresu modeli intencji przedsiębiorczych i przedstawienie nowej koncepcji układu czynników wpływających na przedsiębiorczość człowieka, podkreślającej wagę edukacji w rozwoju intencji przedsiębiorczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The decision to start up a business is a final step of an entrepreneurial process. It is proceeded and influenced by entrepreneurial intentions, shaped by set of factors connected with the human perception of reality (perception of feasibility and willingness). The most recognizable theories describing mechanisms and reasons of entrepreneurship are: Model of Entrepreneurial Event (Shapero and Sokol) and Theory of Planned Behavior (Ajzen). The aim of the article is to review the output in field of models of entrepreneurial intentions and present new concept of factors influencing human entrepreneurship, emphasizing the role of education. (original abstract)
XX
Jest udowodnione, że zasoby ludzkie odgrywają najważniejszą rolę we współczesnych przedsiębiorstwach. Coraz więcej uwagi poświęca się społecznemu procesowi interakcji kandydata i reprezentantów organizacji. W tym świetle, w praktyce rekrutacji, potrzebne są nowe trendy w tzw. przyciąganiu przedsiębiorczych ludzi. W artykule zaprezentowano trzy wyraźne ścieżki, według których może być pojmowany proces pozyskiwania.
EN
It is proved that people play the most important role in the contemporary enterprises. More and more attention is paid to ties that are connecting enterprises and people remaining in their environment. In this light, recruitment becomes an important process of management practices. New trends in attracting employees can be seen. Three paths become observable in this particular field. Entrepreneurial people, through their competence and ideas are creating new shape of management. Also new trends influence the way organizations are managed drawing their attention to supporting flexible structures and processes. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia przedsiębiorczości jako cechy osobowości. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczną - stanowiącą opis dostępnych informacji na temat zagadnienia oraz empiryczną, która przedstawia wyniki badania w obszarze postaw przedsiębiorczych. Rezultaty ukazały, iż badana cecha jest społecznie silnie kojarzona z cechami takimi jak kreatywność, zorganizowanie czy wytrwałość. Ponadto, wskazano, iż przedsiębiorczość jako cecha, mimo iż jest zdolnością, która może zostać nabyta, w opinii społecznej jest kojarzona jako zdolność wrodzona.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to define the concept of entrepreneurship as a personality trait. The work was divided into two parts: the first one, describing the available information on the subject and the second one, which presents the results of the research on entrepreneurial attitudes. The results showed that the studied trait is socially strongly associated with features such as creativity, organization and perseverance. In addition, it has been indicated that entrepreneurship as a trait, although it is a capability that can be acquired, is considered in the public opinion as an innate ability.(original abstract)
6
Content available remote Holland's Personality Types versus Preferences in Accounting
75%
XX
Artykuł przedstawia wyniki badania związku osobowości według typologii J.L. Hollanda a preferencjami w zakresie rachunkowości. W swojej teorii Holland wyróżnił sześć typów osobowości: realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny. Autorzy artykułu sformułowali ogólną hipotezę, że różne typy osobowości zawodowej mają różne preferencje i poglądy na pewne kwestie w zakresie rachunkowości. Ponadto sformułowali kilka szczegółowych hipotez odnoszących się do dwóch typów osobowości: konwencjonalnego i przedsiębiorczego. W celu weryfikacji tych hipotez przeprowadzili badania ilościowe (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) oraz wywiad fokusowy. Sformułowane hipotezy zostały potwierdzone. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the relationship between personality according to the typology of Holland with preferences in accounting. In his theory, Holland distinguished six personality types: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, and Conventional. The authors formulated a general hypothesis that these different personality types have different preferences and views on certain issues in accounting. They also formulated several detailed hypotheses related to two personality types: Conventional and Enterprising. In order to verify the hypotheses, the authors carried out quantitative research (a questionnaire survey) and focus interviews. Generally speaking, these hypotheses were confirmed. (original abstract)
