Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1615

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy technologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
1
Content available remote Wielokryterialna metoda oceny harmonogramu
100%
PL
W referacie zaprezentowana została metoda wielokryterialnej oceny budowlanego procesu technologicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Proces technologiczny obrazuje harmonogram. Wybór optymalnego, czyli najlepszego z możliwych harmonogramów jest zagadnieniem bardzo trudnym z uwagi na dużą liczbę dopuszczalnych operacji technologicznych wykonywanych w jednym czasie. Zaproponowany model matematyczny umożliwia stworzenie algorytmu obliczeniowego i jego implementację komputerową. Wyniki przeprowadzonych obliczeń na wielu przykładach jednoznacznie pokazują korzyści wynikające ze stosowania tej metody. Właściwe przyjęcie kryteriów i ich wag pozwala na spełnienie oczekiwań organizatorów przedsięwzięcia inwestycyjnego.
EN
Schedule in the broadest meaning is a sequence of tasks planned over time. To be able to prepare a schedule one needs to know what the task set is, the demanded order of completion of the tasks (relations between tasks) and time that it takes to complete each of them. Moreover, tasks to be completed need particular resources, which on principle are limited. But a lot of tasks can be completed in different ways; some of those are easier and cheaper, some take less time, others more. In the analysis of the set theses it was proven that they are all true. The topic is broad and some of the issues need to be investigated further. In the course of the research appeared some problems that are worth solving. The items could be topics for master's theses, dissertations and even financed research. Construction of a project schedule usually starts from an assumed intuition-based form. It is eventually improved thereafter. Such approach to project schedule construction is rather incapable of delivering schedules which are as good as it is only possible. It seems that conscious selection of initial project form would facilitate attaining at better schedule alternative a lot. Identification of features of the most advantageous project schedule is therefore indispensable. Complexity of real construction makes identification of optimal schedule a hard task. Identification of the optimal project structure is nevertheless worth investigation as it would provide information which would make scheduling professionals more conscious with regard to deriving more advantageous project schedule instances. The presented approach facilitates acquiring practical knowledge with regard to ap-propriate construction schedule structure. Although at the moment it is rather suited for research it also seems a valuable tool for delivering good schedules. It's main advantages result from flexibility. It is easily extendable with regard to applied optimisation tools methods and schedule evaluation. Further research is currently conducted to recognise valuable extension possibilities for the approach Conclusion: 10.two-criteria optimization of a schedule realises natural compromise between the scale of expenditures and time of investment completion, which weakens conflicts between particular operations because of the accessible resources, 11.index of steady expenditure of financial means is a good approximation of the effective solution with useful structure.
PL
W artykule przedstawiono strukturę szkieletowego systemu ekspertowego PC-Shell. Przedstawiono sposób wykorzystania systemu ekpertowego dla projektowania procesów technologicznych przedmiotów klasy wałek. Omówiono uzyskane rezultaty efektywności działania zabudowanego systemu ekspertowego.
EN
The paper presents the expert system application for computer aided manufacture of shaft-class work-pieces the paper there are presented the structure and the principle working of the expert system as well as the range solutions the system can generate.
PL
Od 24 stycznia 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
EN
The paper presents experimental results for PA7 aluminium alloy subjected to monotonic deformation concucted simultaneously with cyclic loading. An influance of strain amplitude, frequency and shape of cyclic loading signal on characteristics under monotonic loading is studied. In analysis the yield surface concept is also applied to identify whether softening effect during cyclic loading observed has the pernament character.
PL
W artykule przedstawiono badania zrobotyzowanego procesu napawania metodą TIG z materiałem dodatkowym w postaci drutu proszkowego. Określono wpływ sposobu podawania drutu i położenia końcówki drutu względem jeziorka ciekłego metalu na stabilność procesu oraz kształt i jakość uzyskiwanych napoin. Wyznaczono również pole parametrów optymalnych, pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości napoin o gładkim i równym licu. Zastosowanie robota spawalniczego pozwoliło na prowadzenie procesu napawania ściegami prostym oraz z ruchem wahadłowym palnika.Otrzymane napoiny poddano badaniom metalograficznym, pomiarom twardości oraz badaniom odporności na zużycie ścierne zgodnie z normą ASTM G65. Wykazano, że istnieją możliwości precyzyjnego sterowania kształtem napoin oraz ich wymiarami i udziałem materiału podłoża w napoinie.
PL
Dziesiątki urządzeń rejestrują przebieg procesów technologicznych, w postaci różnego rodzaju parametrów, takich jak temperatura, ciśnienie, nietypowe zdarzenia. Z jednej strony mamy dostęp do milionów rekordów w bazach danych, z drugiej – powstaje pytanie, jak wykorzystać ten zasób z korzyścią dla firmy? Przy rosnącej liczbie danych tradycyjne formy raportowania i przetwarzania zawodzą i potrzebne jest nowe podejście.
