Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 634

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Spółki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest wskazanie procederu wykorzystania informacji poufnych w procesie inwestycyjnym jako problemu o podłożu etycznym i zaprezentowanie przykładu, w którym, mimo istniejących regulacji rynku kapitałowego, wykorzystanie tych informacji przyczyniło się do strat inwestorów mniejszościowych.(fragment tekstu)
EN
The article presents the problem of using secret information by investors who have the access to those ones. An example of Arcus S.A. shows how the information is manipulated what can be reason of misleading investors who supplies assets for company.(original abstract)
XX
Ustawodawca prawa upadłościowego i naprawczego, dopuszczając i regulując instytucję zmiany układu, w sposób nieprecyzyjny ustalił właściwie każdą z przesłanek, jakie zostały wskazane w przepisie art. 298. Nie dotyczy to bowiem jedynie kwestii, czy nadzwyczajna zmiana była spowodowana czynnikami gospodarczymi o charakterze obiektywnym, których wystąpienie w chwili przyjęcia układu jest niemożliwe, ale co nie mniej ważne, czy ów trwały wzrost lub zmniejszenie się dochodu z przedsiębiorstwa upadłego posiada zastosowanie także w sytuacjach, gdy ujawnił się on wskutek zabiegów o charakterze restrukturyzacyjnym. (fragment tekstu)
EN
Bankruptcy and rehabilitation law due to art. 298 has introduced an institution of alternation of the accepted insolvency plan. However, conditions which allow to introduce such procedure are imprecise and of general nature which causes many doubts in doctrine. The article comprises one doubt of important nature relating to the possible creditors' claim to alter an insolvency plan in case when insolvent company after given insolvency plan had joined another company. Such situation may fulfill condition stipulated in art. 298 of bankruptcy and rehabilitation law described as "permanent growth of profit gained from enterprise". Nevertheless, statement assessing that art. 298 of bankruptcy and rehabilitation law covers also with its regulation the growth of profit which is a consequence of insolvent company's restructuring which may in obvious way cause that companies with concluded insolvency plan will avoid merger procedure. The author tries to indicate possible implications which arises in this field and forms de lege ferenda conclusions. (original abstract)
XX
Przedstawiono wybrane zagadnienia, w kontekście controllingu, związane z funkcjonowaniem spółek zależnych w międzynarodowym środowisku, m.in.: różne systemy podatkowe i prawne, różnowalutowość, odmienność kulturowa i różne style kierowania.
EN
The article presents various forms of an international business engagement. It describes opportunities and threats resulting from the acquisition or foundation of a foreign subsidiary. It points at controlling as an excellent tool which can support leading the subsidiary. The fact, that controlling focuses its attention on the future and co-ordination aspects, makes it possible to respect expectations of the group as well as the goals of the foreign subsidiary. The complexity of the process of internalization sets special requirements to the controlling. It has to manage the challenges resulting from an international business environment such as various reporting systems, various currencies, country risk, cultural differences. None of the above mentioned remains without impact - sometimes not easy to discern - on the controlling. (original abstract)
4
Content available remote Z problematyki reprezentacji łącznej w spółkach osobowych
100%
XX
Konstrukcja reprezentacji łącznej jest instytucją o szerokim zastosowaniu, które wykracza poza granice określonych konstrukcji prawnych do niej się odwołujących. Po pierwsze reprezentacja łączna może dotyczyć prokurentów, stanowiąc drugą formę prokury obok jej samoistnej postaci. Po drugie, jest domyślną regułą obowiązującą w wieloosobowych zarządach spółek kapitałowych. Po trzecie, na gruncie spółek osobowych stanowi alternatywę dla ustawowego modelu samodzielnych kompetencji wspólników. Sposób działania tej konstrukcji w praktyce obrotu jest tożsamy w każdym przypadku, lecz istnieją pomiędzy nimi subtelne różnice teoretyczne. Wyrażają się one zwłaszcza w odmiennych rolach reprezentacji łącznej, jako jednej z form prokury, modelu ustawowego w zarządzie spółki kapitałowej czy wreszcie alternatywnego rozwiązania w umowach spółek osobowych. Ponieważ zasadniczym polem zainteresowania doktryny jest funkcjonowanie tej konstrukcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej (także w wariancie mieszanym - reprezentacji przez członka zarządu i prokurenta), warto poświęcić odrębny tekst spółkom osobowym.(fragment tekstu)
