Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1018

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Controlling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
XX
Controller powinien wprowadzać i rozwijać w przedsiębiorstwie system, który osobom na stanowiskach kierowniczych umożliwi planowanie w podległych im działach. Controller ma do spełnienia funkcję koordynatora, doradcy lub nawigatora czuwającego na tym, aby zostały osiągnięte zaplanowane zyski. (fragment tekstu)
EN
Technological, market, social and social-political transformations require the continuous adjustment to the environment from the companies and to the activities, which enable them to function in conditions of the future competitions. In changing conditions, for the functioning of the company on the market a controlling system is indispensable and effectively working controllers in it. Poland's integration with The European Union creates before controllers new chances of the development, increasing requirements to them simultaneously. (original abstract)
XX
Zachodzące procesy integracyjne mają doprowadzić do zjednoczenia rynku europejskiego i przyczynić do jego rozwoju. Jednakże Unia Europejska jako międzynarodowe środowisko nierzadko wymaga od przedsiębiorstw chcących działać na jej obszarze pewnych zmian czy dostosowania warunków ich działania do unijnych zasad i procedur zarządzania. Powoduje to, iż dotychczasowe proste metody zarządzania przestają wystarczać do realizacji wyznaczonych zadań. Z tego więc względu menedżerowie coraz chętniej sięgają po nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, controlling zaś staje się filozofią istnienia współczesnych przedsiębiorstw. Łączy on bowiem w sobie doświadczenie wielu pokoleń przedsiębiorców z elementami współczesnej filozofii biznesu. (fragment tekstu)
EN
Process of European globalization is giving a lot of opportunities but also some threats for companies operating on its area. Changes in European market has made many companies existence much more complicated. They have to use modern methods of management. This article is dedicated to the significant role of controlling. It describes its picture and growing trends in many European countries. (original abstract)
3
Content available remote Koncepcja controllingu w praktyce przedsiębiorstw
100%
XX
Autor niniejszego artykułu dokonuje prezentacji i oceny zebranych w badaniach ankietowych czynników, które w ocenie respondentów mają istotny wpływ na ograniczenie efektywności działania controllingu w przedsiębiorstwie. Artykuł zawiera prezentację wyników opracowaną za pomocą programu Excel i wybraną charakterystykę czynników negatywnie oddziałujących na controlling. Wszystkie zawarte w nim informacje mają charakter pilotażowy przed podjęciem przez autora badań zasadniczych i stanowią ciekawe źródło poznawcze tego problemu od strony praktyki. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article entitled "The concept of controlling in the practice of companies" the author presents factors collected in a survey which in respondent's opinions have a significant impact on reducing the effectiveness of controlling system of the company. The article contains the presentation of the results developed using Excel, and selected characteristics of the factors which affect company's controlling system. Every piece of information contained in the text is drawn from the introductory study that was performed before the major studies, and could be an interesting source of information for the problem from the perspective of practice. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych z zakresu psychologii controllingu. Dotyczyły one preferencji w zakresie indywidualizmu bądź kolektywizmu w pracy wydzielonych w badaniu grup controllerów deklaratywnych i rzeczywistych, niecontrollerów deklaratywnych rzeczywistych oraz potencjalnych przyszłych controllerów(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the result of an empirical study on controlling psychology. It focuses on the preferences on individualism or collectivism in professional work in identified groups of declarative controllers and non-controllers, real controllers and non-controllers and potential future controllers(original abstract)
XX
W artykule uzasadniono, na gruncie teoretycznym, istotność podejmowania ról grupowych jako ważnego aspektu pracy controllera. Dokonano analizy ról grupowych wybieranych przez controllerów. Porównano grupę controllerów z grupą osób niepowiązanych z controllingiem. Zbadano, jak na tle controllerów wyróżniają się osoby szczególnie intensywnie zajmujące się controllingiem.(abstrakt oryginalny)
EN
On theoretical basis the paper justifies the importance of team role-taking as a crucial aspect of controller's work. The analysis of group roles chosen by controllers was done. The controller's group was compared with the group of people that are not related to controlling. It was analyzed how people who worked exceptionally intensively in controlling stood out against the background of the whole group of controllers.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest zdefiniowanie pojęcia jakości rozwiązań controllingu, w tym przyjęcie założeń dotyczących określania potrzeb i oczekiwań odbiorców świadczeń controllingu, a także wskazanie możliwości rozstrzygnięcia dylematów dotyczących sposobów pomiaru jakości rozwiązań omawianej metody zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to define the term of controlling solutions quality, the adoption of the assumptions concerning the needs and expectation in relation to controlling, as well as the indication of possible ways to resolve the dilemma of quality of controlling measurement.(original abstract)
XX
W artykule została zaprezentowana problematyka dotycząca projektowania systemów controllingu w przedsiębiorstwie przemysłowym. Jest on efektem prac realizowanych - jako program pilotażowy patronowany przez Polskie Centrum Produktywności - przez zespół pracowników w Warszawskich Zakładach Mechanicznych "PZL-WZM" Warszawa w latach 1993-1995. Omówiono kolejno: pojęcie systemu controllingu, rodzaje controllingu, zasady projektowania systemu controllingu, jego możliwości aplikacyjne oraz korzyści z praktycznego wdrażania procedur oraz raportów controllingowych.
