Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kalafonia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Metody wykonywania pieczęci woskowych
100%
EN
Seals o f this sor t w e r e made w ith stamps impr essed in a suitable plastic mass; the ir variety th r ou gh ou t centu r ie s remained con sid e rable . T h e au thor d iscusses assorted m e th od s o f p rod u c tion , taking in to con sid e r a tion ten seals from the municipal chancery o f Toruń from the 1 3 0 8 -1 7 9 4 period. Ensuing findings c on firm ed the d iffe r en tia tion o f seal masses — the earliest ex am p le w as made o f pure b e e sw a x . Subsequ en t masses con ta in ed n um e rous c om p o n e n ts and the b e e sw a x was su p p lem en ted by rosin and p igm ents. Green seals w e r e tinted w ith verdigris, and red o n e s — w ith a m ixture o f minium and v e rm ilion or the latter ingredient alon e .
EN
Modification processes were carried out using combustion modifiers such as centralite I, dibutyl phthalate (DBP) and rosin. Modifications were carried out using three methods: water, alcohol and suspension. The effect of the amount and type of combustion modifiers and the method of their introduction on the change in the properties of the powders, was studied. The effective introduction of rosin without intergrain adhesion can be achieved using only the alcohol method. It was found that the geometry of the powders after modification did not change. The method of conducting the process affects the thickness of the modified layer in the range of 12 to 24%. In propellants modified by the alcohol method with rosin, a reduction in dynamic vivacity and an increase in bulk density were observed relative to the original propellant. All modification processes reduced the calorific value relative to the original propellant. Modifications carried out from an aqueous suspension reduce dynamic vivacity relative to the original propellant at the initial stage of combustion.
PL
Przeprowadzono procesy modyfikacji stosując takie modyfikatory spalania jak: centralit I, ftalan dibutylu (DBP) i kalafonia. Modyfikacje prowadzono trzema metodami: wodną, alkoholową i zawiesinową. Zbadano wpływ ilości i rodzaju modyfikatorów spalania oraz metody ich wprowadzania na zmianę właściwości prochów Efektywne wprowadzenie kalafonii bez adhezji międzyziarnowej można osiągnąć stosując jedynie metodę alkoholową. Stwierdzono, że geometria prochów po modyfikacji nie uległa zmianie. Sposób prowadzenia procesu wpływa na grubość warstwy zmodyfikowanej w zakresie od 12 do 24%. W prochu modyfikowanym metodą alkoholową z kalafonią zaobserwowano obniżenie żywości dynamicznej oraz zwiększenie gęstości usypowej względem prochu bazowego. Wszystkie procesy modyfikacji wpłynęły na obniżenie kaloryczności względem prochu bazowego. Modyfikacje prowadzone z zawiesiny wodnej obniżają żywość dynamiczną względem prochu bazowego w początkowym etapie spalania.
EN
Climate changes and increasing cost of non-renewable resources cause the growing interest in technical materials prepared from natural resources. To meet this interest, prototype paints from rosin and bio-diols derivatives, and also halloysite, were formulated to check their thermal, mechanical, visual and functional properties, as protective coatings of steel. Prepared materials contained ca. 75 wt % of natural resources and exhibited considerably better corrosion protection, thermal stability, and also higher glass transition temperatures and hardness, than a commercial petroleum-based reference sample. The other parameters: cross-linking behavior, color, gloss, cupping resistance, adhesion and chemical resistance were within the range that is acceptable for potential users.
PL
Zmiany klimatyczne i rosnące koszty surowców nieodnawialnych powodują zwiększenie zainteresowania materiałami o znaczeniu technicznym, otrzymywanymi z surowców pochodzenia naturalnego. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, opracowano prototypowe farby z pochodnych kalafonii i bio-dioli oraz haloizytu w celu sprawdzenia ich właściwości termicznych, mechanicznych, wizualnych i funkcjonalnych, jako powłok ochronnych dla stali. Przygotowane materiały zawierały ok. 75% mas. surowców naturalnych i wykazywały znacznie lepszą ochronę przed korozją, stabilność termiczną, a także wyższe temperatury zeszklenia i twardość niż komercyjna próbka referencyjna otrzymana z surowców ropopochodnych. Pozostałe parametry: kinetyka sieciowania, kolor, połysk, tłoczność, adhezja i odporność chemiczna, mieściły się w akceptowalnym zakresie dla potencjalnych użytkowników.
7
Content available remote Właściowści i zastosowanie kalafonii w przemyśle chemicznym
72%
PL
Kalafonia jest surowcem naturalnym, pozyskiwanym z drzew sosnowych. W wyniku jej modyfikacji otrzymuje się wiele produktów, z których najbardziej użytecznym jest kwas maleopimarowy, otrzymywany w reakcji Dielsa i Aldera kwasów żywicznych i bezwodnika maleinowego. Na charakterystyczny skondensowany układ wielopierścieniowy kwasu maleopimarowego zwrócono szczególną uwagę w latach pięćdziesiątych XX w., a jego syntezę opracowano już w latach trzydziestych ub. stulecia. Uwzględniając szerokie możliwości zastosowania kwasu maleopimarowego oraz wykorzystanie nowoczesnych metod badawczych, podjęto prace nad modyfikacją syntezy kwasu maleopimarowego. Opracowano również nową metodę oczyszczania i metody analityczne, które umożliwiły potwierdzenie struktury otrzymanego produktu.
EN
A review with 48 refs. covering rosin modifications, esp. catalyzed heterogeneous polymerization and use of rosin’s functional groups to prep. fumaro-, acrylo- or maleopimaric (high-temp. programmed steps advised) acid.
13
Content available Perspektywy rozwoju źródeł produktów żywicznych
50%
Sylwan
|
1993
|
tom 137
|
nr 09
81-84
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.