Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 451

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sorpcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
1
Content available remote Adsorpcja jonów toksycznych metali na zeolitach
100%
PL
Dokonano przeglądu literatury dotyczącej adsorpcji jonów toksycznych metali na zeolitach, a zwłaszcza metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych na zeolitach naturalnych i syntetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na zależność mechanizmu sorpcji od warunków procesu.
PL
Omówiono wyniki serii obliczeń dotyczących sorpcji wody, metanolu, metanu i ditlenku węgla przy wykorzystaniu modelu sorpcji wielorakiej. Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie zasadności przyjętych w modelu założeń, co więcej dają wgląd w strukturę węgla oraz parametry procesu sorpcji.
EN
Series of calculation of sorption isotherms of water, methanol, methane and carbon dioxide with using of multiple sorption model are presented in this work. Obtained results confirm correctness of the model assumptions, moreover give a view to the structure of coal and sorption process parameters.
PL
Jednym ze sposobów uniknięcia sorpcji jonu fluorkowego [F-] przez składowe formulacyjne past do zębów jest wytworzenie kompatybilnego składu pasty już na poziomie osnowy mydlanej. W związku z tym jako substancje będące potencjalnymi składowymi osnowy mydlanej zbadano szereg homologiczny polietero-n-oli (Rokanoli) - niejonowych związków powierzchniowo czynnych o wzorze ogólnym: RO(CH2CH2O)nH. Celem pracy było zbadanie ich właściwości sorpcyjnych w stosunku do jonu fluorkowego [F-] w szerokim zakresie regresywnie zmieniających się stężeń związku powierzchniowo czynnego: od występujących w pastach do uzyskiwanych w wyniku rozcieńczania w jamie ustnej podczas zabiegu pielęgnacyjnego (powyżej i poniżej krytycznego stężenia micelarnego).
EN
Polyether, surface active compounds belonging to the class of non ionic tensides have been proposed as a component of soap structure in toothpastes. Their sorptive properties in relation to fluoride ions were examined using Rosen methods and coefficient A. At the same time their use in therapeutic toothpastes has been determined.
EN
Research made on the use of diatomites and clinoptyloh'tes in static and dynamic conditions. Usefulness of tested adsorbents for oil derivatives removal in the light of the research made.
PL
Przeprowadzono badania sorpcyjności betonu cementowego o wytrzymałości na ściskanie od 30 do 70 MPa, w stanie suchym i przy różnych wilgotnościach. Podano zależność względnej sorpcyjności od względnej wilgotności betonu.
EN
The concrete sorptivity was tested. Tests were made for concretes with compressive strength from 30 MPa to 70 MPa both for dry concrete and for different humidities. The general relationship between relative sorptivity of the concrete and its relative humidity was given.
PL
Przedmiot prac badawczych stanowiły formy sorbentów z wełny owczej o różnym stopniu zagęszczenia włókien oraz materiały porównawcze o uznanej przydatności w zatrzymywaniu produktów naftowych wykorzystywane obecnie do produkcji sorbentów olejowych.
8
80%
PL
Przeprowadzono pomiary sorpcyjne, z zastosowaniem mikrobiuretek cieczowych, próbek węgli kamiennych pobranych z KWK Jaworzno, Sośnica, Pniówek. Jako sorbaty zastosowano pary: n-heptanu i hept-1-enu. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na przyjęcie następującej hipotezy: sorpcja par substancji apolarnych ma charakter głównie powierzchniowy i w istotny sposób zależna jest od porowatości węgli kamiennych. Przebieg izoterm sorpcji wskazuje także, iż obecność wiązania podwójnego wpływa na oddziaływania typu sorbent-sorbat, a tym samym wielkość chłonności sorpcyjnej badanych węgli.
EN
There were sorptive measurements conducted. They were undertaken whith the use of liquid microburettes and coal samples from KWK: Jaworzno, Sośnica and Pniówek. Vapours of n-heptane and hept-1-ene were used as sorbates. In the investigation there was the hypothesis estimated: the sorption of unpolar substances vapours is mainly superficial and is significantly dependent on coal porosity. The course of sorption isotherms shows the influence of double bond on sorbent-sorbate system. It is connected with the value of sorption capacity of studied coals.
9
Content available remote Pozyskiwanie wody w sorpcyjnych systemach osuszania powietrza
80%
PL
Artykuł prezentuje nowe propozycje schematów osuszania powietrza sorbentem stałym, w celu pozyskania wody. Woda może być wykorzystana w procesach uzdatniania powietrza procesowego.
EN
An article presents new pattern propositions of drain an air by constant sorbent to gain a water. The water may be use in the air treatment processes.
EN
Loamy minerals are significant and still insufficiently used natural resources in Poland. Their full utilization should be of the main investigative, concerning especially: industrial catalysis, raw materials and products cleaning and protection of natural environment. One of less used is detritus basalt from Dunino. It shows high sorptive and catalytic activity already in raw state. In work there were marked sorptive properties of raw and activated bentonite soils and reference sorbents: siliceous gel, Al2O3, molecular sieves 5A, Attapulgite and Fuller's earth. As adsorbate one used toluene. In first stage the initial selection was made using twenty sorbents of statical sorption. In second stage on 6 sorbents absorbed toluen from air with dynamic method.