EN
The legal construction of joint representation is a widely used institution. It can be used in the case of a commercial proxy being the second type (in addition to an individual proxy). Its model is the standard type of a company's representation in the case in which there is more than one director appointed to a board of directors. When it comes to partnerships it is an alternative for the statutory model of each partner's individual competences that can be included in the partnership deed. The practical operation of joint representation is similar in all cases, but there are subtle differences due to its different functions; one of the commercial proxies' types, a statutory model in companies and a facultative model in partnerships. Because companies and the joint representation of directors (also a director with commercial proxy) are drawing the attention of commentator, it is worth dedicating a separate text to partnerships and the joint representation of partners.(original abstract)
XX
Przedmiotem referatu są dwa kluczowe zagadnienia ustalane w trakcie procesu połączenia jednostek gospodarczych - cena przejęcia oraz koszt połączenia. Celem referatu jest identyfikacja składników, zarówno ceny, jak i kosztu połączenia, określonych w Ustawie o rachunkowości oraz w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 3.(abstrakt oryginalny)
EN
Two key issues determined in the process of combining business entities are the subject of this article - acquisition price and the cost of the combination. The article identifies the elements of both the acquisition process and cost of combination as set out in the Accounting Act and IFRS 3.(original abstract)
XX
Podstawę ustalenia parytetu wymiany akcji stanowi wycena łączących się jednostek gospodarczych. W artykule zostały opisane metody wyceny przedsiębiorstw, jakie mogą być wykorzystywane w przypadku łączących się jednostek. Ponadto zaprezentowano przykład obrazujący sposób ustalenia parytetu wymiany zastosowanego w połączeniu Grupy Getin oraz Getin Banku w czerwcu 2005 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
Valuation of companies which agreed to merge is the basis for determining the ratio of shares exchange. This article presents methods of valuation of companies that can be used in business mergers. Besides, this article contains an example of the ratio of shares exchange which was determined in the merger of Getin Group and Getin Bank, which took place in June 2005.(original abstract)
XX
Reaktywowanie w 1991 roku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przyczyniło się do narodzin nowoczesnego rynku fuzji i przejęć w Polsce. Na przestrzeni szesnastu lat rynek ten przeszedł przez szereg etapów swego rozwoju. Uruchomienie w sierpniu 2007 roku rynku NewConnect można uznać za kolejny etap rozwoju rynku fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Dla emitentów możliwość notowania na rynku NewConnect to z jednej strony m.in. promocja i prestiż ale z drugiej strony to odkrycie się przed konkurencją oraz zagrożenie utraty kontroli nad firmą. Dla inwestorów, a w szczególności tych akceptujących wyższe ryzyko, to możliwość m.in. przejmowania w transakcjach na rynku kapitałowym perspektywicznych firm z sektora MŚP. Ze względu na rozległość problematyki fuzji i przejęć, artykuł koncentruje się jedynie na działaniach podejmowanych przez inwestorów-nabywców tj. na "taktykach ofertowych". W pierwszym rzędzie w artykule przedstawiono rozwiązania wykorzystywane w tym względzie na rozwiniętych rynkach kapitałowych, a następnie przedstawiono taktyki ofertowe dostępne na polskim rynku kapitałowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The Warsaw Stock Exchange reactivation in 1991 was a beginning of a modern mergers and acquisitions' market in Poland. In the space of sixteen years this market has passed a few development stages. Launching NewConnect market in August 2007 can be regarded as the next stage of mergers and acquisitions market development. The possibility of obtaining a listing on an exchange among other things means for issuers promotion and prestige, but on the other hand it is a firm exposure for competition and a threat of control loss. For investors, especially those who accept a higher risk, it is an opportunity for i.a. acquiring prospective companies from SMEs sector on capital market. Considering the extent of mergers and acquisitions subject, this article concentrates only on investors- buyers' activities i.e. "takeover tactics". First of all the article introduces solutions of this problem used on the mature capital markets, and then shows takeover tactics available on the Polish capital market.(original abstract)