11
Content available remote Zawęglanie katalizatorów w ważnych procesach technologicznych
80%
PL
Zmiany obserwowane w czasie stosowania katalizatorów prowadzą do zmniejszania aktywności oraz selektywności i mają często charakter nieodwracalny. Jedną z przyczyn jest powstawanie depozytów węglowych, towarzyszących wielu reakcjom katalitycznym z udziałem węglowodorów lub tlenków węgla. Przedstawiono skutki zawęglania katalizatorów w trzech procesach technologicznych (kraking katalityczny, reforming benzyn i reforming parowy węglowodorów) oraz wpływ modyfikacji katalizatorów dla ograniczenia czy eliminowania niebezpieczeństwa tworzenia się depozytów węglowych.
EN
A review with 57 refs. covering coking of cracking FCC catalysts, gasoline-reforming bifunctional catalysts, and syngas and H manufg. catalyst (esp. Ni/α-Al2O3)
PL
W artykule dokonano analizy oddziaływań mechanicznych na produkty spożywcze w procesach technologicznych ich przetwarzania. Na podstawie tej analizy przedstawiono wskazówki do budowy systemu klasyfikacji operacji jednostkowych według kryterium rodzaju wywoływanych naprężeń. Odpowiedni dobór stanów naprężeń w obrabianych produktach umożliwia kształtowanie zmian ich właściwości fizykomechanicznych.
EN
The mechanical influence between the working elements of machines and food products in technological processes their processing have been analysed in this article. On basis of this analysis were elaborated the guideline to construction of system of operations classification according to criterion of stresses. The suitable selection of states of stresses in worked products makes possible the formation the changes their physical proprieties.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych trzech gatunków nasion łubinów. Wszystkie badane właściwości fizyczne surowca podano w funkcji wilgotności nasion. Mierzono: gęstość usypową gęstość utrzęsioną masę 1000 nasion, kąt zsypu, średni wymiar nasion.
EN
The authors present test results of physical properties of three sorts of lupin seeds. All tested physical properties of raw materials are presented as a function of the seeds moisture contents. Measured properties were: heap up density, shake down density, mass of 1000 seeds, poure off angle and average dimmension of seeds.
EN
The majority of publications and monographs present investigations which concern exclusively twophase flows and particulary the dispersed flows. Therefore, the goal of this study is to develop macroscopic, averaged balances of mass, momentum and energy for systems with three-phase flow. The interphase effects appearing in the conservation equations of the trickle-bed reactor derived (mass, momentum and energy balance) are discussed in detail.
PL
W większości publikacji i monografii prezentowane są badania dotyczące wyłącznie przepływów dwufazowych, a w szczególności przepływów zdyspergowanych, a nie rozdzielonych przepływów faz. Dlatego celem niniejszego opracowania było wyprowadzenie makroskopowych, uśrednionych równań zachowania masy, pędu i energii dla przepływów trójfazowych. Przedyskutowano szczegółowo oddziaływania międzyfazowe, występujące w wyprowadzonych równaniach zachowania dla reaktorów strużkowych.
PL
Stojąc w kolejce sklepowej przed ladą z wyrobami mięsnymi, zapewne niewielu z nas zastanawia się, jakie są warunki pracy i zagrożenia występujące w trakcie ich wytwarzania. Aby się przekonać, odwiedziliśmy masarnię (zakład mięsny), gdzie podczas omówienia procesu technologicznego dowiedzieliśmy się krok po kroku, jak to wygląda.
EN
The considerations presented in this paper show that neither the improvement of water quality at the intake nor the modernization of the treatment train is a sufficient preventive measure because of the ever increasing deterioration of water quality in the distribution network. What deserves particular attention of the waterworks management is a continuing modernization or retrofit of the water-pipe system in order to upgrade the quality of the distributed water. In the present paper, a method of maintaining or re-establishing the desired water quality is proposed. The implementation of the method by the management of the Warsaw water distribution system not only has substantiated its utility in improving the quality of tap water, but also enables the operational service staff to intervene in case the quality of the water in the distribution system deteriorates.
PL
Poprawny przebieg niektórych procesów technologicznych (wentylacja, usuwanie zanieczyszczeń, oczyszczanie powierzchni, transport pneumatyczny itp.) wymaga zazwyczaj odpowiedniego przygotowania strumienia gazu. W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością oddziaływania na kształt pola prądu strumienia powietrza generowanego przez wentylator osiowy do zamkniętego kanału o prostokątnym przekroju.
EN
Some technological processes (ventilation, pollutions removal, sufrace cleaning, pneumatic transportation etc.) demand for adequate flux of gas. In the work arę presented results of tests made on the possibility of affecting the form of air flux field generated by the axial fan into the closed channel of rectangular section.
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.