EN
The effect of properties of calcium base sorbents and condition of the process of carbonation - calcination cycles in a number of runs on the effectiveness of CO2 capture were investigated. Various limestones from various mine locations differing in structure and composition were analysed. The results of multicycled investigations revealed some information on the effect of process parameters as temperature and composition of gas atmosphere on the efficiency of CO2 sorption.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem właściwości sorbentów wapniowych oraz warunków procesu kalcynacji-karbonatyzacji CO2 na efektywność wychwytywania CO2. Do badań użyto sorbenty pochodzące z różnych kopalni różniące się strukturą oraz składem. Wyniki badań prowadzonych w wielu cyklach pozwoliły określić parametry ilościowe i operacyjne procesu sorpcji, w tym pojemność sorpcji w zależności od temperatury i składu atmosfery gazowej.
13
Content available remote Badania sorpcji i desorpcji niklu w utworach glebowych
80%
PL
Klasyczne, wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków przemysłowych są niewystarczające wobec zawartych w ściekach bardzo wysokich stężeń zanieczyszczeń. Pomocne w usuwaniu zanieczyszczeń mogą okazać się powszechnie stosowane materiały sorpcyjne.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki wstępnych prac badawczych dotyczących wyrzutów węglowogazowych, w których brykiety węglowe nasycano gazami: słabo sorbującym – azotem oraz silnie sorbującym – dwutlenkiem węgla. Porównano ze sobą wytworzone laboratoryjnie warunki inicjacji wyrzutów dla obu gazów. Rezultaty porównania wskazują, że obecność gazu silnie sorbującego jest czynnikiem promującym wyrzut.
EN
This work presents results of the preliminary research regarding to coal and gas outbursts where apart of nitrogen highly sorptive gas – carbon dioxide – was involved. Experimental conditions induced in order to initiate outbursts with use of coal briquettes were compared. Conducted analysis showed that presence of highly sorptive gas is the factor that promotes outbursts.
EN
The paper presents the results of research concerning development and testing of nonwoven materials designed for sweat-absorbing inlays. The technological process of manufacturing needled calendered nonwovens with superabsorben fibres Oasis was described. Test results show that new material with Oasis fibres is characterized by high sorption capacity and dynamics and could be applicable for sweat-absorbing undergarment inlay.
EN
The paper presents the results of research on the use of sewage sludge ash as a sorbent. Sewage sludge ash applied for research was from the incineration plant of sewage sludge and screenings from the Group Wastewater Treatment Plant Metropolitan Area Łódź. The research on the sorption was being conducted with the methylene blue about concentration of 1, 2, 3, 5 and 7 mg/dm3. The best sorption ability of dye equalled 70%, when dye concentration was 2 mg/dm3.
PL
W referacie przedstawiono opis stanowiska służącego do badania dyfuzyjności termicznej i wyniki badań brykietów węglowych nasyconych gazami sorbującymi: CH4 i CO2 oraz gazami szlachetnymi Ar i Kr pod ciśnieniami w przedziale od 0.003 MPa do 1.1 MPa. Badania wpływu ciśnienia gazu na wartość współczynnika dyfuzyjności cieplnej węgla nasyconego gazem umożliwiają określenie stanu gazu wypełniającego pory. Wypełnienie porów węgla gazem, a więc materiałem, którego dyfuzyjność cieplna jest o kilka rzędów wielkości większa niż węgla powinno zwiększyć wartość dyfuzyjności układu węgiel gaz. Ze wzrostem ciśnienia współczynnik ten powinien maleć dla gazu wolnego, to znaczy takiego, którego średnia droga swobodna jest dużo mniejsza niż rozmiary porów. Zwiększanie się wartości dyuzyjności termicznej ze wzrostem ciśnienia gazu świadczy o tym, że gaz w porach brykietu zachowuje się jak gaz rozrzedzony. Niewielkie zmniejszenie się wartości tego współczynnika dla najwyższego ciśnienia może być traktowane jako osiągnięcie stanu granicznego, powyżej którego gaz zaczyna zachowywać się jak gaz wolny. Dwutlenek węgla ten stan graniczny osiąga przy niższym ciśnieniu niż pozostałe gazy.
EN
In this work the measuring stand for thermal diffusivity investigations has been presented. The results of studies coal briquettes filled by sorptive gases CH4 and CO2 and inert gases Ar and Kr under pressure varying range from 0.003 MPa up to 1.1 MPa have been shown. Research of gas pressure influence on thermal diffusivity coefficient enables to determine the state of gas filling the pores. Filling of coal pores by gas i.e. substance which thermal diffusivity is many times in order higher than for coal should increase diffusivity of coal - gas system. As gas pressure increases, this coefficient should decrease for free gas i.e. the gas which mean free path is considerably shorter than pores dimension. Increasing of thermal diffusivity with increasing gas pressure indicates that gas behaves like rarefied gas. A little diminish this coefficient for maximal gas pressure can be treated as boundary state. Above this point gas behaves like free gas. Carbon dioxide reaches this point at lower pressure than other examined gases. In this work the measuring stand for thermal diffusivity investigations has been presented. The results of studies coal briquettes filled by sorptive gases CH4 and CO2 and inert gases Ar and Kr under pressure varying range from 0.003 MPa up to 1.1 MPa have been shown. Research of gas pressure influence on thermal diffusivity coefficient enables to determine the state of gas filling the pores. Filling of coal pores by gas i.e. substance which thermal diffusivity is many times in order higher than for coal should increase diffusivity of coal - gas system. As gas pressure increases, this coefficient should decrease for free gas i.e. the gas which mean free path is considerably shorter than pores dimension. Increasing of thermal diffusivity with increasing gas pressure indicates that gas behaves like rarefied gas. A little diminish this coefficient for maximal gas pressure can be treated as boundary state. Above this point gas behaves like free gas. Carbon dioxide reaches this point at lower pressure than other examined gases.
EN
Physical and chemical properties of pneumothermic fibres and their absorptive qualities with oil substances. Use of microfibres in water and sewage technology as filtering and sorptive materials.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.