Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  civil law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
100%
PL
Problematyka wzajemnego przenikania się procedur o różnym charakterze, w omawianym przypadku – postępowania upadłościowego i postępowania administracyjnego, stanowi jedną z najistotniejszych kwestii. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż dłużnik nie funkcjonuje w „próżni”, ale jest uwikłany, w różnej formie, w postępowania administracyjne oraz cywilne, które dotyczą jego majątku, przekształconego z dniem ogłoszenia upadłości w masę upadłościową, a więc będącego przedmiotem postępowania upadłościowego.
EN
Publication discusses issues of effects of a declaration of bankruptcy of a party of administrative proceedings. The starting point to detailed disquisitions is deliberations on the broad theory of the party of the administrative proceedings, as well as acceptability of a subjective transformation in the proceedings. Authors, in the first place, considered the problem of effects of circumstances of filing a petition in bankruptcy of the party of the administrative proceedings for the course of proceedings. Whereas the fundamental content of this publication includes disquisitions indicating how issuing an order of the declaration of bankruptcy towards one of the party and conducting the course of appropriate bankruptcy proceedings influence subjective aspects of the administrative proceedings. The article stipulates effects appropriate to two courses of bankruptcy proceedings – including liquidation of an estate and the possibility for the bankrupt to conclude an arrangement with creditors, however in the latter case the situation when administering the estate remains in the hands of the bankrupt was clearly separated from the situation when he is deprived of this administering. The authors also indicate interpretative problems appearing in the discussed subject and concerning among others the term “preliminary issue” on the basis of the Code of Administrative Procedure, crucial to determine some aspects of mutual relations of both procedures – administrative and bankruptcy.
2
100%
PL
Nabywanie nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców jest przedmiotem regulacji prawnej ustawy z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Przedmiotowe nabycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nabycie nieruchomości wbrew przepisom ustawy, to jest bez wymaganego zezwolenia, powoduje daleko idące konsekwencje prawne.
EN
The acquisition of real estate located in Poland by foreigners is the subject of the regulation of the 24th March 1920 on the Property Acquisition by Foreigners. The acquisition of property rights, perpetual usufruct rights or of stocks and shares of a commercial company with registered office in Poland, which is the owner or perpetual lessee of real estate located in Poland, requires the permission from the Minister of Interior and Administration. In order to obtain such a permission, a foreigner should apply for its issuing. The acquisition of property against the regulations of the act, that is without the permission, results in far-reaching legal consequences.
3
Content available remote Zgoda sądu na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego
100%
|
|
nr 1
157-175
PL
Z dniem 28 sierpnia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych . Zastąpiła ona ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach , która utraciła moc (art. 65 ustawy). Jest regułą, że dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej, po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty (art. 7 ust. 1 ustawy). Reguła ta dotyczy zatem osoby, która – w zasadzie – ukończyła 18 lat (art. 10 § 1 k.c.); jeżeli osoba, która nie ukończyła 18.
EN
On the 28th August of 2006 the Act on Passport Documents of the 13th July of 2006 (Journal of Laws No. 143, item 1027 with amendments) came into force. Pursuant to this Act a passport document (passport, temporary passport, diplomatic passport and passport of the Ministry of Foreign Affairs) is issued to the minor, in principle, upon parents’ or a parent’s application, however interference of the court of general jurisdiction in this respect is applicable. This interference is that the court approves of issuing the passport document to the minor. In Article 13, section 1 of the aforementioned Act, the legislator provided for two factual grounds of such interference: (1) lack of consensus of parents’ positions, (2) the impossibility of obtaining consent of one of them. The legal ground of the court interference is stipulated in Article 97 § 2 of the Family and Guardianship Code. The adjudication, in which the court agreed to issue the passport document to the minor, replaces the consent of a specified parent. It binds the passport authorities to the extent that it replaces the consent of a given parent and usually causes such consequences as if parents in the name of the minor jointly filed an application for issuing the passport document. The rule contained in Article 3 of the Act that each Polish citizen has the right to receive a passport constitutes an interpretative clue among others for parents and the court.