XX
Autor podejmuje próbę zdefiniowania controllingu, analizuje schemat ideowy procedury controllingowej, instrumentalne aspekty controllingu. We wnioskach autor podkreśla, iż w literaturze controlling bardzo mocno akcentuje przyszłość, natomiast w praktyce badanych przedsiębiorstw jest on dzisiaj zorientowany na przeszłość.
XX
W artykule opartym na literaturze przedmiotu autor przedstawia wyniki badań literaturowych. Charakterystyka koncepcji, definicje controllingu różnych autorów zajmujących się controllingiem oraz ocena stanu badań nad koncepcjami w niemieckim obszarze językowym stanowią podstawowy problem, który opisuje autor. Artykuł stanowi prezentację różnorodnych koncepcji i stanowisk autorów w odniesieniu do zasadniczego problemu, jakim jest znaczenie koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author presents the results of theoretical findings. Characteristics of the controlling concept, definitions by various authors dealing with controlling, as well as the assessment of findings in the German-speaking area are the fundamental problem that are described in the text. The article presents various ideas and opinions of many authors who examine the fundamental problem of importance of controlling in business management. (original abstract)
XX
Autor przedstawia wyniki badań pilotażowych związanych z zastosowaniem koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentacja w artykule wyników jest wstępem do kolejnego etapu - przeprowadzenia badań pełnych, dotyczących oceny funkcjonowania koncepcji controllingu w praktyce przedsiębiorstw. Zawarte w nim opisy i uwagi, wynikające z badań empirycznych, stanowią podstawę do pogłębienia tej tematyki na większej próbie badawczej, a następnie ich dalszej analizy i charakterystyki. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article entitled "Factors limiting the effectiveness of controlling in an enterprise" the author makes a presentation of factors, collected in a survey, which in respondent's opinions have a significant impact on reducing the effectiveness of controlling system of the company. The article contains the presentation of the results developed using Excel, and selected characteristics of the factors which affect company's controlling system. All information contained in the text are drawn from the introductory study that was performed before major studies, and could be an interesting source of information for the problem from the perspective of the practice. (original abstract)
XX
Artykuł traktuje o wymiarach czasu w controllingu. Przeanalizowane zostają definicje controllingu, w których występują odniesienia do różnych wymiarów czasu. Przedstawione są wyniki badań empirycznych ukazujących charakterystykę psychologiczną controllerów w odniesieniu do ich podejścia do czasu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses time dimansions in controlling. Controlling definitions that refer to time are investigated. An empirical study that analyses the psychological charactreristics of controllers in terms of time perspectives is presented.(original abstract)
12
Content available remote Wybrane aspekty controllingu projektów w świetle badań empirycznych
80%
XX
Celem artykułu jest prezentacja prowadzonych w latach 2013-2017 badań dotyczących problematyki controllingu projektów w odniesieniu do organizacji realizujących projekty w Polsce. Autor poddał analizie rzeczywiste podejścia do kontroli realizowanych projektów na każdym etapie ich cyklu życia, powody wprowadzenia controllingu projektów do organizacji oraz zakres kontroli stosowanej w praktyce projektowej. W badaniu zidentyfikowano również stanowiska odpowiedzialne za strategiczną kontrolę w projektach i główne zadania pełnione przez kontrolera projektów, jak też wskazano korzyści i wady wprowadzenia systemu controllingu projektów do organizacji. Grupą docelową byli uczestnicy projektów realizowanych w polskich organizacjach, przede wszystkim kierownicy, ale także członkowie zespołów projektowych i komitetów sterujących. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację szeregu korelacji i prawidłowości pomiędzy zmiennymi istotnymi w zarządzaniu projektami a elementami systemu controllingu, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operatywnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present the research conducted in the years 2013-2017 on the problem of project controlling with regard to organisations implementing projects in Poland. The author made an analysis of a real approach to the control of projects at every stage of their life cycle, the reasons behind the introduction of project controlling in the organization as well as the scope of controlling applied in the project practice. The research also identifies the positions responsible for the strategic control of projects and major tasks accomplished by a project controller; it also indicates benefits and defects resulting from the introduction of project controlling systems in organisations. The target group included participants of projects conducted in Polish organisations, primarily managers, but also members of project teams and steering committees. The obtained results allowed for the identification of a number of correlations and regularities between variables significant in project management and the controlling system elements, at both strategic and operating levels.(original abstract)