XX
W pracy autorzy podjęli próbę oceny, czy i na ile poziom ponoszonych kosztów działalności operacyjnej oraz wybrane wskaźniki mówiące o efektywności funkcjonowania w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych uzależnione są od wybranych czynników charakteryzujących warunki ich działania. Wyróżniono czynniki geograficzne (powierzchnia, lokalizacja), organizacyjne (liczba odbiorców, struktura odbiorców), techniczne (długość linii różnych napięć, liczba stacji transformatorowych różnych napięć, moc zainstalowana transformatorów), ekonomiczne (płace, taryfy, straty bilansowe energii). Zastosowano oryginalną metodę graficznej prezentacji pełnej struktury danych wielowymiarowych, zaproponowaną w pracy oraz analizę czynnikową i analizę regresji liniowej wielu zmiennych. (fragment tekstu)
EN
The article presents the statistical analysis of the influence of selected geographical, organisational, technical, and economic factors on the financial condition and efficiency of domestic electrical energy distribution utilities. An original method of graphic representation of multidimensional data, together with a factor analysis and a linear multiply regression analysis were used in the research. The existence of essential relations between certain conditions of activities of utilities and their effectiveness were proven. Especially distinctive is the influence of the level of balance energy losses in different distribution companies. (original abstract)
XX
Opisano problem napływu zagranicznego kapitału do Polski. Zwrócono uwagę na podstawy prawne napływu obcego kapitału oraz na rozmiar, efekty i perspektywy zagranicznych inwestycji.
XX
W literaturze przedmiotu powszechnie podkreśla się, że analiza memoriałowych korekt zysku netto jest istotnym narzędziem służącym do badania zafałszowania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. Zasadniczym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że korekty zysku netto są również istotnym nośnikiem wartości informacyjnych, stwarzających możliwość pełniejszej identyfikacji i oceny wiarygodności sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z tej perspektywy na szczególną uwagę zasługuje relacja zysku netto oraz operacyjnych przepływów pieniężnych, którą potraktować można jako istotny współczynnik oceny urealnionych korzyści finansowych przedsiębiorstwa. Dla operacjonalizacji wskazanego celu badawczego postawiona została hipoteza badawcza twierdząca, że w dominującej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych występują dodatnie wartości współczynnika urealnionych korzyści finansowych, przy czym w scenariuszu zmian opisywanej miary dominują strategie wykazywania dodatniego wyniku finansowego netto wraz z generowaniem dodatnich operacyjnych przepływów pieniężnych. Badania empiryczne zostały zrealizowane wśród przemysłowych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2006-2014(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of total accruals is an important tool for the study of debasement of financial statements of enterprises. The main aim of this article is to draw attention to the fact that total accruals are also an important source of information, enabling a more complete identification and assessment of the credibility of the financial situation of the company. From this perspective, special attention should be drawn to the relation between net profit and operating cash flow, which can be treated as an important financial benefits realignment ratio of the company. The research hypothesis claims that in the dominant number of enterprises there is the presence of positive values offinancial benefits realignmentratio. On the other hand in the scenario of changing of this measure dominate strategies that demonstrate both a positive value of net profit anda positive value of operating cash flows. Empirical studies have been carried out among industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2006-2014(original abstract)
XX
Globalizacja rynków i wzrost konkurencji skłaniają przedsiębiorstwa do poszukiwania narzędzi wspomagających zarządzanie. Szczególnie burzliwe otoczenie działalności polskich przedsiębiorstw, wynikające z niestabilnej koniunktury, braku zarówno konsekwencji, jak i wizji w zakresie stanowionego prawa oraz perspektywa dalszego wzrostu konkurencji po wstąpieniu do Unii Europejskiej, skutkują j zwiększonym zapotrzebowaniem na rzetelną, wiarygodną i aktualną informację, umożliwiającą szybkie i jednoznaczne podejmowanie decyzji. Wzrost informacyjnego zapotrzebowania przedsiębiorstw rodzi konieczność poszukiwania narzędzi zapewniających sprawne gromadzenie, przetwarzanie i opracowywanie informacji oraz podejmowanie na ich podstawie decyzji. Narzędziem szczególnie