4
Content available remote Przymusowe odebranie dziecka
100%
PL
Postępowanie o wykonanie orzeczeń dotyczących wydania dziecka, tj. osoby małoletniej podlegającej władzy rodzicielskiej albo pozostającej pod opieką, przeszło w polskim prawie procesowym cywilnym długą ewolucję . Ostatecznie stwierdzono, że nie można tego postępowania traktować jako postępowanie egzekucyjne . W postępowaniu o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej albo osoby małoletniej (czy pełnoletniej) pozostającej pod opieką czynności wykonawcze są kierowane na człowieka. Bez względu na jego wiek czy poziom umysłowy osoba, która podlega wydaniu, nie traci swej zdolności prawnej czy zdolności sądowej. Już choćby z tego względu jest więc zawsze podmiotem praw, a nie stanowi przedmiotu postępowania o odebranie osoby .
EN
Proceedings for the enforcement of judicial decisions on taking away the child are governed by Articles 5986–59813 of the Code of Civil Procedure. The proceedings referred to above take place pursuant to provisions on non-litigious proceedings, being one of guardianship proceedings in the scope of the family, guardianship, and curatorship law.
EN
In contemporary civilistic literature a lot of space is devoted to the legal character of forgiveness. In the article I join the opinion that forgiveness is not the legal activity, but it also does not constitute a purely internal emotional act, but is the externalized, perceptible for the third parties manifestation of this state. The main subject of my interest is, however, the issue of the legal meaning of forgiveness, that is legal steps, which were assigned by the legislator. They are based on the fact that after the forgiveness is made, you can no longer cancel the donation, the testator cannon disinherit the heir, and the court cannot consider the heir as unworthy. In this article I pose and justify the thesis that these are too far-reaching consequences, because I think that despite the forgiveness which was made, the donor should maintain the right to cancel the donation, and the testator to make the disinheritance. I believe that forgiveness is one thing, and resignation from applying the sanction (punishment) – the other; the first one does not have to entail the other. This may also be proven by the view of Seneca mentioned by me, who stated that it would be contradictory with the nature of the stoic sage to pardon the deserved punishment – such understood forgiveness is contrary to the justice and it denies its essence.
6
Content available remote Nazwisko rodowe dziecka według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
100%
PL
Nazwisko jest jednym z dóbr osobistych człowieka (por. art. 23 k.c.), a zatem jedną z wartości związanych z jednostką ludzką . Jest ono nieodłącznie związane z człowiekiem i to bez względu na stan jego psychiki i stopień wrażliwości . Nazwisko – będąc dobrem osobistym – jest atrybutem każdej osoby fizycznej , także dziecka.
EN
The surname is an attribute of every natural person, including a child. The surname at birth (the family name) is – in fact – a surname acquired as a consequence of having been born, according to rules provided for in the Family and Guardianship Code, inseparable from a person, even after his or her death. In the regulatory environment in force since 13 June 2009, formed by the Act of 6 November 2008 on the Amendment to the Act – the Family and Guardianship Code and Some Other Acts (Journal of Laws No. 220, item 1431), the rules in question have been contained in articles 88–91 of the Family and Guardianship Code. The article examines the issue of the legitimate child’s and illegitimate child’s surname.
7
Content available remote Nazwisko dziecka przysposobionego – wybrane zagadnienia
100%
PL
Rzeczpospolita Polska deklaruje przestrzeganie praw dziecka i pierwszeństwo pieczy rodzicielskiej (art. 72 Konstytucji). Realizacja tej deklaracji ma miejsce między innymi w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego normujących kwestię przysposobienia. W obecnie obowiązującym prawie przysposobienie oznacza nawiązanie stosunku prawno-rodzinnego podobnego do stosunku, jaki istnieje między rodzicami a dziećmi. Celem tej instytucji jest stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania związku o charakterze rodzinnym, uregulowanego w taki sposób, jakby strony przysposobienia łączyło pokrewieństwo w linii prostej pierwszego stopnia . Podstawową funkcją społeczną, jaką spełnia przysposobienie, jest zastąpienie dziecku brakującego mu środowiska rodzinnego
EN
Adoption leads to establishing a family law relation exactly equivalent to the substantial parental relation. An external sign of being a member of the adopter’s family is the surname obtained by the adoptee as a result of a legal decision on adoption. As a rule, the adoptee gets the surname of the adopter
8
Content available remote Nowa ustawa o zmianie imienia i nazwiska wybrane zagadnienia procesowe
100%
PL
Ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (zwaną dalej u.z.i.n.) dokonano zmiany regulacji dotyczącej zmiany imion i nazwisk, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk . Jak wynika z uzasadnienia projektu nowej ustawy, potrzeba nowelizacji pojawiła się przede wszystkim z uwagi na konieczność dostosowania rozwiązań prawnych dotyczących zmiany imion i nazwisk do regulacji unijnych oraz konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, jak również do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy3 (zwanej dalej k.r.o.) i ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (zwanej dalej p.a.s.c.). W uzasadnieniu tym wskazano również, iż w nowej regulacji starano się wyeliminować instytucje, które utraciły swą aktualność, a także doprecyzować te przepisy poprzedniej ustawy, które budziły trudności interpretacyjne.
