Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Forest production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Africa is endowed with enormous forest resources, largely hardwood species. This forest resource provides the region with various forest functions ranging from market to nonmarket products and services. Over the years, demand for African hardwood and products has increased, thus contributing to the economic performance of particular nations. The forest sector in most Tropical African countries provides vital export value, some of which is not fully quantified. The export value of the forest sector in the designated countries of Nigeria, Kenya, Democratic Republic of Congo, Uganda, and Tanzania is enormously reliant on three products. The goal of the study was to examine and explain the relationship between the contributions of the selected forestry products: industrial round wood and non-coniferous, wood pulps and sawn wood, and the export performance of the overall forestry sectors in the selected countries from Tropical Africa. The research carried out various diagnostic examinations grounded on pooled ordinary least-squares (OLS) residuals. The three wood products were found to have a vital influence on the overall export significance of the entire forestry sectors for the region. Industrial round wood was found to be positively significant in terms of export value. (original abstract)
XX
Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oznacza rozpoczęcie innego niż leśne użytkowanie gruntów. Warunkiem legalnego przeznaczenia gruntów leśnych na inne cele jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu. W artykule przedstawiono skalę, kierunki oraz zróżnicowanie przestrzenne wyłączeń gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Omówiono też zasady wyłączania gruntów leśnych z produkcji. Podstawę opracowania stanowią niepublikowane dane pozyskane z rocznych sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów leśnych, uzyskane w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w Poznaniu, Pile, Szczecinie i Zielonej Górze oraz roczniki "Leśnictwo" z lat 2003-2016. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2002-2016. Analizę przeprowadzono w ujęciu powiatów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article shows a scale, directions and spatial differences in the designation of forest land for non-forest purposes in Wielkopolska voivodeship. It also discusses the principles of forest land exclusion from production. The study period covers the years 2002-2016. The analysis is conducted by poviats. The research proved that in terms of the woodland area excluded from production in the years 2002-2016, Wielkopolska voivodeship ranks second in the country. Treasury land prevails in the ownership structure of forest land designated for non-forest purposes, yet the intensity of its exclusion is lower than that of private land. It has been found that the prevailing direction of the exclusion of forest land in the voivodeship are exclusions for mined land. This direction covers 71.3% of the total woodland excluded from production. It is characterised by a great spatial concentration - as much as 88% of woodland turned into mined land falls on three poviats (Koło, Konin, Turek). Nearly 1/7 (13.4%) of the woodland area was designated for industrial purposes and 4.1% for transport. The least important is the designation for housing purposes (1.5%) and their share in the years 2002-2016 shows a declining trend. Private forest land (94.2%) was predominated in the designation for housing purposes. In the case of other directions, Treasure land prevailed.(original abstract)
3
Content available remote Wyłączenie działek z produkcji rolnej i leśnej
100%
|
2010
|
nr nr 10
68-80
XX
Prezentowany artykuł dotyczy wyłączenia działek z produkcji rolnej i leśnej. W Polsce jest to aktualny problem, ponieważ brakuje ziemi pod inwestycje. W konsekwencji prowadzi to do wysokich cen ziemi, które powodują również wzrost kosztów inwestycji. Z drugiej strony dąży się do skrócenia procedur odrolniania ziemi, ponieważ są one zbyt długie i powodują zniechęcenie ze strony inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the exclusion of parcels from agricultural and forestry production. In Poland it's a current problem, because of the lack of land for investments. This in turn leads to high land prices, which cause the increase in investment costs. On the other hand it seeks to shorten the procedures, because they are too long and cause discouragement on the part of investors. (original abstract)
4
Content available remote Zawartość cukrów w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia
100%
XX
