Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The average composition of amino acid profile of feed’s protein (0) was compared with the amino acid rumen undegraded protein (RUP), by calculating the distances of x² between each file of two proteins. The greater value of x², the greater difference between compared proteins. The biggest distance in cereals between 0 fraction and RUP was noted for rye (x² = 73.97), lower for barley (x² = 31.22) and the lowest for wheat (x² = 20.6). The composition of wheat AARUP is the closest to the AA content in feed. The differences in 0 protein fraction and RUP were of a little importance for soybean meal and for field bean (x² = 15.3 and x² = 23.4, respectively). Bigger distance level between protein fractions was noted for peas (x² = 81.2). Amino acid profiles of 0 fraction and amino acid profiles of RUP in hay of the Italian rye-grass and of the red clover were similar (x² = 46.5 and x² = 59.6, respectively), but they were considerably different from analogous protein fractions of meadow fescue and perennial rye-grass (x² = 144.5 and x² = 167.86, respectively).
PL
Średnie sklady aminikwasowe białka pasz (0) porównywano z aminikwasami białka nierozłożonego w żwaczu (RUP) stosując obliczenia odległości x² pomiędzy każdym zbiorem dwóch białek. Im wyższe wartości x², tym większa różnica pomiędzy porównywalnymi białkami. Największą odległość pomiędzy frakcją 0 zbóż a RUP zanotowano dla żyta - x² = 73,97, następnie dla jęczmienia - x² = 31,22 i najmniejszą dla pszenicy - x² = 20,6. Skład AARUP pszenicy jest najbardziej zbliżony do zawartości AA w materiale oryginalnym. Różnice we frakcjach białka 0 i RUP były niewielkie dla śruty sojowej i bobiku (x² = 15,3 i 23.4). Większą odległość pomiędzy frakcjami białek zanotowano dla grochu - x² = 81,2. Profile AA frakcji 0 i RUP w sianie z życicy wielokwiatowej i koniczyny czerwonej były podobne ( x² = 43,9 i 59,6), ale różniły się znacznie od analogicznych frakcji białek siana z kostrzewy łąkowej i życicy trwałej (x² = 144,5 oraz 216,5).
EN
The present study reports the treatment methods for two dogs with tooth-occlusion abnormalities using orthodontic-jaw appliances. The prevailing majority of dental topographic disorders deal with pathological tooth positioning in the dental arch. This type of dental abnormality in juvenile dogs may produce damage of the oral cavity mucosa that consequently develops non-healing decubitus ulcers. In such instances orthodontic procedures designed to correct the causative teeth positioning in the dental arch remain the treatment of choice. Dogs with occlusal disharmony can be provided with an orthodontic cure through mounting a fixed active appliance or Schwarz single-jaw plate.
PL
Trzyletnie doświadczenie (1993 - 1995), założone metodą split-plot, przeprowadzono w RZD Pawłowice k. Wrocławia. Celem badań zrealizowanych w 1993 - 1995 było określenie wpływu siewu bezpośredniego traw (kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej) oraz koniczyny łąkowej na zmiany składu chemicznego, wartości energetycznej (JPM, JPŻ) i białkowej (BTJN, BTJE) runi łąkowej. Czynnikami zmiennymi były również terminy podsiewu (wiosna; lato - po II-gim pokosie) oraz nawożenie mineralne (PK, PK+90 kg N/ha, PK+180 kg N/ha). Termin podsiewu nie wywarł znaczącego wpływu, biorąc pod uwagę średnie wyniki z trzech lat, na skład chemiczny, wartość energetyczną i białkową w poszczególnych pokosach. Nawożenie azotowe w dawce 180 kg/ha podwyższało ilość białka ogólnego na obiektach kontrolnych (średnio o 2 jednostki procentowe) oraz podsianych kupkówką pospolitą i kostrzewą łąkową (średnio o 3 jednostki procentowe). Niezależnie od terminu siewu, najwyższą wartość białkową, wyrażoną w BTJ odnotowano dla II-ego i III-ego pokosu w runi łąkowej nawożonej dawką 180 kg N/ha na obiektach podsianych kupkówką pospolitą i kostrzewą łąkową.
EN
A three year experiment (1993 - 1995), established in the split-plot design, was conducted in Pawłowice Experimental Station near Wrocław. The object of investigation was to find out the effect of sod seeding the grasses (cooks foot, meadow fescue) and red clover on chemical composition, energy value (UFL, UFV) and protein value (PDIN, PDIE) of the meadow sward. Seeding terms (spring, summer - after II cut) and fertilization rates (PK, PK+90 kg N/ha, PK+180 kg/ha) were also variable factors. The time of seeding did not significantly affect the chemical composition, energy and protein values of sward cuts when the mean values over three-year period were considered. Nitrogen fertilization at 180 kg/ha increased the content of crude protein on control objects (by 2 percent units on average) and on objects sod-seeded with cooksfoot, meadow fescue (by 3 percent units on average). Irrespective of the seeding time, the highest protein value, expressed in PDIE was found for the II and III cuts of meadow sward fertilized with 180 kg N/ha on the objects seeded with cooksfoot and meadow fescue.