EN
This publication is an attempt at drawing attention to and explaining some doubts that may arise at the application and construction of the new Act on the Change of Name and Surname as well as at resolving problems which, although they have occurred already under the Act on the Change of Names and Surnames having been previously in force, remain in new provisions, too. Therefore, the keynote of this study is, first of all, to discuss new solutions contained in the Act on the Change of Name and Surname. However, due to the fact that provisions of the new act are frequently the same as those of the previous regulation, it is impossible not to cover some problems which have appeared earlier and have not lost their relevance in the present legal environment.
9
Content available remote Podmioty administracji i ich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
100%
PL
Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 ze zm.) jednoznacznie wskazują, iż dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ponadto dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje (art. 11). Tym samym ustawodawca nie wprowadza rozgraniczenia pomiędzy niewykonywaniem zobowiązań o charakterze prywatnym (wynikających np. z cywilnoprawnych zobowiązań umownych), a brakiem realizacji zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.
EN
Provisions of the Act of 28 February 2003 – Bankruptcy and Rehabilitation Law (Journal of Laws No. 60, item 535, as amended) specify in an unambiguous manner that a debtor shall be deemed to be insolvent if it does not meet its due pecuniary obligations. Furthermore, a debtor being a legal person or a non-corporate body whose legal capacity is recognised by a separate statute shall be deemed to be insolvent also in the event its obligations exceed the value of its estate, even when those obligations are met by it as they arise (article 11). Thus, the legislator does not draw a distinction between a failure to meet obligations of a private nature (arising, for instance, from civil law contractual obligations) and a default in fulfilling public law obligations.
10
Content available remote Zwrot udzielonych bonifikat
100%
|
|
nr 1
175-191
PL
Po wejściu w Życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw , tj. po dniu 22 września 2004 r., Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do Żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat od jego nabycia sprzedał go lub wykorzystał na inne cele niż uzasadniające jej udzielenie. Przepis art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami , w wersji obowiązującej przed 22 września 2004 r., dopuszczał możliwość wystąpienia z Żądaniem zwrotu bonifikaty. Aktualnie, zgodnie z jego dyspozycją, właściwy organ jest zobowiązany do wystąpienia z Żądaniem zwrotu udzielonej bonifikaty, gdy nabywca lokalu dokona jego zbycia z naruszeniem wyartykułowanych w nim ograniczeń.
EN
The article analysed the problem of the repayment of deductions in price made after the Act of the 28th November of 2003 on the Amendment of the Act on the Real Property Management and the Amendment of Some Other Acts came into force. After the 22nd September of 2004 the State Treasury and territorial self-government units have been obliged to claim a deduction in price back made from the selling price of the residential premises if the purchaser of the premises, within 5 years from the purchase, sold or used the premises for other purposes than those which justify its granting.
11
100%
PL
Rola przewodniczącego Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w postępowaniu cywilnym jest wielce interesującym zagadnieniem. Obecnie posiada on ogromne kompetencje proceduralne i administracyjne, a tym samym wpływ na końcowe rozstrzygnięcia w sprawach cywilnych. W artykule analizowano pozytywne i negatywne aspekty takiego stanu rzeczy.
EN
The role of chairman of supreme court of The Russian Federation in civil procedure is of interest to research since chairman has both administrative and procedural powers. Current legislation provides for enormous powers of the Chairman of Supreme Court to influence the civil case movement and its final result. Not all of them are of positive nature.
