Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
5
Content available remote Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego
63%
EN
One of the ways to limit the silting process of storage reservoirs could be the use of so-called preliminary settling tanks. Such concept has been used in construction of Mściwojów reservoir, which is the experimental water reservoir of Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Before infl owing to the main reservoir water passes through the chambers of settling tank covered by macrophytes and subsequently through the pre-dam where the pollutants and solids are deposited. This signifi cantly improves the water quality and slows down the silting process of main reservoir. The analysis of sediment transport and sedimentation in Mściwojów reservoir system (settlement tank - pre-dam - main reservoir) shows that during the reservoir operation in 1999-2005 the total amount of stored sediments is about 26 570 m3. More than 2/3 of sediments has been stored in predam and in settling tank. The settlement tank has retained more than 10% of sediments of total sediments that infl ow to the reservoir. While assessing a effectiveness of biological fi lter in form of vegetation (Common Reed) in II chamber of settling tank it can be seen that the most thick layer of about 25 cm has been deposited there. This layer is a half of depth in chamber. The chamber is 50% more shallow than other chambers. It should be noted that the pre-dam together with settling tank is an important element of main reservoir protection against the harmful effects of sediment infl ow. It also diffuses pollution inflow to reservoir from catchment. Vegetation that was introduced to the tank intensifies the process of sedimentation. This paper presents characteristics and functions of Mściwojów reservoir system, field research methodology as well as results obtained and their analysis.
PL
W pracy przedstawiono działania Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Podano etapy wdrażania projektów i wykaz zrealizowanych zadań. Przedstawiono wymiar prac w układzie rzeczowym i finansowym, zakres kontroli a także plan działań DZMiUW we Wrocławiu na lata 2007-2013.
EN
Low Silesia Water Reclamation and Facilities Management in Wroclaw actions in the framework of Sectoral Operational Programme - Restructurisation and modernization of food sector and rural areas of development 2004-2006 were presented in the paper. Stages of projects implementation and list of the realized tasks were given. Works' magnitude in size and financial terms, scope of control and also low Silesia Water Reclamation and Facilities Management in Wroclaw action plan for years 2007-2013 were presented.
EN
One of the ways to limit the silting process of storage reservoirs could be the use of so-called preliminary settling tanks. Such concept has been used in construction of Mściwojów reservoir, which is the experimental water reservoir of Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Before infl owing to the main reservoir water passes through the chambers of settling tank covered by macrophytes and subsequently through the pre-dam where the pollutants and solids are deposited. This signifi cantly improves the water quality and slows down the silting process of main reservoir. The analysis of sediment transport and sedimentation in Mściwojów reservoir system (settlement tank – pre-dam – main reservoir) shows that during the reservoir operation in 1999–2005 the total amount of stored sediments is about 26 570 m3. More than 2/3 of sediments has been stored in predam and in settling tank. The settlement tank has retained more than 10% of sediments of total sediments that infl ow to the reservoir. While assessing a effectiveness of biological fi lter in form of vegetation (Common Reed) in II chamber of settling tank it can be seen that the most thick layer of about 25 cm has been deposited there. This layer is a half of depth in chamber. The chamber is 50% more shallow than other chambers. It should be noted that the pre-dam together with settling tank is an important element of main reservoir protection against the harmful effects of sediment infl ow. It also diffuses pollution infl ow to reservoir from catchment. Vegetation that was introduced to the tank intensifi es the process of sedimentation. This paper presents characteristics and functions of Mściwojów reservoir system, fi eld research methodology as well as results obtained and their analysis.
PL
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wpływu stref roślinnych na koncentrację rumowiska unoszonego w płynącej wodzie. Nowe zasady regulacji rzek, które prowadzone są w zgodzie z naturą, przypisują ogromne znaczenie roślinności. Jest ona traktowana nie tylko jako czynnik przyrodniczy, ale także jako element oddziaływania technicznego, który wyraźnie kształtuje warunki hydrauliczne i hydrologiczne. Do niedawna panował pogląd, że roślinność jest jedynie czynnikiem utrudniającym eksploatację urządzeń wodnych oraz niekorzystnie wpływającym na funkcjonowanie budowli. Obecnie zaczęto jednak doceniać roślinność jako nowy element we współczesnej gospodarce wodnej, który może korzystnie wpływać na warunki hydrauliczne. Roślinność może bowiem powodować zmiany szorstkości koryta, konfiguracji dna, spadku zwierciadła wody, może zwiększyć odporność koryta na erozję, a także powodować kontrolowane przez człowieka zatrzymanie znacznej części transportowanego przez ciek rumowiska. Istnienie stref wegetacji w rzekach i w płytkich zbiornikach przepływowych (np. zbiorniki wstępne) istotnie wpływa na procesy fluwialne. Zarówno stopień porostu, jego wymiar poziomy i pionowy, jak i dynamika jego zmian wpływają na podłużny i poprzeczny ruch rumowiska. Badania ruchu rumowiska w strefach roślinnych przeprowadzono w Instytucie Inżynierii Środowiska na modelu fizycznym w skali 1:1. Celem badań było wyznaczenie charakterystyk hydraulicznych przepływu w strefie występowania porostu roślinnego oraz analiza wzajemnego oddziaływania roślin i rumowiska na procesy sedymentacyjne.