Oznaczono zawartość cukrów w sokach drzewnych sześciu gatunków drzew rosnących na terenie Podkarpacia. Materiał doświadczalny stanowiły soki z drzew gatunków: brzoza zwisła in. brodawkowata (Betula pendula Roth.), brzoza omszona (Betula pubescens Ehrh.), grab pospolity (Carpinus betulus L.), klon zwyczajny (Acer platanoides L.), klon jesionolistny (Acer negundo L.) oraz wierzba biała (Salix alba L.). Analizę jakościową cukrów przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC), a analizę ilościową - metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją światła rozproszonego (HPLC-ELSD). W sokach pozyskanych z drzew z rodzajów: brzoza oraz grab dominowała glukoza oraz fruktoza, a w sokach klonów i wierzby - sacharoza. Średnia zawartość sumy cukrów wynosiła: w sokach grabowych - 0,333 g/100 ml, klonu jesionolistnego - 1,109 g/100 ml, brzozy zwisłej - 0,897 g/100 ml, wierzby białej - 0,672 g/100 ml, brzozy omszonej - 0,475 g/100 ml, zaś klonu zwyczajnego - 1,083 g/100 ml. W soku klonu jesionolistnego oznaczono najwięcej cukrów (1,214 g/100 ml), a w soku grabu - najmniej (0,302 g/100 ml). Jedynie wyniki analizy soku z brzozy zwisłej są porównywalne z sokami brzozowymi pochodzącymi z krajów Europy Północnej i Ameryki Północnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The content of sugars was determined in the tree saps of six species from the Podkarpacie region. The experimental material included the silver birch sap (Betula pendula Roth.), downy birch sap (B. pubescens Ehrh.), hornbeam sap (Carpinus betulus L.), Norway maple sap (Acer platanoides L.), boxelder sap (A. negundo L.), and white willow sap (Salix alba L.). The qualitative analysis of sugars was performed using a high performance thin layer chromatography (HPTLC) method, and the quantitative analysis was carried out with the use of a high performance liquid chromatography method with light scattering detection (HPLC-ELSD). In the birch and the hornbeam saps, glucose and fructose prevailed and in the maple and willow saps: sucrose. The mean content of total sugars was as follows: 0.333 g/100 ml in the hornbeams saps; 1.109 g/100 ml in the boxelder saps; 0.897 g/100 ml in the silver birch saps; 0.672 g/100 ml in the white willow saps; 0.475 g/100 ml in the downy birch saps; and 1.083 g/100 ml in the Nowary maple saps. In the boxelder sap, the highest amount of total sugars was determined (1.214 g/100 ml), whereas in the hornbeam sap: the lowest amount of sugars (0.302 g/100 ml). The results of the silver birch analysis are the only ones that could be compared with the tree saps from the countries in Northern Europe and North America. (original abstract)
5
Content available remote Employment Trends in the Forestry Industry in Latvia
100%
XX
W ostatnich latach pojawiły się badania dotyczące różnych aspektów zatrudnienia na Łotwie, wśród nich zaś badania dotyczące możliwości promocji zatrudnienia i podniesienia konkurencyjności pracowników na rynku pracy. Jednakże, wiele palących problemów związanych z zatrudnieniem pozostaje nierozwiązanych. Niniejsza praca ma na celu analizę trendów w zatrudnieniu w przemyśle leśnym na Łotwie oraz wskazanie kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność zatrudnienia w tym właśnie przemyśle. Wyniki badań wskazują na to, że na Łotwie około 45-50 tysięcy osób jest bezpośrednio zatrudnionych w przemyśle leśnym, a podatki płacone przez tychże pracowników stanowiły w przybliżeniu 1/12 część budżetu krajowego. Według specjalistów, których opinie zebrano za pomocą kwestionariusza, czynnikiem najbardziej decydującym o atrakcyjności pracy w przemyśle leśnym było wynagrodzenie, którego poziom uznawano za adekwatny w stosunku do wykonywanej pracy i zakresu obowiązków. Oczywiście, poziom płac w tym sektorze odpowiada sytuacji panującej na rynku pracy na Łotwie. Badaniem objęto okres od 2007 do 2014 roku, zaś w innych przypadkach okres objęty badaniem jest różny, w zależności od dostępności danych. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: metodę monograficzną, opisową, analizę i syntezę, metodę graficzną, analizę dokumentów, analizę statystyczną i metodę socjologiczną - specjalistyczną.(abstrakt oryginalny)
XX
Analizowano soki drzewne ośmiu gatunków drzew z Podkarpacia: brzozy zwisłej (brodawkowatej) - Betula pendula Ehrh., brzozy omszonej - Betula pubescens Ehrh., grabu pospolitego - Carpinus betulus L., klonu zwyczajnego - Acer platanoides L,. klonu jawora - Acer pseudoplatanus L., klonu polnego - Acer campestre L., klonu jesionolistnego - Acer negundo L. i klonu srebrzystego - Acer saccharinum L. Określono zawartość anionów nieorganicznych: chlorków, azotanów(V), siarczanów(VI) oraz fosforanów( V), a także składników mineralnych: miedzi, cynku, wapnia, magnezu, sodu i potasu. Największą średnią zawartość chlorków (32,68 mg•l-1) i siarczanów (21,8 mg•l-1) oznaczono w sokach grabowych, a magnezu (18,96 mg•l-1) i wapnia (30,52 mg•l-1) w sokach z klonu