XX
Pomimo to, że controlling zaczęto wprowadzać do banków znacznie później niż do przedsiębiorstw innych branż, jego rozwój w bankach jest zdecydowanie szybszy, przyspieszenie zaś jest stymulowane wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w obszarze gromadzenia i przetwarzania informacji zarządczych. Rozwój i zastosowanie controllingu w bankach przyczyniły się do wypracowania pewnych standardów i metod controllingowych, niemniej nie istnieje jeden uniwersalny system controllingu optymalny dla każdego banku. W związku z tym nie ma możliwości przeniesienia do polskiego systemu bankowego gotowej koncepcji controllingu funkcjonującego w banku niemieckim czy amerykańskim, gdyż musi ona być dopasowana zarówno do specyficznych czynników wewnętrznych każdego banku, jak i do warunków zewnętrznych. (fragment tekstu)
EN
The article presents the origins, history and the definition of controlling and especially bank controlling, in an enterprise. The importance of bank controlling, its range and tasks are constantly increasing. The article presents bank controlling the American and German institutional approach to controlling. In this respect there are no universal models, which might be transferred to the Polish banking system due to its specific situation. (original abstract)
XX
W Polsce i na świecie obserwuje się w ostatnich latach wzrost znaczenia logistyki w aspekcie zarówno operacyjnym, jak i strategicznym. Przyczynami szerokiej popularności logistyki są m. in.: postępująca globalizacja, wzrost kosztów transportu, większe zróżnicowanie wyrobów, wzrost wymagań w zakresie obsługi klienta, skrócenie cyklu życia produktu. Znaczenie tej dziedziny w Polsce z pewnością zwiększy się wskutek przystąpienia do Unii Europejskiej. Spowoduje to przyspieszenie i rozszerzenie przewozów międzynarodowych między członkami Unii. Ze względu na znaczenie systemu rachunkowości zarządczej dla efektywności procesów zarządzania podmioty gospodarcze, które rozwinęły lub rozwijają system rachunkowości zarządczej lub controllingu, będą efektywnie włączać się do współzawodnictwa na rynku europejskim po wejściu Polski do Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The realization of controlling functions is possible thanks to using the wide set of its tools. The construction and improving of information system is basic condition of effective enterprise's management in European market. The most important tool of controlling is the financial ratio system and the costing system. The ratio system can characterize the financial situation of an enterprise. The costing system gives the financial data to the ratio system and that's way it has an influence on the profit. This ratio can be different when we receive the data from the variable costing system and full costing system. (original abstract)
XX
Trudno byłoby dzisiaj znaleźć menedżerów chcących zapewnić sukces przedsiębiorstwu, którzy nie dostrzegają związku między zastosowaniem narzędzi doskonalenia kadr a wzrostem wydajności pracy czy zysków. Nie inaczej jest też w kręgach naukowych. Można się spotkać również z opiniami, iż w obszarze doskonalenia kadr, tak jak w reklamie, co drugie euro jest "wyrzucane w błoto". Stąd nasuwa się pytanie: "Jak zapewnić wzrost efektywności i skuteczności działań mających na celu rozwój pracowników?" Poszukując rozwiązania tej kwestii, należy wziąć pod uwagę znaczenie oceny przedsięwzięć szkoleniowych i controllingu w obszarze doskonalenia kadr dla właściwego kształtowania zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
In order to stay competitive at the market companies have to carry out projects in human resources development. Since these activities are of a great significance to companies' future market positions they require a systematic evaluation working as feedback and feed-forward mechanism of the controlling system in the HR-development. Following the German researchers, the authors present functions, criteria and the wide range of instruments supporting the evaluation process as well as the stages of the control itself. The next part of the paper presents the framework of controlling in HR- development, the role of evaluation in this system and the set of exemplary indicators. Finally, it is shown that controlling in HR-development is not implemented to the sufficient extend in the German conditions. (original abstract)
XX
Gospodarka rynkowa wymusiła na polskich przedsiębiorstwach stosowanie zachowań coraz bardziej zorientowanych na przyszłość. Podporządkowywanie bieżących poczynań konsekwencjom pojawiającym się w bliższej lub dalszej przyszłości jest coraz powszechniej stosowaną praktykę przez wszystkie przedsiębiorstwa zmagające się z rosnącą konkurencją. W warunkach takich nie dziwi zainteresowanie controllingiem jako zespołem spragmatyzowanych działań i zachowań, dzięki któremu dokonuje się coraz lepsza koordynacja funkcji zarządzania, wyzwalająca w możliwie największym stopniu realizację wyznaczonych zadań gospodarczych. Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że sprawnie zarządzane polskie przedsiębiorstwa stosują jakiś rodzaj controllingu. (fragment tekstu)