EN
The main aim of the article is to show (present) the influence of vegetation zone on concentration of suspended load. New standards (principles, rules) of river engineering conducted in harmony with nature assign enormous plant significance. It is treated not only as a natural factor but also as a component of hydraulic reaction which clearly shapes hydraulic and hydrologic conditions. Until recently it was generally believed that vegetation is only the faktor which makes exploatation of water facilities difficult and unfavourably influence on structure working. At present vegetation has begun to be appreciated as a new element in contemporaly water management which may favourably influence on hydraulic conditions. Vegetation may cause riverbed roughness changes, bed configuration changes, water level slope changes increase of riverbed erosion resistance and also may cause retention of considerable amount of suspended load transported by (in) the river. Existing of vegetation zone in rivers and reservoirs influences on fluvial processes. Vegetation degree and its vertical and horisontal dimension influence on longitudinal and transverse transport of suspended load as well as its variation dynamics. The research of the suspended load transoport in vegetation zone was conducted in Institute of Environmental Engineering on model in scale 1:1. The aim of the research was to estimate hydraulic characteristic of the flow vegetation zone and analyze of interaction of vegetation and suspended load on the sedimentation processes and sorting of suspendned load.
EN
The paper is an attempt to determine mutual relations between the length and type of activity related to intellectual work and the degree of mental fatigue and the heart rate reserve. The tests were carried out on the group of 25 persons, who through realization of particular training stages concerning operation of modern farm tractors through special logical tests and measurement of the heart rate generated information on the mental fatigue and stress during the experiment. It was found out that along with the increase of the duration of intellectual work, the time necessary for accomplishing a logical task and number of mistakes increases. It was also reported that with each test of a similar logical structure, the stress factor decreased and the process of learning took place in case of learning persons. Thus, during the last measurement, the investigated group obtained relatively better results than in the previous test.
PL
W pracy podjęto próbę określenia wzajemnych relacji między długością i rodzajem czynności związanej z pracą umysłową a stopniem znużenia psychicznego i wskaźnikiem rezerwy tętna. Badania przeprowadzono na grupie 25 osób, które realizując poszczególne etapy procesu szkolenia dotyczącego obsługi współczesnych ciągników rolniczych poprzez specjalne testy logiczne i pomiar tętna generowały informację dotycząca zmęczenia psychicznego i występującego w czasie eksperymentu stresu. Stwierdzono ze wraz ze wzrostem długości pracy umysłowej zwiększa się czas potrzebny do wykonania zadania logicznego i liczba popełnianych błędów. Zaobserwowano również, że z każdym następnym testem o podobnej konstrukcji logicznej zmniejszał się czynnik stresu oraz następował proces uczenia się badanych osób, dlatego w czasie ostatniego pomiaru badana grupa uzyskała relatywnie lepsze wyniki niż w teście wykonanym wcześniej.
PL
Badania dotyczą wpływu wielkości dawki promieniowania mikrofalowego na stopień eliminacji mikroorganizmów znajdujących się w glebie. W eksperymencie źródło promieniowania mikrofalowego miało częstotliwość 2450 MHz i mocy 800 W, którego oddziaływanie na mikroorganizmy mierzono w profilu glebowym do głębokości 0,01m. Odnotowano wyraźny spadek populacji mikroorganizmów w obszarach oddziaływania promieniowania.
EN
The study deals with the effect of microwave radiation dose on the degree of elimination of microorganisms in the soil. In the experiment the microwave source had a frequency of 2450 MHz and a power of 800 W, which impact on the microorganisms was measured in the soil profile to the depth of 0.01 m. There has been a marked decrease in the population of microorganisms in the areas of radiation exposure.
PL
Wykorzystanie mikrofal do eliminacji systemów biologicznych jest możliwe i korzystne z ekologicznego punktu widzenia. W przeprowadzonym doświadczeniu pozwoliło wyeliminować rośliny konkurencyjne pozwalając na optymalny rozwój roślin uprawnych. Barierą we wprowadzeniu takiego rozwiązania na skalę przemysłową pozostaje duże zużycie energii w czasie trwania procesu oraz długi czas ekspozycji organizmu na promieniowanie.
EN
The use of microwaves to eliminate biological systems is feasible and beneficial from an environmental point of view. The experiment has demonstrated that microwave radiation helps eradicate competing plants, thereby enabling the optimal growth of cultivated plants. However, the high energy consumption during the process, and the prolonged exposure of the body to the radiation of 0.000158 m/s remain the main barriers to implementing this solution on an industrial scale.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.