12
Content available remote Nowa ustawa o zmianie imienia i nazwiska wybrane zagadnienia materialnoprawne
100%
PL
Imię i nazwisko indywidualizują osobę fizyczną na zewnątrz, służą do odróżnienia od innych osób oraz pełnią istotną funkcję w życiu jednostki, rodziny i grupy społecznej. Stałość imienia i nazwiska stanowi natomiast podstawę porządku społecznego. Określenie nazwiska zależy głównie od przynależności osoby do określonej rodziny. Imię wybieranie jest przez rodziców, a wyjątkowo przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub sąd opiekuńczy . Posiadanie oraz używanie imienia i nazwiska jest prawem, a także obowiązkiem człowieka . Podanie swego imienia i nazwiska stanowi w szczególności niezbędny element do wszczęcia postępowania zmierzającego do przymusowej realizacji przez państwo wiążącego stronę z innym podmiotem stosunku prawnego. Wynika to przede wszystkim z odpowiednich przepisów kodeksu postępowania cywilnego (np. art. 126, 325) . Imię i nazwisko są co do zasady trwałymi atrybutami człowieka, prawnie mu przypisanymi poprzez zarejestrowanie w aktach stanu cywilnego i dlatego ich zmiana jest dopuszczalna tylko w wypadkach wyraźnie przewidzianych w obowiązujących przepisach.
EN
Acquiring and using one’s own name (identifying a person, first of all, in private relations) and surname (serving, first and foremost, as identification of a person in the public life) are considered to be the public subjective right. They are also an expression of dignity and respect for human rights as well as are regarded as one’s personal rights. Moreover, the name and surname constitute an element of an individual’s civil status (in the broader sense) and their protection is guaranteed by the Constitution.
PL
W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą dużą część przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 3 maja 2012 r. Jedną ze zmian przewidzianych w nowelizacji jest likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych (art. 4791-47922 k.p.c.) i poddanie spraw pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej ogólnym regułom obowiązującym w procesie cywilnym. Tego rodzaju zmiana automatycznie nasuwa pytanie dotyczące szybkości rozpoznawania spraw pomiędzy przedsiębiorcami na gruncie nowych przepisów.
EN
The Author presents in the most exhaustive way the issue of the protection of the mortgage. In particular, the Article focuses on extending expertise and understanding the model of the protection of the mortgage. The problems connected with this specific regulation have not aroused much interest in the Polish doctrine so far and it still remains an area that requires comprehensive studies. Because of that, the main aim of this article was to present extensive research of the issues concerning the application of the regulation of the protection of the mortgage. It is pursued by means of the detailed analysis of Polish regulations, as well as by reference to the legislative solutions adopted in foreign legislature, in particular, in Germany and Switzerland. The main subject of the analysis concentrates on the provisions of articles 91-93 of the Land and Mortgage Registers and Mortgage Act (consolidated text: The Official Law Journal of 2013, item 707 with the amendments) where the rights of the mortgage creditor are specified. The limitation of the studies to aforementioned legal rules is justified by the fact that the creation of the rights provided in this regulation is dependent on threatening or violating the safety of the mortgage. First of all, the general characteristic of the regulation concerning the protection of the mortgage is presented, starting from the origins of contemporary regulation. In the introductory part of the Article, the meaning of “the safety of the mortgage” is also explained. The Author describes the attempts done in the doctrine so far, as well as presents his proposal of understanding the aforementioned term. The Author tries to determine whether each mortgage creditor has the capacity to enjoy the rights specified in art. 91-93. Afterwards, the Author in the comprehensive way analyses the particular rights of the mortgage creditor provided in the cases of threatening or violating the safety of the mortgage. The Author starts with the detailed analysis of the preventive claim and then passes on to present deepen studies considering the rights of the mortgage creditor, which arise when the safety of the mortgage is violated. In the end, de lege ferenda postulates regarding the issue of the protection of the mortgage are suggested.