XX
Działalność przedsiębiorcza wymaga skuteczności w dwóch obszarach - zadaniowym i relacyjnym. Celem przedstawionych badań było określenie sposobów radzenia sobie osób przedsiębiorczych w tych dwóch zakresach. W artykule zostały opisane strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz relacje między przedsiębiorczością a lojalnością. Przedsiębiorczość może być rozumiana jako właściwość - zbiór cech osobowości, które stymulują podejmowanie działań przedsiębiorczych, bądź jako działalność związana z generowaniem i pomnażaniem zysku, a osobę przedsiębiorczą jako podmiot działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę oba rozumienia przedsiębiorczości, analizie poddano dwie grupy badawcze: osoby o właściwościach odpowiadających kategorii zachowań przedsiębiorczych, które nie podjęły dotąd samodzielnej gospodarczej działalności, oraz osoby, które wykazują się przedsiębiorczością i podejmowały już aktywność gospodarczą.(abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurial activity requires performance in two areas - task and relational performance. The aim of this study was to determine how to deal with enterprising people in these two areas. The article consists of two parts: the first describes the strategies for coping with difficult situations; the second is devoted to the relationship between entrepreneurship and loyalty. The concept of entrepreneurship can be understood as a property - a set of personality traits that stimulate undertaking entrepreneurial activities. You can also consider entrepreneurship as activities related to the generation and multiplication of profit, which makes the enterprising person a business entity. Taking into account the two forms of understanding entrepreneurship, two research groups are analyzed: those characterizing the properties of the corresponding categories of entrepreneurial behavior that does not take an independent economic activity, and those who have the entrepreneurial behaviour and simultaneously undertake economic activity.(original abstract)
EN
New businesses arising at the market usually operate in the sector of small and medium-sized enterprises and account for a significant part of the whole global economy. Not only the success of a start-up company, but also its sequel within the SME sector are significantly influenced by entrepreneur's personality. The aim of this article is to explore the attitude to financial risk in relation to sociodemographic characteristics (gender, education, age) and the most important personality traits of entrepreneurs (risk-taking, decisiveness, optimism). We have analyzed the data collected from 1141 respondents during 2015 in 14 regions of Czech Republic. Empirical results of our paper show that the researched entrepreneurs rather can't manage financial risks in their firms regardless their gender, education, age or personality traits. Most entrepreneurs consider the importance of financial risk to increase during the crisis period. These opinions differed in relation to age, gender and such personality traits as "decisiveness" and "optimism". The results also show that the entrepreneurs try to minimise the financial risk through building-up reserves in relation to such qualities as "risk-taking" and "decisiveness" in comparison to a rather negative attitude to "optimism". (original abstract)
XX
Poczucie samoskuteczności w sposób istotny wpływa na zachowanie ludzi sprawiając, że stają się oni bardziej wytrwali w działaniu i stawiają sobie ambitne cele. Poczucie samoskuteczności powstaje pod wpływem doświadczeń jednostki, a jego poziom jest możliwy do kształtowania. Zdaniem Bandury (1997) istnieją cztery źródła poczucia samoskuteczności, czyli poprzednie doświadczenie, pobudzenie fizjologiczne, obserwacja innych oraz perswazja. Celem opisywanego badania była weryfikacja stopnia powiązania każdego ze źródeł z poczuciem samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców. Badanie przeprowadzono na grupie 100 osób posiadających własne firmy nie dłużej niż przez sześć miesięcy. Spośród wymienionych źródeł doświadczenie, pobudzenie fizjologiczne oraz perswazja okazały się być istotnie pozytywnie skorelowane z przedsiębiorczym poczuciem samoskuteczności. Obserwacja innych nie była natomiast z nim powiązana w sposób istotny .(abstrakt oryginalny)
EN