przydatnym w tym zakresie jest, ze względu na swoją koordynacyjną funkcję, controlling finansowy. Jako podsystem zarządzania częściowo przejmuje on i częściowo wspomaga funkcje zarządzania. Właściwa realizacja najczęściej wspominanych w literaturze funkcji controllingu: planowania, sterowania i kontrolowania, umożliwia koordynację całego systemu przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The article describes the role of controlling in a special kind of company - the subsidiary. The author undertakes a task to prove, how important for a correct operating of the company is to suit all the functions of the controlling as: planning, control, directing and coordinating to the information requirements of the company. These requirements (especially their type and amount) are distinguished by many factors, also by the level of the dependence of the company. The functions of the controlling implemented in the subsidiary should be fitted first of all to the information requirements resulted from the dependence of the company. (original abstract)
EN
The liberalisation of the services market, which affects also tourist services, aims at the transformation of the economic structure, increasing economic efficiency and economic development. The tourism sector of economic activity has the potential to stimulate economic growth and increase employment in the EU simultaneously contributing to the economic and social development and integration. The objective of this article is to present the findings of the quantitative research related to the discussed issue, i.e. the benefits and threats related to the functioning of Polish tourist businesses in the European Union markets in the era of liberalization of the services market. In the article the authors have used source literature, secondary data as well as the findings of a study carried out as part of a research project financed by the National Science Centre (NCN) 2015/17/B/HS4/02750 "Liberalization of the services market in the EU as a factor increasing the innovativeness and competitiveness of Polish service companies".(author's abstract)
13
Content available remote Spółki celowe a realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
100%
XX
W niniejszym artykule omówiono spółki celowe w realizacji projektów PPP. Następnie przedstawiono spółkę specjalnego przeznaczenia oraz spółkę celową mieszaną.
XX
Przedmiotem niniejszego artykuł jest omówienie problematyki spółek, które do dnia 1 stycznia 2016 r. nie zostały przerejestrowane z rejestru handlowego do Krajowego Rejestru Sądowego. W pierwszej części artykułu autor przedstawia regulację prawną w tym zakresie, która została wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Podkreśla, że w świetle tej ustawy, o ile nie zachodzi przypadek szczególny, spółki nieprzerejestrowane przestały istnieć z dniem 1 stycznia 2016 r. W drugiej części artykuły przedstawiono natomiast uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2016 r., w świetle której spółki nieprzerejestrowane w dalszym ciągu istnieją, o ile sąd rejestrowy miał obowiązek wpisania do KRS jakichkolwiek danych dotyczących tych spółek z urzędu. Autor krytykuje powyższe orzeczenie wskazując właściwe argumenty.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with a problem of companies which were founded before 2001 and were not registered in The National Court Register until 1.1.2016. In the first part of the paper, the author describes law connected to these companies. He underlines that under the Act of 28.11.2014 these companies were dissolved at 1.1.2016, but he also focuses on some specials cases. In the second parts the author presents a ruling of the Supreme Court, dated 21.12.2016. In view of this judgement some of these companies can still existence if the register court should have registered informations ex officio. The author disagrees witch this judgment and puts out different point of view.(original abstract)
XX
Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych publikacji; podejmuje temat spółek wycofywanych z giełdy i opiera się na badaniach własnych autora. Wskazuje skalę zjawiska i określa efekty ekonomiczne tego procesu, weryfikując również zagrożenia, jakie niesie ze sobą dla akcjonariuszy mniejszościowych. Uzyskane wyniki są niespodziewane: z jednej strony potwierdzają wzrost skali działania po wycofaniu z giełdy, z drugiej - nie wskazują na poprawę rentowności czy przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article continues the subject of prior publications - it takes up the subject of withdrawal of companies from the stock exchange listing. It bases on the author's own research. The article indicates the scale of that phenomenon and defines the economical effects of that process, the threats for minority shareholders of such process are also being verified. The results achieved are unexpected: on one hand the increase in scale of operations after the withdrawal is confirmed, on the other - they do not indicate the increase in efficiency or cash flows. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena jakościowa informacji strategicznych ujawnianych przez spółki notowane na rynkach alternatywnych. Badanie ma charakter porównawczego studium przypadków. Ocenie poddane zostały raporty roczne spółek z sektora informatycznego notowanych na AIM London i NewConnect. Sektor informatyczny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Z uwagi na szybkie zmiany technologiczne musi on perspektywicznie patrzeć w przyszłość, by w adekwatny sposób zaspokajać potrzeby klientów. Dlatego ważną kwestią staje się posiadanie dobrej strategii rozwojowej. Wyniki badania pokazują, że jakość ujawnień informacji strategicznych spółek z AIM London jest średnio wyższa niż jakość ujawnień spółek z NewConnect.(abstrakt oryginalny)
EN
Disclosure of strategic information in annual reports increases its usefulness from the viewpoint of not only investors, but also other stakeholders. However, a perception of that problem in the context of the whole market reveals that cost-benefit balance due to this kind of disclosures may change over time. This paper aims at the qualitative assessment of strategic information disclosures in annual reports of companies listed on the alternative investment markets. As a research method comparative multiple-case studies were applied. Basing on information coming from annual reports of 15 companies listed on the AIM London and Warsaw NewConnect, the paper recognises a problem and diagnoses the current situation. IT sector is the most dynamically developing market both in Great Britain and in Poland. As a result of a technological progress IT sector has to be forward-looking in order to respond adequately to customer needs. Therefore a vision of the future and a good development strategy are key issues. The research results evidenced that the quality of voluntary disclosures of strategic information was higher on average in annual reports of companies listed on the AIM London compared with that listed on the Warsaw NewConnnect.(original abstract)
XX
W artykule opisano czynniki kształtujące ekonomiczne ramy funkcjonowania spółek zależnych. Odniesiono się do wpływu procesu globalizacji na wzrost zainteresowania bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi oraz kompleksowo zaprezentowano cele tworzenia spółek zależnych. Ponadto w artykule przedstawiono podstawowe teorie odnoszące się do funkcjonowania spółek zależnych, takie jak: teoria kosztów transakcyjnych czy teoria cyklu życia spółki zależnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the economic factors shaping the framework for the operation of subsidiaries. It refers to the impact of globalization on the growth of interest in foreign direct investment, and comprehensively presents the objectives of creating subsidiaries. Moreover, the article presents the basic theories relating to the operation of subsidiaries, such as transaction cost theory and the theory of the life cycle of the subsidiaries. PN(original abstract)
XX
Procedury wyceny metodą DCF zostały dostosowane do szacowania wartości dużych, stabilnych korporacji. Ich bezpośrednie wykorzystanie do wyceny niewielkich spółek, z wielu powodów może prowadzić do poważnych błędów. Dlatego należy dokonać odpowiednich modyfikacji. Uzasadnione jest przeprowadzenie odrębnych wycen na podstawie różnych scenariuszy działalności spółki w przyszłości. Należy uwzględnić także przewidywane zmiany kosztu kapitału, a więc i stopy dyskonta. Można tego dokonać bezpośrednio lub poprzez kwotową korektę wyniku, uzyskanego przy założeniu stałej w czasie stopy dyskonta. Wreszcie zamiast wyceny niewielkich spółek metodą DCF na podstawie FCFF, częściej powinny być stosowane sekwencyjna postać wyceny na podstawie FCFC oraz procedura bezpośrednia związana z FCFE.(abstrakt oryginalny)
EN
DCF method based on FCFF is established to price big and stable companies. This method will be modified to correct evaluation of smali enterprise. The first, main modification is yaluation based on different scenarios. Typical DCF method is different: needs only one scenario and risk directly affect on the discount rate only. The second modification is using floating, no fixed cost of capital, so discount rates, too. Altematiye is ąuota correction of the result of enterprise DCF yaluation based on fixed discount rate. Most popular DCF procedurę bases on Free Cash Flow to the Firm. But in yaluation of smali enterprises, at least in Poland, the best are methods based on Free Cash Flow to Capital and Free Cash Flow to Eąuity.(original abstract)