EN
The article presents problematic aspects of the difference between gratuitous and non-gratuitous contracts in Polish law which have not yet been fully elaborated in the Polish legal literature. The object of our deliberations is the validity of being able to distinguish gratuitous and non-gratuitous contracts. This ability is crucial as under the present legislation one may observe a tendency to adopt a different approach to gratuitous and non-‑gratuitous contracts. It has been pointed out that some limitations have been included in the Polish legislation which restrict or impede the performance of gratuitous legal transactions. The fact that the duties incumbent upon a person who has benefited gratuitously towards one who has obtained such benefit are less demanding than those when analogous non-gratuitous legal transactions are performed. At last, in the event of a conflict of interest, the legal status of a recipient of a gratuitous material benefit is weaker in comparison with the legal status of the person who obtained such benefit. Another issue we discuss is what criterion should be applied to distinguish between non-gratuitous and gratuitous contracts. The last issue is the understanding of the term “consideration”.
EN
The author observes that on the basis of the Act on the System of Social Security the differentiation between mandate contracts and contracts for specific work is of primarily practical nature. It determines the possibility of recognizing particular contracts as autonomous right to social security. The author indicates a set of criteria enabling to differentiate those two types of contracts–a type of performance, an obligation concerning the result and due diligence action, a range of risk concerning performing such contracts, a possibility to terminate them by one-sided legal acts. The author claims that qualification of civil law contracts in context of the system of social security must not differ from their qualification in civil law. Rules that social security is common and compulsory might justify application of directional directive ordering deciding on the doubts concerning law, only when civil law instruments of interpretation of expressions of will do not allow for qualifying a contract as a mandate contract or a contract for specific work, which might take place in extraordinary circumstances of mixed contracts.
EN
The author seeks to determine the impact of the legislation that emerged in connection with the introduction of martial law in Poland in 1981 on civil law. She starts by referring to axiology as well as the basic principles of civil law in the socialist state. This provides abackground for her discussion of the changes introduced after 13 December 1981. In her conclusion the author notes that even today there are still unresolved problems concerning damages and compensation for losses suffered during the martial law period by individuals who were interned as well as those who suf­fered injuries or were forced to emigrate. Some judges are not familiar with the legislation in force at the time and with the consequences of its application, as can be seen in rulings and statements of reasons dismissing some of the claims.
EN
The article examines analogia legis, the application of a legal rule to the facts of a similar but not by law regulated case. It starts with a discussion of the concept of analogia legis, followed by a look at conditions that enable the use of this type of reasoning and an examination of legal loopholes in order to determine the similarity between the facts not covered by normalisation and an actual state regulated by the law. The circumstances that would preclude the application of analogia legis are identified. Finally, other ways of drawing inferences from the rules of law beyond analogia legis are outlined.
EN
The article concerns the issue of unfair competition in the Polish law. It covers the evolution of the regulation of unfair competition in Poland from 1st World War to present day. The analysis concerns the Polish national prescriptions as well as the EU law. In the part concerning the Polish national prescriptions the article covers not only the analysis of the act of combating the unfair competition and the act of unfair business-to-consumer commercial practices but also the Polish Constitution, intellectual property law, the act of protection of databases as well as the act of protection of competition and consumers. In the part concerning the EU law the analysis concerns the primary and the secondary EU law. The aim of this article is to show the actual state of the Polish law of unfair competition.
EN
The evaluation of employees is currently one of the fundamental managerial tasks of each employer. The assessment of employees is used for documentation and recapitulation of the employee’s job performance, which is associated with particular tasks. This can be a very important tool for the management of an organisation and the method of evaluation of the performance of its own employees. The Czech Republic is facing some difficulties when recruiting policemen and policewomen. This is mainly due to the lengthy process of recruitment and examination, which takes place before the actual hiring. In addition, the candidates must pass tests in the field of mental endurance, physical fitness etc. There is a similar situation to be observed at the Ministry of Defence of the Czech Republic, where they want to recruit 8,000 personnel but do not have enough potential candidates. This will become a serious issue for the personnel department of the Czech Ministry of Defence, especially if President Donald Trump decides to reduce the number of US troops. The innovative element of this scientific article is that the whole issue is brought together with the various laws and regulations of the Civil Code of the Czech Republic, which is compared with the Labour Code and also applied to members of the armed security forces. The object of this article is to highlight the need and importance of effective evaluationof candidates in connection with various methods of employee evaluation in the context of the Czech Civil Code and Labour Code. The article describes the fundamentals of the evaluation process.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.