polnego. W sokach z klonu jesionolistnego stwierdzono największą średnią zawartość fosforanów (114,53 mg•l-1), miedzi (1,45 mg•l-1) i azotanów (25,99 mg•l-1), a w soku z brzozy zwisłej - cynku (1,85 mg•l-1) i sodu (0,59 mg•l-1). Soki z klonu zwyczajnego odznaczały się z kolei największą średnią zawartością potasu (82,15mg•l-1). Otrzymane wyniki zestawiono z obowiązującymi w Polsce normami żywieniowymi. Wskazują one, że soki drzewne mogą być wartościowym źródłem składników mineralnych, szczególnie miedzi i cynku, w mniejszym stopniu wapnia, magnezu i fosforu. Jednocześnie stwierdzono znikome zagrożenie ze strony składników potencjalnie niekorzystnych dla ludzkiego zdrowia, tzn. anionów nieorganicznych: azotanów(V) i siarczanów(VI) oraz sodu. (abstrakt oryginalny)
EN
There were analyzed tree saps of eight tree species: silver birch - Betula pendula, downy birch - Betula pubescens, common hornbeam - Carpinus betulus, Norway maple - Acer platanoides, sycamore maple - Acer pseudoplatanus, field maple - Acer campestre, boxelder maple - Acer negundo, and silver maple - Acer saccharinum). The contents of the following inorganic anions were determined: chlorides, nitrates (V), sulphates (VI), and phosphates (V) as well as of the following minerals: copper, zinc, calcium, magnesium, sodium, and potassium. The highest average content of chlorides (32.68 mg•l-1) and sulphates (21.8 mg•l-1) was determined in common hornbeam saps, whereas of magnesium (18.96 mg•l-1) and calcium (30.52 mg•l-1) in field maple saps. The highest average content of phosphates (114.53 mg•l-1), copper (1.45 mg•l-1), and nitrates (25.99 mg•l-1) was detected in boxelder maple saps. The highest average contents of zinc (1.85 mg•l-1) and sodium (0.59 mg•l-1) were found in the silver birch saps,. The Norway maple tree saps, in turn, were characterized by the highest average content of potassium (82.15 mg•l-1). The results obtained were compared with the nutrition standards in force in Poland. They indicate that tree saps could be a valuable source of minerals, especially of copper and zinc, and to a lesser degree, of calcium, magnesium, and phosphorus. At the same time, it was reported that the ingredients showing a potentially adverse impact on human health, i.e. inorganic anions: nitrates(V), sulphates(VI), and sodium, present a negligible risk. (original abstract)
7
84%
|
2014
|
tom 14(29)
|
nr z. 3
216-225
XX
W Europie właściciele lasów prywatnych mają kluczową rolę w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, utrzymaniu produkcyjności lasów oraz zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa na drewno. Lasy prywatne w Polsce to 18,4% powierzchni lasów. Charakteryzują się one dużym zróżnicowaniem, zarówno ze względu na wielkość kompleksów leśnych, jak i powierzchnię należącą do jednego właściciela, a także rozmieszczenie w obrębie kraju. Obecniefunkcjonujące rozwiązania prawne w zakresie lasów prywatnych są niewystraczające. Niezbędne zdaje się być wprowadzenie możliwości organizowania się właścicieli lasów tak, aby mogli wspólnie prowadzić gospodarkę leśną. W tym, też kontekście należy zaktualizować obecnie obowiązujące przepisy lub wprowadzić nowe regulacje prawne. W coraz większym stopniu widoczna jest potrzeba zwiększenia efektywności gospodarowania w lasach prywatnych w Polsce oraz wzmocnienia ich roli środowiskotwórczej. (abstrakt oryginalny)
EN
In Europe, private forest owners have a key role in sustainable forests management, maintaining the productivity of forests and satisfy society's needs for wood. Private forests in Poland are 18.4% of the total forests area. They are characterized by high diversify, due to the size of the forest complexes as well as area and also distribution within the country. The existing legal solutions in the field of private forests are not sufficient. Seems to be necessary to introduce the possibility to organize forest owners so they can jointly lead forest management. In that context, it should also update the current regulation or introduce new legislation. Increasingly evident is the need to increase the effectiveness of management in private forests in Poland and to strengthening their environmental role. (original abstract)
8
Content available remote Funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej obszarów leśnych
84%
XX