19
Content available remote Mobilność spółek w systemie prawa handlowego
100%
XX
Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej uzależnione jest od szeregu czynników natury prawnej. Przy czym podmioty założone w oparciu o regulacje wewnątrzunijne traktowane są jak osoby fizyczne, posiadające również obywatelstwo UE. Przy czym, aby móc korzystać ze swobód, jakie zostały im przyznane traktatowo muszą zostać założone zgodnie z ustawodawstwem jednego z Państw Członkowskich. Cecha ta gwarantuje bowiem, iż podmiot legalność w podejmowaniu i kontynuowaniu działalności, co w tym przypadku jest niezwykle ważne. Poza tym jego siedziba statutowa, jak również zarząd muszą się znajdować na terytorium jednego z państw UE. Dopiero spełniając te kryteria można mówić o możliwości przeniesienia działalności gospodarczej spółki z państwa dotychczasowej siedziby na teren państwa przyjmującego, wykorzystując w tym celu przyznane danemu podmiotowi swobody osiedlania się i swobody przedsiębiorczości. Łączy się to czasami ze spełnieniem szeregu przesłanek, a w skrajnych przypadkach z koniecznością przeprowadzeniem procedury likwidacyjnej spółki, jako warunku niezbędnego dla założenia nowego podmiotu w państwie przyjmującym. Działań tego typu dokonuje się wykorzystując w tym celu przepisy krajowe usdg i Krs, a także zasady funkcjonujące w Jedenastej Dyrektywie odnoszącej się do wymogów ujawniania informacji o oddziałach utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektóre rodzaju spółek podlegające prawu innego państwa. Jest to szczególnie ważkie rozwiązanie, gdyż w każdym z kraju UE obowiązują zbliżone zasady, zmierzające do maksymalnego uproszczenia procedur zakładania, czy też przenoszenia organów zarządczych spółek, co więcej tworzony jest system europejskiego prawa prywatnego, który ten proces ma jeszcze bardziej ujednolicić, by w ten sposób ułatwić zainteresowanym podmiotom zmianę obszaru oddziaływania gospodarczego bez zbędnych formalności. (abstrakt oryginalny)
EN
From the point of view the object of their business is particularly important to facilitate offered by individual nation-states in their internal legal regulations, backed by the conflict of laws (from Lat. Lex fori). Knowing this and using the same instruments, the EU sets supranational legal norms, which in its fundamental importance to promote the expansion of domestic companies outside the current area of their activity, in this way as far as possible to facilitate their functioning and development opportunities. These goals crystallized mainly in the two conditions occurring in the regulations of the Treaty on the Functioning of the European Union, namely the principle of freedom of establishment for EU citizens and the freedom of entrepreneurship, which in its main premise unrestricted grant to the possibility of moving from one territory to another Member State of European Union, thereby increasing the intra mobility of foreign companies. (original abstract)
20
Content available remote IPO Underpricing Phenomenon on the Karachi Stock Exchange
100%
EN
In this study the risk-adjusted performance of IPO firms listed on the KSE from 2000 to 2012 is analyzed. The objective is to provide insights of the underpricing (first trading day) of IPOs and to find out the determinants of underpricing in the light of asymmetric information and signaling theories. The results indicate that underpricing prevails on the KSE. The level of underpricing with regard to the marked adjusted model is found to be 28.28 percent for the full sample of 83 IPOs, which shows that investors can make a market adjusted profit of 28.28 percent by investing in new issues of IPO firms. The profit opportunity for the day traders is also observed. The year-wise analysis of the level of underpricing shows that the overall amount of level of underpricing decreased over the succeeding years. Furthermore, the level of underpricing is observed in all sectors except equity investment instruments, technology hardware and equipment and personal goods. The risk adjusted performance of IPO firms is also measured with the help of five models by using matched firm techniques. The level of underpricing is observed to be 39.64 percent for the market adjusted model, 42.63 percent for market model, 42.31 percent for CAPM, 42.84 percent for the Fama-French three-factor model and 42.99 percent for the four-factor model. The results indicate that the choice of model does not matter while measuring the risk adjusted returns of IPO firms on the first trading day.(original abstract)
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.