EN
The field experiments were carried out in 1994–1996 and were aimed at determining the nutritional value of mixtures containing Trifolium pratense L. + Lolium perenne L., Lolium multiflorum Lam., Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum and Lolium x boucheanum Kunth. and Trifolium pratense L. + Festuca pratensis Huds.. Based on the botanical analysis, chemical composition and nutritional value, an attempt has been made to determine the variability of the parameters depending on the grass species. The percentages of grasses varied significantly and the variability expressed in the coefficient of variance ranged from 44 to 72.
EN
The experiment was conducted in three oxen about 350 kg BW in Latin square design. The basic diet consisted of barley grain, meadow hay and mineral mixture. The diets were supplemented with avoparcin and Zn-bacitracin of 20 and 35 mg per kg of the ration (DM basis), respectively. The preliminary period lasted 30 days for each cycle of in situ measurements. The Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn content was estimated in the feed samples (rye grain, wheat grain, barley grain, peas seed, horse bean and soyabean meal) and in bag-residues. The ranking of mineral release in animals fed without any antibiotics was as follows: K (98,4%) > Mg (92,2) > Na (89,6) > Cu (86,6) > Zn (72,7) > Ca (20,1) and in animals fed with antibiotics the ranking, except of Na was similar: K (99,4) > Na (97,6) > Mg (94,0) > Cu (91,9) > Zn (75,0) > Ca (3,4) and: K (99,5) > Na (98,4) > Mg (93,4) > Cu (90,9) > Zn (65,3) > Ca (11,87) for avoparcin and Zn-bacitracin, respectively.
PL
Badania przeprowadzono na 3 wolcach o masie około 350 kg, w układzie kwadratu łacińskiego. Dawka standardowa składała się z jęczmienia, siana łąkowego i mieszanki mineralnej. Zwierzęta grup doświadczalnych otrzymywały awoparcynę lub Zn-bacytracynę w ilości odpowiednio 20 i 35 mg na 1 kg s.m. dawki pokarmowej. Okres wstępny dla każdego cyklu badań in situ wynosił 30 dni.W materiale wyjściowym i po inkubacji w żwaczu (żyto, pszenica, jęczmień, groch, bobik i śruta sojowa) oznaczono zawartość Ca, Mg, K, Na, Cu i Zn. Uwalnianie pierwiastków określono z różnicy ich zawartości przed i po inkubacji pasz in situ. Uśredniony ranking uwalniania pierwiastków, dla wszystkich badanych pasz, w grupie zwierząt karmionych dawką bez antybiotyków przedstawiał się następująco: K (98,4%) > Mg (92,2) > Na (89,6) > Cu (86,6) > Zn (72,7) > Ca (20,1). Przy dodatku do diety antybiotyków uszeregowanie pierwiastków według malejącego uwalniania było, z wyjątkiem sodu, podobne jak w grupie kontrolnej i wynosiło przy awoparcynie: K (99,4) > Na (97,6) > Mg (94,0) > Cu (91,9) > Zn (75,0) > Ca (3,4) oraz Zn-bacytracynie: K (99,5) > Na (98,4) > Mg (93,4) > Cu (90,9) > Zn (65,3) > Ca (11,87).
EN
In 2008–2009 at Crop Production Department in WUELS field investigation were carried out and phytotoxicity of the tested herbicide was assessed. Maize and forage soybean were sown in pure culture and intercropped. Directly after sowing 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea – linuron (900 g a.s. per ha) was applied. Phytotoxicity was assessed (as percentage of modified plants) 30 days after sowing (DAS). Weather conditions had high influence on linuron phytotoxicity. Intensive rainfall after sowing – 18 mm on sowing days, (64.1 mm during 21 days after sowing) significantly increased the number of soybean plants with necrosis or completely destroyed. Shallow soybean sowing method increased the percentage of deformed plants.
PL
Zielonka z rutwicy wschodniej pochodziła z pokosów: drugiego (odrosty - 4, 8 i 12 tyg.) oraz trzeciego (odrosty 4 i 8 tyg.). W miarę opóźniania terminu sprzętu rośliny zmniejszała się w niej zawartość białka ogólnego (od 293 do 164,8 g/kg s.m.) i popiołu surowego (od 78 do 51,5 g/kg s.m.), a wzrastała ilość włókna surowego (od 254 do 349,9 g/kg s.m.), NDF (od 559 do 649 g/kg s.m.) oraz ADF (od 319 do 407 g/kg s.m.). Termin sprzętu drugiego i trzeciego pokosu miał wpływ na efektywny rozkład w żwaczu suchej masy i białka. W miarę wydłużania okresu odrostów zmniejszała się efektywna degradacja suchej masy (od 79,2 do 53,7%) oraz białka (od 90,89 do 64,14%).
EN
Green matter from fodder galega was obtained from the cuts: 2nd (regrowth at 4, 8 and 12 week) and 3rd (regrowth at 4 and 8 weeks). Simultaneously with delay of the harvest time the content of both crude protein and ash in plants decreased from 293 3 to 164.8 and from78 to 51.5 g/kg DM, respectively. In the same time the amount of crude fibre, NDF and ADF increased at ranges of 254 up to 349.9 and 559 to 649 and from 319 up to 407 g/kg DM respectively. The term of the 2nd and 3rd cuts affects the effective degradability of dry matter and protein in the rumen. It could be stated that simultaneously with the harvest delay the effective degradation of dry matter and crude protein tends to be lower, at 79.2 to 53.7 and at 90.89 to 64.14 % respectively.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.