EN
There are three models of controlling in Polish companies:- controlling in companies which are depended from foreign dominant companies,- controlling in companies which have been created from the beginning during Polish and with Polish capital,- controlling in converted state companies.Each of these models has its own specific characteristic. (original abstract)
XX
Z definicji controlling wynika , że jest on postrzegany jako zintegrowany podsystem kierowania planowania, kontroli i informacji, wspierający adaptację i koordynację całego systemu zarządzania, którego założeniem jest orientacja na cele, przyszłość, wąskie gardła, rynek, klienta, koszty. W niniejszym referacie zajmiemy się orientacją na cele i rynek. Z jednej strony cele przedsiębiorstwa wyznaczają właściwy kierunek zastosowania controllingu w przedsiębiorstwie (wzrost bogactwa dla właścicieli oraz pomnażanie kapitału własnego), z drugiej zaś klienci i rynek wytyczają dla systemu controllingu, za pomocą wartości produktu mierzonej trzema determinantami - ceną, jakością i użytecznością produktu, granicę wspomagania zarządzania firmą. Na wszystkie trzy determinanty wdrożony controlling musi reagować z odpowiednią intensywnością, zależną od problemów i innych indywidualnych czynników danego przedsiębiorstwa. W niniejszym referacie zostaną zaprezentowane te elementy systemu controllingu które stanowią o istocie budowy jego modelu, oraz przedstawione konkretne propozycje rozwiązań dla controllingu zorientowanego na cele i rynek. (fragment tekstu)
EN
This report presents the proposition of controlling model for production company "Lamina" and takes into consideration orientation on aims and market. This determines the essence of controlling structure in contemporary realities of polish economy entering today the European Economic Community. The aim of the report is to indicate the most important elements creating controlling model in company and to give concrete solutions in the field of existing problems on efficient and strategic level, i.a. thanks to presentation of changes in organization and management area, record system, earnings, as well as price strategy of products. Thanks to these changes it is possible to ensure the informative protection for managerial system of company both on efficient and strategic level. (original abstract)
XX
Celem referatu będzie zatem przedstawienie istoty controllingu partnerskiego na tle controllingu tradycyjnego oraz wskazanie rozwiązań koordynujących procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnych celów przez wielu "partnerskich" uczestników realizacji zadań. (fragment tekstu)
EN
Prerequisites of partnership controlling were itemized. The essence of controlling in traditional context was described. The idea of partnership controlling was presented. The pivotal tasks of an enterprise in relation to surrounding subjects in concept of partnership controlling were listed. The solutions of partnership controlling with respect to its main components (areas of interest) were signalized. The meaning of partnership controlling was accentuated. (original abstract)
XX
Controlling jest koncepcją zarządzania wspierającą menedżerów przy podejmowaniu szybkich i racjonalnych decyzji. To zadanie controllingu jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw działających w wysoce zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Przedsiębiorstwa bowiem funkcjonujące w tych warunkach muszą stosować skuteczne instrumenty zarządzania, które pozwolą usprawnić przebieg realizowanych w nich procesów gospodarczych. Do takich instrumentów należy niewątpliwie controlling, który wspomaga realizację wszystkich podstawowych zadań w zakresie zarządzania. (fragment tekstu)
EN
The paper treats of the characteristic of controlling domain in business entities. It shows mutual bonds between controlling and accounting. The problems are presented against the background of subjects of conference titled "Accounting and controlling". The conference is organized each year by Department of Cost Accounting and Management Accounting of Oscar Lange University of Economics in Wroclaw. (original abstract)
XX
Treścią referatu będzie rozgraniczenie pojęć controlling produkcji i zarządzania produkcją. (fragment tekstu)
EN
Transformation of economy exacts permanent changes in previous methods of production and management. The conception of controlling is close connected with production management. It is very difficult to distinguish between this both conceptions, because of common functions of controlling and management. There was made an effort to distinguish between conceptions of production controlling and production management in present paper. The paper contains presentation of several views of production management and definition of production controlling based on German literature. (original abstract)
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.