Self-efficacy influences behavior regarding setting ambitious goals and persistence. Self- efficacy level is malleable and is shaped by individual experiences. According to Bandura (1997) there are four sources of self-efficacy: previous experiences, physiological arousal, observation of other people and persuasion. The goal of the article presented in the report was to investigate the relationship between each of the sources and self-efficacy level among nascent entrepreneurs. Study participants were 100 entrepreneurs who started their firms not earlier than six months before the study. The results indicate that previous experience, physiological arousal and persuasion were significantly and positively related to entrepreneurial self-efficacy, whereas observation of other people was not significantly related to self-efficacy.(original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problem psychologicznych determinant przedsiębiorczości, w kontekście, jaki prezentuje koincydencji teoria rozwoju Grzegorza Kołodki. Na współczesnym rynku pracy, tak trudnym dla absolwentów, postawa przedsiębiorcza jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces zawodowy młodych ludzi. Ponadto wpływa ona także na ich sposób funkcjonowania w świecie i aktywne angażowanie się w różnego rodzaju działania pozazawodowe. Zależy ona z jednej strony od predyspozycji osobowych danej jednostki i jej wewnętrznych zasobów, a z drugiej od czynników zewnętrznych, w tym także od wsparcia otoczenia i edukacji. Koincydencji teoria rozwoju proponuje zmianę paradygmatu związaną z przejściem od koncentracji na czynnikach do koncentracji na współwystępowaniu czynników, a także, poprzez inteligentną manipulację tą koincydencją, postuluje aktywne budowanie indywidualnych strategii i polityki rozwoju. Nowy pragmatyzm, będący postulatywnym elementem tej teorii nakazuje dbać o szerokie spektrum źródeł wiedzy, doświadczeń, inspiracji i pomysłów oraz o poszukiwanie przede wszystkim skutecznych rozwiązań, nawet jeśli byłyby one nieortodoksyjne czy niestandardowe. Postawa przedsiębiorcza w świetle tej teorii musi zatem cechować się dużą otwartością na nowe rozwiązania, elastycznością i twórczością. Ważną jest także świadomość danej osoby, że istnieje cały wachlarz czynników, które wpływają na jej gotowość do podjęcia działań przedsiębiorczych, oraz, co ważniejsze, że na część z nich może ona wpływać, by manipulować ich koincydencją. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses the problem of the psychological determinants of entrepreneurship in the context of Grzegorz Kołodko's coincidence theory of development. In today's job market, so difficult for graduates, entrepreneurial attitude is one of the key factors influencing the professional success of young people. In addition, this attitude also affects the way they function in the world and their active involvement in various non-work activities. The entrepreneurial attitude depends on a given individual's personal predisposition and internal resources, and also on external factors, including education and support of their environment. The coincidence theory of development proposes a paradigm shift associated with a transition from a focus on factors to focus on the coexistence of factors, and intelligent manipulation of coincidence. The theory advocates active building of individual strategies and of development policy. The new pragmatism proposed by this theory requires taking care of a wide range of sources of experiences, inspiration and ideas and seeking above all effective solutions, even if they might be unorthodox or unconventional. An entrepreneurial attitude in the light of this theory must therefore be characterized by flexibility, creativity and a great openness to new solutions. It is important that a given person be aware of a whole range of factors affecting their readiness to undertake entrepreneurial activities, and, more importantly, that the person can influence some of them in order to manipulate their coincidence. (original abstract)
XX