W pracy wskazuje się, że masy całkowite samochodów z surowcem drzewnym pozyskanym z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe powinny odpowiadać przepisom, aby zarówno drogi leśne jak i publiczne nie były ponadnormatywnie obciążane. W związku z przebudową dróg publicznych i aktualnie prowadzoną optymalizacją leśnej sieci drogowej konieczna jest współpraca zarządzających tymi drogami, planowanie wspólnych prac drogowych i opracowywanie logistyki transportowej lokalnych obszarów transportowych. Badania terenowe wykazały, że nośność dróg lokalnych i leśnych można podnosić stosując odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i nowoczesne materiały drogowe (np. geosiatki i geotkaniny).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper indicates that the total mass of vehicles with timber obtained from the State Forests National Forest Holding shall satisfy the requirements for both forest roads and public were not loaded above standards. In connection with the reconstruction of public roads and actually led the optimization of forest road network cooperation is required between managers of these roads, the planning of common work and the development of road transport logistics of local transport areas. Field studies have shown that the load capacity of local and forestry roads can be raised by using appropriate design solutions and modern road materials (eg. geogrid and woven geotextiles).(original abstract)
EN
The research objective was to present social and economic functions of forests in Lublin Province against the background of other Polish provinces, at the same time pointing at the most important functions performed by the forests of the studied region. The research was conducted with the use of the diagnostic survey method by employing the technique of questionnaire, statistical data analysis and the analysis of the documentation made available by the Directorate of National State Forests. The forests of Lublin Province yield the most forest berries in Poland (on average 2725,29 tons a year). The main motivation for visiting forests among rural residents and inhabitants of small towns is the collection of forest berries and mushrooms; 61.0% and 50.8% respectively, while for inhabitants of larger cities it is recreational tourism and rest opportunities (67.8%). The added value of the study is cohesive factsheet of the economic and social functions of forests in the Lublin Voivodship(original abstract)
XX
Pomniejszenie należności o wartość gruntu jest rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę dla sytuacji uregulowanych w art. 12 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (a więc legalnych wyłączeń gruntów z produkcji) i stanowi ekstraordynaryjny "dodatek" do samej należności, tak jak takim szczególnym "dodatkiem" jest podwojenie należności, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy. Do ustalania opłaty na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie znajduje więc zastosowania art. 12 ust. 6 i ust. 11 ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, which assumes the form of an approving commentary on the judgement of the Supreme Administrative Court of 13 January 2017 (II OSK 985/15), it was emphasized that the protection of forest land (just like agricultural land) involves, inter alia, the restriction of their intended purpose to non-forestry purposes. This assumption is served by the extended normative regulations imposing, in particular, a formalized procedure of obtaining authorization for the exclusion of land from forestry production. If the administrative authority concludes that the land has been excluded from production in breach of the Act, a fee is set for the offender of the exclusion, which is of the nature of an administrative sanction. (original abstract)
XX
Szczególnym przykładem rynku branżowego, w którego obrębie problemy ekonomiczne przenikają się z ekologicznymi, jest rynek drzewny. Problematyka badawcza dotycząca zarówno rynku, jak i sektora leśno-drzewnego, dotychczas była zdominowana przez potrzeby praktyki gospodarczej. Stosunkowo rzadko, zwłaszcza na gruncie nauk ekonomicznych, podejmowano w tym zakresie refleksję teoretyczną. Tymczasem postępująca instytucjonalizacja rynku drzewnego w Polsce sprawia, że staje się on zależny od narzędzi polityki gospodarczej, w tym legislacyjnej. Niniejszy artykuł jest próbą wykazania potrzeby zastosowania ekonomicznej analizy prawa w badaniach branży. Odwołuje się przy tym zarówno do koncepcji teoretycznych Law & Economics, jak i studium przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
The wood market is a specific market in which both t economic and ecological problems coexists. In this area, issues of sustainability and sustainable development will be essential. In the studies of processes occurring in this market, as well as in the forest and timber sector, the need for economic practice has so far prevailed over theoretical reflection. The institutionalization of this particular industry makes it largely dependent on the tools of economic policy, including legislative policy. This article, referring to both the theoretical assumptions and to case studies, points to the need for economic analysis of law and its tools in the research of the sectors. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.