Przedsiębiorczości jest kategorią złożoną i wieloznaczną. Jest ona czwartym czynnikiem produkcji, złożoną kompetencja osobistą, procesem, wiąże się z przedsiębiorczym zarządzaniem. Przedsiębiorczymi powinni być nie tylko przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, ale także pracownicy, kultury i społeczeństwa. Także rozwijanie przedsiębiorczości powinno odbywać się w różnych miejscach i na różnych poziomach. P.F. Drucker twierdził, że przeżywające kryzys państwo dobrobytu (welfare state) prawdopodobnie będzie zastąpione przez społeczeństwo przedsiębiorczości. Jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczało konieczność uczenia się przedsiębiorczości w skali masowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship is a complex and ambiguous category. It is the fourth factor of production, a complex personal competence, a process associated with entrepreneurial management. Enterprising should refer not be only to entrepreneurs and enterprises, but also to employees, culture and society. Also, the development of entrepreneurship should be performed in different places and at different levels. P.F. Drucker argued that in the times of crisis, a welfare state is likely to be replaced by a public enterprise. If so, this will imply a learning enterprise on a mass scale. (original abstract)
XX
Przedsiębiorczość jest obecnie jednym z rozwiązań w przypadku utraty pracy bądź też problemów z jej zdobyciem. Daje ona lokalnemu społeczeństwu możliwość samodzielnego kształtowania otaczającej go rzeczywistości i wpływania na kształt rynku pracy. Rozwijanie przedsiębiorczości ma zasadnicze znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i wpływu na swoje życie. Czy istnieją specyficzne cechy osobowości przedsiębiorcy? (fragment tekstu)
XX
Różnice pomiędzy obu płciami w kontekście biznesowym czy rodzinnym (obowiązki) powoli zanikają w dzisiejszym świecie. Na tym tle zachodzi pytanie, czy podobnie jest w odniesieniu do chęci zakładania przedsiębiorstwa. Czy oddziałują podobne determinanty? Celem tych badań jest wskazanie różnic w przedsiębiorczości deklarowanej przez studentów obu płci. Jego realizacja związana jest z odpowiedzią na trzy pytania: Czy występują różnice w intencjach przedsiębiorczych pomiędzy płciami? Czy podejmowane aktywności zawodowe różnicują podejście do przedsiębiorczości pomiędzy płciami? Czy zachowania przedsiębiorcze wykazywane podczas studiów różnicują intencje przedsiębiorcze obu płci? Badania przeprowadzono w formie analizy ankiet przeprowadzonych wśród studentów uczelni polskich. Zaprezentowane wyniki są fragmentem międzynarodowych badań postaw przedsiębiorczych i migracyjnych studentów SEAMIS. (abstrakt oryginalny)
EN
Differences between sexes in a business or family context disappear currently. Base on this the question arise: are similar situation referred to business set up? Are there similar determinants? The purpose of research is presenting the differences in entrepreneurial intentions of students' both sexes. The implementation of research creates 3 questions: are the intention different? Are there entrepreneurial activities matter in term if firm set up? The survey was conducted among Polish students. The presented results are a part of project SEAMIS. (original abstract)
XX
Opracowanie ma na celu, po pierwsze, określenie poziomu nadziei na sukces u studentów reprezentujących różne kierunki studiów oraz, po drugie, ocenę różnic w nadziei na sukces między studentami gospodarczo aktywnymi i gospodarczo nieaktywnymi. To badanie przekrojowe objęło 375 uczestników (studentów psychologii, zarządzania, finansów i bankowości, nauk politycznych i informatyki) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zastosowano dwie miary: skala nadziel na sukces Snydera i autorski kwestionariusz Postawy przedsiębiorcze młodzieży. Generalnie studenci deklarowali wysokie zintensyfikowanie nadziei na sukces. Studenci kierunku Zarządzanie zgłaszali najwyższe zintensyfikowanie nadziei na sukces w porównaniu ze studentami reprezentującymi inne kierunki studiów. W sensie prawnym gospodarczo aktywni studenci wskazywali na wyższe poziomy nadziei na sukces i wyższe średnie oceny na podskalach Agencja i Ścieżki w porównaniu ze studentami gospodarczo nieaktywnymi. Podobnie studenci, którzy planują rozpocząć swój własny biznes, wykazywali wyższe średnie oceny nadziei na sukces na podskalach Agencja i Ścieżki w porównaniu ze studentami, którzy nie chcą rozpocząć działalności gospodarczej. Wyniki tego badania potwierdzają wniosek, że przekonanie jednostki co do możliwości realizacji celu można uważać za jedną ze zmiennych, które kształtują zamiar przedsiębiorczy. Wniosek ten powinien być wykorzystywany przez system edukacji z punktu widzenia umacniania przekonań jednostek co do ich skuteczności w realizacji celów. (abstrakt oryginalny)
EN
This study aims to 1) determine the level of hope for success in students representing various courses of study and 2) assess differences in hope for success between business-active and business-inactive students. This cross-sectional study consisted of 375 participants (students of Psychology, Management, Finance and banking, Political sciences and Informatics) at the University of Finance and Management in Warsaw (Poland). Two measures were used: Snyder's Hope Scale and the author's questionnaire "Youth attitudes to entrepreneurship". Generally, students declared a high intensification of hope for success. Management students reported the highest intensification of hope for success compared to students representing the other courses of studies. Legally business-active students reported higher levels of hope for success and higher mean scores on the Agency and Pathways subscales compared to business-inactive students. Similarly, students who plan to commence their own businesses revealed higher mean scores of hope for success on the Agency and Pathways subscales compared to students who do not want to start a business. The results of this study support the conclusion that an individual's conviction about the possibility of accomplishing a target might be considered one of the variables that shape entrepreneurial intent. This conclusion ought to be used by the educational system in terms of strengthening individuals' beliefs about their effectiveness in the achievement of goals. (original abstract)
XX
Przedsiębiorczość jest postrzegana jako ważny czynnik wzrostu dobrobytu zarówno na poziomie firmy, jak i całego społeczeństwa. Na poziomie firmy przedsiębiorcze działania przejawiają się w innowacjach produktowych, procesowych, czy organizacyjnych. Pomagają w strategicznej odnowie i kreowaniu wartości dla klientów oraz bogactwa dla akcjonariuszy. Natomiast na poziomie społecznym przedsiębiorczość pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy, postępie technologicznym i rewitalizacji gospodarki. Przedsiębiorczość jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od zarania. Jej podstawowe formy były opisywane m.in. przez Ksenofonta, A.Smitha i J.B.Saya. Jej współczesne podstawy opracowane zostały w tzw. szkole austriackiej, a jej głównym promotorem był J.A.Schumpeter. Przedsiębiorczość (poszukiwanie okazji) i zarządzanie strategiczne (poszukiwanie trwałych przewag konkurencyjnych) wzajemnie się uzupełniają. Efektem ich integracji jest przedsiębiorczość strategiczna. (abstrakt oryginalny)
XX
Analizując przedsiębiorczość, nie należy kierować się wyłącznie kontekstem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Badane zjawisko ma bowiem znacznie bardziej złożony charakter. Jest ono determinowane przez liczne czynniki o charakterze ekonomicznym, prawnym, technologicznym, społeczno-kulturowym. Ponadto ma znacznie szersze przełożenie na procesy społeczne i kulturowe. Przedsiębiorczość rozumiana jako pewien zbiór atrybutów indywidualnych może uzewnętrzniać się w postaci proaktywnych i kreatywnych działań w różnych obszarach życia społecznego. Celem niniejszego artykułu jest ocena poziomu przedsiębiorczości indywidualnej na podstawie badań przeprowadzonych na grupie studentów studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. W pierwszej jego części scharakteryzowano takie pojęcia, jak: "przedsiębiorczość", "przedsiębiorczość indywidualna" i "przedsiębiorczość akademicka". W dalszej części pracy skupiono się na wymiarze indywidualnym przedsiębiorczości. Określono jej główne wymiary i subwymiary (parametry). Tak zoperacjonalizowane pojęcie przedsiębiorczości posłużyło do przygotowania i przeprowadzenia badań w grupie docelowej. Uzyskane wyniki oraz ich podsumowanie przedstawiono w kolejnych częściach artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of an entrepreneurship should not be guided absolutely by the context associated with business running. The studied phenomenon is in fact much more complex. It is determined by numerous factors, such as economic, legal, technological, socio-cultural. It also has a much broader impact on the social and cultural processes. Entrepreneurship understood as a set of individual attributes can externalize in the form of proactive and creative activities in various areas of social life. The purpose of this article is to assess the level of individual entrepreneurship, conducted on a group of graduate students of the Faculty of Management University of Rzeszow. The first part characterizes the concept of entrepreneurship, personal entrepreneurship and academic entrepreneurship. The rest of the work focuses on the dimension of personal entrepreneurship. Its main dimensions and sub-dimensions (parameters) are identified there. This, operationalized concept of personal entrepreneurship helped to prepare and conduct research in the target group. The results are presented and summarized in the following parts of the article. (original abstract)
XX
Celem przeprowadzonego przez autorkę badania było określenie czy odpowiedzialność, jako jedna z cech osoby przedsiębiorczej przesądza o sukcesie na rynku. Ponadto celem badania była odpowiedz na następujące problemy badawcze: • jakie cechy powinien posiadać współczesny przedsiębiorca? • kim jest społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca? • czy warto być społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorcą? • czy społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca jest autem współczesnego przedsiębiorstwa? Sporządzony kwestionariusz ankietowy został skierowany do 52 właścicieli firm rodzinnych prowadzących swoją działalność na terenie dwóch dużych miastach województwa śląskiego - Katowic oraz Częstochowy. Uczestnicy badania wypełnili anonimową ankietę, zawierającą 12 pytań z określonym zakresem odpowiedzi. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2012 roku. (fragment tekstu)
EN
Companiesincreasinglyrecognize the factthat the inclusion of the business management concept of socia lresponsibilityisanimportantfactordetermining the future of the organization in the market. For thisreasonitisimportant to define the role of entrepreneurs in the management ofsociallyresponsible business model. This article aims to identify and responsibilityasone of the characteristics of successful entrepreneursis on the market, but also to show that being socially responsible companiesis an asset for the company. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i określenia roli, jaką odgrywają czynniki osobowościowe w kreowaniu świadomości i aktywnym podejściu do zmian przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa w powiecie tarnobrzeskim. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 100 losowo wybranych przedsiębiorstw z sektora MŚP. (fragment tekstu)
EN
The aim of this analysis is to try to define the role of personality factors' influence in creating the awareness and active approach to changes of the owners running small and medium enterprises. Theoretical aspects of this analysis are based on the results of practical surveys made among entrepreneurs of the Tarnobrzeg region.(original abstract)
19
Content available remote Survey Analysis of Business Potential and Aptitude for Business
63%
EN
The aim of this paper is to provide theoretical and practical bases for developing the spirit of enterprise, forming positive attitudes towards entrepreneurship and skills that are important for business. In this paper we present the preliminary results of a questionnaire survey focused on identifying entrepreneurial potential and talent for business. (original abstract)
20
Content available remote Attitude and Self-Esteem Versus Entrepreneurial Intentions Among Young in Poland
63%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zależności pomiędzy postawami młodych Polaków wobec przedsiębiorczości oraz poczuciem własnej skuteczności, a gotowością do otwarcia własnej firmy. W tym celu zbadano dwie grupy respondentów: studentów pierwszego roku kierunku Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, oraz uczniów ostatnich klas szkół średnich biorących udział w zajęciach z przedmiotu "przedsiębiorczość". Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić między innymi, że osoby oceniające się jako przedsiębiorcze, posiadające poczucie skuteczności, charakteryzują się gotowością do założenia własnej firmy. Podczas gdy, pozytywne postawy wobec przedsiębiorczości, występujące dość powszechnie w badanej grupie, nie przekładały się bezpośrednio na taką gotowość. Zaprezentowane w artykule badania będą kontynuowane w celu oceny występowania ewentualnych zmian wynikających z wpływu procesu edukacji na intencje przedsiębiorcze.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is to present the relation between intentions to become an entrepreneurs among young polish people and the two factors with possible influence on it: self-efficacy and attitude towards entrepreneurship. Two groups of young people were examined: students enrolling the Management Faculty at Gdańsk University of Technology, and pupil from high schools, attending "Entrepreneurship" classes. It appeared that people who perceived themselves as self-efficacy reported to open own firm in the future more often than others. On the other hand the positive attitude towards entrepreneurship doesn't seems to have an influence on reported intentions to become an entrepreneur. Those research will be continue to verify, how the studding process influence the readiness to become entrepreneurs among students.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.